Dosje javnega naročila 000200/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izgradnja Industrijske ceste v Zalogu od Ceste v Prod do Hladilniške poti
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji

JN000200/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.01.2020
JN000200/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.02.2020
JN000200/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000200/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Dejan Mezek
dejan.mezek@ljubljana.si
+386 13064421
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Silvester Koren
silvester.koren@energetika-lj.si
+386 15889763

Internetni naslovi
http://www.energetika-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/337931/objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15467
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja Industrijske ceste v Zalogu od Ceste v Prod do Hladilniške poti
Referenčna številka dokumenta: 430-2559/2019-6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja Industrijske ceste v Zalogu od Ceste v Prod do Hladilniške poti.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja Industrijske ceste v Zalogu od Ceste v Prod do Hladilniške poti.

Predmetni projekt obravnava naslednja dela:
- novogradnja nove povezovalne ceste v dolžini 1.400 m s tremi krožišči in navezavo na obstoječe ceste,
- pripadajoča krajinska ureditev nove ceste,
- cestna razsvetljava nove ceste,
- odvodnjavanje meteorne vode s cestišča s ponikanjem preko lovilcev olj,
- rekonstrukcija/prestavitev vodovoda na dveh odsekih,
- pokablitev 20 kV daljnovoda v dolžini 800 m,
- novogradnja elektro kabelske kanalizacije na tangiranem območju,
- novogradnja TK kabelske kanalizacije na tangiranem območju,
- novogradnja plinovoda na tangiranem območju.

Gospodarski subjekt bo vsa razpisana dela za predmetno javno naročilo izvedel v roku 18 mesecev od podpisa pogodbe.

Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Ljubljana. Ogled je možen po predhodni najavi na telefonski številki +386 1 306 17 00 (tajništvo).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.01.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.01.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.01.2020   10:45
VPRAŠANJE
Pri referenčni zahtevah imate navedeno:
posle iz točk 1, 2, 3, 4 lahko odda z ločenimi referencami

Ali lahko za vsako alinejo pod točko 1 predložimo ločeno referenco?

ODGOVOR
Ne, pod točko 1 mora ponudnik oddati referenčni posel, ki vključuje hkratno izvedbo vseh zahtev, ki so navedene pod to 1. točko.Datum objave: 20.01.2020   10:46
VPRAŠANJE
Ali lahko referenčni pogoj izpolnimo s podizvajalcem?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 20.01.2020   10:46
VPRAŠANJE
Ali je lahko vodja gradbenih del zaposlen pri podizvajalcu?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 20.01.2020   10:47
VPRAŠANJE
Ali je lahko vodja gradnje zaposlen pri podizvajalcu?

ODGOVOR
Ne. Vodja gradnje mora biti zaposlen za polni delovni čas pri ponudniku oziroma v primeru skupne ponudbe pri vodilnem partnerju.Datum objave: 20.01.2020   10:47
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da zahteva v razpisu ni sorazmerna s predmetom javnega naročanja:
Za vodjo del mora gospodarski subjekt navesti drugo osebo kot za vodjo gradnje.

Vodja del je lahko ista oseba kot vodja gradnje.

ODGOVOR
Naročnik zahteva dve različni osebi.Datum objave: 20.01.2020   10:47
VPRAŠANJE
Ali se lahko upoštevajo reference za ponudnika in kader s področja sanacije/obnove? Mora biti obvezno novogradnja?

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval le reference novogradenj.Datum objave: 20.01.2020   10:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko zahtevano referenco:

a) eno (1) novogradnjo objekta nizke gradnje v vrednosti najmanj 2.500.000,00 EUR brez DDV, ki je vključevala:
- asfaltiranje z dvoslojnim asfaltom površine najmanj 12.000 m2,
- izgradnjo komunalne infrastrukture,
- izgradnjo javne razsvetljave (gradbena in montažna dela) z vključeno tehnologijo daljinskega krmiljenja in vodenja nadzora nad izvedeno razsvetljavo v vrednosti najmanj 250.000,00 EUR brez DDV,
- izvedbo hortikulturne ureditve v vrednosti najmanj 80.000,00 EUR brez DDV.

Nadomestimo z:

a) eno (1) novogradnjo ali rekonstrukcijo objekta nizke gradnje v vrednosti najmanj 2.500.000,00 EUR brez DDV, ki je vključevala:
- asfaltiranje z dvoslojnim asfaltom površine najmanj 12.000 m2,
- izgradnjo komunalne infrastrukture,
- izgradnjo javne razsvetljave (gradbena in montažna dela) z vključeno tehnologijo daljinskega krmiljenja in vodenja nadzora nad izvedeno razsvetljavo v vrednosti najmanj 250.000,00 EUR brez DDV,


Na ta način, bi naročnik pridobil večje število ponudb in bolj konkurenčne ponudbe.

HvalaODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 20.01.2020   10:48
VPRAŠANJE
Ali lahko refernčni pogoj


b) eno (1) novogradnjo državne ali lokalne ceste skupne dolžine najmanj 1000 m vključno z izgradnjo javne razsvetljave ter komunalno infrastrukturo in hodniki za pešce in kolesarje.

nadomestimo z:

b) eno (1) novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali lokalne ceste skupne dolžine najmanj 1000 m vključno z izgradnjo javne razsvetljave ter komunalno infrastrukturo in hodniki za pešce in kolesarje.


hvalaODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 21.01.2020   09:32
VPRAŠANJE
Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje dela zakona o javnih naročilih, ki se nanaša na samodejno izločanje podjetij z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovne zakonodaje iz postopkov javnih naročil.
Podjetja z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovne zakonodaje bodo tako lahko do končne odločitve ustavnega sodišča naročniku predložila dokaze, da so sprejela zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokažejo svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Ali moramo že v fazi ponudbe predložiti kakšna dokazila?

ODGOVOR
Gospodarski subjekt lahko že v fazi prijave naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. V kolikor gospodarski subjekt teh dokazov ne bo predložil v prijavi, ga bo k temu, po preveritvi izpolnjevanja pogojev in morebitni ugotovitvi neizpolnjevanja le-teh, pozval naročnik.Datum objave: 23.01.2020   09:09
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da spremeni razpisne pogoje, da mora biti vodja del zaposlen pri vodilnem partnerju.
Menimo, da je vodja del s potrjeno osebno referenco sposoben izvesti dela, ne glede na to v kakšnem pravnem razmerju (partner, podizvajalec) nastopa v ponudbi gospodarski subjekt pri katerem je zaposlen.

ODGOVOR
Razpisni pogoj zahteva, da je vodja gradnje zaposlen za polni delovni čas pri ponudniku oziroma v primeru skupne ponudbe pri vodilnem partnerju. Za vodjo (gradbenih) del te zahteve ni. Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 23.01.2020   09:09
VPRAŠANJE
Na podlagi 5. člena ZJN-3 vas prosimo za spremembe referenčnih pogojev in sicer pogoj pod točko 1, tako, da umaknete zahtevo po vrednosti za izvedbo hortikulture oziroma zmanjšate znesek infrastrukture na 40.000,00 EUR.
Ponudnikov, ki bi imeli referenco, ki bi zadostila vsem zahtevanim pogojem, na enem objektu je zelo malo.
S tem boste zagotovili načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti pri porabi javnih sredstev.


ODGOVOR
Referenčni pogoji so postavljeni sorazmerno s predmetom javnega naročila. Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 23.01.2020   09:09
VPRAŠANJE
Prosimo vas za spremembe referenčnih pogojev in sicer pogoj pod točko 1, tako, da zmanjšate površino asfaltirane površine na najmanj 10.000,00 m2.
Ponudnikov, ki bi imeli referenco, ki bi zadostila vsem zahtevanim pogojem, na enem objektu je zelo malo. S tem boste zagotovili načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo gospodarnosti.


ODGOVOR
Referenčni pogoji so postavljeni sorazmerno s predmetom javnega naročila. Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 23.01.2020   09:09
VPRAŠANJE
Prosimo vas za spremembe referenčnih pogojev in sicer pogoj pod točko 1, tako, da zmanjšate zahtevano vrednost za izvedbo javne razsvetljave vsaj na vrednost 240.000,00 EUR.
Ponudnikov, ki bi imeli referenco, ki bi zadostila vsem zahtevanim pogojem, enem objektu je zelo malo.
S tem boste zagotovili načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti pri porabi javnih sredstev.


ODGOVOR
Referenčni pogoji so postavljeni sorazmerno s predmetom javnega naročila. Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.