Dosje javnega naročila 000392/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Gradnje: RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS II. faza
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 649.853,78 EUR

JN000392/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.01.2020
JN000392/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.01.2020
JN000392/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.02.2020
JN000392/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.03.2020
JN000392/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.04.2020
JN000392/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000392/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Elma Dervišević
javna-narocila@velenje.si
+386 38961701
+386 38961655

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15603
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS II. faza
Referenčna številka dokumenta: JN-0044/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza (območje 2A, 2B1 in 2D)«.

V ta namen se predvidi izgradnja na območjih 2A, 2B1 in 2D:
Cesta 2A s pripadajočimi parkirišči in hodniki za pešce v dolžini 73 m,
Cesta 2B1 s pripadajočimi parkirišči in hodniki za pešce v dolžini 53 m,
Cesta 2D s pripadajočimi parkirišči in hodniki za pešce v dolžini 82 m,
Kanalizacija odpadnih padavinskih vod,
Kanalizacija odpadnih komunalnih vod ,
Vodovodno omrežje,
Toplovodno omrežje,
Javna razsvetljava,
Kabelska kanalizacija za telekomunikacijske vode (T2 d.o.o., Telekom Slovenija d.d. in Telemach d.o.o.),
Kabelska kanalizacija za elektro omrežje (Elektro Celje d.d.).

Rok gradnje: Izvajalec se obvezuje z gradnjo zaključiti najkasneje do 10.08.2020.
Pravnomočno uporabno dovoljenje mora biti pridobljeno do 25. 9. 2020.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
45231000
45232000
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza (območje 2A, 2B1 in 2D)«.

V ta namen se predvidi izgradnja na območjih 2A, 2B1 in 2D:
Cesta 2A s pripadajočimi parkirišči in hodniki za pešce v dolžini 73 m,
Cesta 2B1 s pripadajočimi parkirišči in hodniki za pešce v dolžini 53 m,
Cesta 2D s pripadajočimi parkirišči in hodniki za pešce v dolžini 82 m,
Kanalizacija odpadnih padavinskih vod,
Kanalizacija odpadnih komunalnih vod ,
Vodovodno omrežje,
Toplovodno omrežje,
Javna razsvetljava,
Kabelska kanalizacija za telekomunikacijske vode (T2 d.o.o., Telekom Slovenija d.d. in Telemach d.o.o.),
Kabelska kanalizacija za elektro omrežje (Elektro Celje d.d.).

Rok gradnje:
Izvajalec se obvezuje z gradnjo zaključiti najkasneje do 10.08.2020.
Pravnomočno uporabno dovoljenje mora biti pridobljeno do 25. 9. 2020.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza, št. operacije: OP20.04738.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

2. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za predložitev ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
3. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne sme znašati 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.

5. Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
Instrument zavarovanja: ena lastna (bianco) menica skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Menica mora biti predložena v originalu.
Višina zavarovanja: 20.000,00 EUR.
Čas veljavnosti: najmanj sto dvajset (120) dni od roka za predložitev ponudb.

Pogoji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Najnižje ravni morebitnih standardov:
6. Ponudnik mora dokazati, da v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za predložitev ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov.

7. Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki imajo tekočo bonitetno oceno:
izdano s strani AJPES najmanj SB5 ali
izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BBB ali
izdano s strani Fitch najmanj BBB ali
izdano s strani Moody`s najmanj Baa.

Podizvajalci imajo tekočo bonitetno oceno:
izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali
izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BB ali
izdano s strani Fitch najmanj BB ali
izdano s strani Moody`s najmanj Ba.

Pogoji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Najnižje ravni morebitnih standardov:
8. Ponudnik mora predložiti najmanj eno referenčno potrdilo s katerim bo dokazal, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za predložitev ponudb izvedel gradnjo* ene (1) ureditve komunalne infrastrukture v asfaltirani cesti s pločnikom oz. kolesarsko stezo v dolžini vsaj 200 m, kjer je istočasno oziroma hkrati in vzporedno izvedel vsaj dva cevovoda komunalne infrastrukture (kanalizacija vodovod, kanalizacija kanalizacija, vodovod vodovod, kanalizacija -toplovod, vodovod - toplovod) v dolžini najmanj 200 m. V kolikor ponudnik reference dokazuje z izvedbo kanalizacije mora biti dimenzija položenih cevi najmanj DN 250, za vodovod dimenzija položenih duktilnih cevi najmanj DN 100 in za toplovod dimenzija predizoliranih cevi najmanj DN 50, pri čemer je za investicijo oz. objekt izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali zapisnik o prevzemu del**.

9. Ponudnik, mora predložiti najmanj eno referenčno potrdilo, s katerim bo dokazal, da je imenovani vodja del v zadnjih petih (5) letih pred rokom za predložitev ponudb opravljal delo odgovornega vodje del oz. vodje del v okviru ene investicije oziroma ene pogodbe pri gradnji*: ene (1) ureditve komunalne infrastrukture v asfaltirani cesti s pločnikom oz. kolesarsko stezo v dolžini vsaj 100 m, kjer je istočasno oziroma hkrati in vzporedno izvedel vsaj dva cevovoda komunalne infrastrukture (kanalizacija vodovod, kanalizacija kanalizacija, vodovod vodovod, kanalizacija -toplovod, vodovod - toplovod) v dolžini najmanj 100 m. V kolikor ponudnik reference dokazuje z izvedbo kanalizacije mora biti dimenzija položenih cevi najmanj DN 250, za vodovod dimenzija položenih duktilnih cevi najmanj DN 100 in za toplovod dimenzija predizoliranih cevi najmanj DN 50, pri čemer je za investicijo oz. objekt izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali zapisnik o prevzemu del** ter da izpolnjuje pogoje za vodjo del v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo.
*gradnja je izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta, vzdrževalna dela v javno korist.
**ponudnik lahko za objekte, kjer ni potrebno pridobiti uporabno dovoljenje in ni bil podpisan zapisnik o prevzemu del, predloži izjavo referenčnega naročnika, da je izvajalec delo kvalitetno in uspešno zaključil in da so dela s strani naročnika prevzeta.

10. P18 cestna razsvetljava in prometna signalizacija
1. Visokotlačna natrijeva sijalka moči 100 W ali več mora biti uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. Visokotlačna natrijeva sijalka moči do 100 W, visokotlačna metalhalogenidna sijalka ali kompaktna fluorescenčna sijalka mora biti uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje.
2. Embalaža sijalk mora biti izdelana iz materiala, ki omogoča njeno recikliranje

11. P20 vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje
1. Vsaj 70 odstotkov okrasnih rastlin mora biti prilagojenih lokalnim razmeram gojenja (npr. kislost tal, povprečne padavine, razpon temperature v letu itd.). Okrasne rastline ne smejo šteti za invazivno tujerodno vrsto. Najmanj 25 odstotkov okrasnih rastlin mora biti medonosnih.
2. Če so rastline dostavljene v gojitvenih ploščah ali posodah, morajo biti gojitvene plošče ali posode ponovno uporabljive ali biološko razgradljive. Če se lahko gojitvene plošče in posode za rastline ponovno uporabijo, jih mora podjetje po sajenju rastlin/dreves vzeti nazaj. Če so posode za rastline biološko razgradljive:
morajo biti vv celoti izdelane iz biološko razgradljivih snovi, tj. snovi, ki se lahko kompostirajo, kot so slama, pluta, lesna moka ali koruzni škrob;
ne smejo vsebovati plastičnih materialov, plastifikatorjev ali biocidnih snovi, ki so na primer v biocidih ali konzervansih.
3. Okrasne rastline, ki so vzgojene ali donegovane v lokalnih razmerah, dobavljajte v gojitvenih ploščah ali posodah, v katerih so vzgojene ali donegovane.

Pogoji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.02.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.02.2020   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo pričelo ob zgoraj določenem času na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.02.2020   09:00

Dodatne informacije:
Projektna dokumentacija v tiskani verziji je na voljo po predhodni najavi do 13. 2. 2020 na naslovu:
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
Kontaktna oseba: Bojana Žnider
E-poštni naslov: bojana.znider@velenje.si
Telefonska št: (0)3 896 16 16

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.01.2020   09:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Lepo prosimo da objavite projektno dokumentacijo!

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je objavil projektno dokumentacijo predmetnega javnega naročila.Datum objave: 11.02.2020   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del Montažna dela, ste navedli dobavo in vgradnjo betonskih jaškov premera 800mm.
Ali dovoljujete zamenjavo betonskih jaškov s polietilenskimi jaški izdelanih po postopku rotoliva?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi material naveden v postavki, zamenjava materiala ni dovoljena.


Datum objave: 11.02.2020   09:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim vas za datum oddaje. Na portalu eNaročanje je datum 24.2.2020, na portalu e-JN je datum 3.3.2020.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Datum za oddajo ponudb je 24.2.2020, kot izhaja iz Navodil za oddajo ponudbe in Portala javnih naročil. Naročnik je korigiral datum oddaje naročila v sistemu za elektronsko oddajo ponudb eJN.


Datum objave: 11.02.2020   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Neskladnost načta in popisa del v zaščitnih ceveh pri elektro vodih. V popisu PEHD 50 mm (enojček) v načrtu 2×50 mm (dvojček)?

ODGOVOR

Nikjer ne v tehničnem poročilu, ne v načrtih in ne v popisih ni definirano, da gre za enojček ali dvojček!
V načrtih so jasno prikazane cevi, ki so predvidene. Prav tako je pri vsakem opisu cevi s številko definirano število cevi, ki se polagajo.
V popisih del je navedena skupna dolžina teh cevi.Datum objave: 11.02.2020   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
SKLOP OBMOČJE 2A:
- V postavki 7.3.2 je navedena cev PEHD DN 50 mm (verjetno enojček), v načrtu pa je razvidno, da gre za 2×50 mm (verjetno dvojček). Ali gre za napako v popisu del ali v načrtu? Enako je v vseh območjih.

SKLOP JAVNA RAZSVETLJAVA OBMOČJE 2A, 2B1 IN 2D:
- določene postavke se v tem sklopu ponovijo, čeprav so obdelane že posebej v posameznem sklopu (zakoličbe, izkopi, obbetoniranja, geodetski posnetek)

V objavljenem detajlu št. lista: 3.5.3.3 jaški. Iz načrta je razviden revizijski jašek iz PE (polietilena) v popisih del tovrstnega jaška ni zaslediti, revizijski jaški so definirani kot predfabricirani betonski. Kaj se upošteva?

lep pozdrav.ODGOVOR

Spoštovani,

SKLOP OBMOČJE 2A:
- V postavki 7.3.2 je navedena cev PEHD DN 50 mm (verjetno enojček), v načrtu pa je razvidno, da gre za 2×50 mm (verjetno dvojček). Ali gre za napako v popisu del ali v načrtu? Enako je v vseh območjih.
ODGOVOR:
Nikjer ne v tehničnem poročilu, ne v načrtih in ne v popisih ni definirano, da gre za enojček ali dvojček!
V načrtih so jasno prikazane cevi, ki so predvidene. Prav tako je pri vsakem opisu cevi s številko definirano število cevi, ki se polagajo.
V popisih del je navedena skupna dolžina teh cevi.

SKLOP JAVNA RAZSVETLJAVA OBMOČJE 2A, 2B1 IN 2D:
- določene postavke se v tem sklopu ponovijo, čeprav so obdelane že posebej v posameznem sklopu (zakoličbe, izkopi, obbetoniranja, geodetski posnetek)
ODGOVOR:
Naročnik podvajanj ne vidi. Ponudnik, naj ponudi vse postavke, obračuni pa se bodo vršili na podlagi dejansko izvedenih del.

V objavljenem detajlu št. lista: 3.5.3.3 jaški. Iz načrta je razviden revizijski jašek iz PE (polietilena) v popisih del tovrstnega jaška ni zaslediti, revizijski jaški so definirani kot predfabricirani betonski. Kaj se upošteva?
ODGOVOR:
Ponudnik mora upoštevati popis del, gre za betonske jaške. V grafiki je shematski prikaz jaška.
Datum objave: 11.02.2020   09:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v popisih JR so predvidene svetilke Geolux Plain I S 35 AB 40. So svetilke izbrane zaradi oblike ali druge zahteve investitorja in morajo biti dobavljene te iz popisa, ali pa so lahko tudi svetilke drugih proizvajalcev, ki ponujajo enake ali zelo podobne svetlobno tehnične karakteristike?

V pričakovanju odgovora LP.

ODGOVOR
V predmetnem popisu del so predvidne enake svetilke, kot so že v obstoječi poslovni coni. Ker se s tem projektom nadaljuje gradnja II. faze Poslovne cone Stara vas in bo ob zaključku gradnje predstavljala z obstoječim že izvedenim delom, celoto, naj ponudnik ponudi tip predvidenih svetilk po popisu del.Datum objave: 12.02.2020   16:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika bi radi opozorili, da je v obrazcih št. 3 in št. 4 zapisan napačen naziv projekta.

Prosimo vas za popravek in objavo novih obrazcev.

S spoštovanjem!

ODGOVOR
Hvala za opozorilo, res je v besedilu obeh obrazcev naveden napačen naziv projekta. Iz vseh ostalih delov razpisne dokumentacije pa jasno izhaja, da se vsi obrazci nanašajo na projekt Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza (območje 2A, 2B1 in 2D), zato naročnik to ne smatra kot bistveno napako in zaradi tega ne bo spreminjal razpisne dokumentacije oziroma lahko vsi ponudniki sami odpravijo to napako in vnesejo namesto besedila »Vzpostavitev CTN Mestnega kolesarskega omrežja center, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki« besedilo »Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza (območje 2A, 2B1 in 2D)«.

Ponudnike opominjamo, da bo ponudnik mogel Overjeni izjav oziroma Obrazca št. 3 in 4. predložiti naročniku šele na naročnikov poziv v fazi ocenjevanja ponudb in jih ni potrebno prilagati k ponudbi.
Datum objave: 12.02.2020   16:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V obrazcih št 3 in 4 ste navedli napačno javno naročilo. Prosim za popravek.

ODGOVOR
Na podobno vprašanje smo že odgovorili.

"Hvala za opozorilo, res je v besedilu obeh obrazcev naveden napačen naziv projekta. Iz vseh ostalih delov razpisne dokumentacije pa jasno izhaja, da se vsi obrazci nanašajo na projekt Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza (območje 2A, 2B1 in 2D), zato naročnik to ne smatra kot bistveno napako in zaradi tega ne bo spreminjal razpisne dokumentacije oziroma lahko vsi ponudniki sami odpravijo to napako in vnesejo namesto besedila »Vzpostavitev CTN Mestnega kolesarskega omrežja center, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki« besedilo »Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza (območje 2A, 2B1 in 2D)«.

Ponudnike opominjamo, da bo ponudnik mogel Overjeni izjav oziroma Obrazca št. 3 in 4. predložiti naročniku šele na naročnikov poziv v fazi ocenjevanja ponudb in jih ni potrebno prilagati k ponudbi."Datum objave: 13.02.2020   09:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prenesli smo spremembo razpisne dokumentacije.
Ta rar lahko razširimo.
Ko pa hočemo razširiti še rar PZI javi napako.
RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS II. Faza\RD\sprememba_RD\sprememba_RD\PZI.rar: Arhiv je bodisi neznanega formata, ali pa je poškodovan


Prosimo za popravek.

ODGOVOR

Naročnik ponovno objavlja PZI dokumentacijo in dodatno objavlja DGD dokumentacijo.


Datum objave: 14.02.2020   11:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V obrazcu za nekaznovanost za pravne in fizične osebe je naročnik opredelil: Predmetna izjava mora biti overjena na dan oddaje ponudbe oziroma po pozivu na dopolnitev ponudbe.

Obveščamo naročnika, da je to za ponudnika nemogoče.

Overitev namreč pomeni, da je potrebno te obrazce, dati v overjanje k notarju. Postopek pri notarjih je namreč takšen, da overitve za fizično osebo podpisujejo te fizične osebe osebno, torej morajo biti prisotne pri notarju, kar pa je na dan oddaje ponudbe oz na dan na katere bo naročnik pozval k dopolnitvam nemogoče.

Izjave lahko podamo na dan oddaje ponudbe ali na dan oddaje dopolnitev, a samo brez overjanja, drugače je ta postopek preveč zamuden, da bi ponudnik to uspel pripraviti na dan oddaje, ki pa je že do 10:00. Fizične osebe so tudi v drugih mestih, zato je organiziranje teh overitev resnično nemogoče.

Prosimo za celotno korekcijo obrazca, ali pa se naj naročnik odloči za pooblastilo iz evidenc in bo le te kasneje v evalvaciji pridobival sam. Prav tako je možnost, da se spremeni struktura obrazca in namesto overjene izjave naročnik opredeli, da pravne in fizične osebe to izjavljajo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Prav tako predlagamo, da se naročnik pozanima pri notarjih, kakšen je ta postopek, da bo dobil idejo zakaj je to v takšnem primeru nemogoče.
ODGOVOR

Spoštovani,

izjave o kaznovanju so namenjene temu, da ponudnikovim pravnim osebam ali osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku na dan oddaje ponudbe.

DKOM je z odločitvijo številka 018-075/2018-6 zavzela stališče, da potrdila Ministrstva za pravosodje, ki so izdana po roku za oddajo ponudbe (na naročnikovo zahtevo), ali pred rokom za oddajo ponudbe (na ponudnikovo zahtevo) ne odražajo stanja v kazenski evidenci na dan oddaje ponudbe.
Potrdila iz kazenske evidence, ki jih naročnik pridobi po pooblastilih ponudnikovih oseb tako po praksi DKOM niso več verodostojen dokument, ki bi izkazoval izpolnjevanje pogoja.

Zaradi navedenega, je priporočilo Direktorata za javno naročanje, da naročniki zahtevajo v postopku javnega naročila od ponudnika izjavo, v kateri osebe ponudnika pred pristojnim sodnim ali upravnim organom (notar ali upravna enota) izjavljajo, da jim do poteka roka za oddajo ponudb, kot tudi v trenutku poteka roka za oddajo ponudb ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju.

Ker se naročnik zaveda, da je to težko izvedljivo, od ponudnika absolutno ne zahteva, da vse ponudnikove osebe izjave overijo na dan oddaje ponudbe, ampak mu omogoča, da bo overjene izjave predložil z dopolnitvijo ponudbe, na naročnikov poziv.

V kolikor ponudnik lahko priloži izjave, overjene na dan oddaje ponudbe, naj to naredi, v kolikor pa to za ponudnika ni izvedljivo, ga bo naročnik pozval na dopolnitev v fazi ocenjevanja ponudb in jih ni potrebno predlagati k ponudbi.