Dosje javnega naročila JN2614/2012
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA 
Blago: Razna živila
ZJN-2: Odprti postopek

JN2614/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.03.2012
    JN2614/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 050-081604
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Razna živila

Datum objave: 9. 3. 2012
Številka objave: JN2614/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA, Derčeva ulica 1, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 306 44 04. Telefaks 306 44 07. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izbor dobaviteljev za šolsko prehrano - malico za obdobje maj 2012 do april 2014
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: nakup živil za šolsko malico
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15800000 (Razna živila)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA)II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT.
NASLOV mesni izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV mleko in mlečni izdelki
1)KRATEK OPIS 2.1. podsklop Pasterizirano mleko
2.2. podsklop Sterilizirano mleko
2.3. Podsklop Jogurti
2.4. Podsklop Kefir
2.5. Podsklop Mleko in mlečni izdelki brez laktoze
2.6. Podsklop Siri in sirni namazi
2.7. Podsklop Surovo maslo, skuta, kisla smetana in kislo mleko
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV kruh in pekovsko pecivo
1)KRATEK OPIS 3.1. Podsklop Kruh
3.2. Podsklop Kruh brez aditivov
3.3. Podsklop Drobno pekovsko pecivo 40-50g
3.4. Podsklop Drobno pekovsko pecivo 60-80g
3.5. Podsklop Drobno pekovsko pecivo 80-100g
3.6. Podsklop Pekovsko pecivo z nadevom
3.7. Podsklop Drobno pekovsko pecivo brez aditivov 60-100g
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV sadje in zelenjava
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV sadni sokovi in sirupi
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV splošno prehrambeno blago
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV eko mleko in mlečni izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15550000 (Različni mlečni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV ekološko pridelano sadje in zelenjava
1)KRATEK OPIS Podsklopi: ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za eno vesto sadja ali zelenjave.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV eko kruh in pekovsko pecivo
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV jajca
1)KRATEK OPIS 10.1. Podsklop Jajca talne reje
10.2. Podsklop Eko jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva /
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri ustreznem organu. DOKAZILI:
- Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 5) in
- Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 6).
2. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
3. Ponudnik ni v stečajnem postopku.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
4. Ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bi začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
5. Zoper ponudnika na dan roka za oddajo ponudb ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave oziroma ni bil v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov ni upravljalo sodišče oziroma ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni bil v katerem koli podobnem položaju.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
6. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
7. Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
8. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
9. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava s pooblastilom ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 7).
SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI
1. Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. Partner v skupni ponudbi mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na dela, ki jih bo izvajal kot partner v skupni ponudbi. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
2. Če je ponudnik kmet, mora imeti status kmeta.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, če ima status kmeta. DOKAZILO (priloga 3):
- Kopija odločbe o statusu kmeta ALI kopija izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev.
- Kmet priloži še kopijo potrdilo DURS-a o višini katastrskega dohodka za leto 2010.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
2. Ponudnikovi transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila niso bili blokirani iz davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO (priloga 9):
- Original ali kopija BON-2 obrazca AJPES-a (za tuje ponudnike pa ustrezen obrazec primerljivega izdajatelja) ali
- Original ali kopija potrdil/a bank/e za vse odprte transakcijske račune ponudnika, ki je/so izdan/i največ 30 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb.
3. Ponudnik se zavezuje, da bo fiksnost cen zagotavljal za celotni čas trajanja okvirnega sporazuma.
Ponudnik za 4. SKLOP – sadje in zelenjava pa se zavezuje, da bo fiksnost cen zagotavljal najmanj 3 mesece od datuma začetka uporabe okvirnega sporazuma, kasneje pa jih bo lahko spreminjal na vsake 3 mesece, v skladu z določili v razpisni dokumentaciji, pri čemer bo naročniku cene za navedeno obdobje v potrditev posredoval najkasneje pet delovnih dni pred potekom trimesečnega obdobja fiksnosti cen.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik, ki ponuja živila živalskega izvora, mora imeti registriran objekt pri Veterinarski upravi Republike Slovenije. V primeru, da živila živalskega izvora ne ponujajo proizvajalci, morajo ponudniki, ki takšno blago ponujajo, priložiti kopijo navedene odločbe svojega dobavitelja oz. proizvajalca.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Kopija odločbe Veterinarske uprave RS o registraciji objekta (priloga 10)
2. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje in načela o higieni živil v skladu z veljavnim Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem in:
- upošteva druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi veljavnega Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 4).

3. Ponudnik upošteva veljavni Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil;
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, ki taka živila ponuja. DOKAZILO:
Izjava ponudnika (veljavna za ponudnike, ki bodo ponudili taka živila), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
4. Ponudnik upošteva veljavne Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oz. vpliva na področje živil.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
5. Ponudnik upošteva veljavno Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih, Uredbo sveta (EGS) št. 315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminante v hrani, Uredbo (ES) komisije št. 1881/06 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 364, str. 5).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
6. Ponudnik mora zagotavljati dostavo fco skladišče naročnika razloženo (natančneje določeno pri splošnih in posebnih pogojih), z odzivnim časom:
- en delovni dan po oddaji naročila,
- v primeru reklamacije ob dobavi z odzivnim časom ene ure od prejema reklamacije (zapis na dobavnici/prevzemnici),
- v primeru interventnih / izjemnih naročil z odzivnim časom ene ure od oddaje naročila;
- v primeru naknadno ugotovljenega količinskega/kakovostnega odstopanja od naročenega blaga z odzivnim časom enega delovnega dne od poslanega reklamacijskega zapisnika.
Vso embalažo mora ponudnik iz vseh lokacij dostave odpeljati še isti dan ali najkasneje ob dobavi naslednjega naročila, tako da naročniku z odvozom embalaže ne nastajajo stroški.
Za distribucijo mora imeti zagotovljen vozni park z ustrezno opremo, s katero je zagotovljeno, da se kvaliteta živil med prevozom ne spremeni, skladno s predpisi.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 11)
7. Ponudnik mora zagotavljati zahtevane količine in kakovost blaga, živila morajo biti brez umetnih sladil, brez umetnih barvil, brez umetnih arom, brez ojačevalcev okusa, ob dobavi pa, razen če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, ne sme preteči več kot tretjina roka uporabe.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
8. Ponudnik mora izpolnjevati vse splošne pogoje, posebne pogoje za posamezen sklop, na katerega se prijavlja in vse zahteve za posamezno živilo, ki izhaja iz opisa živila v ponudbenem predračunu.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo (priloga 2)
9. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire pod enakimi pogoji (brez višanja cen) živila dobavljal tudi na nove lokacije naročnika, če jih bo naročnik odprl v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
10. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku na njegovo zahtevo ponudil drugo istovrstno živilo, če se bo izkazalo, da v ponudbi ponujeno živilo otroci zavračajo ali ponudil novo vrsto živila iste skupine, če se bo pojavila potreba. Po uskladitvenem dogovoru med naročnikom in ponudnikom glede cene, za tako živilo veljajo vsi pogoji (fiksnost cen, plačilni rok, rok dobave in ostali pogoji) iz okvirnega sporazuma. Maksimalen delež takih dodanih oz. zamenjanih živil je 20%.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
11. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku pisno posredoval informacije o akcijskih cenah oz. o maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bo naročnik posredoval v obdobju, ko so cene pri ponudniku nižje, bo naročniku obračunal po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-114/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 18. 4. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 18. 4. 2012
Čas: 11:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, sejna soba, II. nadstropje
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/3/2104-30549529624608/razpisna_dokum
entacija.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 9. 3. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.03.2012   14:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
vljudno vas naprošam za podatek o št. objave in datumu objave v Urad. listu EU.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Javno naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije dne 13. 3. 2012, številka objave je 2012/S 50-081604.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer

Datum objave: 02.04.2012   14:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V prilogi 8 imate navedeno, da je potrebno v ponudbo predložiti predračun za sklope za katere se prijavljamo v dveh izvodih. Ali je potrebno oba izvoda predračuna zvezat v ponudbo?

Kaj, če v ponudbi ne predložimo certifikata za ekološko predelavo za katera je zahtevana? Ali je to pogoj za oddajo ponudbe?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti zvezani, torej tudi oba predračuna.
Za integrirano pridelana, biološka oziroma bio živila, mora ponudnik ponudbi priložiti ustrezni certifikat. Certifikat je pogoj za oddajo ponudbe za integrirano pridelana, biološka oziroma bio živila.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer