Dosje javnega naročila 000206/2020
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Storitve: BIM Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 95.160,00 EUR

JN000206/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.01.2020
JN000206/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.02.2020
JN000206/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.03.2020
JN000206/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000206/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Jerneja Zorko
jerneja.zorko@ssrs.si
+386 14710575

Internetni naslovi
https://ssrs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: BIM Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco
Referenčna številka dokumenta: JN 1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72230000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je zagotavljanje 4D in 5D spremljanja gradnje z nadzorom nad nadgrajevanjem BIM modela in nadzorom nad izdelavo PID BIM modela z implementacijo v program vzdrževanja (6D BIM) pri gradnji soseske Pod Pekrsko gorco Faza 0 in Faza 1.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Soseska Pod Pekrsko Gorco, Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zagotavljanje 4D in 5D spremljanja gradnje z nadzorom nad nadgrajevanjem BIM modela in nadzorom nad izdelavo PID BIM modela z implementacijo v program vzdrževanja (6D BIM) pri gradnji soseske Pod Pekrsko gorco Faza 0 in Faza 1.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 29
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Določeno v 12. členu vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.01.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.01.2020   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.01.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.01.2020   13:10
VPRAŠANJE 1
Na strani 23 Projektne naloge je v točki 7.10 obravnavana povezava 6D BIM modela s povezanimi dokumenti. V katerem formatu, na kakšen način, oziroma v katerem programskem orodju, bo vzdrževalec skrbel za organizacijo vzdrževanja objektov? Z vidika Ponudnika je informacija pomembna zaradi organizacije delovnega procesa, izbire programskih orodij s pomočjo katerih bo dostavljen povezan 6D BIM model in posledično tudi zaradi vpliva na ponudbeno ceno.
ODGOVOR 1
Način izdelave PID BIM (6D BIM) modela in programsko okolje nista predpisana.


VPRAŠANJE 2
Drugi odstavek Točke 7.4., stran 20 v Projektni nalogi. Natančno kakšna je vloga BIM Nadzornika pri izdelavi popisa v fazi gradnje?
ODGOVOR 2
PZI BIM model vsebuje parametre, ki so potrebni za generiranje popisa, implementacija popisa del za potrebe spremljanja gradnje 4D in 5D pa je naloga BIM nadzornika v sodelovanju z izvajalcem.


VPRAŠANJE 3
1. Projektna naloga, str. 20, številka dostave 3. Ali lahko pojasnite kakšna je naloga BIM Nadzornika glede priprave popisov in predizmer v BIM modelu?
2. BIM Nadzornik pripravlja zgolj navodila in smernice za strukturo popisov, ki jih bo pripravil Izvajalec GOI, nikakor pa ne izdeluje samega popisa?
ODGOVOR 3
Ad 1.) Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril (glej Vprašanje/Odgovor 2).
Ad 2.) Ker je ena izmed naloga BIM nadzornika tudi 4D in 5D spremljanje gradnje, mora BIM nadzornik implementirati popise GOI del, ki jih posreduje Izvajalec v takšno obliko kot je potrebna za opravljanje teh nalog.


VPRAŠANJE 4
1. V razpisni dokumentaciji je postavljenih več trditev, ki so strokovno tehnično sporne oz. jih je nemogoče zadostiti, ker ustvarjajo pogoje za monopol (izbran je lahko le dotični ponudnik), predvsem pa zagovarjajo načela in predstavljajo dejstva, ki v strokovni javnosti nimajo osnove. To je predvsem certificiranje programske opreme s strani buidlingSmart, ki programov za spremljanje gradnje načeloma ne certificira, kjer je podatkovna struktura samega IFC trenutno še prešibka, da bi lahko vsebovala vse informacije, ki so potrebne. Zatorej se le-ta vedno razširi oz. pretvori v fleksibilnejšo obliko podatkovne baze. Posledično je certifikat brezpredmeten, kar lahko potrdi tudi tehnični direktor omenjene organizacije. Dodatno sam termin 6D nima akademske in strokovne podpore, saj je le-to področje upravljanja in vzdrževanja objektov (Assest and Faciliy management), ki spadata v fazo delovanja objekta (Operation).
2. Prav tako nas zanima, zakaj naročnik najema programsko opremo za fazo upravljanja in vzdrževanja, ko pa je pred časom izvedel razpis za razvoj lastne dotične programske opreme za uporabo v tej fazi, ki bi moral biti že več kot uspešno zaključen?
ODGOVOR 4
Ad 1.) Izbor programske opreme je v domeni ponudnika. Certificiranje programske opreme s strani building Smart ni potrebno.
Ad 2.) Vprašanje se ne nanaša na vsebino razpisa.


VPRAŠANJE 5
Glede na to, da je BIM tehnologija še vedno relativno nova in nepoznana s strani naročnikov, izvajamo večino projektov preko potrjene ponudbe, ki jo strani lažje hitreje prilagodijo in razširijo, ko ugotovijo za njih pomembne prednosti tehnologije. Zanima me, ali je za naročnika sprejemljiva potrditev reference tudi potrjena ponudba? Potrjena ponudba vsebuje vse elemente pravnega pogodbenega razmerja, zato nas čudi da je kot edino navedeno sprejemljivo potrdilo reference pogodba.
ODGOVOR 5
Naročnik bo kot ustrezno štel tudi potrjeno ponudbo v okviru referenčnega posla, v kolikor je na njeni podlagi bil izdan vsaj en račun.


VPRAŠANJE 6
Točka 7.2 projektne naloge določa, da mora Ponudnik dostaviti terminski plan v formatu .mpp.
Ali ni izdelava terminskega plana v domeni Izvajalca GOI?
ODGOVOR 6
Terminski plan gradnje je v domeni izvajalca, ki ga posreduje BIM Nadzorniku, da ga implementira v BIM model.


VPRAŠANJE 7
Pozdravljeni. Priloga A Projektne Naloge: »LOD/LOI Zahteve izdelave PID BIM modela faze PID« določa atribute, ki se vnašajo glede na stopnjo razvitosti BIM modela. Ali lahko Ponudnik pričakuje, da bodo vsi atributi, ki so zahtevani v stopnji LOD 350 pripisani gradnikom ob predaji PZI modelov Ponudniku?
ODGOVOR 7
Zahtevana stopnja obdelave PZI modela, ki jo je izdelal Projektant, je LOD 350.


VPRAŠANJE 8
Projektna naloga v točki 4.4. navaja: «Programsko orodje (verzija programskega orodja), ki se bo uporabljalo za posodobitev modela tekom gradnje na osnovi izvedenega stanja in za izdelavo PID modela, mora biti enako kot programsko orodje (verzija programskega orodja), ki se uporablja za izdelavo BIM modela faze PZI.«
To pomeni, da bi si moral BIM Nadzornik zagotoviti celotno paleto programskih orodij, ki jih je uporabil Projektant pri projektiranju faze PZI. Ponudniki, ki bodo upoštevali točko 4.4. projektne naloge bodo tako primorani k znatnemu povišanju ponudbene cene. Smiselno bi bilo, da posodobitve izvaja Projektant, ki že ima na voljo ustrezna programska orodja in ustrezne verzije le teh.
ODGOVOR 8
Ponudnik lahko za izpolnjevanje svojih nalog uporablja katerokoli programsko orodje, če zagotovi, da informacije pri prenosu BIM med fazo PZI in modelom, ki so nujne za spremljanje 4D in 5D simulacije, ne bodo okrnjene ali izgubljene.


VPRAŠANJE 9
na strani 11 Projektne naloge je zapisano:
»Ponudnik je dolžan Naročniku omogočiti skupaj 6 projektnih licenc za 4D/5D/6D programsko orodje tekom trajanja gradnje ter omogočiti Naročniku pravico, da posreduje licence drugim udeležencem na projektu (Izvajalec, Nadzornik, Projektant) in vse to z namenom omogočanja sodelovanja med vsemi projektnimi udeleženci in učinkovitega poteka BIM procesa. Ponudnik je odgovoren za izvedbo osnovnega izobraževanja uporabe 4D/5D/6D programskega orodja pred začetkom izvajanja projekta za vse udeležence v projektu.«
Glede na cene tovrstnih programskih okolij in trajanje faze gradnje, bodo stroški licenc tovrstnih programskih okolij visoki in bi lahko odločilno vplivali na izbiro Ponudnika. Predlagamo, da Naročnik preveri ali je zagotavljanje licenc za tako specializirana programska orodja ekonomsko upravičeno.
Vprašanja glede obsega del (PN str. 12):
1. a)Ali je Ponudnik dolžan izdelati BIM izvedbeni plan za fazo gradnje? b)Kakšna so določila in iztočnice BIM izvedbenega plana, ki ga je pripravil Projektant v fazi projektiranja?
2. Spremembe v BIM modelih običajno vnašata Projektant, ki ima dostop do izvornih formatov BIM modelov ter Izvajalec, ki posreduje podatke z gradbišča. Kakšna je tu vloga BIM Nadzornika?
3. Prilagoditve PZI modela za 4D in 5D spremljanje v povezavi s PZI so glede na obstoječo Projektno nalogo v domeni BIM Nadzornika. Predlagamo da prilagoditve izvajata Projektant in Izvajalec.
4. Točka 11) obsega del določa: »Tudi dodajanje atributov v elemente BIM modela, ki so potrebni za vzdrževanje in upravljanje z objektom.« Predlagamo, da dodajanje izvaja Projektant na podlagi podatkov posredovanih s strani Izvajalca.
ODGOVOR 9
Ponudnik mora Naročniku in drugim udeležencem na projektu (Izvajalec, Nadzornik, Projektant) zagotoviti vpogled v BIM model (4D in 5D) ter uporabo podatkov, ki jih je mogoče pridobiti iz 4D in 5D BIM modela. Če je za v pogled in pridobivanje podatkov iz BIM modela potrebna projektna licenca za programsko orodje v katerem je BIM predstavljen, mora Ponudnik zagotoviti tudi to.
Ad 1a.) Da.
Ad 1b.) BIM izvedbeni plan, ki je bil pripravljen v fazi projektiranja bo na voljo izbranemu ponudniku.
Ad 2.) BIM nadzornik mora skupaj s Projektantom in Izvajalcem dogovoriti način posredovanja podatkov (tudi CDE), obliko podatkov in nadzorovati potek procesa ter opozarjati na napake in kršitve pri izvajanju BEP v fazi gradnje.
Ad 3.) Prilagoditve PZI modela za 4D in 5D spremljanje so naloga izvajalca BIM nadzora.
Ad 4.) Dodajanje atributov v elemente BIM modela so sestavni del PID BIM modela, ki ni predmet tega razpisa.


VPRAŠANJE 10
Ali je Ponudnik dolžan zagotoviti skupno informacijsko okolje (CDE) v času gradnje ali ne? Projektna naloga se na str. 10 do tega vprašanja ne opredeli povsem jasno, saj dopušča možnost, da bo Naročnik CDE zagotovil sam. Zaradi vpliva storitve na končno ponudbeno ceno vas prosimo za dodatna pojasnila.
ODGOVOR 10
Naročnik razpolaga z dostopom na skupno informacijsko okolje (CDE) BIM 360 Docs. Okolje je po dogovoru lahko na razpolago za izvajanje nalog v okviru BIM nadzora.


VPRAŠANJE 11
Imamo pripombo povezano s projektno nalogo.
Projektna naloga str. 6: »Za BIM Nadzornika je zahtevana stalna prisotnost na gradišču.« Menimo, da je za zagotovitev kakovostnih BIM procesov prisotnost BIM Nadzornika na gradbišču nepotrebna, oziroma je zaželena zgolj periodično. Naročnika pozivamo k preverbi in korekturi navedbe v projektni nalogi.
ODGOVOR 11
BIM nadzornik mora biti navzoč na gradbišču, če je to potrebno zaradi usklajevanja z izvajalcem in projektantom in na zahtevo naročnika.