Dosje javnega naročila 008980/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev javnih prometnih in kolesarskih površin ob Tržaški cesti
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.578.228,55 EUR

JN008980/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.12.2019
JN008980/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.03.2020
JN008980/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2020
JN008980/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2020
JN008980/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.06.2020
JN008980/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2020
JN008980/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.07.2021
JN008980/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008980/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/336900/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_Tržaška_cesta.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15233
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev javnih prometnih in kolesarskih površin ob Tržaški cesti
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev javnih prometnih in kolesarskih površin ob Tržaški cesti.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
45233161
45233162
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev javnih prometnih in kolesarskih površin ob Tržaški cesti. Podrobnejši opis je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 540
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje pogodbenih del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljšanje roka se štejejo vzroki, določeni v 42. (dvainštirideseti) uzanci Posebnih gradbenih uzanc.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmetno naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada in sicer z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.01.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.01.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.12.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.01.2020   14:33
VPRAŠANJE
Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje dela zakona o javnih naročilih, ki se nanaša na samodejno izločanje podjetij z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovne zakonodaje iz postopkov javnih naročil.
Podjetja z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovne zakonodaje bodo tako lahko do končne odločitve ustavnega sodišča naročniku predložila dokaze, da so sprejela zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokažejo svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Ali moramo že v fazi ponudbe predložiti kakšna dokazila?


ODGOVOR
V fazi oddaje prijave ni potrebno predložiti dokazil, da je gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Kot dokazilo v fazi oddaje prijave zadostuje izpolnjen ESPD obrazec.Datum objave: 08.01.2020   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosim naročnika, da objavi popise del in pregledno situacijo zaradi lažje predstave o razsežnosti razpisa

Lep pozdrav

ODGOVOR
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik izvedel postopek v dveh zaporednih fazah:
- prva faza: ugotavljanje sposobnosti.
- druga faza: predložitev prve ponudbe in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb.

V prvi fazi bo naročnik z odločitvijo priznal sposobnost gospodarskim subjektom, ki bodo predložili prijave, s katerimi izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Gospodarski subjekti, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost, bodo povabljeni s povabilom k oddaji prve ponudbe (sestavni del povabila k oddaj prve ponudbe bodo tudi popisi del), da predložijo prvo ponudbo in popise del.

Naročnik je kot prilogo A v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila številka 430-2913/2019-4 z dne 31.12.2019 objavil Tehnično poročilo iz katerega je dovolj jasno razviden obseg razpisa.Datum objave: 08.01.2020   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo naročnika da spremeni razpisne pogoje, da mora biti vodja del zaposlen pri vodilnem partnerju. Menimo, da je vodja del s potrjeno osebno referenco sposoben izvesti dela., ne glede na to v kakšnem pravnem razmerju (partner, podizvajalec) nastopa v ponudbi gospodarski subjekt pri katerem je zaposlen.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisnih pogojev, tako da ostanejo zahteve v skladu z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila številka 430-2913/2019-4 z dne 31.12.2019.Datum objave: 08.01.2020   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnika naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj en teden

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal rokov, saj je mnenja, da je rok, ki je določen z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila številka 430-2913/2019-4 z dne 31.12.2019 dovolj dolg, da se pridobi in odda vsa potrebna prijavna dokumentacija.Datum objave: 08.01.2020   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje dela zakona o javnih naročilih, ki se nanaša na samodejno izločanje podjetij z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovne zakonodaje iz postopkov javnih naročil.
Podjetja z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovne zakonodaje bodo tako lahko do končne odločitve ustavnega sodišča naročniku predložila dokaze, da so sprejela zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokažejo svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Ali moramo že v fazi ponudbe predložiti kakšna dokazila?

ODGOVOR
V fazi oddaje prijave ni potrebno predložiti dokazil, da je gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Kot dokazilo v fazi oddaje prijave zadostuje izpolnjen ESPD obrazec.Datum objave: 08.01.2020   14:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo, da pri vseh referenčni pogojih kot ustrezne reference dopusti tudi novogradnjo ceste in ne samo rekonstrukcijo. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisnih pogojev, tako da ostanejo zahteve v skladu z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila številka 430-2913/2019-4 z dne 31.12.2019.Datum objave: 08.01.2020   14:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
če prav razumemo, morajo biti referenčni posli izvedeni in zaključeni v obdobju od 1. 1. 2014, ne glede kdaj so se pričeli izvajati. Naročnika prosimo za potrditev. Lp

ODGOVOR
Naročnik potrjuje razlago navedeno v vprašanju.Datum objave: 10.01.2020   12:00
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za en teden

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal rokov, saj je mnenja, da je rok, ki je določen z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila številka 430-2913/2019-4 z dne 31.12.2019 dovolj dolg, da se pridobi in odda vsa potrebna prijavna dokumentacija.