Dosje javnega naročila 000025/2020
Naročnik: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja poslovnih prostorov
ZJN-3: Odprti postopek

JN000025/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.01.2020
JN000025/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.01.2020
JN000025/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.01.2020
JN000025/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.02.2020
JN000025/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000025/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 004-004888
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
jn@sid.si
+386 12007500

Internetni naslovi
http://www.sid.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sid.si/Javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15243
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Banka
I.5 Glavna področja dejavnosti
Finančne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja poslovnih prostorov
Referenčna številka dokumenta: JN 124/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919200
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja poslovnih prostorov naročnika za obdobje štirih (4) let. Javno naročilo se oddaja skladno z določili 31. člena ZJN-3 kot pridržano javno naročilo za invalidska podjetja in zaposlitvene centre, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja poslovnih prostorov naročnika za obdobje štirih (4) let. Javno naročilo se oddaja skladno z določili 31. člena ZJN-3 kot pridržano javno naročilo za invalidska podjetja in zaposlitvene centre, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
Naročilo je pridržano za invalidska podjetja in gospodarske subjekte, katerih cilj je družbeno in poklicno vključevanje invalidnih ali prikrajšanih oseb.
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.02.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.02.2020   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Splošni pogoji za uporabo informacijskega sistema e-JN: https://ejn.gov.si/aktualno/pogoji-uporabe.htmlOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.01.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.01.2020   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko predložimo kopijo potrdila o ogledu, ki smo ga pridobili za potrebe prejšnjega razpisa?

ODGOVOR
Ponudniku, ki je že opravil ogled v okviru postopka za oddajo javnega naročila »JN 110/2019 Okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja poslovnih prostorov« ni potrebno ponovno opraviti ogleda (obrazca ni potrebno ponovno prilagati, če ga je že predložil v okviru postopka JN 110/2019).

Datum objave: 23.01.2020   11:03
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo, da lahko predložimo reference, katere še zmeraj izvajamo in ustrezajo vsem navedenim pogojem pod točko 14.2.8?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval samo posle, ki so bili že opravljeni, tj. torej posle opravljene v zadnjih treh (3) letih pred rokom za prejem ponudb uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) pri dveh (2) različnih naročnikih opravljal storitve dnevnega čiščenja pisarniških prostorov v velikosti najmanj 3.000 m2 in najmanj eno leto pri vsakem naročniku.
Ali pogodbeni odnos med gospodarskim subjektom in referencodajalcem še traja ali se je že zaključil, za naročnika pri presoji sposobnosti po navedeni točki ni relevantno.Datum objave: 23.01.2020   11:03
VPRAŠANJE
1. V tretjem odstavku 12. točke Ponudbena cena razpisne dokumentacije navajate, da so cene ponudbenega predračuna fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače. V četrtem odstavku 18. člena pogodbe je navedeno, da je izvajalec enkrat letno upravičen do uskladitve pogodbenih cen skladno z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji. Ali drži, da se bodo pogodbene cene enkrat letno uskladile skladno z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji?
2. Ali se bodo v primeru intervencijskih čiščenj le ta dodatno zaračunala po priloženem ceniku dodatnih del?


ODGOVOR

1. Pogodbene cene se bodo enkrat letno uskladile skladno z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji.
2. Tako je, v primeru intervencijskih čiščenj se bodo ta dodatno zaračunala po priloženem ceniku dodatnih del.Datum objave: 23.01.2020   14:58
VPRAŠANJE
Ponudnik mora predložiti za dokazila kadrovske sposobnosti izpolnjen obrazec ESPD, izpolnjen obrazec seznam kadra, zdravniško potrdilo, potrdilo o opravljenem usposabljanju o varstvu pri delu, soglasja delavcev za predložitev zdravniških potrdil in potrdil o opravljenem usposabljanju o varstvu pri delu, potrdilo o znanju slovenskega jezika na stopnji B1 (za državljane Republike Slovenije potrdila o znanju slovenskega jezika ni potrebo predložiti), potrdilo o nekaznovanosti ter predložitev pisnih obračunov plač s soglasjem delavcev na predložitev pisnih obračunov plač.
Glede na to, da imamo s strani naših delavcev ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi tudi podpisano izjavo, po kateri delavec dovoljuje delodajalcu zbiranje, obdelavo in iznos osebnih podatkov delavca tretjim osebam za uresničevanje pravic in obveznosti delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem ali postopki za izvedbo javnih naročil, menimo, da z njo zadostimo vašim zahtevam glede soglasja delavcev o posredovanju pisnih obračunov plač in ostalih zahtevanih dokazil.
Zavedati se morate, da je kakršno koli podpisovanje soglasij s strani delavcev v fazi prijave na javno naročilo zelo težko izvedljivo, saj delavcu s težavo obrazložiš zakaj je to potrebno, namreč gre za občutljivo skupino delavcev, ki se boji za svojo zaposlitev in se čuti ogroženo ob podpisovanju kakršnihkoli obrazcev. Glede na to, da ne moremo vedeti ali bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na vašem javnem naročilu, jim niti ne moremo zagotoviti, da bodo dejansko delali na novem objektu, pri novem naročniku, kar ponovno predstavlja težavo.
Ali se strinjate, da za izpolnitev vaših pogojev v zvezi s tem, zadostuje izjava delavca, ki jo podpiše ob sklenitvi pogodbe?


ODGOVOR

Naročnik iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila umika zahtevo po predložitvi soglasij delavcev za predložitev pisnih obračunov plač (poglavje 11 Merilo C) Povprečna mesečna bruto plača v ponudbi navedenega čistilnega osebja - BPČ) ter soglasij delavcev za predložitev zdravniških potrdil in potrdil o opravljenem usposabljanju o varstvu pri delu (14.2.8 b) Kadrovska sposobnost).
Navedena sprememba je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.
Naročnik bo na portalu eNaročanje objavil obrazec EU14-SL »Popravek«.
V ostalem delu ostaja vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila enaka kot je objavljena na spletni strani naročnika ( http://www.sid.si/Javna-narocila).
Naročnik ne bo posebej pripravil čistopisa spremenjene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 27.01.2020   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji, pod razdelkom 11 Merilo, v točki B Kolektivna pogodba, navajate, da prejme ponudnik, ki ima sklenjeno veljavno podjetniško pogodbo, ki določa ugodnejše pravice za delavce, dodatnih 10 točk.
V našem podjetju sicer nimamo sklenjene podjetniške kolektivne pogodbe, pač pa imamo z drugimi kodeksi oz. priznanimi certifikati opredeljene ugodnejše pravice za naše zaposlene, ki presegajo minimalne obveznosti v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.
Predlagamo, oz. vas prosimo za potrditev, da bodo ponudnikom, poleg omenjene kolektivne pogodbe, pri doseganju tega merila priznani tudi drugi ukrepi, vezani na socialna merila, ki jih v svojih Smernicah za javno naročanje storitev čiščenja priporoča Ministrstvo za javno upravo, s katerimi ponudniki zagotavljajo svojim zaposlenim ugodnejše pravice, ki presegajo minimalne obveznosti v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.
Hvala za odgovor že v naprej.


ODGOVOR

Naročnik merila »Kolektivna pogodba K« ne bo spreminjal, pri čemer podaja sledeče pojasnilo:

Kolektivne pogodbe sklepajo sindikati oziroma združenja sindikatov kot stranka na strani delavk in delavcev in delodajalke in delodajalci oziroma združenja delodajalcev kot stranka na strani delodajalcev, kar pomeni, da določil pogodbe, ki zagotavljajo delavcem ugodnejše pravice, delodajalec ne more enostransko spreminjati, pri čemer je tudi v primeru odpovedi kolektivne pogodbe s strani delodajalcev določen odpovedni rok (bodisi v sami kolektivni pogodbi bodisi skladno z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 ZArbit), zaradi česar naročnik ocenjuje, da kot taka kolektivna pogodba zagotavlja višjo stopnjo pravne zaščite pravic oziroma ugodnosti delavcev kot interni akt delodajalca, ki ga praviloma lahko delodajalec kadarkoli enostransko spreminja oziroma kot certifikat, za katerega se delodajalec kadarkoli lahko odloči, da ga ne bo več obnavljal.Datum objave: 27.01.2020   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

izbrani ponudnik bo moral po sklenitvi pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti 12 mesečnih pavšalov brez DDV, z veljavnostjo še najmanj deset dni po poteku veljavnosti pogodbe. Zanima nas, ali lahko izbrani ponudnik namesto bančne garancije predloži finančno zavarovanje ali menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z enako ročnostjo in vrednostjo kot jo ima bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Saj sta slednji cenejši za ponudnika.

Hvala za odgovor in lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik vztraja pri zahtevi po bančni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Glede na vrednost in trajanje posla je navedeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznost, ki ga mora predložiti samo izbrani ponudnik, primerno in zakonito.


Datum objave: 27.01.2020   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na vaš odgovor, objavljen dne 23.01.2020 ob 14:58 uri, glede umika zahteve o predložitvi soglasij delavcev za predložitev pisnih obračunov plač, soglasij delavcev za predložitev zdravniških potrdil in potrdil o opravljenem usposabljanju varstva pri delu, vas pozivamo, da prav tako umaknete zahtevo po predložitvi potrdila o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše kot 3 mesece od roka za prejem ponudb.
Glede na to, da ponudnik nima delavcev na zalogo in jih bo moral na novo zaposliti ob pridobitvi novega posla, bo potrebno ponovno preverjanje delavcev o nekaznovanosti. Predlagamo, da se umakne zahteva o predložitvi potrdila o nekaznovanosti že v fazi oddaje ponudbe in se izvede preverjanje nekaznovanosti dejansko za delavce, ki bodo delali na objektu.


ODGOVOR

Naročnik je zahtevo po soglasjih umaknil iz razloga, da za ponudbo, vključno z morebitnimi osebnimi podatki, in za posredovanje vseh podatkov v ponudbi v celoti odgovarja ponudnik in je odgovornost ponudnika, kot upravljalca osebnih podatkov zaposlenih, da ima vsa potrebna pooblastila oziroma ustrezne privolitve vseh posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v ponudbi, ki bodo posredovani naročniku, kot to zahteva veljavna zakonodaja o varstvu podatkov.
Naročnik zahteva za izpolnjevanje pogoja pod točko 14.2.8 b) Kadrovska sposobnost navedbo pri izvajalcu zaposlenega kadra na obrazcu 17.5 Seznam kadra in predložitev potrdil o nekaznovanosti za navedeni kader, z namenom preveritve ustreznosti kadra v postopku preverjanja dopustnosti ponudnikove ponudbe.
Naročnik vztraja pri navedeni zahtevi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 28.01.2020   13:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali lahko kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložimo kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdano s strani zavarovalnice, ki je enakovredno garanciji izdani s strani banke?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Izbrani ponudnik bo moral predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


Datum objave: 28.01.2020   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

z vašim dodatnim pojasnilom glede predložitve potrdil o nekaznovanju za delavce, navajate:

"Naročnik zahteva za izpolnjevanje pogoja pod točko 14.2.8 b) Kadrovska sposobnost navedbo pri izvajalcu zaposlenega kadra na obrazcu 17.5 Seznam kadra in predložitev potrdil o nekaznovanosti za navedeni kader, z namenom preveritve ustreznosti kadra v postopku preverjanja dopustnosti ponudnikove ponudbe.".

Dejstvo je, da ste pri kadrovskih zahtevah navedli, da lahko izvajalec kader zamenja ali doda le s predhodnim soglasjem naročnika in v takem primeru mora zamenjani kader izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje nominiranega kadra.
Torej če prav razumemo, se naročnik zaveda, da se kader lahko zamenja in novi mora izpolnjevati vse pogoje, v nasprotnem primeru naročnik odstopi od pogodbe. Kot smo že predhodno navedli v prvotnem vprašanju, delavcev nimamo na zalogi, in v primeru, da bomo izbrani bomo 100% zamenjali kader.
Razumeti morate, da niti naročniki kot so MORS, ki imajo strogo varovana območja, ne zahtevajo potrdil o nekaznovanosti za delavce že v fazi oddaje ponudbe, temveč potrdila zahtevajo po podpisu pogodbe pred pričetkom del, saj se zavedajo, da je ponudnik tisti, ki mora poskrbeti, da bo pogoj izpolnil.

Pozivamo vas, da umaknete zahtevo po predložitvi potrdil o nekaznovanju za delavce, saj je predložitev takih dokazil v fazi oddaje ponudbe absolutno preuranjena in nesmiselna, saj boste verjetno ob sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, ponovno preverjali nominirani kader izbranega ponudnika. Zato smatramo, da je preverjanje kadra glede nekaznovanosti v fazi oddaje ponudbe dejansko nepotrebno, saj v tej fazi niti ne more služiti svojemu cilju. Izbrani ponudnik mora zagotoviti tak kader, ki bo izpolnjeval vse kadrovske pogoje navedene v razpisni dokumentaciji.

Primer: Predložimo potrdila delavcev o nekaznovanosti že zdaj, ob ponovnem preverjanju boste morebiti ugotovili, da je delavec kaznovan, izvajalec bo moral zamenjati kader in bo ponovno predložil dokazila, zato je predložitev dokazil v fazi oddaje ponudbe nesmiselno in dejansko ne služi svojemu namenu.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik bo preveril, ali je ponudnik kadrovsko sposoben za izvedbo javnega naročila, zaradi česar bo kader preverjal v fazi preverjanja ponudbe. Del preverjanja je tudi preverjanje nekaznovanosti kadra s predložitvijo ustreznih potrdil o nekaznovanosti.
Izvajalec sicer lahko kader zamenja ali doda naknadno s predhodnim soglasjem naročnika, vendar kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, mora kadrovsko sposobnost izkazati z nominiranjem kadrov že v fazi oddaje ponudbe z navedbo kadrov na obrazcu 17.5 Seznam kadra.
Naročnik vztraja pri navedeni zahtevi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.