Dosje javnega naročila 008931/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
Storitve: Tiskanje in pošiljanje potrdil o podatkih iz Evidence vrednotenja
ZJN-3: Odprti postopek

JN008931/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.12.2019
JN008931/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.01.2020
JN008931/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008931/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 249-618557
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Zemljemerska ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
pisarna.gu@gov.si
pisarna.gu@gov.si
+386 14784800

Internetni naslovi
http://www.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/336357/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15163
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tiskanje in pošiljanje potrdil o podatkih iz Evidence vrednotenja
Referenčna številka dokumenta: 43000-21/2019-2552
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79824000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Tiskanje in pošiljanje potrdil o podatkih iz Evidence vrednotenja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
79823000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tiskanje in pošiljanje potrdil o podatkih iz Evidence vrednotenja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 02.04.2020
Konec: 01.05.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.01.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.01.2020   09:05
Kraj: eJn2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.01.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Zemljemerska ulica 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.12.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.01.2020   12:47
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je pod točko 12 navedeno merilo za izbor najugodnejše ponudbe iz katerega ni razvidno ali se upošteva ponudbena cena z DDV ali brez DDV, zato naročnika prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR


V točki 12. Merila in kriteriji za izbiro najugodnejše ponudbe se beseda »Cena« zamenja z »Cena z DDV«.

Geodetska uprava RS

Datum objave: 15.01.2020   12:49
VPRAŠANJE
1. V skladu s 1. točko Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe mora ponudba vsebovati tudi pregled vsebine ponudbe z označitvijo strani (zaporedno kazalo). Zato naročnika prosimo za pojasnilo, ali zaporedno kazalo ponudniki izdelajo sami ali bo naročnik objavil enoten obrazec, ki ga izpolnijo potencialni ponudniki?
2. Kot navedeno v razpisni dokumentaciji je ponudbi treba priložiti Pooblastilo za pridobitev potrdila iz KE za gospodarske subjekte ter Pooblastilo za pridobitev potrdila iz KE za fizične osebe in potrdila o nekaznovanosti, ki niso starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe. Ker menimo, da gre za napako v zapisu in je naročnik nameraval napisati, da se ponudbi priloži ali pooblastila ali potrdila, prosimo za pojasnilo, ali zadostujejo potrdila iz KE, ki jih je ponudnik pridobil sam in niso starejša od 4 mesecev ter v tem primeru ni treba prilagati tudi posameznih pooblastil, na osnovi katerih bi naročnik potrdila iz kazenske evidence pridobival sam?
3. Naročnika prosimo, da preveri OBR 4, saj kot izhaja iz objavljenega obrazca, ta ni celoten (npr. na tretji strani se začenja s točko 2., manjka vsaj točka 1. in morda še kaj.
4. Prosimo za pojasnilo, kako izpolniti OBR 4, v primeru da bi za ponudnika storitve tiska izvajal podizvajalec. Je pravilno, da kot ponudnik vpišemo podatke, ki nam jih je posredoval podizvajalec in obrazec podpišemo kot ponudnik ali mora ta isti obrazec podpisati tudi podizvajalec?
5. V zvezi z Izjavo o prostorih in varovanju prosimo za pojasnilo, kdo poda to izjavo sta v primeru, da bo tisk izvedel podizvajalec in storitve pošiljanja ponudnik potrebni dve izjavi? Ali mora ta obrazec podpisati tudi podjetje, ki izvaja varovanje?
6. Ponudbi je treba priložiti tudi spisek oseb, ki bodo sodelovali v nalogi in imeli dostop do podatkov. Predvidevamo, da gre le za osebe, ki bodo pripravljale ponudbo, izvajale kreiranje obvestil ter izvoz podatkov ter tiskanje in kuvertiranje obvestil, ne pa tudi delavcev, ki bodo dostavljali te pošiljke do končnih naslovnikov. Prosimo za vaše pojasnilo.
7. Pod točko 2.3 je navedeno, da se za ustrezno referenco s področja tiskanja in pošiljanja upošteva zadnje tri leta od datume objave obvestil, na strani 19 pa zadnje 3 leta do decembra 2019. Naročnika prosimo za potrditev, da bo za ustrezno štel reference poslov v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019, kar je točno 3 leta.
8. Na strani 8 je pod točko 5.2 zapisano, da mora ponudnik posedovati produkcijsko opremo za predtisk, izpisovanje in konfekcioniranje. Če bo ponudnik ta del storitev izvedel s podizvajalcem, potem ponudnik ne poseduje z opremo, ampak ima to opremo podizvajalec. Prosimo za pojasnilo oz. dopolnitev, da ponudnik ali podizvajalec mora posedovati produkcijsko opremo za predtisk, izpisovanje in konfekcioniranje.
9. Pod točko 6. na strani 10 je navedeno, da mora ponudnik kadar nastopa s podizvajalci, izpolniti točko 3 na obrazcu 2. Obrazec 2 ni priložen razpisni dokumentaciji. Naročniku predlagamo, da preveri obrazce, ki so del ponudbene dokumentaciji in po potrebi dopolni točko 1. navodil.
10. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da v primeru skupne ponudbe tehnično in strokovno sposobnost ponudnik izpolnjujejo skupno/kumulativno. Prosimo za pojasnilo, kako je v primeru ponudbe s podizvajalci glede tehnične in strokovne sposobnosti, tudi tu pogoje izpolnjujejo skupno/kumulativo?
11. Razpisni dokumentaciji tudi ni priložena Ponudba, kot zapisano v 10. točki navodil, naj bi bila v ponudbi navedba o časovni veljavnosti. Naročnika prosimo, da preveri, ali je priložil vse obrazce, kot že predhodno opozorjeno.
12. Iz objavljenega obrazca predračuna ni razvidno, kaj ponudniki vpišejo v stolpce Cena/kom, Cena, Cena z DDV. Prosimo, za pojasnilo, ali »Cena/kom« pomeni ceno za kos brez DDV, »Cena« pomeni ceno za kos z DDV in »Cena z DDV« predstavlja vrednost z DDV (količina x stolpec s ceno z DDV). Vljudno prosimo, da jasno navedete, kaj se vpiše v posamezni stolpec predračuna.
13. Naročnika prosimo za potrditev, da si pravilno razlagamo in lahko potencialni ponudnik odda samostojno ponudbo, hkrati pa v drugi ponudbi nastopa kot podizvajalec ali nastopa v skupni ponudbi, ki jo predloži skupina ponudnikov?


ODGOVOR

1. Ponudnik sam izdela zaporedno kazalo.
2. Ponudnik mora predložiti potrdila, ki jih je pridobil sam in pooblastila za pridobitev (zaradi prakse Države revizijske komisije le na ta način naročnik
lahko preveri izpolnjevanje pogoja o nekaznovanosti).
3. Obrazec 4 je pravilen. Napačno je številčenje.
4. Da. Obrazec 4 izpolni in podpiše ponudnik.
5. Navedeni morajo biti vsi prostori, kjer se bo dejavnost izvajala. Če bo z osebnimi podatki delal tudi podizvajalec mora izjavo podpisati tudi on. Torej
vsak svojo izjavo. DA, tudi podjetje, ki izvaja varovanje, mora podpisati izjavo.
6. Da. Gre le za osebe, ki bodo pripravljale ponudbo, izvajale kreiranje obvestil ter izvoz podatkov ter tiskanje in kuvertiranje obvestil.
7. Za ustrezno se šteje obdobje tri leta od datuma objave obvestila, to je od 24.12.2016 do 24.12.2019.
8. Opremo mora posedovati ponudnik ali podizvajalec.
9. Stavek v razpisni dokumentaciji pod točko 6. na strani 10 »Kadar ponudnik nastopa s podizvajalci, mora izpolniti točko 3. na obrazcu 2«, se črta.
10. Da. Tudi tu se pogoje glede tehnične in strokovne sposobnosti izpolnjuje skupno/kumulativno.
11. Obrazec Ponudba ni predviden. Ponudnik navede časovno veljavnost kjerkoli v ponudbi.
12. Naročnik bo objavil popravek Predračuna.
13. Da. Ponudnik lahko odda ponudbo samostojno, hkrati pa v drugi ponudbi nastopa kot podizvajalec ali nastopa v skupni ponudbi, ki jo predloži skupina
ponudnikov.

Geodetska uprava RS



Datum objave: 21.01.2020   11:56
VPRAŠANJE
1. Naročnika prosimo za pojasnilo, ki se nanaša na število strani za tisk. Glede na to, da je treba natisniti 1.108.954 obvestil, izvajalec nima na voljo natančnega podatka, koliko bo skupno natisnjenih listov. Pavšalen podatek o številu listov za tisk je razviden iz postavke predračuna »Pošiljanje obvestil«, kjer je zgolj navedeno, da se bodo pošiljale pošiljke do 50 g in do 100 g, v katerih bodo natisnjeni listi. Glede na poznavanje izvajalca pomeni 10 listov v kuverti 50 g mase, 20 listov pa 100 g mase, pri tem pa ni znano niti okvirno število listov, da bi lahko izvajalec podal korektno ponudbo oziroma bi pri podaji ponudbe lahko minimiziral tveganje, ki lahko nastane zaradi ocene dejanskega števila listov v posamezni pošiljki. Prav tako lahko navedeno pripelje do cene storitve za naročnika, ki bo bistveno presegla dejanski obseg izvedenega posla. Naročnika torej pozivamo, da uredi ponudbeni predračun na način, da bo definiral okvirno število listov, ki bodo natisnjeni in se nato določi cena na natisnjen list.


2. Naročniku predlagamo, da razpis loči na dva sklopa, in sicer sklop tiska in sklop distribucije, saj lahko na ta način doseže nižjo vrednost del za posamezna sklopa (zaradi različne obdavčitve razpisanih storitev). Izvajalec distribucije morda ni pridobil najugodnejše ponudbe za tisk na trgu, lahko pa kot potencialni ponudnik ponudi najugodnejšo ceno distribucije. Naročniku tako predlagamo, da zaradi gospodarnega ravnanja sprejme predlog potencialnega ponudnika ter javno naročilo razdeli na dva sklopa.


ODGOVOR

Odgovor na 1. in 2. vprašanje:

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije in podaljšal rok za oddajo ponudb.

Geodetska uprava RS

Datum objave: 23.01.2020   14:01
VPRAŠANJE
V obrazcu ESPD je v razdelu Del IV (Pogoji za sodelovanje) pod točko B (Ekonosmki in finančni položaj) potrebno vpisati splošni letni promet. Ponudnik lahko izbira samo vnos podatkov za leta 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Kot zapisano v razpisni dokumentaciji se za ekonomsko in finančno sposobnost upošteva obdobje zadnjih petih let. Ponudniki vam tako ne moremo posredovati podatkov za 2020 in 2019, zato prosimo, da v ESPD omogočite možnost vpisa podatkov za leta 2018, 2017, 2016, 2015 in 2014.

ODGOVOR

Naročnik je popravil razpisno dokumentacijo tako, da ponudnik vpiše letni promet v OBR 4 in ne v ESPD.

Geodetska uprava RS


Datum objave: 23.01.2020   14:02
VPRAŠANJE
V zvezi z objavljenim vprašanjem oz. prošnje k pojasnilu, ki se nanaša na število strani za tisk, se zainteresirani ponudnik dodatno navezuje k že postavljenemu vprašanju oz. pripombi k podaji natančnejše mase pošiljk, kot že predlagano. Izvajalec bo tudi za del distribucije posledično lahko podal natančnejšo ponudbo, ustrezne vrednosti ter tako prispeval k gospodarnosti javnega naročila.

ODGOVOR

Naročnik bo podal podrobnejše specifikacije.

Geodetska uprava RS


Datum objave: 23.01.2020   14:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
ker na strani 19. navodil za pripravo ponudbe, točka 8. Reference izvajalca in podizvajalc, ni z številko navedeno koliko referenc (napište npr. najmanj . 2., ipd) je potrebno navesti v tabeli Referenca izvajalca oz. Referenca podizvajalca.
Ali tudi kot ponudnik sami sestavimo obrazec Referenca ponudnika, ki ga damo v podpis in žigosanje našim naročnikom in seveda tudi priložimo poleg vaše tabele za reference, k ponudbi za prijavo na JN?
Lep pozdrav.

ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji pod točko 2.3 Tehnična in strokovna sposobnost je navedeno, da mora ponudnik navesti eno referenco. V ponudbi ni treba prilagati potrjenih referenc. Ponudnik jih zgolj navede v OBR 4.

Geodetska uprava RS


Datum objave: 23.01.2020   14:27
VPRAŠANJE
Naročnika ponovno vljudno prosimo, da kljub obvestilu za podaljšanje roka za oddajo ponudb čimprej poda odgovore na vprašanje, ki je bilo postavljeno na portal 9. 1. 2020, ob 15.07, in se glasi:

"Za podajo optimalne cene za prenos pošiljk naročnika pozivamo, da v ponudbi navede več postavk, ločenih po masnih razredih, in sicer:
- Standardno pismo do 20 g, ločeno za notranji in mednarodni promet
- Navadno pismo do 50 g, ločeno za notranji in mednarodni promet
Navadno pismo nad 50 g do 100 g, ločeno za notranji in mednarodni promet
- Navadno pismo nad 100 g do 250 g notranji promet
- Navadno pismo nad 250 g do 500 g, notranji promet
Posledično predhodno navedeni razdelitvi po masnih razredih, naročnika prav tako prosimo, da se opredeli ali bo zagotovil s strani izvajalca tiska, da bodo pošiljke, ki bodo mase do 20 g, ustrezale pogojem za standardno pismo, ko je to določeno v splošnih pogojih izvajanja univerzalne poštne storitve.

Glede časovne veljavnosti ponudbe, ki je določena v razpisni dokumentaciji in znaša najmanj 180 dni od roka za oddajo ponudbe, kot potencialni ponudnik naročniku podajamo pojasnilo, da se cene za univerzalno poštno storitev določajo na podlagi odločbe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter ne morejo biti fiksne, spremenijo se na način določen z veljavno zakonodajo za določanje cen univerzalnih storitev. Naročnik naj ustrezno spremeni/dopolni razpisno dokumentacijo."


ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.

Geodetska uprava RS



Datum objave: 23.01.2020   14:28
VPRAŠANJE
1. Ponudnik storitev podaja pripombo na 9. člen priloženega vzorca pogodbe k razpisni dokumentaciji s predlogom, da se določilo 9. člena v celoti spremeni skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov ter 53. in 54. člena Zakona o poštnih storitvah, ki v 10. poglavju urejuje zaupnost poštnih pošiljk in varstvo osebnih podatkov. Slednje smiselno enako izhaja iz smernic informacijskega pooblaščenca glede urejanja pogodbene obdelave osebnih podatkov pri naročanju storitev pošte (str. 9. in 10). Izvajalec poštnih storitev se pri izvajanju storitev, ki so predmet te pogodbe šteje za upravljavca. Tako se ugotavlja, da je 9. člen neskladen in ne odraža dejanskega statusa ponudnika storitev, katerega izvajanje storitev je visoko regulirana in se od ponudnika zahteva visoka stopnja varovanja zasebnosti komunikacij in podatkov z navedenimi zakonskimi in še drugimi specialnimi zakonskimi določili. Slednje izkazuje zainteresirani ponudnik storitev tudi s sprejetimi splošnimi pogoji o izvajanju storitev, dostopnih tudi na spletnih straneh. Posledično navedenemu ponudnik meni, da sklenitev posebne pogodbe o varovanju osebnih podatkov ni potrebna, temveč se vsa bistvena določila glede varovanja dokumentov in podatkov, vključno z osebnimi podatki, uredijo v temeljni pogodbi na način, da se spremeni zapis 9. člena. Medtem ko obdelava dokumentov in podatkov (obseg, način, postope, jamčevanja, odgovornost, ) pri elektronskem kuvertiranju in dostavi na naslov so urejena s tehničnimi specifikacijami naročnika ter splošnimi pogoji in drugimi morebitnimi izvedbenimi dokumenti ponudnika, ki bodo sestavni del temeljne pogodbe za izvedbo naročene storitve.
2. Glede na predhodno podano pripombo na 9. člen vzorca pogodbe naročniku predlagamo dopolnitev 4. člena vzorca pogodbe z naslednjim besedilom:
»Pogodbeni stranki bosta pri tem upoštevali zakonsko predpisana določila, standarde in dobre prakse o varnem zajemu podatkov in sprejemu pošiljk v dostavo. Pri tem se upoštevajo tudi izdani splošni pogoji izvajanja storitev izvajalca, sprejetih na slednjih zakonskih predpisih, in so dostopni na spletni strani izvajalca.«
3. V zvezi s 13. členom priloženega vzorca pogodbe k razpisni dokumentaciji naročniku podajamo pripombo, da je predmet tega razpisa tudi distribucija pošiljk, zato jo naročnik in izvajalec urejata in izvajalec odgovarja ter poravnava odmerjeno odškodnino omejeno kot določajo določila Zakona o poštnih storitvah ter Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve ter Splošni pogoji izvajanja drugih poštnih storitev izvajalca (t.j. odškodninska odgovornost za povzročeno škodo izvajalca poštnih storitev, reševanje in odmera odškodnine v reklamacijskem postopku izvajalca). Naročniku posledično navedenemu predlagamo dopolnitev četrtega odstavka 13. člena, ki opredeljuje unovčitev bančne garancije, z naslednjim besedilom:
»kar pa ne velja za izvajanje prenosa pošiljk. Slednje naročnik in izvajalec urejata in izvajalec odgovarja ter poravnava odmerjeno odškodnino omejeno kot določajo določila Zakona o poštnih storitvah ter Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve in Splošni pogoji izvajanja drugih poštnih storitev izvajalca (t.j. odškodninska odgovornost za povzročeno škodo izvajalca poštnih storitev, reševanje in odmera odškodnine v reklamacijskem postopku izvajalca).«
Glede pogodbene kazni, ki jo opredeljuje sedmi odstavek 13. člena naročniku posledično navedenemu predlagamo, da doda naslednje besedilo:
»Določila pogodbene kazni ne veljajo za reševanje reklamacij iz naslova izvedbe prenosa pošiljk. Slednje naročnik in izvajalec urejata in izvajalec odgovarja ter poravnava odmerjeno odškodnino omejeno kot določajo določila Zakona o poštnih storitvah ter Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve in Splošni pogoji izvajanja drugih poštnih storitev izvajalca (t.j. odškodninska odgovornost za povzročeno škodo izvajalca poštnih storitev, reševanje in odmera odškodnine v reklamacijskem postopku izvajalca).«
4. Glede 15. člena in izstavitve posebnega računa za pogodbeno kazen predlagamo dopolnitev prvega odstavka navedena člena z naslednjim besedilom:
»Naročnik bo izvajalcu izstavil poseben račun o pogodbeni kazni, pri čemer bo o obračunu višine pogodbene kazni iz naslova zamude predhodno pisno obvestil izvajalca.«
5. V zvezi s Tehničnim delom in poglavja OSEBNI PODATKI in POSLOVNA SKRIVNOST naročniku podajamo pripombo, da varnostne in zaščitne ukrepe ponudnik izkazuje v drugi pisni obliki in ne s sklenitvijo posebne pogodbe o varovanju osebnih podatkov, kar je skladno tudi s smernicami informacijskega pooblaščenca o pogodbeni obdelavi. Ta komentar se navezuje in se naj upošteva skupaj s podanim pojasnilom in predlogom sprememb 9. člena vzorca temeljene pogodbe.


ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.

Geodetska uprava RS


Datum objave: 23.01.2020   16:39
VPRAŠANJE
Dne 8. 1. 2020 smo vam poslali vprašanja. Ker vaši odgovorov na cel sklop vprašanj še ni objavljenih, vas vljudno prosimo, da podate pojasnilo na vprašanje, ki se nanaša na to, ali zadostujejo potrdila iz KE, ki jih je ponudnik pridobil sam in niso starejša od 4 mesecev ter v tem primeru ni treba prilagati tudi posameznih pooblastil, na osnovi katerih bi naročnik potrdila iz kazenske evidence pridobival sam? Za čimprejšnji odgovor vas prosimo iz razloga, ker imamo posamezne fizične osebe tudi v tujini ter pridobivanje pooblastil traja dlje časa.

ODGOVOR

Odgovor na enako vprašanje je bil objavljen 15.1.2020. Ponudnik mora predložiti potrdila, ki jih je pridobil sam in pooblastila za pridobitev (zaradi prakse Države revizijske komisije le na ta način naročnik lahko preveri izpolnjevanje pogoja o nekaznovanosti).


Datum objave: 23.01.2020   16:40
VPRAŠANJE
Za podajo optimalne cene za prenos pošiljk naročnika pozivamo, da v ponudbi navede več postavk, ločenih po masnih razredih, in sicer:
- Standardno pismo do 20 g, ločeno za notranji in mednarodni promet
- Navadno pismo do 50 g, ločeno za notranji in mednarodni promet
- Navadno pismo nad 50 g do 100 g, ločeno za notranji in mednarodni promet
- Navadno pismo nad 100 g do 250 g notranji promet
- Navadno pismo nad 250 g do 500 g, notranji promet
Posledično predhodno navedeni razdelitvi po masnih razredih, naročnika prav tako prosimo, da se opredeli ali bo zagotovil s strani izvajalca tiska, da bodo pošiljke, ki bodo mase do 20 g, ustrezale pogojem za standardno pismo, ko je to določeno v splošnih pogojih izvajanja univerzalne poštne storitve.

Glede časovne veljavnosti ponudbe, ki je določena v razpisni dokumentaciji in znaša najmanj 180 dni od roka za oddajo ponudbe, kot potencialni ponudnik naročniku podajamo pojasnilo, da se cene za univerzalno poštno storitev določajo na podlagi odločbe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter ne morejo biti fiksne, spremenijo se na način določen z veljavno zakonodajo za določanje cen univerzalnih storitev. Naročnik naj ustrezno spremeni/dopolni razpisno dokumentacijo.


ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije in podaljšal rok za oddajo ponudb.


Datum objave: 03.02.2020   13:37
VPRAŠANJE
1. Kot potencialni ponudnik predlagamo naročniku, da pogoje v razpisni dokumentaciji dopolni tako, da izbrani izvajalec za storitve iz prvega sklopa zagotovi pripravo pošiljk pred predajo izvajalcu distribucije po poštnih številkah in predajo pošiljk sukcesivno (večkrat dnevno). Z upoštevanjem navedenega bi namreč ob veliki količini pošiljk takšen način priprave in predaje pomenil skrajšanje rokov prenosa pošiljk.
2. Naročnika prosimo, da poda maso pošiljk z zgoščenkami, ki se bodo naslovnikom pošiljale v ustreznih ovojih, kateri bodo preprečili poškodbe pri distribuciji.
3. Za sklop 1 in 2 morajo potencialni ponudniki navesti po eno referenco v letih 2017, 2018 ali 2019. Kot že podan odgovor naročnika z dne 15. 1. 2019, se tako upošteva obdobje od 24. 12. 2016 do 24. 12. 2019 ali cela leta, torej od 1.1.2017 do 31.12.2019? Hvala vam za dodatno pojasnilo.
4. V pripravljenem ESPD obrazcu je pod razdelkom Tehnična in strokovna sposobnost treba opisati izobrazbo in strokovno usposobljenost. Prosimo za pojasnilo, ali se navedeno nanaša samo na vodjo projekta ter ali je tako zanj treba priložiti tudi dokazila o njegovi izobrazbi in strokovni usposobljenosti?


ODGOVOR

1.
Dopolnitev točke 2.3: Tiskanje obvestil, zapis zgoščenk in priprava pošiljk
Izvajalec 1. sklopa mora grupirati pošiljke po poštnih številkah
Izvajalec 1. sklopa mora dostavljati izvajalcu 2. sklopa pripravljene komplete izdelanih pošiljk sukcesivno (lahko tudi večkrat dnevno). Naloga se smatra za zaključeno, ko so predane vse pošiljke.

2.
Masa 1 pošiljke z zgoščenko bo cca. 80 g.

3.
V popravku razpisne dokumentacije je navedeno v letih 2017, 2018 ali 2019, zato se upošteva obdobje za cela leta (od 1.1. do 31.12.)

4.
Izobrazba in strokovna usposobljenost se nanašata samo na vodjo projekta. Dokazil ni potrebno prilagati. Naročnik jih bo pregledu in ocenjevanju ponudb pridobil oz. zahteval od najugodnejšega ponudnika.

Geodetska uprava RS


Datum objave: 06.02.2020   12:45
VPRAŠANJE
Naročniku predlagamo, da dopolni četrto alinejo 5. člena vzorca pogodbe za 2. sklop, tako da ta glasi: obveznosti opravljal v rokih, določenih s to pogodbo in splošnimi pogoji izvajalca.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal vzorca pogodbe.

Geodetska uprava RS