Dosje javnega naročila 008679/2019
Naročnik: OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
Storitve: Izdelava druge spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Bovec (SD OPN-2)
ZJN-3: Odprti postopek

JN008679/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.12.2019
JN008679/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.01.2020
JN008679/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.01.2020
JN008679/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2020

Revizijski zahtevki
31.03.2020 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
31.03.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
17.04.2020 Naročnik je zadržal nadaljnje aktivnosti v postopku javnega naročanja
24.04.2020 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
29.04.2020 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
21.05.2020 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-65-20__-_Obcina_Bovec.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN008679/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 243-597742
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230
SI
Bovec
Slovenija
Jožica Kavs
obcina.neg@bovec.si
+386 53841900
+386 53841915

Internetni naslovi
http://www.obcina.bovec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/335592/Dokumentacija_Obcina_Bovec_JN_OPD_SD_2.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14951
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava druge spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Bovec (SD OPN-2)
Referenčna številka dokumenta: 4312-02/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71410000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bovec.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija naročnika in lokacija izvajalca.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bovec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 33
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba naročila se lahko podaljša, če tako odloči naročnik in ne iz razlogov na strani izvajalca.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.01.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.01.2020   13:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.01.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230
Bovec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.12.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.12.2019   11:42
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

Pozivamo naročnika za podaljšanje roka za postavitev vprašanj in posledično za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj zaradi praznikov in dopustov je usklajevanje s podizvajalci zelo oteženo.

Odgovor naročnika:

Naročnik določa nov rok za prejem ponudb, in sicer do 17. januarja 2020, do 13:00 ure. Nov datum javnega odpiranja ponudb je 17. januar 2020, ob 13:15 uri, nov rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je 09. januar 2020, do 10:00 ure. Podaljšanje rokov bo objavljeno na Portalu javnih naročil, v Uradnem listu Evropske unije in v informacijskem sistemu e-JN.

naročnik
Občina Bovec


Datum objave: 06.01.2020   11:41
Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:

V navodilih za pripravo ponudbe ste zapisali, da boste upoštevali samo tiste reference, ki so označene z zelo dobro ali dobro.
V preteklih javnih naročilih smo od naših naročnikov prejeli potrjene reference kjer je navedeno, da smo dela opravili "pravočasno, kvalitetno, po predpisih stroke in skladno z določili pogodbe"
Ali boste take reference priznali oz upoštevali (potrjene iz prejšnjih javnih naročil) ali pa zahtevate, da za vsa referenčna dela predložimo reference na vaših obrazcih?

Odgovor naročnika:

Kot je to navedeno v navodilu na koncu Obrazca št. 11 ponudnik lahko priloži ponudbi tudi referenčno potrdilo s katerim že razpolaga, v primeru, da referenčno potrdilo vsebuje zahtevane podatke o referenčnem delu, kot izhajajo iz Obrazca št. 11 in je referenčno potrdilo s katerim že razpolaga podpisano in žigosano s strani naročnika referenčnega dela. V primeru, da je na referenčnem potrdilu s katerim ponudnik že razpolaga navedeno, da je dela opravil »pravočasno, kvalitetno, po predpisih stroke in skladno z določili pogodbe« bo naročnik štel, da je ponudnik opravil delo zelo dobro oziroma dobro in to tako referenco upošteval kot ustrezno.

naročnik
Občina Bovec


Datum objave: 08.01.2020   16:43
Odgovor na vprašanje št. 3

Vprašanje ponudnika:

Občina je v letu 2019 že objavila javno naročilo za izdelavo SD OPN. Prejeli ste samo eno ponudbo v znesku 241.500 eur neto.

Javnega naročila niste oddali, ker imate v proračunu za ta projekt namenjenih 122.950,82 eur neto.
Ker bo že sama priprava ponudbe v skladu z vašo objavljeno projektno nalogo, časovno zahtevna (potrebno je sestaviti obsežno strokovno ekipo in natančno preučiti vse strokovne podlage, ki jih naročate) in ker je treba predložiti zavarovanje za resnost ponudbe (ki za ponudnike pomeni strošek), nas zanima ali nameravate povečati obseg proračunskih sredstev, saj za 150.000 eur z DDV, vsega kar naročate ni možno izdelati. Razpisana dela presegajo rezervirana sredstva v proračunu.

V kolikor vaša proračunska sredstva ostajajo nespremenjena, ne bomo oddali ponudbe. Predvidevamo, da se bodo podobno odločili tudi drugi potencialni ponudniki, saj je vrednost je smešno nizka in podcenjuje naše delo.

Odgovor naročnika:

Naročnik bo za predmetno javno naročilo v proračunu Občine Bovec zagotovil sredstva v višini 163.900,00 EUR brez DDV, ob čemer pa naročnik pojasnjuje, da je proračun v katerem je predvidena navedena višina sredstev v fazi sprejemanja.

naročnik
Občina Bovec


Datum objave: 14.01.2020   14:24
Obvestilo ponudnikom:

Naročnik ponudnike obvešča, da bo podaljšal rok za prejem ponudb iz razloga, ker je prejel vprašanja s strani potencialnih ponudnikov, na katera še ni odgovoril. Nov rok za prejem ponudb bo objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.

naročnik
Občina Bovec

Datum objave: 23.01.2020   18:16
Odgovor na vprašanje št. 4

Vprašanje ponudnika:

Zanima nas ali bo občina vodila postopek na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec SD OPN 2 (Ur.l.RS, 35/18) po ZPNačr-u ali z novim sklepom po postopku ZUrep-2?

Odgovor naročnika:

Po ZUrep-2.

naročnik
Občina Bovec

Odgovor na vprašanje št. 5

Vprašanje ponudnika:

1. Zanima nas ali se strokovna podlaga Ranljivost prostora mora izdelati s točno določenim programskim orodjem ali je analiza in metoda dela ter izbira programa prepuščena izdelovalcu strokovne podlage za SD OPN 2.

2. Glede na to, da občina med strokovne podlage uvršča izdelavo Elaborata ekonomike (po Zurep_2), nas zanima ali predvideva izdelavo drugih strokovnih podlag pred SD OPN 2, ki jih lahko izdela v tem postopku po 278 .členu ZUrep-2 ter glede določilo istega člena, da "Občine najpozneje do 1. januarja 2023 uskladijo svoje OPN z določbami tega zakona glede določanja ureditvenih območij naselij, določanja območij za dolgoročni razvoj naselij in opredelitve območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi." ter za namen prejšnje navedbe odstavka:
- lahko občine, ki z dnem uveljavitve tega zakona vodijo postopke za sprejetje prvega ali spremembe veljavnega občinskega prostorskega načrta na podlagi ZPNačrt, naseljem iz prejšnjega odstavka že določijo ureditvena območja naselij in območja za dolgoročni razvoj naselij v sladu z določbami tega zakona,
- morajo občine ob prvih spremembah OPN določiti tudi ureditvena območja naselij in območja za dolgoročni razvoj naselij, razen če gre za kratek postopek sprememb OPN."

3. V razpisni dokumentaciji v poglavju 4.8 Faze postopka z roki je navedeno, da se pred 2. fazo torej pred pripravo osnutka SD OPN 2 izvede aktivnosti vključno s sklepom CPVO. Slednje oz. seznanitev z dejstvi ali odločba o CPVO se po postopku ZPNačrt pridobi v fazi postopka priprave osnutka razen, če je postopek peljan po ZUrep-2. V kolikor se postopek vodi po ZPNačrt-u se mora gradivo korigirati vključno z besedilom v 8. členu priložene pogodbe.

Korekcija je potrebna prav tako v obrazcu št. 12, kjer je predvidena priprava izhodišč, ki jih projektna naloga ne zajema ter v vseh nadaljnjih dokumentih (npr. predračun, ki pa vključuje izhodišča...), kjer se pojavlja neskladje s postopkom predpisanim z ZPNačrt-om. Pripravo izhodišč ter pridobitev odločbe o CPVO pred osnutkom zahteva ZUreP-2. Nekako je pri pripravi dokumentacije prišlo do konfuzije dveh zakonov in je razpisan dokumentacija nečitljiva. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec SD OPN 2 (Ur.l.RS, 35/18) v zadnjem stavku 6. člena navaja , da; " Hkrati se osnutek posreduje tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje sprememb in dopolnitev OPN."

4. Ali ima Občina pripravljeno Hidrološko hidravlično študijo, ki je poglavitna strokovna podlaga za pripravo in nadaljevanje postopka OPN?

5. V kolikor bo potrebna HHŠ, ki je podlaga za OP in OPN so roki bistveno prekratki.

6. Kot ena od obveznih strokovnih podlag je navedena Ekonomsko geografska študija, pri čemer pa je nekoliko nejasno, kaj naj bi to bilo. Predvsem bega navedba o vključitvi »analize gospodarskih potencialov v časovnem kontekstu«. Glede na to, da je predmet naročila prostorski akt, si predstavljam, da naj bi bil poudarek ekonomske študije na prostorskih potrebah lokalnega gospodarstva, medtem ko analiza gospodarskih potencialov namiguje na obdelavo v širšem pomenu gospodarske strategije.
Lahko prosim podrobneje pojasnite, kaj vse naj bi ta študija zajemala?

Odgovor naročnika:

1. Je prepuščena izvajalcu.
2. Predvideva se izdelava vseh strokovnih podlag, ki so nujne za določanje ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij ter opredelitve posamične poselitve.
3. Postopek se vodi po ZUrep-2.
4. Ne.
5. V kolikor bo potrebna HHŠ, se bo Občina Bovec dogovorila za izdelavo z zunanjim izvajalcem.
6. Ekonomsko geografska študija zajema podatke in ugotovitve o razporeditvi dejavnosti v prostoru, prevladujoči gospodarski strukturi, številu zaposlenih/brezposelnih in delovnih mest; pri sami analizi gospodarskih potencialov pa se obravnava glavne razvojne potenciale skladno s podanimi pobudami in razvojnimi vizijami različnih deležnikov v občini, ki generirajo ekonomsko dejavnost občine, pri čemer je potrebno preveriti in upoštevati socialne vidike in okoljske zahteve z namenom zviševanja kvalitete bivanja.

naročnik
Občina Bovec