Dosje javnega naročila 000611/2020
Naročnik: GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj
Blago: Nakup poveljniškega gasilskega vozila
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 119.691,15 EUR

JN000611/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.02.2020
JN000611/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.02.2020
JN000611/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2020
JN000611/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.04.2020
JN000611/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000611/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ
Bleiweisova cesta 34
4000
SI042
Kranj
Slovenija
Tomaž Vilfan
direktor@gasilcikranj.si
+386 42375251
+386 42375252

Internetni naslovi
http://gasilcikranj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/337491/Razpisna_poveljniško_GV_GARS_KR_3.2.20.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/337491/espd/ESPD_poveljnisko_GV_GARS_KR_3.2.20.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15881
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup poveljniškega gasilskega vozila
Referenčna številka dokumenta: 18/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava poveljniškega gasilskega vozila za potrebe Gasilsko reševalne službe
Kranj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34140000
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava poveljniškega gasilskega vozila za potrebe Gasilsko reševalne službe
Kranj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 16.04.2020
Konec: 23.10.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.02.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.02.2020   12:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu:
https://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.02.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.02.2020   13:00
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija je nezakonita. Naročnik naj nezakonitosti nemudoma odpravi npr. ISO9001 kot pogoj ipd.

Enako velja za tehnične specifikacije npr. višina tovornega prostora: min 1394 mm. Naročnik ne sme opisovati točno določenega vozila, ampak mora omogočit konkurenco.

Vseh napak ne bomo pisali, ker jih je preveč. Naročnik naj naredi pošten razpis, ne pa prilagojenega.

ODGOVOR

Spoštovani,

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je bila pripravljena v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

Standard kakovosti ISO 9001 je mednarodno priznan standard kakovosti, ki ga je izdala organizacija ISO (International Organization of Standardization) in, ki ga uporabljajo tako proizvodne kot storitvene organizacije ter zagotavlja kakovost procesom in storitvam. Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, njihova uporaba v praksi pa omogoča organizacijam dokazovanje zmožnosti za dosledno zagotavljanje izdelkov in storitev skladno s postavljenimi zahtevami in izboljševanje zadovoljstva odjemalcev ter s tem daje osnovo za uspešnejše poslovanje.

Naročnik je standard ISO 9001 določil kot pogoj zaradi narave dela in ker poslovanje po standardu ISO 9001 zagotavlja sledljivost v procesih in je zato poslovanje z organizacijo, ki posluje na primerljiv način, za naročnika bistvenega pomena, saj v primeru morebitnih odstopanj izvajalec hitreje in pregledneje zagotovi ustrezne podatke za odpravo ugotovljenega neskladja, čas pa je izrednega pomena za naročnika, saj bo z vozilom izvajal storitve, ki so življenjskega pomena (skrb za zdravje in življenje).
Z zahtevo po standardu ISO 9001 bo naročnik zmanjšal verjetnost tveganj, ki bi lahko vplivala na izvedbo njegove osnovne dejavnosti, svoje delo pa mora načrtovati in izvajati tako, da preprečuje in zmanjšuje možne neželene posledice.

Nadalje je naročniku s tem pogojem zagotovljena kakovost izdelave, ki je za poveljniško gasilsko vozilo neobhodno potrebna. Vozilo uporablja poklicna gasilska enota, ki je tudi gasilska enota širšega pomena, zato je vozilo v uporabi večkrat na dan. Vožnja tega vozila ni običajna, oziroma se ne izvaja kot vsakdanja vožnja. Vozilo služi za prevoz gasilcev na intervencije, vozi prvo v gasilski koloni. Veliko je hitrih speljevanj in močnega zaviranja, veliko hitre vožnje, vožnje po neasfaltiranih, neurejenih cestah, v različnih vremenskih razmerah, skratka nujne intervencijske vožnje z uporabo svetlobnih in zvočnih signalov.
Standard kakovosti ISO 9001 vse navedeno zagotavlja.

Prav tako zaradi vsega zgoraj navedenega naročnik potrebuje vozilo, ki ustreza navedenim tehničnih specifikacijam in tehničnim lastnostim.

V tehničnem delu je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila popolnoma »odprta« in omogoča oddajo ponudbe številnim različnim ponudnikom podvozja in ponudnikom za izdelavo nadgradnje. Naročnik s tehničnimi zahtevami nikakor ne omejuje konkurence.

Naročnik je navedeno preveril tudi v predhodni raziskavi trga.

Vezano na minimalno višino tovornega prostora naročnik pojasnjuje, da je navedeno višino preverjal tudi na trgu in je ugotovil, da navedeni pogoj izpolnjuje večje število ponudnikov podvozij.
Konkretna minimalna višina tovornega prostora je zahtevana zaradi namembnosti vozila. Vozilo se bo uporabljalo tudi za vodenje večjih intervencij, poveljevanje, pregledovanje načrtov na terenu. Zato naročnik potrebuje primerno delovno višino in prostornino.
Prav tako je naročnik v tehničnih lastnostih navedel le minimalne zahteve oz. ali enako kot.

Torej je naročnik pri pripravi tehničnih zahtev ugotovil, da več potencialnih ponudnikov izpolnjuje vse tehnične zahteve javnega naročila, zato nikakor ni kršeno merilo enakopravnosti in konkurenčnosti.
Datum objave: 12.02.2020   17:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Zaradi kompleksnosti razpisanega končnega produkta in priprave kvalitetne in realne ponudbe vas naprošamo da podaljšate rok za oddajo ponudbe na 21.2.2020. Glede na to da imate tudi podano zahtevo o veljavnosti ponudbe do 30.9.2020 opozarjamo da je rok za dobavo 23.10.2020 nerealen in neizvedljiv. Predlagamo da je rok za dobavo vozila 9 mesecev od dneva podpisa pogodbe.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 21.02.2020 do 12:00.

Navedeni datum veljavnosti ponudbe ne pomeni, da bo pogodba sklenjena septembra,
ponudba bo potrjena že predhodno s sklenitvijo pogodbe.

Naročnik ocenjuje, da bo pogodba podpisana v začetku meseca aprila.

Naročnik podaljšuje roke vezane na dobavo vozila na sledeči način:

a) Spremeni se točka 9. Terminski plan poglavja 5. tehnične specifikacije (stran 46 in 47 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) tako, da se po novem glasi:

9. Terminski plan
Dobava blaga, ki je predmet javnega narocila se bo predvidoma izvedla po posameznih fazah ločeno, pri cemer bosta naročnik in dobavitelj za vsako zakljucena fazo opravila vmesno primopredajo. Predvidene so sledece faze dobave blaga:

 PRVA FAZA: Dobava sasije vozila in nadgradnja vozila izdelana do faze za pricetek namescanja opreme, ki mora biti izvedena najkasneje do 06.09.2020 V kolikor bi nastopile nepredvidene objektivne okoliscine, zaradi katerih dobava ne bi mogla biti opravljena v navedenem roku in te okoliscine niso nastale zaradi krivde ponudnika, se rok lahko sorazmerno podaljsa. Po dobavi se opravi obracun in primopredaja blaga;

 DRUGA FAZA: Nadgradnja vozila, ko je v vozilu namesceno med 80 % in 90 % celotne opreme skladno s tehnicnimi specifikacijami, ki mora biti izvedena najkasneje do 24.10.2020. V kolikor bi nastopile nepredvidene objektivne okoliscine, zaradi katerih dobava ne bi mogla biti opravljena v navedenem roku in te okoliscine niso nastale zaradi krivde ponudnika, se rok lahko sorazmerno podaljsa. Po dobavi se opravi obracun in primopredaja blaga in

 TRETJA FAZA: Dobava celotnega predmeta javnega narocila skladno s tehnicnimi specifikacijami in zahtevami narocnika, ki se opravi najkasneje do 15.11.2020.

Ponudnik mora v 10 dneh po podpisu pogodbe predloziti tudi podroben terminski plan, kjer se prikaze zaporedje postopkov in casovno usklajenost posameznih dobav, pri cemer mora ponudnik upostevati zgoraj navedene roke izvedbe.
Ob tem narocnik dodatno pojasnjuje, da se primopredaja blaga, ki je predmet faze 1 in 2 opravi na nacin, da narocnik opravi pregled dela blaga, ki je predmet posamezne faze ter blaga fizicno ne prevzame, saj je blago, ki je predmet faze 1 in 2, se predmet nadgradnje v okviru faze 3. Celotno blago, ki bo skupek vseh treh faz bo narocnik fizicno prevzel po zakljucku zadnje tretje faze, ko bo izdelan koncni primopredajni zapisnik. Pred vsakim prevzemom posamezne faze bo narocnik opravil pregled in odobril blago oziroma del blaga, ki je predmet dobave v posamezni fazi. Odobritev blaga s strani narocnika za posamezno fazo je predpogoj za nadaljnji obracun faze in placilo.
Dobava celotnega blaga se izvede najkasneje do 15.11.2020. Izvedba dobave po 15.11.2020 je prepozna in daje narocniku vse podlage za uveljavitev pogodbene kazni, odpoved pogodbe in unovcenje zavarovanja za dobro izvedbo.

b) Spremeni se 1. odstavek 9. člena vzorca pogodbe (stran 72 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) tako, da se po novem glasi:
Dobava vozila, ki je predmet te pogodbe, se izvede najkasneje do 15. 11. 2020, pri čemer mora do navedenega datuma dobavitelj opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno s preizkusom doseganja pogodbeno tehnično tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja ter obračunom in primopredajo vozila.

Odgovor je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so ga ponudniki dolžni upoštevati pri oddaji ponudbe.