Dosje javnega naročila 008585/2019
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Poslovni najem (operativni leasing) osebnega vozila z nizkimi emisijami
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 41.876,74 EUR

JN008585/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.12.2019
JN008585/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.01.2020
JN008585/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.01.2020
JN008585/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008585/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/335283/KONČNA_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14900
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Poslovni najem (operativni leasing) osebnega vozila z nizkimi emisijami
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60171000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Poslovni najem (operativni leasing) osebnega vozila z nizkimi emisijami
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60170000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Poslovni najem (operativni leasing) osebnega vozila z nizkimi emisijami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.12.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.12.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.12.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.12.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.12.2019   09:50
VPRAŠANJE št. 1
Spoštovani, ali je za naročnika sprejemljivo, da ponudimo vozilo naslednjih dimenzij: dolžina 4.643 mm, širina 2.024 mm, višina 1.435 mm, medosna razdalja 2.820 mm, prtljažnik 480 litrov in 8 stopenjski klasični avtomatski menjalnik? Hkrati sprašujemo, katera je zgornja dovoljena meja emisij CO2 g / KM za naročnika?

ODGOVOR
Predmet naročila je opredeljen v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije.
Naročnik sporoča, da mora biti zgornja dovoljena meja emisij CO2g /KM v skladu z veljavno zakonodajo.

Datum objave: 18.12.2019   10:07
VPRAŠANJE št. 2
1. Prosimo za pojasnilo ali se tudi odgovori naročnika na pravočasno postavljena vprašanja ponudnikov upoštevajo pri presoji pogodbenega razmerja?
ODGOVOR:
Odgovori naročnika na vprašanja potencialnih ponudnikov ter vsi objavljeni Dodatki so del razpisne dokumentacije.

2. Ali je ponudnik, ki je oddal ponudbo upravičen brez pravnih posledic zanj, zavrniti zahtevo naročnika za podaljšanje veljavnosti ponudb za obdobje, ki je daljše od 90 dni?
ODGOVOR:
Da.

3. Ali je dopustno, da v dokaz obstoja referenc predložimo podpisan dokument s strani stranke, ki ne bo na obrazcu, ki je del razpisa?
ODGOVOR:
Naročnik je na IV. 'Obrazec Referenca POGOJ' navedel: »Ponudniki predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni formi, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki.«

4. Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, se bo najemna pogodba sklenila za določen čas do 31.12.2022, pri čemer pa iz razpisne dokumentacije ne izhaja kdaj bo pogodba sklenjena, oziroma tega v tej fazi postopka niti ni možno določiti, pri čemer je pričakovati, da bo najem trajal oziroma se bo začel z dnem primopredaje vozila naročniku. To pa pomeni da ponudniku ob pripravi ponudbe ni in ne more biti znano koliko časa bo najem trajal, kar ima za posledico, da ponudbe ni možno pripraviti, ker je višina najemnine posameznih obrokov odvisna od pričakovanega ostanka vrednosti vozila, kar pa je neposredno povezano s časom trajanja najema. Glede na navedeno predlagamo, da se razpis spremeni, oziroma dopolni, tako da bo možno vnaprej oceniti kolikšna bo doba najema. Predlagamo, da se razpisna dokumentacija dopolni na način, da bo pogodba sklenjena npr. za obdobje 3 let od datuma prevzema vozila.
ODGOVOR:
Naročnik v danem trenutku ne more določiti datum začetka trajanja pogodbe, ker to ni v moči naročnika. Naročnik skladno z ZJN-3 nima pravne podlage, da sklene pogodbo preden je postopek oddaje javnega naročila zaključen in pravnomočen, zato ni možno, da bi spreminjal razpisno dokumentacijo.
Naročnik prav tako navaja, da vozilo potrebuje takoj, drugače javnega naročila niti ne bi objavil. Naročnik prav tako navaja, da bo pogodba sklenjena takoj, ko bo odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna in pričel s plačevanjem najemnine takoj, ko bo vozilo prevzeto v uporabo.

5. Ali je dopustno, da se poračun manj / več prevoženih kilometrov glede na pogodbeno določeno število kilometrov izvede ob izteku pogodbenega razmerja in ne vsako leto posebej?
ODGOVOR:
Skladno z razpisno dokumentacijo in osnutkom pogodbe bo naročnik poračun kilometrov izvajal ob koncu vsakega leta.

6. Ali se poračun manj / več prevoženih kilometrov v smislu 6. člena pogodba uporablja v primeru redne in predčasne odpovedi pogodbe?
ODGOVOR:
Da.

7. V 5. odstavku 5. člena pogodbe je navedeno dovoljeno odstopanje od pogodbeno določenih kilometrov ±5000 km, ali je to mišljeno ob izteku pogodbena razmerja?
ODGOVOR:
Glej odgovor na vprašanje št. 5.

8. Ali se pri poračunu kilometrov upoštevajo tudi kilometri prevoženi z vozilom, ki je predmet pogodbe do trenutka, ko pride do totalke ali kraje vozila?
ODGOVOR:
V tem primeru, se seštejejo kilometri najetega vozila in nadomestnega vozila.

9. V zvezi z naštevanjem stroškov, ki jih nosi naročnik (str. 22 razpisa) zaprošamo za pojasnilo ali naročnik, nosi tudi stroške povezane s plačilom glob oziroma kazni, stroškov povezanih z dodajanjem tekočine AdBlue, stroške povezane z dolivanjem olja izven izvedbe rednih servisov vozila?
ODGOVOR:
Da. Te stroške nosi naročnik.

10. V primeru kraje ali totalke mora ponudnik zagotoviti naročniku novo vozilo. Ali je lahko nadomestno vozilo rabljeno ekvivalentno vozilo (šteje se osnovna oprema), saj v kolikor pride do omenjene situacije tik pred iztekom najema, ponudnik ne more zagotoviti novega vozila, saj mogoče takšno vozilo takrat ne bo dobavljivo?
ODGOVOR:
Da.

11. Ali je naročnik do povračila nedoseženih kilometrov upravičen tudi če do odpovedi pogodbe pride iz razlogov na njegovi strani (npr. ker naročnik odpove pogodbo skladno s 4. Členom, ker izbrani ponudnik odpove zaradi kršitev pogodbenih obveznosti naročnika,)?
ODGOVOR:
Da.

12. Ali se v primeru odstopa od pogodbe naročnika skladno s čl. 21 poračunajo več prevoženi kilometri?
ODGOVOR:
Da.

13. Ali je izbrani ponudnik upravičen do plačila najemnine v višini dogovorjene najemnine do vrnitve vozil?
ODGOVOR:
Da. V višini sorazmernega deleža.

14. Zaradi nove metode merjenja izpustov WLTP v času oddaje ponudbe ne moremo z gotovostjo trditi, kakšna bo poraba (vozilo bi morali imeti na dan oddaje ponudbe že v posesti). Metoda WLTP se namreč izvaja v različnih fazah in se posledično poraba razlikuje od modela do modela (vezano na opremo, ki jo ima posamezno vozilo) pri čemer WVTA dokument zato navaja meritev od do, ki je merjena pri visoki in nizki stopnji (VH VL).

Prosimo torej za informacijo ali lahko vnesemo podatke za porabo energenta in emisije ogljikovega dioksida pri kombinirani porabi in sicer najvišjo vrednost (VH) in zagotovimo, da vozilo, ki bo dobavljeno ob izdobavi teh vrednosti ne bo presegalo, lahko pa bodo tudi nižje?
ODGOVOR:
Lahko.
Datum objave: 18.12.2019   10:13
VPRAŠANJE št. 3

1. Vezano na zahtevo iz točke 2.2.2. Ekonomska in finančna sposobnost, se zahteva, da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe tekočo bonitetno oceno najmanj SB7 Ajpes. Ajpes je prvič v letu 2019 uvedel spremembo, da gospodarskim družbam (bankam, hranilnicam, zavarovalnicam in podobnim finančnim inštitucijam) ne izračunava bonitetnih ocen. Od Ajpesa smo pridobili uraden dopis, v katerem je to pojasnjeno.
Ali je za naročnika sprejemljivo, da ponudnik predloži obrazec SBON-1 z dne 14.10.2019 iz katerega so razvidni vsi finančni podatki in uradni dopis od Ajpes-a o neizračunavanju bonitetne?

ODGOVOR
Naročnik je za ekonomsko in finančno sposobnost zahteval dokazilo:
- ali AJPES S.BON-1 ali S.BON-1/P iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja najmanj SB7
ali primerljive bonitetne ocene agencij Moody's, S&P ali Fitch (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
ali lastna izjava ponudnika s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je njegova tekoča bonitetna ocena najmanj SB7.

V kolikor je AJPES v letu 2019 uvedel spremembo, da gospodarskim družbam (bankam, hranilnicam, zavarovalnicam in podobnim finančnim inštitucijam) ne izračunava bonitetnih ocen lahko ponudnik, ki je banka, hranilnica, zavarovalnica ali podobna finančna inštitucija predloži primerljivo dokazilo, ki ga pridobi od AJPES oz. drugih primerljivih agencij Moody's, S&P ali Fitch.