Dosje javnega naročila 000500/2020
Naročnik: ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovalniške storitve
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 722.194,30 EUR

JN000500/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.01.2020
JN000500/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2020
JN000500/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.04.2020
JN000500/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000500/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 021-046240
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA
Svetčeva ulica 9
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Polona Klenovšek
studentski.domovi@stud-dom-lj.si
+386 12421000
+386 12421010

Internetni naslovi
http://www.stud-dom-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/339346/JN_zavarovalni_posli.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15742
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovalniške storitve
Referenčna številka dokumenta: JN 1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so zavarovalni posli, in sicer po naslednjih skupinah:
1. Požarno zavarovanje
2. Potresno zavarovanje
3. Zavarovanje splošne odgovornosti
4. Vlomsko zavarovanje
5. Zavarovanje vozil
6. Zavarovanje strojeloma
7. Zavarovanje stekla
8. Poplavno zavarovanje
9. Zavarovanje meteorne vode.
V obdobju trajanja pogodbe bo naročnik vse zavarovalniške storitve, ki sodijo v predmetno javno naročilo, ne glede na to, ali so vse storitve vključene v popis, in jih bo potreboval naročal pri ponudniku, ki ga bo izbral na podlagi tega postopka javnega naročanja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so zavarovalni posli, in sicer po naslednjih skupinah:
1. Požarno zavarovanje
2. Potresno zavarovanje
3. Zavarovanje splošne odgovornosti
4. Vlomsko zavarovanje
5. Zavarovanje vozil
6. Zavarovanje strojeloma
7. Zavarovanje stekla
8. Poplavno zavarovanje
9. Zavarovanje meteorne vode.
V obdobju trajanja pogodbe bo naročnik vse zavarovalniške storitve, ki sodijo v predmetno javno naročilo, ne glede na to, ali so vse storitve vključene v popis, in jih bo potreboval naročal pri ponudniku, ki ga bo izbral na podlagi tega postopka javnega naročanja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.05.2020
Konec: 30.04.2030
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.03.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.03.2020   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.02.2020   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA
Svetčeva ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.02.2020   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da morajo potencialni ponudniki prilogo 8 - vzorec pogodbe, izpolniti, parafirati, podpisati ter žigosati.
Glede na to, da gre za VZOREC pogodbe, predlagamo, da potencialni ponudniki vzorec izpolnijo ter parafirajo, s čimer potrdijo, da se strinjajo z vsebino vzorca.
Izbrani ponudnik pa nato podpiše pogodbo s čimer se sklene pravni posel.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

s predlogom se strinjamo. Zadostuje, da ponudnik parafira in izpolni vzorec pogodbe na za to predvidenih mestih.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.02.2020   14:32
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji navajate, da bo ponudnik moral na poziv naročnika predložiti overjeno izjavo za fizične osebe in pravne osebe. Naročnika opozarjamo, da ni praksa, da bi ponudniki dajali kakršnekoli izjave še dodatno overiti (predvidevamo, da mislite notarsko overitev), zato prosimo, da se želena zahteva izključi.

ODGOVOR
Spoštovani,

Državna revizijska komisija je dne 24. 5. 2018 sprejela sklep št.: 018-075/2018-6 s katerim je dosedanji način preverjanja razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 spremenila. Državna revizijska komisija se je postavila na stališče, da je treba razlog za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (nekaznovanost) preverjati na dan poteka roka za predložitev ponudb.

Državna revizijska komisija je v sklepu št. 018-75/2018-6 zapisala, da: »ima naročnik različne možnosti dokazovanja neobstoja izključitvenega razloga kaznovanosti iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, saj lahko potrdila iz uradnih evidenc zahteva neposredno od ponudnikov, lahko pa jih pridobi tudi sam ali v kombinaciji z ESPD obrazcem le od ponudnika, kateremu se je odločil oddati naročilo. Ker se je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izkazalo, da naročnik s potrdili iz uradnih evidenc ni pridobil relevantnih podatkov o nekaznovanosti, na podlagi katerih bi lahko preverjal status nekaznovanosti ponudnikov na dan poteka roka za predložitev ponudb, saj je zaradi napake v ponudbi izbranega ponudnika relevantno dokumentacijo pridobival pet mesecev po poteku roka za predložitev ponudb, je Državna revizijska komisija pojasnila, da ima naročnik v tem konkretnem postopku možnost, da nekaznovanost ponudnikov preverja tudi s posebno izjavo, ki jo predvideva četrti odstavek 77. člena ZJN-3 in s katero ponudniki zadostijo formalnostim, ki jih predvideva ZJN-3.«.

Na podlagi citiranega sklepa je Državna revizijska komisija spremenila dosedanji način preverjanja razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, ko smo naročniki nekaznovanost preverjali na podlagi predloženih soglasij gospodarskih subjektov in fizičnih oseb sami, s poizvedbo pri Ministrstvu za pravosodje, ki vodi kazensko evidenco.

Zaradi sprejetega stališča Državne revizijske komisije, ki je bil pozneje večkrat potrjen (tudi s sklepom št.: 018-164/2018-4 z dne 26.10.2018) je dolžan naročnik od ponudnikov, katerim namerava priznati sposobnost oz. jim oddati javno naročilo zahtevati ustrezna dokazila oz. izjave, s katerimi lahko ponudnik izkaže, da na dan poteka roka za predložitev ponudb zanj in za osebe, naštete v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ni obstajal izključitveni razlog kaznovanosti. V Republiki Sloveniji namreč pristojni organ, ki vodi kazensko evidenco (t.j. Ministrstvo za pravosodje) ne izdaja potrdil o nekaznovanosti na datum, ki ga zahteva naročnik, ampak se potrdilo izdaja na dan izdaje potrdila, kar pa na podlagi sprejete prakse Državne revizijske komisije ni ustrezen izkaz nekaznovanosti iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

Zavedamo se, da to za vse ponudnike predstavlja dodatno obveznost, a smo dolžni spoštovati prakso Državne revizijske komisije, zato predlagamo, da s pridobivanjem overjenih (ustrezna bo tudi overitev podpisa na upravni enoti) izjav počakate do našega poziva, saj izjav ni potrebno priložiti k ponudbi do roka za prejem ponudb.
Datum objave: 07.02.2020   08:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za podatek ali pri predmetnem javnem naročilu sodeluje zavarovalni posrednik? V kolikor DA, prosimo, da podate informacijo katera posredniška družba ter želeno višino posredniške provizije.

ODGOVOR
Pri predmetnem javnem naročilu ne sodeluje zavarovalni posrednik.Datum objave: 07.02.2020   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za posredovanje naslednjih podatkov:

1. Pri zavarovanju odgovornosti vas naprošamo za informacijo kakšen letni agregat zavarovalne vsote se upošteva: 1x, 2x, 3x,?
2. Pri zavarovanju odgovornosti vas naprošamo za podatek o območju kritja R Slovenija, Evropa v geografskem smislu?

Hvala.ODGOVOR

1. Pri zavarovanju odgovornosti se upošteva dvakratni letni agregat zavarovalne vsote.
2. Zavarovanje odgovornosti velja za območje Republike Slovenije.


Datum objave: 07.02.2020   12:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri zavarovanju vseh stekel in steklenih vrat na objektu vas naprošamo za višino zavarovalne vsote na 1. riziko za lokacije Gosarjeva 9, Poljanska 59, Kardeljeva ploščad 15, 14, 13.
Hvala.

ODGOVOR
Zavarovanje vseh stekel in steklenih vrat.
Višina zavarovalne vsote na prvi riziko znaša:
- Gosarjeva 9 5.000,00 EUR
- Poljanska 59 40.000,00 EUR
- Kardeljeva ploščad 15 25.000,00 EUR
- Kardeljeva ploščad 14 32.000,00 EUR
- Kardeljeva ploščad 13 30.000,00 EURDatum objave: 10.02.2020   08:43
VPRAŠANJE
Skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-3 menimo, da bi naročnik lahko izključil zahtevo po overjenih lastnih izjavah.

ODGOVOR
Skladno s prakso DKom vztrajamo na predložitvi overjenih izjav (na poziv naročnika, po roku za oddajo ponudb).

VPRAŠANJE
Zaradi zasledovanja najnižje ponudbene cene predlagamo, da se bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot finančno zavarovanje nadomesti z menicami ponudnika oziroma da je menica tudi sprejemljiv inštrument za finančno zavarovanje. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

vztrajamo pri zagotovitvi bančne garancije, saj je naročnik zlasti pri večletnih pogodbah dolžan zagotoviti ustrezno zavarovanje tega tveganja. Skladno z Uredbo o finančnih zavarovanjih pa naročnik ponudniku omogoča, da namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja zaporedno predloži več instrumentov s krajšimi roki veljavnosti, pri čemer novi instrument nadomesti prejšnjega.


Datum objave: 10.02.2020   12:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za posredovanje naslednjih podatkov:
Katera strojelomna oprema je zajeta v zavarovalno vsoto 20.000 eur? Ali so to novonabavne vrednosti? Prosimo za specifikacijo.
Hvala.

ODGOVOR

zavarovana je vsa strojna oprema, inštalacije, dvigala, energetska oprema in naprave in druga oprema, ki je vgrajena v objekt.
Zavaruje se na novo vrednost.

Datum objave: 14.02.2020   09:05
VPRAŠANJE
Zavarovanje stekla: prosim za določitev zavarovalne vsote na I. riziko

ODGOVOR

Zavarovanje vseh stekel in steklenih vrat.
Višina zavarovalne vsote na prvi riziko znaša:
- Gosarjeva 9 5.000,00 EUR
- Poljanska 59 40.000,00 EUR
- Kardeljeva ploščad 15 25.000,00 EUR
- Kardeljeva ploščad 14 32.000,00 EUR
- Kardeljeva ploščad 13 30.000,00 EURDatum objave: 17.02.2020   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo: Ali Prilogo 1 na poziv naročnika in Prilogo 2 na poziv naročnika lahko ob oddaji ponudbe oddamo podpisano s strani zakonitega zastopnika družbe in nato overjeno? Ali teh dveh prilog ob oddaji ponudbe ni potrebno oddati?
Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,
priloge na poziv naročnika (izjavi o nekaznovanosti in potrdila bank) ni potrebno oddati ob oddaji ponudbe.
Lep pozdrav

Datum objave: 17.02.2020   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednje pojasnilo:
Ali se Priloga 2-Ponudbeni predračun ("Predračun_2020") predloži samo v excel-u ali tudi v pdf obliki?
Ali se Priloga 2-ESPD predloži samo v xml obliki ali tudi v pdf-u?
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik bo kot ustrezna štel oba načina:
- predračun v excel ali .pdf obliki in
- ESPD v xml ali .pdf obliki.

Lep pozdravDatum objave: 17.02.2020   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora biti Priloga št. 7 - Izjava ponudnika o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana. Prosimo za pojasnilo kaj je mišljeno s tem "v celoti izpolnjena" (kraj in datum, podatki ponudnika, žig in podpis?)....namreč ostalih podatkov, vezanih na vsebino garancije v tem trenutku še ni možno podati.
Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani,

ponudniki izpolnite zgornji del obrazca: navedete kraj in datum, naziv ponudnika ter izjavo podpišete in žigosate. S podpisom se strinjate z vzorcem bančne garancije.

Lep pozdrav,

Datum objave: 17.02.2020   10:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za potrditev, da v kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, ni potrebno izpolniti in predložiti priloge št. 5 - Izjava podizvajalca.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
potrjujemo. Če ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, priloge št. 5 (izjava podizvajalca) ni potrebno izpolniti in predložiti.
Lep pozdrav


Datum objave: 17.02.2020   10:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v prilogi 3-Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih je navedeno, da če gre za več oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, se seznam oseb priloži ločeno za prilogo št. 3. Vljudno prosimo, če lahko tabeli v prilogi 3 za te osebe dodamo ustrezno število vrstic in s tem ni potreben dodaten seznam oseb, priložen ločeno za Prilogo št. 3.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
s predlogom se strinjamo. Če je oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem več kot je vrstic v tabeli, je ustrezno, da razširite tabelo in dodate ustrezno število vrstic.
Lep pozdrav


Datum objave: 17.02.2020   11:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za dopolnitev vzorca pogodbe in sicer:

4. člen prvi odstavek »Zavarovalnica se zavezuje vključiti/izključiti v/iz zavarovanje/a med letom pridobljeno ali ugotovljeno premoženje naročnika pod istimi zavarovalnimi pogoji«. Predlagamo, da se predmetno določilo dopolni: »Spremembe med zavarovalnim letom zavarovalec sporoči zavarovalnici po e- pošti, na elektronski naslov skrbnika s strani zavarovalnice.«

4. člen tretji odstavek predlagamo, da se določilo ustrezno dopolni » Zavarovalnica sprejema v zavarovanje tudi vse nove investicije (novi objekti, skladišča, poslovni prostori.) , ki jih zavarovalec pridobi ali odjavi med zavarovalnim letom . Če knjigovodske nabavne vrednosti novih investicij presegajo 10% knjigovodske nabavne vrednosti ostalih zavarovanih stvari, zavarovanec ob prevzemu sporoči zavarovatelju vrednosti novih investicij. Tudi med letom novo nabavljena vozila ter pripadajoča oprema so zavarovana pod enakimi pogoji kot to velja za ostala vozila (med letom nabavljena nova vozila so avtomatsko vključena v zavarovanje).«
8. člen drugi odstavek, glede na dejstvo, da gre v tem primeru za izredno dolgo neobičajno zavarovalno obdobje -10 let, da zavarovalnice nimamo vpliva na spremembo premijskih stopenj iz naslova potresnega zavarovanja in da premijske stopnje določa pozavarovatelj iz tega razloga prosimo za ustrezno dopolnitev » Pri zavarovanju potresa se premijska stopnja po prvem zavarovalnem letu lahko spremeni, vendar največ do 20%, ob pogoju, da zavarovalnica dokaže spremenjeno stanje na pozavarovalnem trgu.«

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

strinjamo se s predlogi in dopolnjujemo pogodbo skladno z zgornjim besedilom.

Lep pozdrav
Datum objave: 17.02.2020   11:55
VPRAŠANJE
Po zavarovalnih pogojih sta poplava in vdor meteorne vode dodatni nevarnosti v okviru požarnega zavarovanja (ne samostojni zavarovalni vrsti). Prosim za spremembo razpisne dokumentacije, da se ti dve nevarnosti vključita v požarno zavarovanje.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Poplavno zavarovanje in zavarovanje meteorne vode ostajata samostojni zavarovalni vrsti.Datum objave: 18.02.2020   14:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vljudno prosimo za podatek o novonabavni vrednosti vozil ter vrednosti dodatne opreme.
Hvala.ODGOVOR

Pozdravljeni,

novonabavna vrednost 11 vozil s pripadajočo dodatno opremo in 1 priklopnega vozila znaša skupaj 180.174,24 .

Lep pozdrav,Datum objave: 19.02.2020   11:09
VPRAŠANJE
Prosim, da posredujete 10-letni škodni rezultat po posameznih zavarovalnih vrstah.

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik podaja pet letni škodni rezultat po vrstah, skupaj za leta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019:

Avtomobilska zavarovanja AO-plus in AO nezgode 0,00 EUR
Avtomobilska zavarovanja Avtomobilska asistenca 0,00 EUR
Avtomobilska zavarovanja Avtomobilska odgovornost 5.691,25 EUR
Avtomobilska zavarovanja Avtomobilski kasko 2.993,61EUR

Odgovornostna zavarovanja Civilna odgovornost 1.396,92 EUR

Ožje premoženje Potres 0,00 EUR
Ožje premoženje Požar - civil 2.615,98 EUR
Ožje premoženje Steklo 41.346,01EUR
Ožje premoženje Strojelom 0,00 EUR
Ožje premoženje Vlom in rop 0,00 EUR

Zavarovanje doma (požarno zavarovanje) 3.553,63 EURDatum objave: 19.02.2020   13:52
VPRAŠANJE
Zavarovanje strojeloma: ali so v zavarovalni vsoti 20.000 EUR vključeni vsi stroji, naprave in aparati ter instalacije ali želite zavarovanje samo določenih strojev v tem primeru prosim, da posredujete seznam strojev z vrednostmi.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik želi v zavarovanje strojeloma vključiti vse stroje in aparate, skupaj z računalniki, ne pa instalacij.
V upravni stavbi, Svetčeva 9 je vrednost strojev in aparatov, skupaj z računalniki 77.944,94 EUR, v stavbi Doma podiplomcev, Gosarjeva 9 je vrednost strojev in aparatov, skupaj z računalniki 40.753,60 EUR.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

strojelom: glede na vrednost objekta na Gosarjevi ulici 9, ki znaša 7.593.466 eur, je zavarovalna vsota za vso vgrajeno opremo, dvigala, energetska oprema,v znesku 20.000 eur, prenizka. Vrednosti mehanske opreme znašajo povprečno vsaj 10% od vrednosti objekta. Prosimo za popravek vrednosti ali točen seznam stvari, ki so predmet zavarovanja.
Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik želi v zavarovanje strojeloma vključiti vse stroje in aparate, skupaj z računalniki, ne pa instalacij.
V upravni stavbi, Svetčeva 9 je vrednost strojev in aparatov, skupaj z računalniki 77.944,94 EUR, v stavbi Doma podiplomcev, Gosarjeva 9 je vrednost strojev in aparatov, skupaj z računalniki 40.753,60 EUR.