Dosje javnega naročila 000326/2020
Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj, Natašina pot 1A, 2250 Ptuj
Blago: Nakup gasilskega vozila GVC 16/25
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 473.629,62 EUR

JN000326/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.01.2020
JN000326/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.02.2020
JN000326/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2020
JN000326/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.03.2020
JN000326/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000326/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 015-030136
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj
Natašina pot 1A
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Edvard Pušnik
info@pgd-ptuj.si
+386 27464731
+386 27464731

Internetni naslovi
http://www.pgd-ptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/338718/PGD_PTUJ.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15473
I.4 Vrsta javnega naročnika
prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup gasilskega vozila GVC 16/25
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup gasilskega vozila GVC 16/25
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 400.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup gasilskega vozila GVC 16/25. Izbrani izvajalec bo za naročnika dobavil podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila GVC 16/25 , skladno s tipizacijo GZS, dobavil in v vozilo vgradil opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jo dobavi ponudnik, ter v vozilo vgradil tudi vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik (za to opremo pa v nadgradnji izdelal pritrdišča). Šasija vozila, izdelana nadgradnja vozila in oprema, dobavljena s strani ponudnika, morajo biti nove in nerabljene.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 400.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru višje sile.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.02.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.02.2020   13:01
Kraj: Spletna stran ejn.gov.si.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo elektronsko.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.02.2020   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj
Natašina pot 1A
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.02.2020   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da določene naročnikove zahteve niso v povezavi in niso sorazmerne predmetnemu javnemu naročilu ter v razpisu ni najti objektivno utemeljenih razlogov za postavitev takšnih zahtev. V nadaljevanju bomo pojasnili, zakaj menimo, da je razpisna dokumentacija diskriminatorna, pisana na kožo prav določenim proizvajalcem, kar nam kot enemu od potencialnih ponudnikov, onemogoča sodelovanje na predmetnem javnem naročilu brez da bi za to obstajali objektivno utemeljeni razlogi. Zato naročnika pozivamo, da v nadaljevanju opisane kršitve odpravi, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo in glede na naravo kršitev o tem obvestili Agencijo za varstvo konkurence.

1. Naročnika opozarjamo, da referenčna zahteva ni sorazmerna predmetnemu javnemu naročilu. Z zahtevo 10 referenc naročnik omejuje konkurenco in očitno preferira točno določenega ponudnika, iz česar sledi, da zahteva krši osnovne principe ZJN-3. Zagotavljanje resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih določil in korektne odprave napak v garancijski dobi dokazuje v dovoljšni meri že 1 referenčni projekt. Dejstvo je, da je referenca dokazilo o že uspešno izvedenih podobnih oz. primerljivih poslih, s katerimi naročnik ugotavlja tehnično usposobljenost ponudnika. Kot izhaja iz ustaljene prakse Državne revizijske komisije (prim. npr. sklepe št. 018-205/2011, št. 018-426/2012, št. 018-33/2013, št. 018-82/2013), je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je istovrstno gradnjo ali storitev v preteklosti že večkrat uspešno izvedel ali da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil istovrstno blago. Naročnik lahko na podlagi dokazila, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Torej, ker gre pri predmetnem javnem naročilu za dobavo blaga, ena referenca povsem jasno dokazuje, da je ponudnik sposoben izvesti predmetno javno naročilo. Naročnika pozivamo, da zahtevo zniža na 1 referenčni projekt in s tem omogoči oddajo konkurenčne ponudbe večjemu številu ponudnikov.

2. Naročnik zahteva, da imajo referenčna vozila kabino za posadko integrirano v nadgradnjo. Kot ponudnik takšne rešitve ne moremo ponuditi, lahko pa ponudimo primerljivo ali boljšo rešitev. Ta zahteva tudi ni v povezavi s predmetom javnega naročila iz razloga, ker tehnične specifikacije sploh ne opredeljujejo takšne kabine. Torej naročnik zahteva, da ponudnik po vsebini izkaže referenco, ki ne ustreza tehničnim specifikacijam za predmetni javni razpis. Naročnika pozivamo, da dokumentacijo spremeni tako, da omogoči oddajo ponudbe ponudnikom z referencami s primerljivo ali boljšo rešitvijo, ki v vseh merilih ustreza standardu DIN EN 1846 in zahtevam, opredeljenim v tehničnih specifikacijah tega javnega naročila.

3. V poglavju Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika je v 2. točki pri 2. alineji navedeno, da se dodatno točkuje lastnost vozila: vrtljive mehanske stopnice za vstop v kabino. Omenjeno lastnost lahko zagotovi le en ponudnik, natančneje Rosenbauer, iz česar je jasno, da naročnik z dodatnimi 4 točkami nagradi izbranega enega ponudnika, brez da bi za to obstajali utemeljeni objektivni razlogi. Naročnika pozivamo, da omenjeno tehnično lastnost črta iz poglavja dodatnega točkovanja tako, da le-ta ne bo v nasprotju z načeli ZJN-3, predvsem enakopravnega sodelovanja, saj je treba pri izvedbi razpisa iskati funkcionalne rešitve. Merilo je element za vrednotenje ponudb in dodatne točke so upravičene, če gre za prednost, ki je objektivno preverljiva. Vrtljive mehanske stopnice za vstop v kabino pa prednosti pred drugimi vozili, ki so na trgu, ne dajejo, ampak neopravičeno druge ponudnike postavljajo v slabši položaj. Glede na namen javnega naročila oz. pri intervenciji, je prednost vozila, ki ima zahtevane vrtljive mehanske stopnice, zanemarljiva oz. je ni. Pri tem ne gre spregledati, da naročnika pri pripravi razpisa, posebej tehničnih specifikacij veže zahteva po gospodarnem ravnanju, ki pa je v tem razpisu, ni najti.

4. V tehničnih specifikacijah naročnik zahteva črpalko z zmogljivostjo 400 l/min pri 40 bar, s 4 točkami pa nagradi ponudnika, ki ponudi kombinirano črpalko z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku brez objektivno utemeljenih razlogov, glede na namen, zaradi katerega izvaja predmetno javno naročilo (nakup gasilskega vozila). Zmogljivost črpalke, ki jo definirajo tehnične zahteve, je mogoče doseči s kombiniranimi črpalkami z različnimi stopnjami na normalnem in visokem tlaku in v celoti ustrezajo standardu DIN EN 1028. Omenjeno merilo definira tehnološko rešitev brez objektivno utemeljenih razlogov, iz česar sledi, da naročnik preferira enega ponudnika. Naročnika pozivamo, da omenjeno tehnično lastnost črta iz meril za izbiro najugodnejšega ponudnika, da le-ta ne bo v nasprotju temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem s temeljnim načelom enakopravnega obravnavanja.

5. V poglavju Tehnične zahteve je naročnik opredelil tip vozila, MB Atego 1530 AF, in v nadaljevanju dolžino vozila ter pogoj minimalne medosne razdalje 3.900 mm. Ker je medosna razdalja določena po normi s strani proizvajalca šasije glede na ostale karakteristike šasije in ponudnik nima vpliva na prilagajanje medosne razdalje pri točno določenem tipu šasije, naročnika pozivamo, da zahtevo minimalne medosne razdalje 3.900 mm črta iz tehničnih zahtev naročila. Tehnične specifikacije v primeru javnih naročil blaga ali storitev pomenijo specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide), ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti (23. točka prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3). S tehničnimi specifikacijami naročnik v skladu z 68. členom ZJN-3 opredeli oz. opiše predmet naročila. Z njimi točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila oz. specificira zahtevane značilnosti predmeta, kot npr. stopnjo kakovosti, uporabljene materiale, dimenzije, tehnične parametre, proizvodne postopke, okoljske lastnosti, stopnjo varnosti itd. Gre za zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila.

Tehnične zahteve mora naročnik določiti ob upoštevanju 68. člena ZJN-3, ki določa, da morajo biti te navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Tehnične specifikacije določajo zahtevane značilnosti gradnje, storitve ali blaga. Te značilnosti se lahko nanašajo tudi na točno določen postopek ali način proizvodnje ali zagotavljanja zahtevanih gradenj, blaga ali storitev ali na točno določen postopek za kakšno drugo stopnjo v njihovi življenjski dobi, tudi če takšni dejavniki fizično niso del njih, a pod pogojem, da so značilnosti povezane s predmetom javnega naročila ter sorazmerne z vrednostjo in cilji naročila (prvi odstavek 68. člena ZJN-3). Tehnične specifikacije morajo vsem gospodarskim subjektom zagotavljati enak dostop do postopka javnega naročanja in neupravičeno ne smejo ovirati odpiranja javnih naročil konkurenci (četrti odstavek 68. člena ZJN-3). Tehnične specifikacije se lahko določijo na katerega izmed načinov, določnih v petem odstavku 68. člena ZJN-3, naročnik pa mora upoštevati tudi omejitve in zahteve iz šestega odstavka 68. člena ZJN-3, če bi se želel sklicevati na izdelavo ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patente, tipe ali določeno poreklo ali proizvodnjo, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo. V skladu s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 v tehničnih specifikacijah ne smejo biti navedeni določena izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo, razen če tega ne upravičuje predmet javnega naročila. Take navedbe so izjemoma dovoljene, če sicer ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila, vsebovati pa morajo tudi besedi »ali enakovredni«.

Iz že predstavljenih določb ZJN-3 izhaja, da je naročnik pri ugotavljanju svojih potreb in pri postavljanju tehničnih specifikacij načeloma samostojen, kar pomeni, da tehnične zahteve določi ob upoštevanju lastnih potreb in pričakovanj glede na predmet javnega naročila. Pravila javnega naročanja ga pri tem zavezujejo, da tehnične zahteve določi na način, ki zagotavlja konkurenco med ponudniki in njihovo enakopravno obravnavo (5. in 7. člen ZJN-3), hkrati pa mora zahteve določiti v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom predmeta naročila (8. člen ZJN-3)., česar pa naročnik pri pripravi tega razpisa, ni upošteval.

6. Naročnika opozarjamo, da je zahteva, po kateri mora biti črpalka protihrupno in atmosfersko zaščitena s pokrovom, glede na namen javnega naročila (dobava gasilskega vozila) brezpredmetna in pomanjkljivo opisana, pri tem pa ostale ponudnike, ki takšne tehnične rešitve nimajo, postavlja v neenakopraven položaj. Dejstvo je, da mora biti črpalka v skladu s standardom DIN EN 1028, črpalke so zaščitene s pokrovom in vse črpalke so vgrajene v gasilski nadgradnji, kar jim zagotavlja dodatno zaščito pred zunanjimi vplivi. Glede na to, da naročnik navaja tehnično rešitev brez objektivno utemeljenega razloga in brez dodatnih pojasnil o nivoju zahtevanega hrupa in standardov merjenja hrupa, s tem absolutno onemogoča sodelovanje v predmetnem javnem naročilu vsem ponudnikom, zato predlagamo, da naročnik to zahtevo črta.

7. Naročnik zahteva, da se v ponudbi predložijo navodila za upravljanje z vozilom v slovenskem jeziku. Ponudnik v fazi oddaje ponudbe niti ne ve, ali bo izbran in ali bo sploh prišlo do sklenitve pogodbe, prav tako se vozilo opremi po meri in po želji naročnika tekom proizvodne faze. Iz navedenih dejstev sledi, da je zahteva absolutno preuranjena, zato naročnika pozivamo, da popravi zahtevo tako, da se navodila dostavijo ob izvedbi primopredajnih postopkov ob dobavi vozila.

8. Naročnik zahteva, da se v ponudbi predloži vsa dokumentacija od dobavljene opreme in komponent vozila. Glede na to, da je dobava opreme vozila tudi predmet tega naročila, zahteva namiguje, da je opremo določeni ponudnik že dobavil. Naročnika pozivamo, da zahtevo odstrani, saj je le-ta v nasprotju z načeli ZJN-3, in ga hkrati prosimo, popravi zahtevo po predložitvi dokumentacije tako, da se navodila dostavijo ob izvedbi primopredajnih postopkov ob dobavi vozila.

9. Ponudnik je pri pregledu seznama opreme, ki je predmet javnega naročila ugotovil, da naročnik ne omogoča dobave enakovredne opreme zahtevani. Takšna razpisna dokumentacija je absolutno diskriminatorna in v neskladju z določbami ZJN-3. Ponudnik naročnika poziva, da naročnik pri seznamu opreme omogoči dobavo enakovredne opreme na način, da bo določil, kaj enakovredno pomeni (nivo kvalitete).


Glede na temeljno načelo gospodarnosti, ki je vodilo pri izvedbi javnih naročil in enakopravnega obravnavanja ponudnikov, naročnika pozivamo, da tudi ostalim ponudnikom, ki smo sposobni ponudit gasilsko vozilo enake kvalitete, omogoči sodelovanje.


ODGOVOR

Naročnik zavrača vse navedbe o domnevni diskriminatornosti , saj je pri pripravi razpisne dokumentacije spoštoval vsa načela javnonaročniške zakonodaje. Kot je razvidno iz nadaljevanja, kjer naročnik odgovarja na posamezna vprašanja oziroma komentarje, pa deloma sprejema pripombe in v tem delu ustrezno spreminja oziroma popravlja razpisno dokumentacijo.

1. Naročnik želi za izdelavo vozila, ki je predmet tega javnega naročila, skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je tovrstna vozila že izdeloval in ima torej z dobavo tovrstnih vozil že izkušnje, ki pa se nikakor ne pridobijo le pri izdelavi le enega vozila. Naročnik deloma spreminja razpisno dokumentacijo tako, da mora ponudnik izkazati dobavo vsaj 5 istovrstnih vozil v zadnjih treh letih.

2. Naročnik sprejema pripombo in črta zahtevo po integrirani kabini pri referenčnem vozilu.

3. Naročnik zahteva, da je vstop in izstop iz kabine za posadko mora biti preko zgibnih ALI rotirajočih stopnic.
Naročnik pa bo z dodatnimi točkami točkoval ponudbo, ki ponuja vrtljive / rotirajoče stopnice, saj mu to predstavlja prednost iz več razlogov:
Rotirajoče stopnice se odpirajo z odpiranjem vrat stopenjsko, kar predstavlja prednost pri ozkih predelih in parkiranih vozilih. Zgibne stopnice se namreč odprejo v polno lego že pri delni odprtosti vrat.
S poudarkom na varnosti rotirajoče stopnice zmanjšujejo možnost zdrsa iz stopnice, saj zagotavljajo polno stopno površino.
Pri vkrcanju v vozilu ne moramo stopiti skozi stopnico.
Stopnice se odpirajo mehansko s silo odpiranja vrat (brez pomoči elektro pnevmatike) , s čimer je zagotovljeno enostavnejše vzdrževanje.
Tehnične rešitve izstopa in vstopa iz kabine z pomočjo rotirajočih stopnic je sicer mogoče videti pri več proizvajalcih gasilskih vozil na trgu.
Naročnik zato ne spreminja meril, pri čemer posebej poudarja, da gre le za lastnost, ki ponudniku prinese nekaj dodatnih točk, ni pa to pogoj za sodelovanje na razpisu.

4.Naročnik zahteva črpalko, ki mora biti izdelana in preizkušena v skladu s standardoma SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-2. Oznaka je FPN 10-3000 in FPH 40-400. Iz zapisanega je razvidno, da kot naročnik zahtevamo kombinirano gasilsko črpalko nameščeno v zadnjem delu vozila. Zmogljivosti črpalke morajo biti na srednjem tlačnem delu: pretoka 3000l/min pri minimalnem tlaku 10bar in pretoka 400l/min pri minimalnem tlaku 40bar na visokotlačnem delu navijak. Naročnik ve, da na trgu obstajajo črpalke, ki imajo različne tlačne stopnje na srednjetlačnem in visokotlačnem delu. Naročnik z dodatnimi točkami točkuje ponudnika, ki ponudi črpalko z eno tlačno stopnjo na srednjetlačnem delu in štiri tlačne stopnje na visokotlačnem delu. Naročnik smatra, da zaradi kapacitete črpalke na srednjetlačnem delu (3000 l/minuto) ena tlačna stopnja povzroča manjšo obrabo statorja in rotorja zaradi kavitacije, predvideva pa, da bo večino časa vozilo gasilo z uporabo srednjetlačne stopnje. Visokotlačna črpalka, ki je izdelana iz štirih stopenj je po mnenju naročnik najprimernejša za izdelavo kvalitetne mešanice vode in penilnega sredstva na visokotlačnem delu. To utemeljuje s tem, da sama mešanica potuje skozi večje število statorjev in rotorjev, kot če bi naročnik zahteval visokotlačno črpalko z manj stopnjami. Druga prednost štirih stopenj na visokotlačnem delu je lažje doseganje višjega tlaka, saj končen visok tlak voda tako doseže skozi pet tlačnih stopenj, če vemo, da vsak tlačna stopnja tlak duplicira, sama črpalka pa lahko deluje pri manjšem številu motornih vrtljajev. To po mnenju naročnika znatno vpliva na prihodnje vzdrževalne posege v črpalko. Naročnik zato ne spreminja meril, pri čemer posebej poudarja, da gre le za lastnost, ki ponudniku prinese nekaj dodatnih točk, ni pa to pogoj za sodelovanje na razpisu.

5. Naročnik je seznanjen z dejstvom, da so šasije vozil dobavljive v različnih medosnih razdaljah. Medosna razdalja pri motornih vozilih skupaj s širino kolesja močno vpliva na vozne lastnosti vozila (obračalni krog, dostop preko previsov) in udobje vožnje (daljša medosna razdalja večje udobje, manjše »poskakovanje« vozila). Medosna razdalja vpliva tudi na določitev osrednje točke težišča oz. obremenitve šasije. Kot naročnik smatramo, da daljša medosna razdalja ugodnejše vpliva na vozne lastnosti vozila, kot pa če bi ponudnik želel izdelati vozilo na šasiji, ki bi imela krajšo medosno razdaljo in iste zunanje končne dimenzije vozila. Naročnik pa bo kot dopustno upošteval minimalno medosno razdaljo 3900mm +/- 2%.

6. Naročnik definira, da mora biti črpalka atmosfersko in protihrupno zaščitena s pokrovom, s čimer pušča odprte opcije oblike izdelave pokrova, želi pa zaščito črpalke pred zunanjimi vplivi (voda, veter, sneg) in hrupom (dogovorjeno mesto nahajanja strojnika med intervencijo je pri črpalki vozila). Poškodbe črpalke in predvsem elektro pnevmatskega dela zaradi curkov vode (predrte cevi, delovišče) lahko nastanejo kljub IP zaščiti elementov, če črpalka pokrova nima. Ker črpalka lahko deluje na zelo visokih obratih pri tem proizvaja zvok, ki lahko moti sprejem radijske zveze strojnika vozila. Ker se nad črpalko nahaja visokotlačni navijak se je naročnik odločil za pokrov, ki nudi dodatno zaščito črpalke, tudi ko visokotlačni navijak razvijamo ali pospravljamo. Čeprav oblika pokrova ni definirana, pa je naročnik definiral dostop do črpalke, ki mora biti omogočen v primeru upravljanja v sili in za vzdrževalna dela. Čeprav ni posebej definirano pokrov mora omogočati tudi zajem vode iz zunanjega vira preko A110 sesalnega priključka. Naročnik pogojev ne spreminja.

7.Naročnik sprejema pripombo in spreminja razpisno dokumentacijo tako, da je ponudnik dolžan naročniku izročiti navodila za upravljanje z vozilom v slovenskem jeziku ob prevzemu vozila.

8. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo za glavne komponente vozila (črpalka, stolp, generator, hidravlično orodje in šasijo), medtem ko je dolžan dokumentacijo za preostalo opremo predložiti ob prevzemu vozila.

9. Naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo z naslednjim odstavkom, ki je pomotoma izpadel:
Povsod, kjer je pri opremi naveden proizvajalec in/ali tip opreme, velja dodatek »ali enakovredno«. Naročnikova želja je, da se dobavi oprema navedenega proizvajalca, kar ni pa pogoj. Oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v razpisni dokumentaciji. To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, višini, hitrosti, toplotni prevodnosti, specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, vibracijam, sesalni in tlačni višini, potezni oz. vlečni sili, strižni in razpiralni ter dvigalni sili itd), ne odstopa več kot 10 % od tehničnih karakteristik želene opreme, navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v primeru, da je oprema drugega proizvajalca, mora ponudnik za to opremo v ponudbi navesti tehnične karakteristike, s katerimi bo dokazoval tehnično ustreznost.Datum objave: 18.02.2020   10:36
Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo v delu tehničnih zahtev tako, da zahteva:
- visoko zmogljiva motorna zavora (namesto obstoječe zahteve: pojačana motorna zavora (EVB) povezana z zavornim pedalom, elektronsko regulirana),
- bobnaste zavore na sprednji in zadnji premi (namesto obstoječe zahteve: kolutne zavore na vseh oseh, ojačan sistem 10 bar).

Posledično naročnik podaljšuje rok za prejem ponudb.