Dosje javnega naročila 000370/2020
Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Gradnje: REKONSTRUKCIJA BRVI V BRODEH NA JAVNI POTI JP 901423 "POT V BRODE - STARA CESTA" od km 0,265 do km 0,225, v skupni dolžini 46 m, s prometno ureditvijo kolesarske poti
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000370/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.01.2020
JN000370/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2020
JN000370/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000370/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Davor Prelogar
davor.prelogar@skofjaloka.si
+386 45112353
+386 45112301

Internetni naslovi
http://www.skofjaloka.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/340049/Dokumentacija_Obcina_Sk_Loka_JN_rekonstrukcija_brvi_v_Bordeh.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15655
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA BRVI V BRODEH NA JAVNI POTI JP 901423 "POT V BRODE - STARA CESTA" od km 0,265 do km 0,225, v skupni dolžini 46 m, s prometno ureditvijo kolesarske poti
Referenčna številka dokumenta: 371-04/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221113
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija brvi v Brodeh na javni poti JP 901423, pot v Brode - Stara cesta, od km 0,265 do km 0,225, v skupni dolžini 46 m, s prometno ureditvijo kolesarske poti
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221113
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: javna pot JP 901423, pot v Brode - Stara cesta, od km 0,265 do km 0,225
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija brvi v Brodeh na javni poti JP 901423, pot v Brode - Stara cesta, od km 0,265 do km 0,225, v skupni dolžini 46 m, s prometno ureditvijo kolesarske poti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba naročila se lahko podaljša samo, če tako odloči naročnik in ne iz razlogov, ki bi nastali na strani izvajalca.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.02.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.02.2020   12:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.02.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.01.2020   11:22
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

Naročnika pozivamo, da omili zahtevano referenco, in sicer na razpon brvi 31,5 m. S tem boste vzpostavili večjo konkurenčnost.

Odgovor naročnika:

Pri Pogoju 13 (reference za predlagano osebo za vodjo gradnje) in Pogoju 14 (reference ponudnika), se zahteva v zvezi z razponom mostu zniža iz 35 m na 31 m.

naročnik
Občina Škofja Loka


Datum objave: 27.01.2020   17:14
Odgovor na vprašanje št. 2

Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:

Prosimo naročnika, da se referenca za strokovni kader in refeenca za ponudnika (Pogoj 13 in Pogoj 14) spremeni tako, da se mora:
- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo kovinskega premostitvenega objekta čez cesto ali avtocesto ali vodotok, v razponu minimalno 35 m.

Odgovor naročnika:

Pri Pogoju 13 (reference za predlagano osebo za vodjo gradnje) se referenčna zahteva glasi:
»Vodja gradnje mora imeti vsaj eno referenco iz zadnjih petih let, šteto od roka za prejem ponudb, in sicer se mora:
- referenca nanašati na zaključeno gradnjo kovinskega premostitvenega objekta čez vodotok ali čez cesto ali avtocesto, v razponu minimalno 31 m, kjer poteka kategoriziran kolesarski in/ali pešpromet,
pri katerem je imenovana oseba izvedla dela, katera v smislu določb Gradbenega zakona pomenijo funkcijo vodje del ali vodje gradnje oziroma so v smislu določb ZGO-1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodje gradbišča.«.

Pri Pogoju 14 se referenčna zahteva glasi:
»Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, šteto od roka za prejem ponudb, izvesti vsaj eno referenčno delo, in sicer se mora:
- referenca nanašati na zaključeno gradnjo kovinskega premostitvenega objekta čez vodotok ali čez cesto ali avtocesto, v razponu minimalno 31 m, kjer poteka kategoriziran kolesarski in/ali pešpromet,
ponudnik pa je imel za referenčno delo sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela.«.

Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila pri Pogoju 12 dodaja nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ponudnik mora posedovati certifikat za izvajanje jeklenih konstrukcij EX3, kar je razvidno tudi iz tehnične dokumentacije. Ponudnik navedeni certifikat lahko priloži že ponudbi. V primeru, da ponudnik navedenega certifikata ne bo priložil ponudbi, si naročnik pridružuje pravico, v fazi pregleda ponudb, ponudnika pozvati k predložitvi navedenega certifikata.«.

naročnik
Občina Škofja Loka


Datum objave: 29.01.2020   20:00
Odgovor na vprašanje št. 3

Vprašanje ponudnika:

dodali sten nov pogoj, in sicer:
Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila pri Pogoju 12 dodaja nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ponudnik mora posedovati certifikat za izvajanje jeklenih konstrukcij EX3, kar je razvidno tudi iz tehnične dokumentacije. Ponudnik navedeni certifikat lahko priloži že ponudbi. V primeru, da ponudnik navedenega certifikata ne bo priložil ponudbi, si naročnik pridružuje pravico, v fazi pregleda ponudb, ponudnika pozvati k predložitvi navedenega certifikata.«.
Zanima nas ali ponudnik lahko izpolnjuje navedeni pogoj s podizvajalcem, ki ima certifikat EX3?
Odgovor naročnika:

Ponudnik lahko navedeni pogoj izpolnjuje tudi s partnerjem v skupni ponudbi ali z v ponudbi nominiranim podizvajalcem.

Ob tem naročnik dodaja, da je pri zahtevi v zvezi s certifikatom pomotoma navedel certifikat EX3, pravilna navedba certifikata je EXC3. Za neljubo pomoto se ponudnikom opravičujemo.

naročnik
Občina Škofja Loka

Odgovor na vprašanje št. 4

Vprašanje ponudnika:

v zvezi s pogojem 14 (reference ponudnika) za priznanje sposobnosti sprašujemo naročnika ali bo kot ustrezno referenco upošteval tudi obnovo mostu z jekleno konstrukcijo, na kateri je bilo zamenjanih cca. 54.645,00 kg jekla, razpon premostitvenega objekta pa je bil cca. 143,00 m1, kar je vsekakor zahtevnejša izvedba od razpisane.

Odgovor naročnika:

Naročnik bo kot ustrezno upošteval tudi referenco, ki jo navaja ponudnik, to je referenco, ki se nanaša na obnovo mostu z jekleno konstrukcijo.

naročnik
Občina Škofja Loka


Datum objave: 31.01.2020   19:12
Odgovor na vprašanje št. 5

Vprašanje ponudnika:

Naročnika prosimo, da razširi obdobje veljavnosti referenc ponudnika in vodje gradnje na obdobje zadnjih 7 let, šteto od roka za prejem ponudb.

Odgovor naročnika:

Pri Pogoju 13, pri referencah za vodjo gradnje, in pri Pogoju 14, pri referencah za ponudnika, se referenčno obdobje podaljša tako, da bo naročnik upošteval reference iz zadnjih sedmih (7) let, šteto od roka za prejem ponudb.

naročnik
Občina Škofja Loka

Odgovor na vprašanje št. 6

Vprašanje ponudnika:

V 13. pogoju na strani 19 zahtevate kot vodjo gradnje osebo, ki ima izobrazbo gradbene smeri.
Glede na razpisana sredstva 192.000+DDV ocenjujemo, da je velik del jeklarskih del. Nekaj je tudi lesarskih del in materiala.
Hkrati zahtevate, da se mora referenca nanašati na zaključeno gradnjo kovinskega premostitvenega objekta čez vodotok
Iz vsega napisanega bi lahko vodja del bila tudi oseba, ki ima izobrazbo strojne smeri in izpolnjuje vse ostale pogoje, ki jih v nadalje zahtevate?

Odgovor naročnika:

Pri Pogoju 13, se zahteva v zvezi s smerjo izobrazbe za osebo predlagano za vodjo gradnje dopolni tako, da se za navedbo »gradbene smeri« doda »ali strojne smeri«. V preostalem delu ostanejo pogoji nespremenjeni.

naročnik
Občina Škofja Loka

Odgovor na vprašanje št. 7

Vprašanje ponudnika:

Prosimo za objavo detajla za: KOLESARSKO STOJALO, ali tip stojala.

Odgovor naročnika:

Kolesarsko stojalo mora ustrezati Smernicam za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, stran 51 in 52, (izdajatelj Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, avgust 2017).
vir:http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DPR/STMPP/Kolesarjem_prijazna_infrastrukturasmernice_za_umescanje_kolesarskih_povrsin_v_urbana_naselja_V1.00_podpis.pdf MinistrstKolesarjem prijazna

Opis: 3 naslonjala, višina 90 cm, širina 90 cm, prečna povezava na višini 30 cm, medsebojni razmak med naslonjali 100 cm. INOX kovinske cevi (2R=50 mm, prečna povezava 2R= 30mm) ANSI 304 kvaliteta in medsebojno povezane na dveh vzporednih INOX ceveh (prerez 20x50 mm) ter s 6 sidrnimi vijaki pritrjeno v podlago.

naročnik
Občina Škofja Loka

Odgovor na vprašanje št. 8

Vprašanje ponudnika:

Kot pogoj 13 kadrovske usposobljenosti zahtevate vodjo gradnje z izobrazbo gradbene smeri za kovinski premostitveni objekt čez vodoto (ali cesto). Ali je lahko vodja gradnje nekdo, ki si lasti naziv strojne stroke, z izpolnjenimi vsemi kasnejšimi alinejami?

Odgovor naročnika:

Pri Pogoju 13, se zahteva v zvezi s smerjo izobrazbe za osebo predlagano za vodjo gradnje dopolni tako, da se za navedbo »gradbene smeri« doda »ali strojne smeri«. V preostalem delu ostanejo pogoji nespremenjeni.

naročnik
Občina Škofja Loka

Odgovor na vprašanje št. 9

Vprašanje ponudnika:

Prosimo za objavo gradbenega dovoljenja. Čimprej.

Odgovor naročnika:

Gradbeno dovoljenje je objavljeno na spletni strani naročnika:
https://www.skofjaloka.si/razpis/239550

naročnik
Občina Škofja Loka

Odgovor na vprašanje št. 10

Vprašanje ponudnika:

Prosimo da objavite detajl kamnite zložbe ter objavite hidrotehnično poročilo za postavko popisa del:
Kamen v betonu (drenažni beton), strojno in ročno zidanje v razmerju 50:50 s pajkom, (razmerje kamen - beton 65:35), velikost skal Dsr > 0,8 m ob stiku z gladino reke oziroma Dsr > 0,6 m. Upoštevati je potrebno interni transport na razdalji do 2 km. V ceni so upoštevani vsi zasipi s prodom ter nabava, dostava in zabijanje lesenih hrastovih pilotov pod temeljno peto (piloti dolžine 2,5 m), vse v skladu z navodili v hidrotehničnem poročilu.

Odgovor naročnika:

Hidravlično poročilo je objavljeno na spletni strani naročnika:
https://www.skofjaloka.si/razpis/239550

Ogled projektne dokumentacije z načrti je na voljo pri naročniku od ponedljka do petka, v času od 8:00 do 13:00 ure, po predhodni najavi.

naročnik
Občina Škofja Loka


Datum objave: 03.02.2020   10:27

Odgovor na vprašanje št. 11

Vprašanje ponudnika:

Ker videno iz projekta, ne gre za izvedbeno zahtevno jekleno konstrukcijo in po standardu za izvajanje jeklenih konstrukcij je za običajne jeklene konstrukcije predpisan razred izdelave EXC2.
Mislimo, da je predpisan razred EXC3 za to konstrukcijo pretirana zahteva.
Prosimo, da uskladite zahtevo skladno s standardom.
S tem boste omogočili širšo konkurenco izvajalcev ter na ta način poskrbeli tudi za večjo gospodarnost.

Odgovor naročnika:

Na podlagi Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.) objekt sodi med zahtevne objekte in je na osnovi standarda SIST EN 1090-2:2008; Tabela B.3 potrebno privzeti razred izdelave EXC3, ki definira nivo tehničnih zahtev za izvedbo jeklenih konstrukcij (glej tehnično poročilo v PZI poglavje jeklene konstrukcije).

naročnik
Občina Škofja Loka

Odgovor na vprašanje št. 12

Vprašanje ponudnika:

Vezano na vaš odgovor na vprašanje št. 4 vas prosimo, da potrdite, da boste priznali referenco, ki se nanaša na obnovo mostu z jekleno konstrukcijo, tudi za vodjo del.

Odgovor naročnika:

Naročnik bo kot ustrezno referenco, ki se nanaša na obnovo mostu z jekleno konstrukcijo (glej odgovor št. 4) priznal tako ponudniku (Pogoj 14), kot tudi osebi, ki jo ponudnik imenuje za vodjo gradnje (Pogoj 13).

naročnik
Občina Škofja Loka


Datum objave: 04.02.2020   11:27
Odgovor na vprašanje št. 13

Vprašanje ponudnika:

Naročnika sprašujemo ali bo pri pogoju 13 priznal referenco osebi, ki je sodelovala pri gradnji ali obnovi kovinskega premostitvenega objekta v vlogi odgovornega vodje posameznih (ključavničarskih) del.

Odgovor naročnika:

Ne, naročnik bo upošteval reference za osebo predlagano za vodjo gradnje, če bodo izpolnjene zahteve v zvezi z referencami, kot je to navedeno pri Pogoju 13.

naročnik
Občina Škofja LokaDatum objave: 05.02.2020   10:06
Odgovor na vprašanje št. 14

Vprašanje ponudnika:

Prosimo da natančneje definirate pomen oznake D40 ker ne vemo kakšno kvaliteto, suhost, obdelave naj ponudimo (mogoče kakšen standard).

Prosimo definirajte tudi globine impregnacije lesa (mogoče kakšen standard).

Odgovor naročnika:

1. Kakovost gradbenega lesa je definirana v Evrokodu in sicer v EC5 lesene konstrukcije.

2. Standarda za zaščito ni, sta pa dva standarda (SIST EN-84 IN SIST EN-1250-2) in priporočilo OECD za ugotavljanje (meritve) izpiranja impregnacijskega sredstva iz lesa. Za globinsko impregnacijo priporočamo 0,1% do 0,5% raztopino borovih ali bakrenih soli. Če govorimo o globinski impregnaciji je to min 20 mm, pri danih prerezih lesa pa kar celoten les.
Zaščito lesa naj predstavlja globinska impregnacija in prvi ter osnovni premaz sistemske zaščite lesa na osnovi biocidnih sredstev. Vsebovani insekticidi uničujejo insekte, ki škodujejo lesu, fungicidi pa uničujejo gobe, ki se rade pojavijo v vlažnem lesu. Sledi sloj z lazurnim premazom, ki les obarva in mora biti zaradi izpostavljenosti soncu UV obstojen. Premaz z lazuro se izvede 3 krat.«

naročnik
Občina Škofja Loka