Dosje javnega naročila 000391/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN 1 AC pentlja del in 297 Tržaška (Trg MDB Dolgi most) - del
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji

JN000391/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.01.2020
JN000391/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000391/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Cvetka Erzin, Cvetka Erzin
cvetka.erzin@ljubljana.si
+386 13064403
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/339927/RD_-_Trg_MDB_-_Dolgi_most__-_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15641
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN 1 AC pentlja del in 297 Tržaška (Trg MDB Dolgi most) - del
Referenčna številka dokumenta: 430-2271/2019-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN 1 AC pentlja del in 297 Tržaška (Trg MDB Dolgi most) - del
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112000
45231000
45231100
45231220
45231300
45231600
45232400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN 1 AC pentlja del in 297 Tržaška (Trg MDB Dolgi most) - del
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
v razpisni dokumentaciji

Najnižje ravni morebitnih standardov:
v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
v razpisni dokumentaciji

Najnižje ravni morebitnih standardov:
v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.02.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.02.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.01.2020   11:09
VPRAŠANJE:
Datum prejema: 31.01.2020 ob 08:43
Prosimo vas, da zaradi zahtevnosti referenčnih pogojev, podaljšate rok za oddajo prijave vsaj za dva tedna. Tako boste lahko dobili konkurenčne prijave v drugi fazi javnega naročila. Lep pozdrav!


ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo prijav.Datum objave: 04.02.2020   07:20
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo vas, da spremenite zahtevane referenčne pogoje iz točke 3, poglavja POGIJI ZA SODELOVANJE. Smatramo, da je zahtevani pogoj po točko 1. »vsaj en (1) istovrsten posel, ki vključuje hkratno izvedbo rekonstrukcije ceste v dolžini najmanj 500 m in ostalih javnih površin (površine za pešce in kolesarje) ter hkrati javnega vodovoda, meteorne kanalizacije, plinovoda in javne razsvetljave z elementi inteligentne in varne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor), v skupni vrednosti najmanj 500.000,00 EUR brez DDV« v delu, kjer se nanaša na izgradnjo javne razsvetljave z elementi inteligentne in varne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) krši načelo sorazmernost (ZJN 3, 8. člen). Nerazumno je zakaj zahtevate, da potencialni ponudniki izkažemo usposobljenost, da smo izvedli izgradnjo javne razsvetljave z elementi inteligentne in varne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor), ko hkrati zahtevate enak pogoj v točki 3 istega poglavja, kot poseben specialni pogoj.
Iz zgoraj navedenih navedb vas prosimo za spremenite zahtevani pogoj iz točke 1. tako da glasi:
»vsaj en (1) istovrsten posel, ki vključuje hkratno izvedbo rekonstrukcije ceste v dolžini najmanj 500 m in ostalih javnih površin (površine za pešce in kolesarje) ter hkrati javnega vodovoda, meteorne kanalizacije, plinovoda in javne razsvetljave, v skupni vrednosti najmanj 500.000,00 EUR brez DDV«


ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal referenčni pogojev.


Datum objave: 04.02.2020   07:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo vas, da bolj natančno obrazložite zahtevani referenčni pogoj:
1. Vsaj ena (1) izvedba semaforizacije v SCADO
Ali zahtevate, da smo izvedli semaforizacijo, katera se poveze v nek centralni sistem upravljanja SCADO, ali zahtevate, da smo izvedli programiranje in prenos podatkov semaforizacije v centralni sistem SCADO?


ODGOVOR

Ponudnik mora izkazati referenco, da je v obdobju od 1.1.2014 do oddaje ponudbe kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili, uspešno izvedel in zaključil vsaj en priklop semaforske naprave v sistem SCADA v Centru za upravljanje prometa MOL in izvedel programiranje ter prenos podatkov v centralni sistem SCADA, ki vključuje priklop v koordinirano delovanje semaforskih naprav v okviru delujočih prometnih con v Ljubljani.


Datum objave: 04.02.2020   07:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Naročnika naprošamo, da spremeni referenčne zahteve v točki, katere se nanašajo na vodjo del in sicer v točki b.
Smatramo, da je vodja del dovolj usposobljen izvesti razpisana dela, tudi če je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudbe namesto štiripasovne ceste izvedel dvopasovno cesto z ostalimi javnimi površinami in najmanj dvema objektoma GJI v dolžini 500 m.

Zato vas naprošamo, da spremenite referenčni pogoj b. in omogočite izpolnjevanje pogoja namesto z štiripasovno cesto v dvopasovno cesto in se s tem držite osnovnih načel ZJN 3.


ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal referenčni pogojev.


Datum objave: 04.02.2020   07:22
VPRAŠANJE
Spoštovani
Nerazumno je, da naročnik za projekt kjer se predvideva izgradnja oz. rekonstrukcija ceste z GJI, zahteva reference za podjetje in vodjo del, da smo izvedli štiripasovno cesto z asfaltiranjem in ostalih površin (obojestranski pločnik in obojestranska kolesarska steza) hkrati z najmanj dvema objektoma GJI v dolžini najmanj 500 m vsaka. Hkrati pa za večje projekte, kateri so bili razpisani v preteklih mesecih nikoli niste zahtevali tako nerazumnega pogoje. Na primer v razpisu za gradnjo voziščnih konstrukcij in ostale GJI po celotni občini (beri razpis za aglomeracijo in sočasno gradnjo), katerega vrednost je skupaj krepko presegala 30.0000.000,00 milijonov evrov niste imela tako ostro zastavljenih referenčnih pogojev, kar bi bilo bolj logično in v duhu veljavne zakonodaje. Enako lahko rečemo za objavljene razpise za rekonstrukcijo Dunajske in Tržaške ceste.
Smatramo, da je to več kot zadosten pokazatelj, da naročnik namenoma favorizira točno določenega izvajalca in s tem krši načela ZJN-3.
Iz navedenih razlogov, vas naprošamo da spremenite zahteve po štiripasovni cesti tako da omogočite izpolnjevanje pogojev tudi z dvopasovno cesto


ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal referenčni pogojev.
Datum objave: 04.02.2020   07:22
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da spremeni razpisne pogoje, da mora biti vodja del zaposlen pri vodilnem partnerju. Menimo, da je vodja del s potrjeno osebno referenco sposoben izvesti dela, ne glede na to, v kakšnem pravnem razmerju (partner, podizvajalec) nastopa v ponudbi gospodarski subjekt pri katerem je zaposlen.

ODGOVOR

Vodja del mora biti zaposlen za polni delovni čas pri ponudniku oziroma v primeru skupne ponudbe pri vodilnem partnerju. Naročnik ne bo spreminjal referenčni pogojev.