Dosje javnega naročila JN10665/2011
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Pisarniški material
ZJN-2: Odprti postopek

JN10665/2011 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.09.2011
JN11994/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.10.2011
JN12245/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.10.2011
JN12549/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.11.2011
JN14493/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.12.2011
    JN10665/2011 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2011/S 183-299421
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Pisarniški material

Datum objave: 20. 9. 2011
Številka objave: JN10665/2011


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 306 44 04. Telefaks 306 44 07. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, Kontakt: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 306 4404.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, Kontakt: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 306 44 04.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, SI-1000 Ljubljana.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalna ali lokalna agencija.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: NAKUP PISARNIŠKEGA MATERIALA IN RAČUNALNIŠKEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA MESTNO UPRAVO MESTNE OBČINE LJUBLJANA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 3
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: sklop A: pisarniški material
sklop B: računalniški potrošni material
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 30192700 (Pisarniški material)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT.
NASLOV pisarniški material
1)KRATEK OPIS Nakup pisarniškega materiala za Mestno upravo Mestne občine Ljubljana
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30192700 (Pisarniški material)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV računalniški potrošni material
1)KRATEK OPIS nakup računalniškega potrošnega materiala za Mestno upravo Mestne občine Ljubljana
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30125110 (Toner za laserske tiskalnike/telefakse)
30125120 (Toner za fotokopirne stroje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici.
Bančno garancijo za resnost ponudbe morajo ponudniki predložiti v vrednosti
- za sklop A: 20.000,00 EUR
- za sklop B: 20.000,00 EUR,
z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2C (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri Ministrstvu za pravosodje. DOKAZILI:
- Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 3) in
- Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 4).
2. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2C (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
3. Ponudnik ni v stečajnem postopku (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
4. Ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bi začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

Izbrani ponudnik je na podlagi poziva naročniku dolžan posredovati podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih, podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter podatke o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
5. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
6. Zoper ponudnika na dan roka za oddajo ponudb ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave oziroma ni bil v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov ni upravljalo sodišče oziroma ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni bil v katerem koli podobnem položaju (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
7. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
8. Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
9. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. Do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
10. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
11. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu.
V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, (opcijsko- v primeru, ko zahtevamo določeno bonitetno oceno: skladen s pravili in metodologijo BASEL II), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. DOKAZILO (priloga 6):
- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON- 1/P;
- za samostojne podjetnike BON 1/SP.

12. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
13. Vzorci
Ponudnik mora ponudbi za sklop A obvezno priložiti vzorce
(v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno). DOKAZILO:
- priloženi vzorci za vse artikle iz sklopa A (priloga 5/1)
14. Specifikacija
Ponudnik mora ponudbi za sklop A in za sklop B priložiti specifikacijo s ponudbenimi cenami.
(v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno). DOKAZILO:
- Sklop A: Specifikacija za pisarniški material s ponudbenimi cenami v tiskani in elektronski obliki (priloga 5/2)
- Sklop B: specifikacija za računalniški potrošni material s ponudbenimi cenami v tiskani in elektronski obliki (priloga 5/2)
15. Uradni veleprodajni cenik
Ponudnik mora ponudbi za sklop A in za sklop B priložiti uradni veleprodajni cenik za pisarniški material in računalniški potrošni material.
(v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno). DOKAZILO:
- Uradni veleprodajni cenik (priloga 5/3)
14. Distribucija blaga
Ponudnik mora imeti ustrezno distribucijsko mrežo, da bo lahko izvedel dobavo v zahtevanem roku. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
15. Reference
Ponudnik mora za dobavo pisarniškega materiala in računalniškega potrošnega materiala za potrebe MOL priložiti vsaj 3 reference za obdobje zadnjih treh let:
Za sklop A – pisarniški material: 60.000,00 EUR /letno
Za sklop B – računalniški potrošni material: 40.000,00 EUR/letno
DOKAZILO:
- Izpolnjena tabela (priloga 7)
- Priložene reference (priloga 7/1)
16. Tehnična specifikacija proizvajalca fotokopirnega papirja
Ponudnik, ki bo oddal ponudbo za sklop A, mora obvezno priložiti tehnično specifikacijo proizvajalca fotokopirnega papirja. Ponudnik lahko priloži kopijo.
DOKAZILO:
- tehnična specifikacija (priloga 8)
17. Podatki o porabi sredstev
Ponudnik bo moral vsake 3 mesece posredovali podatke o porabi sredstev, iz katerih bo razvidna vrednostna in količinska poraba po specifikaciji in izven specifikacije za obdobje zadnjih 3 mesecev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
18. Elektronsko naročanje
Ponudnik mora omogočiti elektronsko naročanje po posameznih dostavnih naslovih.
V kolikor ponudnik še nima možnosti elektronskega naročanja, bo moral le-to omogočiti v roku 60 dni.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
19. Certifikat
Alternativni material mora biti certificiran po standardu ISO 19752:2004 ( za tonerje za črno bele naprave), ISO 19798:2007 (za tonerje za barvne naprave).
Ponudnik mora ponudbi priložiti kopije veljavnih certifikatov.
DOKAZILO:
Kopije veljavnih certifikatov (priloga 9)
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena. Pondeniranje: 80
2. popust na uradni veleprodajni cenik. Pondeniranje: 20
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-848/2011-3
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 2. 11. 2011
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 2. 11. 2011
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 2. 11. 2011
Čas: 12:00
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/9/2104-24909768416832/pisarniski_mat
erial.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 9. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN11994/2011, Blago: Pisarniški material; datum objave: 20. 10. 2011
  • JN12245/2011, Blago: Pisarniški material; datum objave: 25. 10. 2011
  • JN12549/2011, Blago: Pisarniški material; datum objave: 3. 11. 2011
  • JN14493/2011, Blago: Pisarniški material; datum objave: 20. 12. 2011
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.09.2011   10:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Ker imate razpisno dokumentacijo v PDF obliki, v katero se ne da vpisovati, vas prosimo, če lahko
razpisno dokumentacijo objavite v word obliki.
Hvala.

ODGOVOR:
Dokumentacija v word obliki preko Portala javnih naročil ne bo objavljena. Vsi ponudniki, ki pa želite prejeti dokumentacijo za prijavo v word obliki, pa nas kontaktirajte na elektronski naslov, naveden v objavi (I.1) ime, naslov in kontaktna točka).

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Direktorica: Tadeja Möderndorfer


Datum objave: 14.10.2011   08:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

sprašujemo vas kdaj boste objavili odgovore. Upamo da bo pravočasno oziroma da v primeru nejasnega odgovora bomo imeli dovolj časa za nova vprašanja.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani!
Odgovore na do sedaj zastavljena vprašanja pripravljamo in bodo objavljena v naslednjem tednu.

Lep pozdrav,
Alenka Mihelčič

Datum objave: 18.10.2011   14:03
Številka: 430-848/2011-12
Oznaka JN: 10/200072
Datum: 18. 10. 2011


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN- 10/200072 – pisarniški material in računalniški potrošni material

V zvezi z javnim naročilom za nakup pisarniškega materiala in računalniškega potrošnega materiala za Mestno upravo Mestne občine Ljubljana, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko JN10665/2011 z dne 20. 9. 2011 in Uradnem glasilu EU, smo preko Portala javnih naročil prejeli naslednja vprašanja, na katera v nadaljevanju podajamo odgovore.
Posledično se spremeni razpisna dokumentacija. Popravek bo objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem glasilu EU.


1. Vprašanje:
Pozdravljeni!
Za pripravo korektne ponudbe vas prosimo za posredovanje naslednjih podatkov:
- spisek vseh tiskalnikov, ki so v uporabi
- stanje števca za vsak tiskalnik posebej
- datum začetka uporabe oz. priklopa posameznega tiskalnika

Odgovor:
Spisek vseh tiskalnikov z navedbo proizvajalca, modelom tiskalnika, datumom nabave oziroma datumom izdaje oziroma stanjem števca je objavljen v prilogi popravka razpisne dokumentacije.
Prosimo, da si ogledate popravek objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.


2. Vprašanje:
Pozdravljeni!
Glede na to, da pri sklopu B - računalniški potrošni material zahtevate servis za ves čas življenjske dobe tiskalnikov in telefaksov, vas prosimo da objavite seznam vseh naprav z letnikom proizvodnje in tip, ter kako je opredeljena življenjska doba navedenih naprav.

Odgovor:
Spisek vseh tiskalnikov z navedbo proizvajalca, modelom tiskalnika, datumom nabave oziroma datumom izdaje oziroma stanjem števca je objavljen v prilogi popravka razpisne dokumentacije.
Prosimo, da si ogledate popravek objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.
Naročnik opredeljuje 5 let kot življenjsko dobo navedenih naprav, doba dejanske uporabe naprav pri naročniku je daljša.


3. Vprašanje:
Naročnika prosimo za potrditev pravilnosti razumevanja določb razpisne dokumentacije glede izpolnjevanja pogojev za priznanje tehnične in/ali kadrovske sposobnosti. In sicer, da ponudnik predmetne pogoje lahko izpolnjuje skladno z določbo 3. odstavka 45. člena.
Za odgovor se vam zahvaljujemo.

Odgovor:
Naročnik bo pri preverjanju ponudb ravnal skladno z določbo 3. odst. 45. člena Zakona o javnem naročanju.


4. Vprašanje:
Spoštovani,
Zapisali ste, da se v sklopu B ponudi original ali altenativni material:
Alternativni material mora biti certificiran po standardu iso19752:2004 in 19798:2007 in ne sme biti obnovljen oz. ponovno polnjen.

Želimo vam le razložiti, da po standardu iso19752:2004 in 19798:2007 je lahko certificiran originalni material in obnovljen oz ponovno polnjen material.
Kompatibilni material, ki pa je NOV pa ni certificiran po standardu iso19752:2004 in 19798:2007 in je lahko, da tudi prepovedan v EU.

Prosim vas za razlago zakaj se ne sme ponuditi obnovljenega oziroma ponovno polnjenega materiala seveda podprtega s certifikati iso19752:2004 in 19798:2007, ki je enako certificiran po standardu kot originalni material?
Lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik ne dovoljuje uporabe obnovljenega oziroma ponovno polnjenega materiala zaradi mehanskih obrab, ki vplivajo na kakovost delovanja takega materiala.
Naročnik obenem spreminja razpisno dokumentacijo, tako da naročnik več ne zahteva, da morajo biti alternativni tonerji certificirani po standardu ISO 19752:2004 ali ISO 19798:2007, in ne zahteva prilaganje kopij veljavnih certifikatov.
Popravek spremembe bo objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem glasilu EU.


5. Vprašanje:
Pozdravljeni,
Zapisali ste, da mora ponudnik za sklop B, v ceni tonerja, zagotoviti redno vzdrževanje in popravilo okvar ter menjavo rezervnih delov za ves čas življenjske dobe tiskalnikov in telefaksov.

Ali si prav tolmačimo, da je potrebno v ceno tonerja vključiti tudi ceno rezervnga dela ali ste s tem mislili le menjavo rezervnega dela?
Ali so tiskalniki še v garanciji in kateri so in ali jih bo moral ponudnik tudi servisirati?
Lep pozdrav!

Odgovor:
Naročnik od ponudnikov zahteva, da je v ponudbeni ceni vključeno redno vzdrževanje naprav v celotni dobi uporabe navedenih naprav pri naročniku ali dokler proizvajalec naprave zagotavlja potrebne dele. Kot redno vzdrževanje se šteje ves potrošni material (razvijalne enote, bobni, gumice, …, ki niso del tonerja) in njihova zamenjava ter notranje čiščenje naprav.
Poleg tega naročnik od ponudnikov zahteva, da so v ponudbeni ceni vključena popravila okvar vključno s potrebnimi rezervni deli za ves čas življenjske dobe naprav oz. 5 let od nabave. Za popravila okvar za starejše naprave, z izjemo rednega vzdrževanja, poskrbi naročnik.

Naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo z naslednjim besedilom:
Odzivni čas za vzdrževanje naprav je en (1) delovni dan, maksimalni čas za popravilo okvare je tri (3) delovne dni. Če popravilo traja dlje časa, je ponudnik dolžan zagotoviti nadomestno napravo za čas popravila. Popravila se praviloma izvajajo na lokaciji naročnika. Če popravilo na lokaciji ni možno, je ponudnik dolžan prevzeti napravo na lokaciji naročnika in je po opravljenem posegu vrniti na lokacijo naročnika. Vsi stroški povezani s popravilom bremenijo ponudnika.
Dopolnitev bo objavljena na Portalu javnih naročil in v Uradnem glasilu EU.


6. Vprašanje:
V navodilih za izdelavo ponudbe pod točko 4. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije navajate:
Pojasnila bodo objavljena najpozneje šest dni pred dnevom za oddajo ponudb.

Zanima nas, ali je mišljeno šest delovnih dni. V primeru, da mislite šest dni (ne delovnih), upoštevajte da se razpis oddaja takoj po praznikih in nam v nobenem primeru ne omogočate priprave kvalitetne in popolne ponudbe, saj na zastavljena vprašanja ne odgovarjate.

Odgovor:
Skladno z 81. členom Zakona o javnem naročanju je v razpisno dokumentaciji določen 6 dnevni rok. Pojasnila bodo objavljena najpozneje šest dni pred dnevom za oddajo ponudb. V kolikor pa bi dodatna pojasnila zahtevala daljši čas za pripravo ponudbe, bo lahko naročnik sam ali na pobudo interesentov, rok za oddajo ponudb primerno podaljšal.


7. Vprašanje:
Pozdravljeni,
ker sta zahtevana certifikat ISO 19752:2004 in 19798:2007 veljavna tudi za obnovljene tonerje, ali se kot dokazilo, da je alternatini toner nov in enakovredno nadomešča originalni material, predloži ustrezno potrdilo (izjava ali certifikat) proizvajalca strojne opreme ali pristojne institucije?

Odgovor:
Naročnik je spremenil pogoje razpisne dokumentacije in certifikatov ne zahteva.


8. Vprašanje:
Navedeni certifikati se nanašajo tudi na obnovljene tonerje. Na podlagi česa boste ugotavljali ali je toner nov ali obnovljen?

Odgovor:
Naročnik ne dovoljuje ponudbe obnovljenih tonerjev.


9. Vprašanje:
Naročnika prosimo za potrditev pravilnosti razumevanja določb razpisne dokumentacije glede izpolnjevanja pogojev za priznanje tehnične in/ali kadrovske sposobnosti. In sicer, da ponudnik predmetne pogoje lahko izpolnjuje skladno z določbo 3. odstavka 45. člena.

Za odgovor se vam zahvaljujemo.

Odgovor:
Odgovor je že podan pri tretjem vprašanju.


10. Vprašanje
Sklop B tonerji
43. Črnilo Canon CJ-3A za namizni kalkulator - kakšen podatek o kapaciteti izpisa želite za ta artikel?
44. Trak Epson 5337 LQ 590 - kakšen podatek o kapaciteti izpisa želite za ta artikel?

Odgovor:
Kapacitete izpisov tonerja ni potrebno navesti. Za navedena artikla v koloni »cena izpisa/list brez DDV« navedite ceno / enoto za črnilo oziroma trak.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič

Direktorica: Tadeja Möderndorfer


Datum objave: 20.10.2011   08:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zapisali ste "Dopolnitev bo objavljena na Portalu javnih naročil in v Uradnem glasilu EU." v odgovorih z dne 18.10.2011.

Sprašujemo vas kdaj bo objava, ker do danes 20.10.2011 ob 8.30 ure še vedno ni objave?ODGOVOR:
Spoštovani!
Dopolnitev je že bila s strani naročnika posredovana na Portal javnih naročil in čaka na objavo.

Lepo pozdravljeni,
Alenka Mihelčič

Datum objave: 24.10.2011   10:04

Številka: 430-848/2011-16
Oznaka JN: 10/200072
Datum: 24. 10. 2011

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN- 10/200072 – pisarniški material in računalniški potrošni material

V zvezi z javnim naročilom za nakup pisarniškega materiala in računalniškega potrošnega materiala za Mestno upravo Mestne občine Ljubljana, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko JN10665/2011 z dne 20. 9. 2011 in Uradnem glasilu EU, smo preko Portala javnih naročil prejeli naslednja vprašanja, na katera v nadaljevanju podajamo odgovore.


1. Vprašanje:
Na vprašanje kako boste ugotavljali ali so tonerji obnovljeni, ste odgovorili "Naročnik ne dovoljuje ponudbe obnovljenih tonerjev".
Še vedno niste odgovorili, kako boste ugotavljali ali je obnovljen ali nov?
Kaj boste naredili v primeru da dobite ponudbo obnovljenih tonerejev, kjer ponudnik navaja da so novi, saj ne zahtevate nobene izjave pristojne institucije?

Odgovor:
V sklopu B – računalniški potrošni material naročnik zahteva, da ponudite original tonerje ali alternativne tonerje. Ponujen material mora biti skladen z zahtevami razpisne dokumentacije. Dne 19. 10. 2011 je bil na Portalu javnih naročil objavljen popravek razpisne dokumentacije. Priloga popravka je tudi specifikacije tonerjev, v kateri morate navesti blagovno znamko artikla, ki v ponudbi pomeni zgolj informacijo naročniku in ne bo predmet ocenjevanja. Bo pa moral izbrani najugodnejši ponudnik tak artikel dobavljati naročniku ob realizaciji naročila.

V razpisni dokumentaciji se doda nov pogoj:
19. alternativni tonerji
Alternativni tonerji morajo ustrezati vsem zahtevam v razpisni dokumentaciji (nov material, ki enakovredno nadomešča originalni material. Med nov material ne spada obnovljen ali ponovno polnjen material.)
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

Polega navedenega naročnik spreminja izjavo (priloga 2) in sicer je dodana alineja:
- Izjavljamo, da alternativni toner ustreza vsem zahtevam v razpisni dokumentaciji (nov material, ki enakovredno nadomešča originalni material. Med nov material ne spada obnovljen ali ponovno polnjen material.)
Spremenjena izjava je v prilogi tega dopisa, bo pa tudi objavljena v popravku objave na Portalu javnih naročil.


2. Vprašanje:
Spoštovani,
Če vas razumemo prav se lahko ponudi neoriginalni potrošni material, ki mora biti nov in ne ponovno polnjen in ne potrebuje biti certificiran po standardu iso 19752:2004 in 19798:2007?
Potemtakem se lahko ponudi tudi kitajski kompatibilni nov material?
Zakaj enostavno ne navedete, da mora biti material (tonerji) nov od proizvajalca opreme naprave.
Glede na to, da ste odgovore podali skoraj mesec dni po objavi razpisne dokumentacije vas naprošamo, da podaljšate tudi rok za predložitev ponudb vsaj za 14 dni.
Lep pozdrav!

Odgovor:
Ponudnik mora ponuditi material, ki je skladen s specifikacijami in zahtevami razpisne dokumentacije, original ali alternativne tonerje, certifikatov ni potrebno priložiti.
Glede na vašo prošnjo po podaljšanju roka sporočamo, da bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudbe, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev.
Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 11. 11. 2011 do 9.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 11. 11. 2011 ob 10.00 uri. Sprememba rokov bo s popravkom objavljena na Portalu javnih naročil in v Uradnem glasilu EU.


3. Vprašanje:
Pozdravljeni!
Zanima nas s kakšnim dokumentom bomo morali dokazovati, da naš alternativni toner ustreza vašim zahtevam.
Hvala.

Odgovor:
V izjavi ponudnika (priloga 2) je dodana alineja:
- Izjavljamo, da alternativni toner ustreza vsem zahtevam v razpisni dokumentaciji (nov material, ki enakovredno nadomešča originalni material. Med nov material ne spada obnovljen ali ponovno polnjen material.)
Spremenjena izjava je v prilogi tega dopisa, bo pa tudi objavljena v popravku objave na Portalu javnih naročil.


4. Vprašanje:
Sklop B računalniški potrošni material
26. Toner Canon C-EXV 14, za IR2016/2016i/2018/2018i/2020/2020i/2022/2022i/2025/2030/2030i - toner je pakiran v škatli po 2 kosa - ali se ponudi cena za škatlo 1/2?

Odgovor:
Ceno podajte za en toner.


5. Vprašanje:
Pozdravljeni,
Glede na to, da je kar 1/3 tiskalnikov izven proizvajalčevega zagotavljanja rezervnih delov 5 let od poteka garancije. Zanima me sledeče:
1. kdo je v primeru nepopravljivosti tiskalnika, zaradi nedobavljivosti rezervnih delov s strani proizvajalca opreme, dolžan nositi stroške, ocene popravila, potnine, časa na poti, dela ?
2. kaj s tiskalnikom, ki se ne da popraviti zaradi pomanjkanja rezervnih delov ? (odpis, zamenjava, nadomestni tiskalnik,...)

Odgovor:
Popravila tiskalnika izvaja ponudnik do starosti tiskalnika 5 let. Potem so popravila stvar naročnika.
Enako tako je zamenjava potrošnega materiala (vzdrževanje tiskalnika) vezana na čas, ko proizvajalec potrošni material dobavlja. Če proizvajalec ne dobavlja več potrošnega materiala (bobni, gumice, razvijalne enote), ponudnik ni več dolžan tega tiskalnika vzdrževati in naročnik bo prenehal z uporabo tega tiskalnika.

Na vprašanje je že bilo odgovorjeno dne 18. 10. 2011 z odgovorom na vprašanje št. 5 in z dopolnitvijo razpisne dokumentacije z dne 20. 10. 2011, št. objave JN11994/2011:

Odgovor:
Naročnik od ponudnikov zahteva, da je v ponudbeni ceni vključeno redno vzdrževanje naprav v celotni dobi uporabe navedenih naprav pri naročniku ali dokler proizvajalec naprave zagotavlja potrebne dele. Kot redno vzdrževanje se šteje ves potrošni material (razvijalne enote, bobni, gumice, …, ki niso del tonerja) in njihova zamenjava ter notranje čiščenje naprav.
Poleg tega naročnik od ponudnikov zahteva, da so v ponudbeni ceni vključena popravila okvar vključno s potrebnimi rezervni deli za ves čas življenjske dobe naprav oz. 5 let od nabave. Za popravila okvar za starejše naprave, z izjemo rednega vzdrževanja, poskrbi naročnik.

Naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo z naslednjim besedilom:
Odzivni čas za vzdrževanje naprav je en (1) delovni dan, maksimalni čas za popravilo okvare je tri (3) delovne dni. Če popravilo traja dlje časa, je ponudnik dolžan zagotoviti nadomestno napravo za čas popravila. Popravila se praviloma izvajajo na lokaciji naročnika. Če popravilo na lokaciji ni možno, je ponudnik dolžan prevzeti napravo na lokaciji naročnika in je po opravljenem posegu vrniti na lokacijo naročnika. Vsi stroški povezani s popravilom bremenijo ponudnika.


6. Vprašanje:
Ali lahko skladno z odgovoroma 3. in 9. z dne 18.10.2011 ponudniki izkazujejo izpolnjevanje pogoja 15 (in drugih pogojev) s sklicevanjem na referenčne kapacitete drugih gospodarskih subjektov, kot to dovoljuje 3. odstavek 44. in 45. člena ZJN-2, ustaljena praksa Državne revizijske komisije v Sklepu številka 018-142/2010-5 in ustaljena praksa Sodišča Evropske unije v 26. recitalu sodbe C-176/98, Holst Italia? Naročnika vljudno naprošamo za podajo odgovora v jasni obliki DA ali NE.

Odgovor:
Da.


7. Vprašanje:
Pozdravljeni,
Prosimo za pojasnilo k razpisni dokumentaciji za sklop B na str.7:
Zahtevano je:
V sklopu B – računalniški potrošni material naročnik zahteva:
- Ali original tonerje – to pomeni, da so tonerji istega proizvajalca, kot je navedeno v specifikaciji
- Ali alternativne tonerje – naročnik zahteva nov material, ki enakovredno nadomešča originalni material. Med nove material ne spada obnovljen ali ponovno polnjen material. Originalni in novi nadomestni material mora ustrezati standardoma ISO/IEC 19752:2004 (za tonerje za črno bele naprave) oziroma ISO/IEC 19798:2007 (za tonerje za barvne naprave). Ponudnik mora ponudbi priložiti kopije veljavnih certifikatov.
Vprašanje:
Ali med alternativne tonerje, v skladu z razpisom spada na novo tovarniško proizveden toner, delno sestavljen iz NOVIH in delno ustrezno obdelanih že uporabljenih komponent, hkrati pa ustrezajo standardu ISO/IEC 19752:2004?
Tak toner ni OBNOVLJEN, temveč na novo proizveden, pod novo blagovno znamko, katere proizvajalec zagotavlja ustreznost in skladnost s standardom ISO/IEC 19752:2004!

Odgovor:
Razpisna dokumentacija je bila v tem delu spremenjena. Prosimo, da si ogledate popravek objavljena na Portalu javnih naročila pod številko JN11994/2011 in objavljene odgovore na vprašanja.


8. Vprašanje:
Danes 22.10.2011 ob 10.15 uri še nimate objavljenih odgovorov, v ponedeljek 24.10.11 pa ni več možno postavljati vprašanj. Kaj lahko naredimo v primeru nejasnih odgovorov ? Ali boste rok za oddajo ponudbe podaljšali?

Odgovor:
Rok za oddajo ponudb je podaljšan.
Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 11. 11. 2011 do 9.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 11. 11. 2011 ob 10.00 uri. Sprememba rokov bo s popravkom objavljena na Portalu javnih naročil in v Uradnem glasilu EU.


9. Vprašanje:
Spoštovani,
1. zanima nas ali se priloga C vzorec pogodbe predloži v ponudbo?
2. Priloga 3 izjava za pravne osebe in priloga 4 izjava zakonitega zastopnika pravne osebe: Ali se poleg priloge 3, 4 predloži tudi izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje s katerim naročnik pridobi potrdila iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe?
3. Ali priloge za podizvajalce (priloga 10/2 in priloga 10/4 podpiše in žigosa ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci ali podizvajalec?

Odgovor:
1. Vzorca pogodbe ni potrebno priložiti ponudbi.
2. Zadostuje, da priložite prilogi 3 in 4, saj vsebujeta vse podatke, ki so potrebni za Ministrstvo za pravosodje.
3. Prilogi 10/2 in 10/4 podpiše podizvajalec.Lep pozdrav,


Pripravila: Alenka Mihelčič
Direktorica: Tadeja Möderndorfer

Priloga:
- Izjava (priloga 2)PRILOGA 2

PONUDNIK:

IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom »JN 11/200072 - nakup pisarniškega materiala in računalniškega potrošnega materiala«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo:

- da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo;

- nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2C;

- da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2C;

- da nismo v stečajnem postopku;

- da nihče od članov poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnikov, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25% ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja;

- da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež;

- da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave oziroma, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da nismo v položaju, kadar z našimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali da nismo v katerem koli podobnem položaju;

- da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem;

- da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil;

- da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;

- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;

- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

- da imamo ustrezno distribucijsko mrežo, da bomo lahko izvajali dobave blaga na naročnikove lokacije znotraj Mestne občine Ljubljana v zahtevanih rokih;

- bomo imeli v primeru izbora v postopku javnega naročila ponujene artikle oz. artikle v isti ali boljši kvaliteti, katere bomo naročniku prodali po enaki ceni za ponujene artikle stalno na zalogi;

- da bomo omogočili elektronsko naročanje po posameznih dostavnih naslovih, oziroma bomo vzpostavili sistem elektronskega naročanja najkasneje v roku 60 dni;

- bomo vsake 3 mesece posredovali podatke o porabi sredstev, iz katerih bo razvidna vrednostna in količinska poraba po specifikaciji in izven specifikacije za obdobje zadnjih 3 mesecev.

- Izjavljamo, da alternativni toner ustreza vsem zahtevam v razpisni dokumentaciji (nov material, ki enakovredno nadomešča originalni material. Med nov material ne spada obnovljen ali ponovno polnjen material.)

- da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa;

- da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2C preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe;

- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci);

- da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.


Datum: Žig: Podpis:V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Datum objave: 28.10.2011   10:51
Številka: 430-848/2011-20
Oznaka JN: 10/200072
Datum: 28. 10. 2011

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN- 10/200072 – pisarniški material in računalniški potrošni material

V zvezi z javnim naročilom za nakup pisarniškega materiala in računalniškega potrošnega materiala za Mestno upravo Mestne občine Ljubljana, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko JN10665/2011 z dne 20. 9. 2011 in Uradnem glasilu EU, smo preko Portala javnih naročil prejeli naslednja vprašanja, na katera v nadaljevanju podajamo odgovore.


1. Vprašanje:
Pozdravljeni!
Na kateri objektivni oz. uradni nepristranski študiji temelji vaša trditev, da obnovljeni tonerji povzročajo večjo mehansko obrabo oz. da so s tega vidika slabši od novozgrajenih?
Če temelji na vašem testiranju, nas zanima kdo je izvajal to testiranje, po kakšni metodologiji in, če lahko objavite dokument z zaključki o testiranju?

Odgovor:
Naročnik je svoje zahteve podal v razpisni dokumentaciji, in sicer da bo nabavil originalno, oziroma, kjer je možno alternativno blago za računske stroje, računalnike, tiskalnike, telefakse in fotokopirne stroje, ki so navedeni v B sklopu. Izbrani izvajalec pa ne sme ponuditi in dobaviti ponovno polnjenega pribora oziroma materiala.


2. Vprašanje:
Spoštovani!
Med obnovljenim in novim alternativnim tonerjem glede vpliva na delovanje tiskalnika ni bistvene razlike, je pa lahko razlika v kvaliteti z vidika števila in kakovosti tiskanih strani. Obnovljeni tonerji stalnost te kakovosti dokazujejo z ISO certifikatom, ki ga izdaja neodvisna priznana mednarodna inštitucija. Zahtevo po certificiranju ste zdaj celo izločili iz razpisa. Pri tem gre za neupravičeno diskriminacijo med obnovljenim in novim alternativnim tonerjem in sprašujemo se, če s takimi razpisnimi pogoji ne preferirate določenega ponudnika.

Glede na to, da mora biti strošek servisa vključen v ceno tonerja, je pri tonerju pomembno le to, da zagotovi ustrezno kakovost in število izpisov. Vpliv na mehansko obrabo je pri tem razpisu nepomemben, irelevanten, saj večja mehanska obraba pomeni večje stroške servisiranja opreme, ki pa spet v celoti bremeni ponudnika tonerjev!

Vezano na zgoraj navedeno logiko, nas zanima kako torej zagovarjate vašo zahtevo, da ne dopuščate obnovljenih alternativnih tonerjev?
Hvala za odgovore.

Odgovor:
Naročnik je svoje zahteve podal v razpisni dokumentaciji, in sicer da bo nabavil originalno, oziroma, kjer je možno alternativno blago za računske stroje, računalnike, tiskalnike, telefakse in fotokopirne stroje, ki so navedeni v B sklopu. Izbrani izvajalec pa ne sme ponuditi in dobaviti ponovno polnjenega pribora oziroma materiala.


3. Vprašanje:
Z objavo spremenjene dokumentacije dovoljujete dobavo alternativnih tonerjev brez vsakih certifikatov, kar pomeni da nimate zagotovljenega števila kopij in boste namesto razpisanih 20 nabavili 40 ali več oziroma od razpisanih 100 nabavili 200 ali več. Je to namen razpisa in gospodarna raba javnih sredstev?

Odgovor:
Naročnik je vse zahteve navedel v razpisni dokumentaciji. Ponudnik lahko ponudi original tonerje ali alternativne tonerje, ki enakovredno nadomeščajo originalni material.
Dodana je bila izjava, s katero se ponudnik zaveže da je ponujen material v skladu z vsemi zahtevami ki so v razpisni dokumentaciji. Seveda pa se ponudnik z izjavo tudi zaveže, da bo dobavljal blago iste kakovosti, kot je navedel v ponudbi, kjer mora navesti število kopij za posamezni toner.


4. Vprašanje:
Zakaj niste objavili tudi podatke za kopirne stroje oziroma rabimo vse stroje kateri so vezani na razpis?

Odgovor:
Za kopirne stroje in fakse ponudite samo cene za tonerje, rednega vzdrževanja, popravila okvar ter menjave rezervnih delov ni potrebno upoštevati. Ponudniku ne bo potrebno zagotoviti servisa za kopirne stroje in fakse.


5. Vprašanje:
1 Vprašanje,
Zapisali ste, da se ne sme ponuditi obnovljenega materiala, zaradi mehanskih obrab itd.
Kompatibilni kitajski material pa dovoljujete da se ponudi. Prosim vas, da se pozanimate kaj pomenijo certifikati ISO in čemu služijo. Če vam lahko pojasnimo bo več mehanskih obrab in popravil tiskalnikov z uporabo kompatibilnega potrošnega materiala kot z uporabo obnovljenega potrošnega materiala.

2 vprašanje,
v dodatku k razpisni dokumentaciji ste navedli modele tiskalnikov, datum nabave, št. kopij...
Pojasnite nam prosim zakaj na obrazcu predračun ni navedenega potrošnega materiala za lexmark 935dn.
Ali se bo servisiralo tudi tiskalnike, za katere v predračunu za sklop B ne navajate potrošnega materiala.
Npr. lexmark?

3. Za artikli izven razpisa za katere je potrebno predložiti cenik nas zanima ali moramo ponudniki upoštevati v ceni tonerja redno vzdrževanje in popravilo okvar tiskalnikov za katere so bo ta toner uporabljal? Če je tako kako boste preverjali cenik izven specifikacije saj bo imel vsak potencialni ponudnik različne cene, rabat na cenik pa se ocenjuje???

Čeprav ste nam že nekajkrat navedli, da so odgovori v obdelavi in da bodo objavljeni, žal danes 22.11.11 še vedno ni tako. Do oddaje ponudb pa je le še 5 delovnih dni.

Odgovor:
2. Tiskalnike, za katere v predračunu ne navajamo potrošnega materiala, ne bo potrebno servisirati.
Tiskalnik lexmark 935dn se črta iz seznama tiskalnikov.
3. V ceni tonerjev (artikli izven razpisa) ni potrebno upoštevati vzdrževanja. Morate pa podati popust na uradni veleprodajni cenik za originalne tonerje, kar bo tudi objavljeno v popravku razpisne dokumentacije.


6. Vprašanje:
Spoštovani,
v razmislek naročniku glede obnovljenih in kompatibilnih tonerjev:

Zelena javna naročila je Evropska komisija opredelila kot javna naročila za boljše okolje; kot proces, v katerem si bodo javni organi prizadevali za nakup takega blaga, ki ima manj negativnega vpliva na okolje. Evropska komisija si prizadeva, da do konca leta 2012 polovica vseh javnih naročil postane zelena. Države v EU morajo dati prednost takim izdelkom.

V vašem primeru je to razpis za obnovljene tonerje. Vsi proizvajalci industrijsko obnovljenih tonerjev najprej dobimo prazen originalni toner, torej ga stranka ne vrže stran in z njim ne obremeni okolje, nato ga razstavimo, očistimo, zamenjamo obrabljene dele in napolnimo s tonerjem-prahom.

S tem, ko v razpisu zahtevate popolnoma nov kompatibilni toner, kršite načelo enakopravnosti oz. diskriminirate nas proizvajalce obnovljenih tonerjev, poleg tega obremenjujete okolje, ker novih kompatibilnih tonerjev neoriginalnih proizvajalcev praktično ne obnavljamo, temveč jih mečemo stran, ker niso dovolj kvalitetni za obnovitev.
Lep pozdrav!

Odgovor:
Naročnik je svoje zahteve podal v razpisni dokumentaciji, in sicer da bo nabavil originalno, oziroma, kjer je možno alternativno blago za računske stroje, računalnike, tiskalnike, telefakse in fotokopirne stroje, ki so navedeni v B sklopu. Izbrani izvajalec pa ne sme ponuditi in dobaviti ponovno polnjenega pribora oziroma materiala.


7. Vprašanje:
Potrdilo o plačilni sposobnosti smo že pridobili in je datirano na 10.10.2011 in 04.10.2011, zanima nas če sta potrdili še veljavni glede na to, da se je rok za oddajo podaljšal na 11.11.2011.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

Odgovor:
V 4. točki Navodila za izdelavo ponudbe in druge informacije je navedeno:
»Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.«
Veljavnost priloženih dokumentov mora biti skladna z novim rokom za oddajo ponudb.


8. Vprašanje:
Spoštovani,
vprašanje na temo reference;
Ali lahko obrazce reference, potrjen od naročnikov, ponudnik priloži na svojem obrazcu, ki je po obliki in zahtevah enak obr 7/1, ki je priložen v razpisni dokumentaciji?
Lep pozdrav!

Odgovor:
Lahko, v kolikor so iz vašega obrazca razvidni isti podatki, kot so navedeni v obrazcu 7/1.


9. Vprašanje:
Še vedno ni odgovora na vprašanje z dne 21.10.2011 ob 12.52 katerega navajam "Zakaj niste objavili tudi podatke za kopirne stroje oziroma rabimo vse stroje kateri so vezani na razpis?.

Odgovor:
Za kopirne stroje in fakse ponudite samo cene za tonerje, rednega vzdrževanja, popravila okvar ter menjave rezervnih delov ni potrebno upoštevati. Ponudniku ne bo potrebno zagotoviti servisa za kopirne stroje in fakse.


10. Vprašanje:
Prosimo za odgovor ali se pravilno razlagamo:
V ceno tonerja je potrebno vključiti ceno servisne storitve za tiskalnike in kopirne stroje kateri so mlajši od 5 let, ne glede ali se nudi originalni ali alternativni toner?

Odgovor:
DA.


11. Vprašanje:
Glede na to, da se je spremenil rok oddaje ponudbe, mi pa že imamo bančno garancijo od 2.11.2011 do 2.3.2012 ali moramo pridobiti novo?

Odgovor:
DA.
V 4. točki Navodila za izdelavo ponudbe in druge informacije je navedeno:
»Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.«
Veljavnost priloženih dokumentov mora biti skladna z novim rokom za oddajo ponudb.Lep pozdrav,Pripravila: Alenka Mihelčič
Direktorica: Tadeja MöderndorferDatum objave: 28.10.2011   10:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Zakaj še ni vseh odgovorov na vprašanja, ki smo vam jih zastavili 20.10. 2011 in 21.10.2011?

Lep pozdrav!


ODGOVOR:
Danes so bili objavljeni odgovori na večji del vprašanj, par odgovorov pa je še v pripravi in bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

lepo pozdravljeni,
Alenka Mihelčič

Datum objave: 28.10.2011   10:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
prosimo vas, da objavite odgovore na vprašanja, da bomo lahko pripravili
ponudbeno dokumentacijo v roku, ki ga zahtevate.
Pričakovali bi le odgovor na zastavljeno vprašanje.
Ali ni malo neresno, da na odgovore potencialni ponudniki čakamo 10-14 dni.
Za pripravo ponudbe pa bomo imeli časa 6 dni, ker očitno odgovorov prej ne bo.
Se vam zdi to pošteno?
Lep pozdrav!ODGOVOR:
Danes so bili objavljeni odgovori na večji del vprašanj, par odgovorov pa je še v pripravi in bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

lepo pozdravljeni,
Alenka Mihelčič

Datum objave: 02.11.2011   13:52
Številka: 430-848/2011-22
Oznaka JN: 10/200072
Datum: 2. 11. 2011


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN- 10/200072 – pisarniški material in računalniški potrošni material

V zvezi z javnim naročilom za nakup pisarniškega materiala in računalniškega potrošnega materiala za Mestno upravo Mestne občine Ljubljana, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko JN10665/2011 z dne 20. 9. 2011 in Uradnem glasilu EU, smo preko Portala javnih naročil prejeli naslednja vprašanja, na katera v nadaljevanju podajamo odgovore.


1. Vprašanje:
Pozdravljeni!
Kako boste preverjali število izpisanih strani, če ni zahtevan certifikat? Ali zadostuje naša izjava? Kako boste to kasneje preverjali in kdo bo kril stroške tega preverjanja?
Hvala.

Odgovor:
Spremeni se razpisna dokumentacija v točki 2. Cena in način plačila:
Za sklop B mora ponudnik podati ceno za original ali alternativni toner ter ceno izpisa / list za original ali alternativni toner ob 5% pokritosti tiska (dovoljeno odstopanje navzdol do 5%).

V točki III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika se doda nov pogoj:
20. izjava o količini natisnjenih strani in kvaliteti
Ponujeni tonerji morajo biti, glede količine natisnjenih strani (dovoljeno odstopanje navzdol do 5%) kot tudi kvalitete tiska (na izgled in otip enak tisk), primerljivi oziroma enaki originalnim tonerjem, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
DOKAZILO: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga …).

Spremenjena izjava je v prilogi tega dopisa, bo pa tudi objavljena v popravku objave na Portalu javnih naročil.

Posledično se spremeni 11. člen pogodbe, ki po novem glasi:

11. člen

Če dobavitelj po svoji krivdi ne dobavi blaga v rokih, dogovorjenih s okvirnim sporazumom, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% od vrednosti posamezne dobave za vsak koledarski dan zamude.

Pogodbena kazen se obračuna po nastanku zamude v računu in sicer kot znižanje realizacije v dogovorjenem znesku. V računu mora biti pogodbena kazen posebej prikazana.

Plačilo pogodbene kazni za zamudo ne odvezuje dobavitelja od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

V primeru naročnikovega suma, da količina natisnjenih strani (dovoljeno odstopanje navzdol do 5%) ali kvaliteta tiska ni primerljiva s količinami natisnjenih izvodov in kvaliteto tiska iz izjave o količini natisnjenih strani in kvaliteti tiska, ki jo je dobavitelj dal v okviru svoje ponudbe, dobavitelj soglaša z izvedbo testa, ki se opravi na naročnikov poziv in ob prisotnosti naročnika in dobavitelja. Dobavitelj se obvezuje, da bo pristopil k testiranju po predhodnem dogovoru z naročnikom, vendar najkasneje v roku 8 delovnih dni od naročnikovega poziva. Neposredne stroške testa (toner in papir) poravna stran, ki na testu ni uspešna.

Pogodbena kazen, ki jo bo dobavitelj ob zanj neugodni ugotovitvi plačal naročniku, znaša 30 % vrednosti vseh že dobavljenih artiklov iste vrste, za katere je bilo na testu ugotovljeno, da ne ustrezajo. Dobavitelj mora v primeru neugodne ugotovitve zamenjati tudi artikle te vrste, ki jih ima naročnik še na zalogi, in sicer za ustrezne proizvode drugega proizvajalca.

Če se za dobavitelja neugodna ugotovitev ugotovi pri dveh ali več različnih artiklih, ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma, dobavitelj pa je dolžan plačati stroške testov in pogodbeno kazen za vse zanj neugodne ugotovitve.«2. Vprašanje:
Spoštovani,
ugotavljamo, da naročnik v razpisni dokumentaciji ne zagotavlja pogojev ali osnov za pridobitev primerljivih ponudb. Prav tako naročnik ne določa kriterija za presojo ustreznosti ponujenih tonerjev na zahtevo naročnika, saj se za dokazovanje slednjega referira zgolj na izjavo ponudnika. Dejstvo pa je, da moč resničnost navedenega na more biti dokazljiva izjava temveč z certifikati pristojne institucije.
zato naročnika pozivamo, da navedeno nezakonitost nemudoma odpravi in vzpostavi kriterije kot jih zainteresirani ponudnik navaja. V nasprotnem primeru bomo za zavarovanje lastnih interesov pred rokom za oddajo ponudb vložili revizijski zahtevek na razpisno dokumentacijo.

Dejstvo je namreč, da naročnik v fazi izvajanja pogodbe zoper izvajalca ne bo mogel uveljavljati odstopa od pogodbe ali vnovčenje bančne garancije v primeru če bo izvajalec ponudil, obnovljeni toner namesto alternativnega. Naročnik se je namreč že v fazi ponudbe zadostil zgolj z izjavo ponudnika torej bo moral tudi v fazi izvedbe kot edino dokazilo sprejeti izjavo izvajalca. Morebitne malverzacije in prikrajanje dejstva naročnik ne bo mogel pravno gledano na noben način dokazati, saj bo moral zaupati izjavi izvajalca. S tem naročnik prevzema izredno velik riziko pri čemer se mora zavedati, da ob takšni dikciji razpisne dokumentacije nima nikakršne podlage za odpoved pogodbe ali unovčitev bančne garancije zoper izvajalca, ki mu ne bo ponudi alternativnih tonerjev temveč obnovljive. Zaradi navedenega je ključno, da naročnik za zavarovanje lasnih interesov in izvedbe javnega naročila v skladu z ZJN-2 ustrezno spremeni razpisno dokumentacijo.

Lep pozdrav.

Odgovor:
Odgovor na to vprašanje je isti kot pri vprašanju številka 1.3. Vprašanje:
Zanima nas, na podlagi česa boste preverjali število izpisanih strani, če ne zahtevate certifikatov in kdo bo kril stroške preverjanja? Kako dokazujemo, da ponujen alternativen toner izpolnjuje zahteve naročnika in ali se lahko priloži lastna izjava?

Odgovor:
V primeru suma, da število strani iz ponudbe ponudnika za posamezen toner ni resnično, bo naročnik izvedel testiranje na tiskalniku pri naročniku. Test se bo izvedel na osnovi testne strani standarda ISO/IEC 19798:2007 za barvni tiskalnik oziroma testne strani standarda ISO/IEC 19752:2004 za črnobeli tiskalnik. Test bo izveden na treh enakih tonerjih ob prisotnosti naročnika in ponudnika. Če se bo pri testu izkazalo, da tonerji ne dosegajo količine navedene v ponudbi, bo stroške testiranja (tonerjev in porabljenega papirja) nosil ponudnik.

Posledično se spremeni 11. člen pogodbe (odgovor pri vprašanju št. 1).


4. Vprašanje:
Med obnovljenim in novim alternativnim tonerjem glede vpliva na delovanje tiskalnika ni bistvene razlike, je pa lahko razlika v kvaliteti z vidika kakovosti in števila natiskanih strani. Tonerji, ki so obnovljeni to kakovost dokazujejo s certifikati, ki jih izdajajo ustrezne inštitucije, vi pa ste to izjavo umaknili iz razpisne dokumentacije. Zdi se nam, da gre za diskriminacijo med novimi alternativnimi in med obnovljenimi tonerji. Na podlagi tega se nam zdi, da je razpis pisan na kožo določenemu ponudniku.
Glede na to, da mora biti strošek servisa vključen v ceno tonerja, je pri tonerju pomembno le to, da zagotovi ustrezno kakovost in število izpisov. Vpliv na mehansko obrabo je v tem razpisu popolnoma nepomemben. Večja obraba pomeni večje stroške servisiranja opreme, ki posledično v celoti bremeni ponudnika.
Zanima nas torej, kako zagovarjate vašo zahtevo, da ne dopuščate obnovljenih alternativnih tonerjev?

Odgovor:
Naročnik je svoje zahteve podal v razpisni dokumentaciji, in sicer da bo nabavil originalno, oziroma, kjer je možno alternativno blago za računske stroje, računalnike, tiskalnike, telefakse in fotokopirne stroje, ki so navedeni v B sklopu. Izbrani izvajalec pa ne sme ponuditi in dobaviti ponovno polnjenega pribora oziroma materiala.5. Vprašanje:
Na podlagi česa sklepate, da obnovljeni tonerji povzročajo večjo mehansko obrabo in so slabši od novih?
V primeru, da ste opravljali testiranja, nas zanima kje oz. kdo je izvajal ta testiranja in po kakšni metodologiji. Imate morda kakšen dokument o zaključkih testiranja, ki bi ga lahko objavili?

Odgovor:
Naročnik ni nikjer navedel, da obnovljeni tonerji povzročajo mehansko obrabo tiskalnikov.

Lep pozdrav,Pripravila: Alenka Mihelčič

Direktorica: Tadeja Möderndorfer
PRILOGA 10

PONUDNIK:
IZJAVA O KOLIČINI NATISNJENIH STRANI IN KVALITETI TONERJEV

V zvezi z javnim naročilom »JN 11/200072 - nakup pisarniškega materiala in računalniškega potrošnega materiala«,

izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo, da so tonerji, ki jih bomo dostavili naročniku, tako glede količine natisnjenih strani (dovoljeno odstopanje navzdol do 5%), kot tudi kvalitete tiska (na izgled in otip enak tisk) primerljiv oziroma enak originalnim tonerjem, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

V primeru suma, da število strani iz ponudbe ponudnika za posamezen toner ni resnično, bo naročnik izvedel testiranje na tiskalniku pri naročniku. Test se bo izvedel na osnovi testne strani standarda ISO/IEC 19798:2007 za barvni tiskalnik oziroma testne strani standarda ISO/IEC 19752:2004 za črnobeli tiskalnik. Test bo izveden na treh enakih tonerjih ob prisotnosti naročnika in ponudnika. Če se bo pri testu izkazalo, da tonerji ne dosegajo količine navedene v ponudbi, bo stroške testiranja (tonerjev in porabljenega papirja) nosil ponudnik.

Soglašamo, da bomo, na poziv naročnika, sodelovali pri testu glede količine natisnjenih strani in glede kvalitete tiska, ki se nanaša na otip in izgled v fazi ocenjevanja ponudb, kot tudi v fazi izvajanja pogodbe, v kolikor bomo kot najugodnejši izbrani na javnem razpisu.
Datum: Žig: Podpis:V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).


Datum objave: 03.11.2011   13:36
Številka: 430-848/2011-26
Oznaka JN: 11/200072
Datum: 3. 11. 2011


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN- 11/200072 – pisarniški material in računalniški potrošni material

V zvezi z javnim naročilom za nakup pisarniškega materiala in računalniškega potrošnega materiala za Mestno upravo Mestne občine Ljubljana, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko JN10665/2011 z dne 20. 9. 2011 in Uradnem glasilu EU, smo preko Portala javnih naročil prejeli naslednja vprašanja, na katera v nadaljevanju podajamo odgovore.


1. Vprašanje:
Prosimo preberite kaj ste zapisali:
9. Vprašanje:
Še vedno ni odgovora na vprašanje z dne 21.10.2011 ob 12.52 katerega navajam "Zakaj niste objavili tudi podatke za kopirne stroje oziroma rabimo vse stroje kateri so vezani na razpis?.
Odgovor:
Za kopirne stroje in fakse ponudite samo cene za tonerje, rednega vzdrževanja, popravila okvar ter menjave rezervnih delov ni potrebno upoštevati. Ponudniku ne bo potrebno zagotoviti servisa za kopirne stroje in fakse.

10. Vprašanje:
Prosimo za odgovor ali se pravilno razlagamo:
V ceno tonerja je potrebno vključiti ceno servisne storitve za tiskalnike in kopirne stroje kateri so mlajši od 5 let, ne glede ali se nudi originalni ali alternativni toner?
Odgovor:
DA."

Odgovora sta kontradiktorna. Enkrat zapišete da v ceno tonerja za kopirne stroje ni potrebno vključiti servisne storitve, drugič da. Kaj je pravilno oziroma za katere stroje tj.tonerje je potrebno vključiti servisno storitev?

Z definicijo alternativnih tonerjev dovoljujete da se nudijo kitajski, katerih uporaba v EU ni dovoljena. Ali potem se lahko nudijo kitajski "no name" tonerji, kateri so novi, niso ponovno polnjeni oziroma obnovljeni in nimajo certifikatov? Z podpisom izjave in z navedbo števila kopij nimate nobenega dokazila ali je to res ali ni.

Odgovor:
Za kopirne stroje in fakse ponudite samo cene za tonerje, rednega vzdrževanja, popravila okvar ter menjave rezervnih delov ni potrebno upoštevati. Ponudniku ne bo potrebno zagotoviti servisa za kopirne stroje in fakse.

Z vprašanjem ste že podali odgovor, da uporaba kitajskih "no name" tonerjev v EU ni dovoljena.


2. Vprašanje:
Ali je pri multifunkcijskih napravah potrebno v ceno tonerja vključiti servisno storitev?

Odgovor:
Ni potrebno.3. Vprašanje:
Kako boste dokazali oziroma preverili ali je toner obnovljen ali nov z navedenim številom kopij v primeru da bodo dobavljani alternativni v embalaži brez oznak?

Odgovor:
Odgovor je bil objavljen dne 2. 11. 2011 na Portalu javnih naročil pri vprašanju št. 1.Lep pozdrav,


Pripravila: Alenka Mihelčič
Direktorica: Tadeja Möderndorfer