Dosje javnega naročila JN1812/2009
Naročnik: OBČINA IG 
Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
ZJN-2: Odprti postopek

JN1812/2009 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.03.2009
    JN1812/2009 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Storitve vzdrževanja sistemov

Datum objave: 10. 3. 2009
Številka objave: JN1812/2009


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 006, SI-1292 IG.
Tel. 01/2802 300. Telefaks 01/2802 322. E-pošta razpisi@obcina-ig.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.obcina-ig.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Redno vzdrževanje vodovodnih in kanalizacijskega sistema v občini Ig
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Glavni kraj izvedbe: celotno območje občine Ig
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Redno vzdrževanje vodovodnih in kanalizacijskega sistema na območju občine Ig
- zagotavljanje 24 urne dežurne službe
- redna kontrola vodovodnih sistemov z vodenjem obratovalnih dnevnikov
- redna kotrola čistilnih naprav in črpališč z vodenjem obratovalnih dnevnikov
- izvajanje tekočih vzdrževalnih del na objektih in njihovi okolici ter tekoče vzdrževanje vodovodnih in kanalizacijskega sistema,
- izvedba in nadzor vodovodnih priključkov,
- zajemanje podatkov za izdelavo in vzdrževanje katastra vodovodnih in kanalizacijskega sistema
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 50324100 (Storitve vzdrževanja sistemov)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 60 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva a) bančna garancija za resnost ponudbe
b) bančna garancija za dobro izvedbo posla
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Obračun del enkrat mesečno do 10. dne v mesecu, plačilni rok 30 dni od dneva prejema računa. V 8 dneh od prejema računa lahko naročnik ugovarja zoper sporne postavke, kar zadrži plačilo računa do razjasnitve. Evidenca opravljenih del in obračun dela in materiala, ki je bil porabljen, sta sestavni del računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Po pogojih iz razpisne dokumentacije:
- obvezna dosegljivost 24 ur dnevno
- zagotovitev ustreznega odzivnega časa 1 ura
- začetek operativnega saniranja v 3 urah
- po potrebi obveščanje uporabnikov v primeru večjih popravil,
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Po pogojih iz razpisne dokumentacije:
- ponudnik je pri pristojnem sodišču registriran za dejavnost, ki jo prevzema
- ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, atečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku, niti zoper ponudnika noben takšen postopek ni uveden
- ponudnik ni kaznovan za dejanje v zvezi s poklicnim ravnanjem,
- ponudnik ima poravnane davke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
- ponudnik in njegovi zastopniki niso bili pravnomočno obsojenizaradi kaznivih dejanj, ko so v kazenskem zakoniku opredeljena kot: hudodelsko združevanje, nedovoljeno sprejemanje in dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila in ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja.
- ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnost.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let (2005- 2007) znaša 6 MIO EUR
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Po pogojih iz razpisne dokumentacije
- zagotovljena ustrezna mehanizacija
- zagotovljeni kadri
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik JN 430-04/001/2009
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 20. 4. 2009
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 20. 4. 2009
Čas: 10:00
Kraj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Ponudnik pri naročniku dvigne poslovnika čistilnih naprav in črpališč

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.obcina-ig.si/
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 3. 2009

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE