Dosje javnega naročila 008608/2019
Naročnik: Javni gospodarski zavod Rinka, Linhartova ulica 3, 3000 Celje
Storitve: ZDRAVSTVENO VARSTVO PRAŠIČEV
ZJN-3: Odprti postopek

JN008608/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.12.2019
JN008608/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008608/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javni gospodarski zavod Rinka
Linhartova ulica 3
3000
SI
Celje
Slovenija
Irena Želj, Irena Želj
irena.zelj@jgzrinka.si
+386 22909610
+386 22909624

Internetni naslovi
http://www.jgzrinka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/335386/rd__VET._19.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14919
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZDRAVSTVENO VARSTVO PRAŠIČEV
Referenčna številka dokumenta: JN-B-1-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
VETERINARSKE STORITVE, PREVENTIVA IN KURATIVA PRAŠIČEV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ROGOZA, NA PRISTAVO 22
II.2.4 Opis javnega naročila
PREVENTIVNO IN KURATIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO PRAŠIČEV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2020
Konec: 31.01.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
VELJAVNOST POGODBE SE PODALJŠA, V KOLIKOR OSTAJAJO CENE NESPREMENJENE ZA 12 MESECEV Z ANEKSOM
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik ima za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, veljavno registracijo.

6.3.2 Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morejo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnost.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke 6.3.1 in 6.3.2 ponudnik predloži Obr-3 obrazec in kopijo dovoljenja. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
ZAKON O VETERINARSTVU, UREDBA O DOBROBITI ŽIVALI

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.01.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.01.2020   13:00

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
IRENA ŽELJ, VODJA SEKTORJA NOE KOZJAKOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.12.2019   00:00

Dodatne informacije:
IRENA.ZELJ@JGZRINKA.SI
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javni gospodarski zavod Rinka
Linhartova ulica 3
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.12.2019