Dosje javnega naročila 000053/2020
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba sanacijskih del v garaži na lokaciji Savska cesta 18a-c, Kranj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 202.395,97 EUR

JN000053/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.01.2020
JN000053/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.02.2020
JN000053/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.02.2020
JN000053/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN000053/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.05.2020
JN000053/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000053/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Čeč Rebec
irena.cec-rebec@ssrs.si
+386 14710575

Internetni naslovi
http://www.stanovanjskisklad-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba sanacijskih del v garaži na lokaciji Savska cesta 18a-c, Kranj
Referenčna številka dokumenta: JN 31/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45453100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je zbor izvajalca del za sanacijo garaže zaradi zamakanja na Savski cesti 18a-c Stanovanjska soseska Sotočje v Kranju, ki se bodo izvajala na notranjem delu kletne parkirne garaže. Sanacijska dela se bodo izvajala zaradi težav zamakanja v kletne parkirne garaže objekta.
Poleg sanacijskih del v garaži zaradi zamakanja, se bodo odstranile vse parkirne naprave, ki so v lasti SSRS.
Sanacijska dela se bodo izvajala zaradi nestrokovne ali nepravilne gradnje oziroma neizvedene hidroizolacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45453100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Savska cesta 18a-c, Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zbor izvajalca del za sanacijo garaže zaradi zamakanja na Savski cesti 18a-c Stanovanjska soseska Sotočje v Kranju, ki se bodo izvajala na notranjem delu kletne parkirne garaže. Sanacijska dela se bodo izvajala zaradi težav zamakanja v kletne parkirne garaže objekta.
Poleg sanacijskih del v garaži zaradi zamakanja, se bodo odstranile vse parkirne naprave, ki so v lasti SSRS.
Sanacijska dela se bodo izvajala zaradi nestrokovne ali nepravilne gradnje oziroma neizvedene hidroizolacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.01.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.01.2020   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.01.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.01.2020   09:24
VPRAŠANJE 1
Prosimo, da objavite razpisno dokumentacijo, saj je na povezavi, ki je navedena v objavi, ni.
ODGOVOR 1
Naročnik je objavil razpisno dokumentacijo na https://eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/Izvedba-sanacijskih-del-v-garazi-na-lokaciji-Savska-cesta-18a-c+-Kranj/n/cec2cf7ab296842b1860927d866b3363.

Datum objave: 14.01.2020   13:11
VPRAŠANJE 2
Vezano na zahtevano tehnično in strokovno sposobnost v poglavju E., točka 8, naročnika sprašujemo ali bo kot ustrezno upošteval tudi izvedbo sanacije zamakanja po postopku vgradnje vodotesnega sloja polyureje na armirano betonskih površinah hidrotehničnih objektov izpostavljenih visokim abrazijskim, kemijskim in tehnološkim obremenitvam, kar je vsekakor večja obremenitev od zahtevane (pohodne terase)?
ODGOVOR 2
Da, navedeno referenco bo naročnil štel za ustrezno, v kolikor bodo izpolnjene ostale zahteve naročnika iz navedenega referenčnega pogoja.

Datum objave: 17.01.2020   14:55
VPRAŠANJE 3
Naročnika prosimo, da v nadaljevanju citirani 3. odstavek, 11.2. člena
"Solidnost izvedbe del po tej pogodbi pomeni, da predmet pogodbe kot celota in vsi njegovi deli izpolnjujejo vse bistvene zahteve v skladu s predpisi, zlasti pa garancija za solidnost izvedbe del obsega vse vitalne dele stavbe in tudi brezhibno delovanje predmeta sanacije, vseh električnih, strojnih inštalacij in opreme. V okvir zavarovanja solidnosti izvedbe del štejejo tudi vse stvarne napake, ki se na enak način pojavljajo na več mestih (sistemske napake). "
odstrani iz pogodbe, saj gre pri predmetnem javnem naročilu za sanacijo posameznih mest zamakanj v objekt in ne za celovito sanacijo objekta, zato zahtev iz predmetnega odstavka naročnik od izvajalcev ne more zahtevati. Predmet pogodbe je sanacija zamakanja na nekaterih delih objekta, zato garancija za solidnost izvedbe del NE MORE OBSEGATI vseh vitalnih delov stavbe (sanacija poteka le v garaži) in tudi brezhibno delovanje predmeta sanacije, vseh električnih, strojnih inštalacij in opreme. (eletrične in strojne instalacie ter oprema niso predmet pogodbe).
ODGOVOR 3
Naročnik pojasnjuje, da že iz besedila citiranega člena izhaja, da se garancija nanaša le na predmet pogodbe. Posledično naročnik vztraja pri pogodbenih določilih v tem delu.


VPRAŠANJE 4
Prosimo naročinika, da skrajša splošni garancijski rok in sicer na 5 let. Pri zadevnem javnem naročilu gre za sanacijo zamakanja na posameznih lokacijah objekta in ne za celovito sanacijo objekta, zaradi česar obstaja velika verjetnost, da se bo zamakanje pojavilo na mestih, kjer sanacija ni bila izvedena
Obenem prosimo tudi za potrditev, da se garancija nananša le na sanirana mesta!
ODGOVOR 4
Naročnik je določil garancijski rok skladno s prvim odstavkom 662. člena Obligacijskega zakonika. Naročnik potrjuje, da se garancija nanaša le na predmet sanacije.


VPRAŠANJE 5
Naročnika pozivamo, da spremeni način obračuna po načelu »na ključ«, saj je v razpisni dokumentaciji podan le popis z grobo oceno količin, na ogledu objekta pa je nemogoče preveriti dejanski obseg. Način obračuna po načelu "na ključ" pri sanacijah ni možen, saj se ob izvedbi lahko pojavi veliko nepredvidenga, kar je v fazi ponudbe nemogoče oceniti!
ODGOVOR 5
Naročnik vztraja pri določitvi pogodbene cene kot »ključ v roke«. Vsi zainteresirani ponudniki imajo skladno z obrazcem ePRO_navodila ponudnikom možnost, da opravijo ogled predmeta sanacije.


VPRAŠANJE 6
Prosimo za pojasnilo določila v 7. členu pogodbe: " - kriti vse stroške do konca primopredaje del, skupnih delov in naprav upravniku kot so: poraba električne energije, vode, ogrevanja, varovanja, zaščita izvedenih del, riziko okvar in uničenja, saj ti bremenijo izvajalca in so bili vračunani v ponudbeno ceno;", in sicer:
1.Kako bo upravnik zaračunal navedene stroške (ogrevanje, varovanje, zaščite, riziko okvar in uničenja)? Prosimo, da podate način kako bo upravnik obračunal navedene stroške.
2.Ali gre morda za pomoto in je varovanje svojih del in zaščite dolžen zagotoviti izvajalec in jih upravnik ne zaračunava?
ODGOVOR 6
Ad 1.) Upravnik bo zaračunaval navedene stroške iz 7. člena pogodbe po dejanski porabi za stroške vode in elektrike . porabljene izključno iz naslova predmetne sanacije, v kolikor bo izvajalec uporabljal elektriko in vodo preko inštalacij objekta.
Ad 2.) Beseda upravnik v predzadnji alineji 7. člena pogodbe se nanaša na primopredajo del, skupnih delov in naprav upravniku in ne na kritje stroškov upravniku. Stroške lastnega varovanja, zaščite, nosi izbrani izvajalec sam preko lastnega zagotavljanja varovanja, zaščite.

Datum objave: 17.01.2020   15:14
VPRAŠANJE 7
1.) Kdo je serviser ( podjetje ) obstoječih parkirnih dvižnih ploščadi?
2.) Postavka 5.7 Tesnitev vseh stikov stena/steber....ali je potrebne predhodni izrez ali morebiti odstranitev kakšne obstoječe mase in stika?
3.)Postavka 6.2 kakšno širino sanacije korozijskih žarišč naj upoštevamo?
4.) Postavka 8.2 postavka ni jasna prosimo za podrobnejši opis del s količinami ki jih naj upoštevamo v postavki.
5.) Postavka 8.3 kaj se nahaja na mestih povrnitve zunanje ureditve ( zelenica, ) ?
6.) Postavka 8.6 kakšne so dimenzije in količine lukenj?
7.) Postavka 8.7 prosimo za podrobnejši opis sanacije finalnega tlaka.
8.) 7.11 prosimo za podrobnejši opis novih vrat in dimenzij.
ODGOVOR 7
Ad 1.) Trenutno za parkirne dvižne ploščadi upravnik nima serviserja.
Ad 2.) Stiki morajo biti izvedeni skladno s tehnologijo vgradnje proizvajalca, ki ga bo navedel izvajalec. Smernice so navedene v razpisni dokumentaciji v elaboratu sanacije str. 38.
Ad 3.) Korozijska žarišča so foto dokumentirana in njihova sanacija opisana v razpisni dokumentaciji v elaboratu sanacije str.39.
Ad 4.) Postavke se navezujejo na mesta prebojev na zunanjih stenah. Izvajalec izvede dimenzije izkopov skladno s tehnologijo izvedbe sanacije.
Ad 5.) Na mestih povrnitve zunanje ureditve se nahajajo tlakovane zunanje površine in delno zelenica.
Ad 6.) Skladno z razpisno dokumentacijo se upošteva 10 lukenj fi 20mm za vsako od 45 dvižnih ploščadi.
Ad 7.) Sanacija se izvede skladno z razpisno dokumentacijo, elaborat sanacije str. 43.
Ad 8.) Opis in dimenzije vrat so navedene v razpisni dokumentaciji, v elaboratu sanacije str. 40.

Datum objave: 17.01.2020   15:19
VPRAŠANJE 8
1. Po proučitvi sanacijskega elaborata in popisa del ugotavljamo, da naročnik kot referenčni pogoj zahteva reference ponudnika, ki sploh niso primerljive predmetu javnega naročila. Zahtevane reference v poglavju E navodil ponudnikom so: v točki 7, da je gospodarski subjekt uspešno izvedel sanacijo zaradi vlage s hidroizolacijo in vgradnjo hidrofobnih ometov na vsaj dveh (2) objektih v vrednosti več kot 50.000,00 EUR brez DDV za posamezen objekt in
2. v točki 8, da je gospodarski subjekt uspešno izvedel sanacijo pohodnih ploščadi zaradi zamakanja s poliuretansko maso po sistemu polyurea v velikosti več kot 100,00 m2 v okviru enega referenčnega posla.
Navedene reference niti približno niso primerljive predmetu razpisanega naročila.
ZJN-3 natančno določa, da morajo naročniki upoštevati načelo sorazmernosti (8. člen ZJN-3: »Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila«), iz česar sledi, da morajo tudi glede pogojev v zvezi z referencami naročniki zahtevati primerljivo izvedbo v sorazmernem obsegu referenčnih del, ki ne sme presegati zahtev predvidenih v razpisanem predmetu javnega naročila.
V danem primeru bi bila smiselna zahteva za referenco »sanacija zamakanja v kletne garaže«.
V kolikor naročnik zgoraj navedenih nesmiselnih referenčnih pogojev ne bo odpravil, bomo na žalost prisiljeni vložiti revizjo na razpis.
3. Prav tako v točki 6 zahteva referenco za sanacijo zamakanja odprtih teras in tesnitev prebojev v AB površinah s PU poliuretansko injektirno maso, čeprav v popisu del ni predvidena sanacije odprte terase, poleg tega pa tesnitev prebojev v AB površinah s PU poliuretansko injektirno maso predstavlja zelo majhen delež v celotnem javnem naročilu. Naročnika pozivamo, da odpravi tudi to nesmiselno zahtevo.
ODGOVOR 8
Ad 1.) Naročnik spreminja pogoj za sodelovanje iz točke 7.E.7 iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom tako, da se po novem glasi:
7.Gospodarski subjekt je v obdobju od 1.1.2015 dalje uspešno izvedel sanacijo zaradi vlage s hidroizolacijo na vsaj dveh (2) objektih v vrednosti več kot 50.000,00 EUR brez DDV na posamezni objekt.
Ad 2.) Naročnik je v celoti črtal pogoj za sodelovanje iz točke 7.E.8 iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom.
Ad 3.) Naročnik spreminja pogoj za sodelovanje iz točke 7.E.6 iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom tako, da se po novem glasi:
6.Gospodarski subjekt je v obdobju od 1.1.2015 dalje uspešno izvedel sanacijo zamakanja (zunanjih ploščadi ali odprtih teras) in tesnitev prebojev v AB površinah s PU poliuretansko injektirno maso v skupni velikosti več kot 100,00 m2 v okviru enega referenčnega poslan (referenčni posli se med seboj ne seštevajo).
Dodatno pojasnilo naročnika:
Naročnik bo upošteval reference za uspešno sanacijo zamakanja zunanjih ploščadi ali odprtih teras in tesnitev prebojev v AB površinah s PU poliuretansko injektirno maso, kjer so zunanji vremenski vplivi (sneg, zmrzal, voda in suša), saj skozi zunanje ploščadi zamaka v garažne prostore. Zahteva/izraz za referenco ''sanacija pohodnih ploščadi zaradi zamakanja in sanacija zamakanja odprtih teras'' je navedena detajlneje, kot se lahko razume splošni izraz ''sanacija zamakanja v kletne garaže''. V navedenem primeru lahko izraz ''sanacija zamakanja v kletne garaže'' zajema tudi kletne garaže, ki so nadzidane, pri katerih pa ni enakih zunanjih dejavnikov (vremenski vplivi) kot so pri zahtevanih referencah in predmetu sanacije.


Naročnik čistopisa obrazca ePRO_navodila ponudnikom ne bo objavljal. Šteje se, da so ponudniki z oddajo ponudbe seznanjeni s predmetno spremembo in z njo soglašajo.
Naročnik je skladno s popravkom in predmetnega odgovora na mestu, kjer se nahaja razpisna dokuemntacija, objavil popravek obrazca ePRO - Izjava. Ponudniki lahko ponudbo oddajo tudi na starem obrazcu, če bodo razvidni vsi podatki, ki jih zahteva naročnik.


VPRAŠANJE 9
Vezano na postavko:
8.2 Izvedba sondažnih izkopov iz zunanje strani AB obodnih kletnih sten
ter izvede sanacije stenske hidroizolacije okoli prebojev cevi in na
lokaciji, kjer zamaka voda v notranjost garažnih prostorov.
kpl 8,00
pozivamo naročnika naj definira območje izvedbe zadevnih sond (globino, širino in dolžino izkopa ter tip tal) in način sanacije stene z definiranjem količine (m2) in vrsto hidroizolacije, vključno z eventualno potrebnimi spremljajočimi in predhodnimi deli. Naročnik naj definira tudi eventualno potrebno zaščito hidroizolacije, zasip sond itd..
Sicer pa naj naročnik nedvoumno razjasni nejasnost v razpisnem popisu del, in sicer naj se v zvezi sondažnimi izkopi odloči ali so le ti namenjeni zgolj sondiranju za potrebe določitve načina sanacije, pri čemer pa bo naknadno določil sam način sanacije, za kar bo z izbranim izvajalcem kasneje sklenil aneks k pogodb ali pa predvideni sondažni izkopi predstavljajo tudi že sanacijo?!
ODGOVOR 9
Postavke se navezujejo na mesta prebojev na zunanjih stenah iz zunanje strani. Izvajalec izvede dimenzije izkopov skladno s svojo tehnologijo izvedbe sanacije. V razpisni dokumentaciji je v točki 8.2 popisa del opisana izvedba sanacije stenske hidroizolacije okoli prebojev cevi, kjer zamaka voda v notranjost garažnih prostorov ter povrnitev zunanje ureditve v prvotno stanje.


VPRAŠANJE 10
Vezano na postavko 8.4 prosimo naročnika, da definira obseg - dele objekta in njihovo površino za katerega se zahteva priprava elaborata požarne varnosti?
ODGOVOR 10
Obseg del je definiran v razpisni dokumentaciji in na podlagi predložitve elaborata lastne tehnologije (varjenje ali mehansko) izvedbe predelave in odstranitve dvižnih parkirnih ploščadi, iz katerega bo razvidno ali je potrebno izdelati elaborat požarne varnosti, zato je predviden v isti postavki popisa del.

Datum objave: 17.01.2020   15:47
VPRAŠANJE 11
1.Postavka 8.6 Zapolnitev lukenj in odprtin..
-ali so pod komadi mišljeni komadi lukenj?
-kakšne so dimenzije lukenj brez tega podatka ni mogoče ovrednotiti postavke
2.Postavka 8.7 Sanacija finalnega tlaka...
- prosimo za podroben opis, kaj je mišljeno pod sanacijo finalnega tlaka komplet z dimenzijami, debelinami, materiali itd. brez teh podatkov ni mogoče ovrednotiti postavke
ODGOVOR 11
Ad 1.) št. 45 v razpisni dokumentaciji pod točko 8.6 pomeni število dvižnih ploščadi. Pri vsaki dvižni ploščadi je za sanacijo predvideno 10 lukenj dimenzije fi 20.
Ad 2.) Naročnik je na vprašanje že odgovoril (glej Vprašanje/Odgovor 8, Ad. 7).


VPRAŠANJE 12
Prosimo, da pojasnite 34. alinejo, 7. člen pogodbe: " -izdelati izkaz zaščite pred hrupom in izvedbo meritev hrupa, če mu to naroči naročnik;". Zakaj bi moral to izvesti izvajalec na predmetnem javnem naročilu?
Če bo potrebno, prosimo, da to vključite v popis del in definirate obseg!
ODGOVOR 12
Naročnik bo izkaz zaščite pred hrupom in izvedbo meritev hrupa zahteval le v primeru odzivov okolice, da izvajalec s svojo izvedbo sanacije povzroča hrup, ki presega predpisane dovoljene vrednosti hrupa (dB).


VPRAŠANJE 13
Prosimo naročnika, da definira obseg sanacijskih del v postavki 8.2. Kdo bo določil lokacije sond? Kakšna naj bo velikost sonde?
ODGOVOR 13
Izvajalec mora preko svojih referenc in izkušenj sam določiti obseg sanacijskih del in velikost sonde na mestih, ki jih določa točka 8.2 v popisu del in elaborat sanacije zamakanja v kletne parkirne garaže.


VPRAŠANJE 14
Prosimo, da pojasnite v obveznost izvajalca navedeno v 29. alineji, 7. člena pogodbe " pred izvajanjem sanacijskih del izdelati sondažni izkop; naročnik dopušča možnost, da se glede na stanje videnega izkopa sondaže odloči tudi o morebitnih obsežnejših postopkih sanacijskih del; elaborat spremembe izdela izbrani svetovalni inženiring in nadzor;" , in sicer:
1.Ali je ta sondažni izkop zajet v popisu del točka 8.2? Če ni, prosimo, da to vključite v popis.
2.Kdo bo določil mesta, kjer se bodo izvedle sonde?
3.Ali razumemo pravilno, da, v kolikor se bo naročnik odločil za obsežnejše postopke sanacijskih del, se ta dela obračunajo kot poznejša dela in torej niso zajeta v ključu?
ODGOVOR 14
Ad 1.) Da.
Ad 2.) Naročnik je na vprašanje že odgovoril (glej Vprašanje/Odgovor 13).
Ad 3.) Obseg sanacijskih del zajema vsa dela, potrebna za sanacijo zamakanja, skladno s priloženo dokumentacijo in elaboratom sanacije zamakanja v kletne parkirne garaže. Pogodbena cena je fiksna, nespremenljiva in določena kot »ključ v roke«, ponudniki morajo podati cene za vsa dela iz razpisne dokumentacije in morajo vključevati tudi vsa nepredvidena in presežna dela. V primeru, da bo naročnik od izbranega izvajalca naročil dela, ki niso vključena v razpisni dokumentaciji (poznejša dela), bo z izvajalcem sklenil aneks oz. dodatek k pogodbi za izvedbo teh del.


VPRAŠANJE 15
Naročnika opozarjamo na neskladnost navodil ponudnikom v delu referenc in obrazca ePRO Izjava v delu 1.3. Reference:
1) v tej tabeli mora ponudnik ustrezno označiti, da je izvedel sanacijska dela zaradi težav z vlago iz tal (ki pa v navodilih ni zahtevana niti ni smiselna glede na predmetno referenčno zahtevo), ki so vključevala sanacijo zamakanja odprtih teras in tesnitev prebojev v AB površinah s PU poliuretansko maso. Naročnika opozarjamo, da ni jasno ali mora ponudnik izpolnjevati pogoj za sanacijo vlage iz tal ali sanacijo zamakanja odprtih teras, prav tako pa referenčni pogoj ni primerljiv s predmetom javnega naročila.
2) v tej tabeli mora ponudnik ustrezno označiti, da je izvedel sanacijo zaradi vlage s hidroizolacijo in vgradnjo hidrofobnih ometov ter navesti površino balkona oz. odprte terase v m2 (ki pa v navodilih ni zahtevana niti ni smiselna glede na predmetno referenčno zahtevo). Obrazec je nejasen in ni skladen z navodili, prav tako pa referenčni pogoj ni primerljiv s predmetom javnega naročila, katerega predmet je sanacija zamakanja v garažo objekta. Teh del tudi ni v popisu del, zato naj naročnik navedeni referenčni pogoj umakne.
3) v tej tabeli mora ponudnik označiti, da je izvedel sanacijo pohodnih ploščadi zaradi zamakanja s poliuretansko maso po sistemu poliyureja in navesti površino spodnjega in zgornjega ustroja asfaltiranja. Obrazec je nejasen in ni skladen z navodili, prav tako pa referenčni pogoj ni primerljiv s predmetom javnega naročila, katerega predmet je sanacija zamakanja v garažo objekta. Teh del tudi ni v popisu del, zato naj naročnik navedeni referenčni pogoj umakne.
Naročnika prosimo, da prilagodi referenčne pogoje tako, da bodo primerljivi s predmetom javnega naročila.
ODGOVOR
Ad 1.) Naročnik je objavil popravek obrazca ePRO - Izjava.
Ad 2.) Naročnik je objavil popravek obrazca ePRO - Izjava in spremenil referenčni pogoj (glej Vprašanje/Odgovor 8).
Ad 3.) Naročnik je črtal predmetni referenčni pogoj (glej Vprašanje/Odgovor 8).