Dosje javnega naročila 008730/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev sistema za akreditacije in organizacijo dogodkov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 423.614,50 EUR

JN008730/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.12.2019
JN008730/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.02.2020
JN008730/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.04.2020
JN008730/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008730/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 244-600681
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gregorčičeva ulica 20
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14953
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev sistema za akreditacije in organizacijo dogodkov
Referenčna številka dokumenta: 4300-119/2019; ODSAOD-38/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev sistema za akreditacije in organizacijo dogodkov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev sistema za akreditacije in organizacijo dogodkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot je razvidno iz dokumentacije naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.01.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.01.2020   13:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si,

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudnikih, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudniki naložijo v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo podatke o odpiranju ponudb v informacijskem sistemu e-JNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Na podlagi petega odstavka 46.člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.01.2020   23:59

Dodatne informacije:
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I in 60/17; ZPVPJN), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.
Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno ali po pošti priporočeno s povratnico.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.12.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.12.2019   11:18
1. VPRAŠANJE
V zahtevi 9.3. Tehnični pogoji oziroma sposobnost je v točki 6 navodilo za pridobitev varnostnega dovoljenja v kolikor z njim še ne razpolagamo. Prosim za pojasnilo v kakšnem času ga lahko pričakujemo (vlogo smo na naročnika, torej MJU naslovili 20.12.2019), saj piše v pogoju, da ga je potrebno pridobiti v roku enega meseca od objave obvestila, rok za oddajo prijave pa je 16.1.2019, torej nekaj dni prej. Lahko pričakujemo, da bo dovoljenje izdano pravočasno oz. kako naj postopamo, če ga ne bomo prejeli do roka za oddajo prijave.

ODGOVOR
V opisanem primeru, in če imate sedež v Sloveniji, vam v ponudbi dovoljenja ni treba priložiti, dokazilo glede predmetnega pogoja je naročnikov predlog za pridobitev dovoljenja.Datum objave: 31.12.2019   11:23
POJASNILO
V vzorcu pogodbe se v besedilu četrtega odstavka 24. člena vzorca pogodbe črta besedilo: », čigar kadri izvajajo predmetne storitve«.

Besedilo predmetnega odstavka se tako pravilno glasi: »Določbe, ki se v tej točki nanašajo na izvajalca, se v primeru skupne ponudbe in/ali ponudbe s podizvajalcem, smiselno uporabljajo za vse izvajalce v skupni ponudni in/ali podizvajalce.«

Posledično se uskladi besedilo v navodilih ponudnikov tako, da se v točki 11.3.1 (Skupna ponudba) besedilu četrtega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Tehnično sposobnost iz točke 9.3.6 teh navodil mora izpolnjevati vsak ponudnik v skupni ponudbi.«, in da se v točki 11.3.3 (Uporaba zmogljivosti drugih subjektov) v prvem odstavku doda nov stavek, ki se glasi: »V tem primeru mora tudi gospodarski subjekt, katerega zmogljivost se uporabi, izpolnjevati pogoj iz točke 9.3.6 teh navodil.«


Datum objave: 31.12.2019   11:23
2. VPRAŠANJE
Ali je lahko eden od ponudnikov pri skupni ponudbi pravna oseba s sedežem v EU oz. izven EU?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 31.12.2019   11:24
3. VPRAŠANJE
V dveh točkah kot pogoj navajate primerljivosti po obsegu 500 lokacij, več kot 10000 uporabnikov. Prosimo za razlago, kako lahko razumemo ta pogoj kot »nediskriminatoren« za slovenskega ponudnika?

Ali ta pogoj po obsegu velja za Slovenijo? Ali se lahko upošteva kumulativno znotraj EU?

ODGOVOR
Pogoj je oblikovan sorazmerno in v povezavi s predmetom naročila.

Ponudnik mora imeti izkušnje pri nameščanju aplikacij v omrežje, ki je primerljivo o omrežjem kamor se namešča predmet naročila. Zahteva ni omejena na HKOM, temveč se dopuščajo izkušnje s katerimkoli primerljivim sistemom v Sloveniji ali izven nje (multinacionalke, bančne, zavarovalniške institucije ipd.). Zahteva naročnika ne pomeni, da mora imeti aplikacija toliko lokacij in uporabnikov, temveč zgolj to, da se je namestila v zaprto omrežje, ki je primerljivo z omrežjem naročnika.

Pogoj ni omejen na Slovenijo. Zahteva se vsaj ena postavitev, pogoja ni mogoče izpolniti kumulativno z več manjšimi postavitvami.
Datum objave: 31.12.2019   11:25
4. VPRAŠANJE
Ali bo naročnik zagotovil vso potrebno strojno opremo (npr. prenosni računalnik, telefoni, printer za akreditacije) za vse dogodke?

ODGOVOR
Strojna oprema ni predmet naročila.Datum objave: 31.12.2019   11:34
5. VPRAŠANJE
Ali je lahko eden od ponudnikov pri skupni ponudbi pravna oseba s sedežem v EU oz. izven EU?

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom na 2. Vprašanje (Datum objave: 31.12.2019 11:23)Datum objave: 31.12.2019   11:36
6. VPRAŠANJE
V dveh točkah kot pogoj navajate primerljivosti po obsegu 500 lokacij, več kot 10000 uporabnikov.
Prosimo za razloga, kako lahko razumemo ta pogoj kot »nediskriminatoren« za slovenskega ponudnika?

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom na 3. Vprašanje (Datum objave: 31.12.2019 11:24 )Datum objave: 31.12.2019   11:37
7. VPRAŠANJE
Ali ta pogoj velja za Slovenije? Ali se lahko upošteva kumulativno znotraj EU?

ODGOVOR
Na podlagi splošnega vprašanja naročnik ne more pripraviti odgovora. Prosimo za ponovno vprašanje z natančno navedbo pogoja, na katerega se vprašanje nanaša.Datum objave: 31.12.2019   12:13
8. VPRAŠANJE
Koliko časa pred iztekom pogodbe se obvesti ponudnika o podaljšanje sodelovanja?

ODGOVOR
Najmanj 3 mesece pred iztekom pogodbe, se izbranega ponudnika/izvajalca obvesti o podaljšanju sodelovanja.
Pogoji, ki bodo morali biti izpolnjeni za podaljšanje sodelovanja oziroma pogodbe bodo:
- da so v proračunu rezervirana sredstva za financiranje pogodbe,
- da je izvajalec izvajal dela v skladu s pogodbo,
- da se potrebe po delovanju aplikacije oziroma okoliščine v katerih bo sistem deloval po izteku pogodbe, niso bistveno spremenilaDatum objave: 31.12.2019   12:17
9. VPRAŠANJE
R4: Kaj je konkretno mišljeno z »neposredno integracijo z obstoječimi informacijskimi viri državne uprave preko HKOM omrežja«? Ali je dovolj, da je naročnik programsko rešitev odobril (varnostno preveril), tudi za izvedbo v »oblaku« ponudnika?

ODGOVOR
Neposredna integracija z obstoječimi informacijskimi viri državne uprave preko HKOM omrežja pomeni, da je ponudnik že namestil vsaj eno aplikacijo v omrežje HKOM oziroma omrežje, ki je primerljivo z omrežjem naročnika (HKOM) in ta deluje oziroma je v uporabi.

Vprašanje "Ali je dovolj, da je naročnik programsko rešitev odobril (varnostno preveril), tudi za izvedbo v »oblaku« ponudnika?" ni dovolj jasno definirano in naročnik nanj ne more odgovoriti. Prosimo za ponovno vprašanje, ki je jasno definirano.


Datum objave: 31.12.2019   12:18
10. VPRAŠANJE
R4: Kaj je konkretno mišljeno z »neposredno integracijo z obstoječimi informacijskimi viri državne uprave preko HKOM omrežja«? Ali je dovolj, da je naročnik programsko rešitev odobril (varnostno preveril), tudi za izvedbo v »oblaku« ponudnika?

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom na 9. vprašanje (Datum objave: 31.12.2019 12:17 ).

Datum objave: 06.01.2020   11:29
11. VPRAŠANJE
1. In the requirment 8.1 you define .NET (4.5) and ASP.NET as the solution plaform. Can we also offer different, but equivalent plaform (such as PHP).
2. In the requirment 2.1.4 you describe a document repository, that includes archiving, versioning and various import/exports, electronic signature and automatic data/document classification. Can we assume that the exact,possibly reduced, scope will be refined during the inital planning and analysis.
3. In the requirment 2.1.4 you hint that you need electronic signatures and some sort of digital certificate repository, can you please elaborate further, including where can we get the technical documentation for the e-signature and the certificates.
4. Can we assume that mail and SMS gateway is provided by the client (you)?
5. Can we assume that server (such as the web, sql, mail, etc) and server configuration is provided by the client?

ODGOVOR
Naročnik na vprašanje odgovarja v slovenskem in angleškem jeziku. V primeru razhajanj, kot veljaven šteje odgovor v slovenskem jeziku.

1. Ne. Aplikacija se integrira z obstoječim okoljem naročnika in moduli, ki jih naročnik razvije samostojno.
Kombinacija različnih platform in višja stopnja heterogenosti bi vodila k številnim težavam pri zagotavljanju delovanja in vzdrževanju.

No. The application integrates with the existing environment and modules developed independently by the subscriber/buyer. A combination of different platforms and a higher degree of heterogeneity would lead to a number of performance and maintenance issues.

2. Da.

Yes.

3. Uporabljali bomo obstoječe horizontalne gradnike, ki jih za državno upravo zagotavlja MJU. Dokumentacija je dostopna na portalu nacionalnega interoperabilnostnega okvira NIO
https://nio.gov.si/nio/asset/smernice+mju+za+razvoj+informacijskih+resitev-768
Opis komponente za elektronsko podpisovanje se nahaja na strani 23 v poglavju:5.1.10.

We will use the existing horizontal building blocks provided by the Ministry for Public Administration (MJU). The documentation is available on the National Interoperability Framework (NIO) portal https://nio.gov.si/nio/asset/smernice+mju+za+development+information+results-768
A description of the electronic signature component can be found on page 23, Chapter: 5.1.10.

4. Da. MJU v okviru centralne infrastrukture zagotavlja mail server in SMS gateway.

Yes. The Ministry for Public Administration (MJU) provides a mail server and SMS gateway within the central infrastructure.

5. Ne. Postavitev sistema in konfiguracijo strežnika opravi ponudnik in mora biti v skladu z zahtevami. Naročnik sodeluje pri konfiguraciji sistema.

No. The system layout and server configuration is done by the provider and must comply with the requirements. The subscriber/buyer participates in the system configuration.Datum objave: 06.01.2020   15:07
12. VPRAŠANJE
1. Vprašanje
R1: Ali se kot referenca šteje tudi akreditacijski sistem, ki so ga organizacije s preko 1000 zaposlenimi v zadnjih 5 letih najele za izvedbo preko 20 dogodkov s preko 500 vabljenih oseb in nudi podporo v vseh fazah organizacije dogodka? Torej je vsebinsko primerna in razen pogoja namestitve v omrežje naročnika ustreza vsem ostalim pogojem. Tehnično usposobljenost ponudnika za namestitev programske rešitve v podobno veliko in zahtevno okolje kot je vaše mora ponudnik tako ali tako dokazati z ostalimi tehničnimi referencami R2, R4 in R5, ki so v pogojih še strožje.

2. Vprašanje
Ali naročnik pričakuje prilagoditev obstoječe referenčne aplikacije ali dovoljuje pripravo nove aplikacije na ključ, skladno s specifikacijo? Po pregledu vsebinskih specifikacij, zahtevani Microsoft tehnologiji in poznavanju tehničnih zahtev razvoja aplikacij v javni upravi bi sami za dosledno izvedbo vseh zahtev aplikacijo pripravili na ključ. Menimo, da je projekt na ključ izvedljiv v roku 9 mesecev, kolikor bo časa realno na voljo.


ODGOVOR
1. Opisani akreditacijski sistem izpolnjuje pogoje reference R1.

2. Obe opciji sta dopustni. Nadgradnja (prilagoditev) obstoječe aplikacije pa je praviloma hitrejša in cenejša.Datum objave: 07.01.2020   07:52
13. VPRAŠANJE
Matrika
V stolpcu D je predvideno, da vpišemo DA v kolikor referenčna rešitev že izpolnjuje zahtevo. Nekatere postavke so zelo obsežne npr. naštetih je več zahtev oz. podatkov. Ali je dopustno, da vpišemo DA v kolikor referenčna rešitev v pretežnem delu izpolnjuje zahteve, ne pa dobesedno celotne? Ali je dopustno, da vpišemo DA v kolikor referenčna rešitev ne izpolnjuje dobesedno celotne zahteve, vendar sistem ponujene rešitve dopušča, da s konfiguracijo oz. prilagoditvijo obstoječih modulov dosežemo želeno zahtevo v celoti? V primeru, da na prvi dve vprašanji ne odgovorite pritrdilno ali je dopuščeno, da vpišemo npr. DELNO ali PRETEŽNO?


ODGOVOR
Dopusten je vpis DELNO.Datum objave: 09.01.2020   14:31
VPRAŠANJE
We would like to ask additional clarification on the asked/answered question nr 1.
1. In the requirement 8.1 you define .NET (4.5) and ASP.NET as the solution platform. We can also offer different but equivalent platform (such as PHP).

ANSWER
1. No. The application integrates with the existing environment and modules developed independently by the subscriber / buyer. A combination of different platforms and a higher degree of heterogeneity would lead to a number of performance and maintenance issues.

The recieved answer directly eliminates certain offers. All reference to products or services provided by a specific economic operator, or to trade marks, patents, types or a specific origin or production should be accompanied by the words or equivalent which subsequently would also means that equivalent platforms should be allowed. However, you have limited it to .NET (4.5) and ASP.NET. The new question is- what is the legal basis for such restriction?

Cited from: EU public procurement law, Article 42 on technical specifications.

ODGOVOR
V kontekstu vprašanja je predmet naročila (aplikacija) del celovite rešitve, ki jo bo uporabljal naročnik na svoji obstoječi infrastrukturi, ki jo obvladuje z usposobljenimi kadri za navedene tehnologije. Rešitev, ki je predmet naročila se bo integrirala se z obstoječimi rešitvami. Pri opredelitvi platforme gre za obstoječe stanje in ne za omejevanje na konkretne komercialne rešitve. V kolikor bi želeli drugi platformi prilagoditi obstoječe okolje naročnika bi s tem povezani stroški lahko presegli pogodbeno vrednost naročila, posledično bi prilagoditve iz tega naslova časovno zamaknile izvedbo te povečale kompleksnost testiranja. Ponudite lahko rešitev, ki je neodvisna od podležne infrastrukture na katero se namešča in ni vezana na konkretnega komercialnega ponudnika - predlagamo, da v tem primeru, skladno z zahtevami tehničnih specifikacij v razdelku "platforma" uporabite .Net Core. Tudi sicer se naročnik izogiba uporabe rešitev na podlagi tehnologije PHP v primeru obravnave/obdelave osebnih podatkov. Prav tako uporaba PHP izvajalnega okolja ni predvidena v dokumentu Generičnih Tehnoloških Zahtev, ki je sicer obvezen dokument in del specifikacij naročila (http://nio.gov.si/nio/cms/download/document/d86c282153e28b28a7aa1c79713e1d65b8a1b9bd-1520521206014).Datum objave: 09.01.2020   14:40
VPRAŠANJE
VZDRŽEVANJE in PODPORA: V prilogi 4 vzorca pogodbe so naštete pričakovane storitve v okviru rednega in dopolnilnega vzdrževanja. Ali gre pri teh postavkah zgolj za navedbo storitev za katere se pričakuje zahtevan odzivni čas iz točke 7 pogodbe in se dejansko opravljene storitve obračunajo sproti glede na dejansko porabljen čas ali se pričakuje, da so v ponudbeni ceni točke 3 in 4 predračuna zajeti tudi stroški izvajanja vseh teh storitev? Z razliko od točke 3 kjer je naveden predviden obseg (kvota) namreč v točki 1 in 2 ni razvidno v kakšnem obsegu se pričakuje izvedba teh storitev. Ker gre za zelo raznolika, kompleksna in nepredvidljiva opravila je nemogoče realno opredeliti predviden obseg in s tem posledično stroške izvedbe.
Prosimo, da potrdite, da v se v točki 3 in 4 predračuna pričakuje zgolj strošek za odzivni čas iz točke 7 pogodbe. V nasprotnem primeru pa predlagamo, da dopolnite ti dve postavki s pričakovano vključeno kvoto ur kar bo omogočilo realno in primerljivo oceno postavk.


ODGOVOR
Ne, v točki 3 in 4 predračuna se ne pričakuje zgolj strošek za odzivni čas. Ponudbene cene morajo zajemati vse zahtevane storitve.
Obseg aplikacije je jasno opredeljen v tehničnih specifikacijah in matriki zahtev. Vzdrževanje in podpora se ne nanašata na razvoj novih funkcionalnosti in nadgradnje (to je določeno in s kvoto opredeljeno v tč. 3) temveč na zagotavljanje operativnosti, prilagajanje spremembam okolja ipd... Gre za nivo podpore, ki ga pričakuje naročnik in ga ni mogoče določiti s kvoto ur. Če upoštevamo odzivne čase in čas podpore, potem lahko ti dve postavki tudi ovrednotimo. Variabilnost tč. 1 in 2 je namreč v največji meri odvisna od stabilnosti delovanja same aplikacije, prijaznosti in intuitivnosti uporabniških vmesnikov, »in line« pomoči, na kar pa ima največji vpliv ponudnik.
Datum objave: 09.01.2020   14:55
VPRAŠANJE
In the technical specification one of the requirements is:
The solution must not:
- Include any additional chargeable licenses for the components used in the solution offered.

However, in the conceptual design of the application there is a point which asks for a description of how the solution is licensed and the format of the licenses involved.
Can you please elaborate on the usage of licenses? What is allowed and what is not?

ODGOVOR
Zahteva "Aplikacija ne sme vključevati nobenih dodatnih plačljivih licenc za komponente uporabljene v ponujeni rešitvi." je obvezna.
V "Idejnem načrtu" se pod točko 3 opiše na kakšen način je ta zahteva izpolnjena. Primer: licenca pokriva časovno neomejeno uporabo aplikacije za vsaj 1000 delovnih mest, hkratnih uporabnikov in uporabniških računov - velja za aplikacijo in vse njene komponente. Licenca tudi ni vezana na strojno opremo. V skladu z dokumentom GTZ naročnik zagotavlja licence za izvajalno okolje in za podatkovno zbirko v skladu s poglavjem GTZ-OKOLJE-NIVOJI-30 dokumenta GTZ (http://nio.gov.si/nio/cms/download/document/d86c282153e28b28a7aa1c79713e1d65b8a1b9bd-1520521206014) . Vse dodatne finančne obremenitve iz naslova licenčnin za potrebe obratovanja sistema, morajo biti vključene v ponudbeno ceno.
Datum objave: 09.01.2020   14:57
VPRAŠANJE
V postavki 2.a predračuna je predviden vpis cene za implementacijo pri čemer je omejeno na funkcionalnosti, ki so v Matriki zahtev označene s prioriteto 1. Ali to pomeni, da postavke označene s prioriteto 2 niso predmet razpisa ali se cena za ostale storitve vpiše v 2.b?

ODGOVOR
Postavke s prioriteto 2 so tudi del razpisa. Vpišejo se v 2.b.Datum objave: 09.01.2020   15:40
VPRAŠANJE
Vprašanje 1:
V točki 11.3.3., 3 odstavek (uporaba zmogljivosti drigih subjektov) je zahteva, da ponudnik, ki izpolni tehnično sposobnost iz točke 9.3., opravi dela v višini 80% projekta. Tehničnih pogojev je 5 (R1 do R5). Ali lahko vodeči partner, ki izpolnjuje 4 izmed tehničnih pogojev (R2-R5) in vse kadrovske pogoje, oblikuje dogovor s podizvajalcem, kjer opravi večino dela na projektu?

Vprašanje 2:
V točki 10.3. (merilo 3) se - za ugodnejšo oceno - pogojuje, da morajo biti trije prijavljeni kadri člani ARRS raziskovalne skupine, na področju krepitve sodelovanja in povezovanja gospodarstva z visokošolskim sistemom. Ali se prizna tudi sodelovanje s podjetniškim inkubatorjem Univerze (predmet sodelovanja je razvoj oz. nadgradnja informacijske rešitve) , pri čemer prijavljeni kadri niso člani ARRS raziskovalne skupine?

Vprašanje 3:
Vezano na tehnični pogoj R4: Ali aplikacija elektronskega plačilnega prometa, ki je integrirana z več sistemi državne uprave preko HKOM omrežja (večje število informacijskih virov, npr. policija) ustreza pogoju "projekta, kjer programska rešitev obsega neposredno integracijo z obstoječimi informacijskimi viri državne uprave preko HKOM omrežja"?

Vprašanje 4:
Vezano na tehnični pogoj R4 in R5 - Ali spletni sistem, ki nima namestitev na lokacijah, vendar ima preko 10.000 uporabnikov, ustreza primerljivemu obsegu (500 lokacij, več kot 10.000 uporabnikov)?


ODGOVOR
Vprašanje 1:
Odgovor: V točki 11.3.3., 3 odstavek (uporaba zmogljivosti drugih subjektov) je določeno v katerem primeru lahko drug gospodarski subjekt namesto ponudnika izpolnjuje tehnično sposobnost ( v kolikor bo drug gospodarski subjekt izvajal dela v okviru storitev predmetnega naročila v višini 80 %).

Navedena določba pomeni, da v primeru, da boste kot ponudnik izvedli dela v okviru storitev naročila v višini 80 %, podizvajalec ne more namesto vas izpolniti tehničnega pogoja R1. Podizvajalec lahko tehnične pogoje R1 do R5 izpolni namesto vas (ponudnika) le v primeru, če bo kot podizvajalec opravljal dela v okviru storitev naročila v višini 80 % (ali več).

Vprašanje 2:
Odgovor: če kadri niso sodelovali na projektu kot člani v ARRS registrirani raziskovalni skupini, zahteva iz merila ni izpolnjena.

Vprašanje 3:
Odgovor: Da

Vprašanje 4:
Odgovor: Spletni sistem ustreza v kolikor je bil nameščen v zaprtem okolju z zahtevanim številom lokacij in uporabnikov.

Zahteva 500/10000 opisuje okolje (omrežje) v katerem teče programska oprema in ne število namestitev aplikacije ter njenih neposrednih uporabnikov. Za boljše razumevanje podajamo primer lokacij: poslovalnice, dislocirane enote organizacij, lokacije državnih organov vključenih v omrežje....