Dosje javnega naročila 000503/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Storitve: Pridobivanje pravice graditi za izvedbo ureditev operacije »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« - 2. faza
ZJN-3: Odprti postopek

JN000503/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.01.2020
JN000503/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.03.2020
JN000503/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.03.2020
JN000503/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000503/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 021-046239
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Gašper Božič
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/javne-objave/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16711
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Pridobivanje pravice graditi za izvedbo ureditev operacije »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« - 2. faza
Referenčna številka dokumenta: 43017-188/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Pridobivanje pravice graditi za izvedbo ureditev operacije »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« - 2. faza
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 146.878,60 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvedba vseh potrebnih del za sklenitev pogodb oz. pridobitev dokazil, s katerimi bo naročnik pridobil pravico graditi na vseh nepremičninah, ki so predmet 2. faze gradnje protipoplavnih ureditev Selške Sore:

 priprava podatkov,
 organizacija in izvedba geodetskih del,
 cenitev nepremičnin,
 priprava ponudb in pogodb za odkupe, služnosti, odškodnine ali začasno uporabo nepremičnin,
 individualno usklajevanje cenitev in pogodb z lastniki,
 sklepanje pogodb, vpis v zemljiško knjigo ter pridobitev dokazil o novem lastniškem stanju nepremičnin,
 in vse druge storitve potrebne za pridobitev pravice graditi.

Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 146.878,60 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 600
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z veljavnimi predpisi in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.03.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.03.2020   10:10
Kraj: V sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.02.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.02.2020   13:59
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo kaj konkretno pomeni valorizacija cenitvenega poročila in kdaj se ta izdeluje? Prav tako nas zanima kaj pomeni valorizacija (2. in vsaka naslednja)?

Hvala za odgovor. Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

V skladu s 40. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti cenitev stvarnega premoženja na dan sklenitve pravnega posla ne sme biti starejša od 12 mesecev.

V kolikor bo prišlo do primera, da bo pred sklenitvijo pogodbe cenitev starejša od 12 mesecev, bo potrebno izvesti valorizacijo oz. ponovno ovrednotiti vrednost nepremičnine.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2020   14:03
VPRAŠANJE

Spoštovani!
Na četrti strani projektne naloge, slika 1 Območje Uredbe o DPN II. faza je načrt zadrževalnika v k. o. Zali Log in delno v k. o. Železniki, na 5. strani, točka 3, Obseg pa navajate, da so zemljišča v k. o. Studeno in k. o. Železniki.
Prosimo za korekcijo 1. odstavka, točka 3, Obseg in tudi po potrebi Okvirne količine, če se le te nanašajo na k. o. Studeno.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

ureditve se bodo izvajale v k.o. Železniki in k.o. Zali Log. Okvirne količine ostajajo nespremenjene.

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.02.2020   11:23
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo postavke Pridobitev zemljišča s pogodbo oz. sporazumom (v lasti RS) - pogodba, količina 40?

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Gre za sporazum oz. pogodbo o prenosu pravice upravljanja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

Lep pozdrav,

Datum objave: 25.02.2020   11:24
VPRAŠANJE

Spoštovani!
Glede na 1. pogoji v točki 2.9.4 Tehnična in strokovna sposobnost nas zanima ali geodeti ter cenilci lahko nastopajo kot podizvajalci glavnega izvajalca, v kolikor pri referenčnih projektih niso bili glavni izvajalec ali partner.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Tč. 2.9.4, pogoj 1 določa, da je moral ponudnik (oz. partnerji v skupnem nastopanju) zahtevana referenčna dela izvesti kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju.

V kolikor je ponudnik zahtevana referenčna dela izvajal kot podizvajalec, takšna referenca ni ustrezna.

Geodeti ter cenilci so sicer lahko zaposleni pri podizvajalcu.

Lep pozdrav,

Datum objave: 25.02.2020   11:24
VPRAŠANJE

Pozdravljeni!
Nismo zasledili, kje v ponudbi se navaja oz. dokazuje število izvedenih razlastitev za strokovnjaka za ureditev premoženjsko pravnih razmerij (2.1.4 Merila - stran 25).
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

v obrazcu 8 in obrazcu priloženih referenčnih potrdilih.

Lep pozdrav,

Datum objave: 26.02.2020   13:39
VPRAŠANJE

prosimo za odgovor na naslednje zastavljeno vprašanje:

Cenitve zemljišč lahko opravljajo sodno zapriseženi cenilci kot fizične osebe ali z licenco. Ali lahko cenitve v ponudbi opravljajo tudi cenilci, ki so fizične osebe ( upokojenci, zaposleni v drugem podjetju ali državni upravi) ki niso samostojni podjetniki in ne morejo nastopati kot zaposleni lastnem podjetju, ki se ukvarja s cenitvami in pod kakšnimi pogoji so lahko te fizične osebe vključene v to ponudbo ( ali pod tč. 2.4.3 Ponudba s podizvajalci ali pod tč. 2.4.4. Uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov).ODGOVOR

Pozdravljeni,

Takšne osebe lahko sodelujejo, ampak mora biti v tem primeru fizična oseba nominirana kot podizvajalec ter predložiti vsa dokazila zahtevana za podizvajalce. Prav tako mora biti ponudbi predloženo dokazilo (npr. pogodba, izjava delodajalca ), iz katerega je razvidno, da je oseba na voljo ponudniku. Vloga osebe je torej dvojna: 1. nastopa kot podizvajalec po točki 2.4.3. in 2. zagotavlja zmogljivosti ponudniku po točki 2.4.4.

Lep pozdrav.

Datum objave: 26.02.2020   13:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Bilo je postavljeno vprašanje:
"Nismo zasledili, kje v ponudbi se navaja oz. dokazuje število izvedenih razlastitev za strokovnjaka za ureditev premoženjsko pravnih razmerij (2.1.4 Merila - stran 25)",
vaš odgovor je bil: »v obrazcu 8 in obrazcu priloženih referenčnih potrdilih«.
Po ponovnem pregledu obrazca 8 ni alineje o dokazilu o razlastitvah, kakor prav tako ne o njihovem potrebnem številu.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Kot je navedeno v uvodu tč. 2.14 (Merila) se kot merilo uporablja število storitev pridobivanja zemljišč in premoženjsko pravne ureditve razmerij, , ki sta jih vodila strokovnjaka za ureditev premoženjsko pravnih razmerij, imenovana v Obrazcu 6 »Seznam kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmetnega javnega naročila«.

Število izvedenih razlastitev ni merilo za izbiro najugodnejše ponudbe. Naročnik bo ustrezno spremenil in dopolnil Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Lep pozdrav.

Datum objave: 26.02.2020   13:40
VPRAŠANJE

Pozdravljeni!
Ugotavljamo, da opravila iz razpisne dokumentacije obsegajo
- geodetske storitve za 230 parcel (Cena vezana na parcelo)
- cenitve stavbnih zemlišč za 100 parcel in cenitve kmetijskih ter gozdnih zemljišč za 130 parcel (skupaj 230 katerih cena je vezana na parcelo).
- pridobitev pogodb s pogodbo oz. sporazumom (v lasti RS) za 40 pogodb, in 15 služnostnih pogodb skupaj 55 (torej enako kot je število pogodb v postavki S5 na 6 strani za sklepanje pogodb in vpis v zemljiško knjigo.

Ker je razpisna dokumentacija zelo netransparentna, saj niso natančno opredeljena območja posameznih ureditev (odkupi za nasipe, odkupi za prestavitev cest in deviacij in prestavitev oz. ureditev vodotokov, ter trajnih in začasnih služnosti na novi katastrski podlagi) in ker ni definirano, ali se za celotno območje poplav v Q100 sklepajo kakšne pogodbe, načrti v OPPN pa posameznih posegov oz. ureditev (odkup, služnosti natančno na parcelo ne urejejo, vas prosimo, da to natančneje opredelite v načrtih na novem katastru oz. posebej pripravljenih tabelah ter posledično podaljšate rok za oddajo naročila.

Prosimo vas da se v razpisni dokumentaciji spremeni tudi določilo, v katerem mora vse stroške overitev prevzeti naročnik. Ker ni transparentnega razpisa in je vrednost overitev vezana v ceno zemljišč, mora stroške overitev prevzeti naročnik.

Prosimo vas, da se konkretno opredelite do zastavljenih problemov za pripravo dokumentacije.

Lep pozdrav.ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik je prepričan, da lahko vsak ponudnik, ki bo z izpolnjevanjem pogojev dokazal svojo tehnično in strokovno usposobljenost, na podlagi razpoložljivih podatkov in podrobne projektne naloge, ki obsega vse trenutno razpoložljive podatke, primerno oceni vrednost ponujenih storitev.

Glede na to, da so v Republiki Sloveniji notarske tarife regulirane, je naročnik prepričan, da bodo izkušeni ponudniki lahko primerno ocenili tudi stroške overitev, ki sicer predstavljajo le manjši del celotne ocenjene vrednosti naročila.

Naročnik odločno zavrača očitke o netransparentnosti postopka oddaje javnega naročila. Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Lep pozdrav.

Datum objave: 26.02.2020   13:41
VPRAŠANJE

Spoštovani!
Kljub vašemu odgovoru nam vprašanja, glede točke 2. 9. 4 Tehnična in strokovna sposobnost niste pojasnili. Torej so lahko referenčna dela posameznega izvajalca ali partnerja iz različnih referenčnih del?
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. pogoj tč. 2.9.4 lahko ponudniki izpolnjujejo s tremi različnimi referenčnimi posli ali enim poslom, ki je obsegal vse tri storitve.

Referenčni posel za storitev parcelacije zemljišč mora biti izveden v okviru ene (1) pogodbe (referenčnega posla), ki obsega gospodarsko infrastrukturo dolžine 500m ali več.

Referenčni posel za storitev cenitev nepremičnin mora biti izveden v okviru ene (1) pogodbe (referenčnega posla), ki obsega izdelavo cenitvenih poročil za vsaj trideset (30) zemljišč.

Referenčni posel za storitev pridobivanja zemljišč in premoženjsko pravne ureditve razmerij mora biti izveden v okviru ene (1) pogodbe (referenčnega posla), ki obsega izdelavo vsaj tridesetih (30) pogodb za pridobitev zemljišč.

Lep pozdrav.

Datum objave: 26.02.2020   13:42
VPRAŠANJE

Spoštovani!
Glede zahtevane Tehnične in strokovne sposobnosti predlagamo, da se razpisni pogoji omilijo, saj so v večji meri cenilci in geodeti nastopali v tovrstnih poslih kot podizvajalci. Predlagamo, da se v 1. pogoj vključi tudi podizvajalce.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Z željo, da omogoči sodelovanje čim večjemu številu primerno usposobljenih ponudnikov, se je naročnik odločil da navedeni pogoj omili ter dopusti predložitev referenc, pri katerih je ponudnik sodeloval kot podizvajalec. Naročnik bo ustrezno spremenil in dopolnil Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.03.2020   14:38
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

prosimo, da se pri referencah izloči pogoj številka in datum izdaje pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ker ni krivda na strani izvajalca, ki je storitev kvalitetno opravil ( bodisi parcelacijo, izdelavo cenitev ali pridobitev zemljišč), da naročnik potem ni podal vloge za izdajo gradbenega dovoljenja in prav tako ni to od njega odvisno. Prav tako nima vpliva na to, kdaj bo dovoljenje izdano in ali so izpolnjeni ostali pogoji.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

v skladu s 1., 2., 3. in 4. pogojem tč. 2.9.4 naročnik ne zahteva, da je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Naročnik bo v sklopu meril (tč. 2.14) upošteval tudi storitve pridobivanja zemljišč in premoženjsko pravno ureditev razmerij za referenčne projekte, za katere so bila pridobljena vsa zemljišča, ki so potrebna za izdajo gradbenega dovoljenja, gradbeno dovoljenje pa še ni bilo izdano.

Naročnik bo ustrezno spremenil in dopolnil Navodila ponudnikom in Obrazce.

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.03.2020   14:39
VPRAŠANJE

Spoštovani,

v Obrazcu 6. Seznam kadrov je potrebno pri strokovnjakih vpisati Trenutno zaposlitev in funkcijo. Prosimo za pojasnilo kaj konkretno moramo tukaj vpisati. Ali je mišljena funkcija na projektu, na katerega se prijavljamo? Kaj vpišemo pri fizičnih osebah, ki sodelujejo na projektu pogodbeno?

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

pod »trenutno zaposlitev in funkcija« navedite delodajalca ter delovno mesto pri (na) katerem je strokovni kader zaposlen. Navedeno napišite tudi pri fizičnih osebah, ki sodelujejo na projektu pogodbeno.

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.03.2020   14:40
VPRAŠANJE

Spoštovani,

ponudnik sodeluje s strokovnjakom, ki ga potrebuje, da izpolni kadrovski pogoj in ta strokovnjak nastopa v ponudbi kot fizična oseba. Če prav razumemo, moramo strokovnjaka vključiti kot podizvajalca. Naše vprašanje pa je ali moramo v obrazcih označiti, da ponudnik sodeluje s podizvajalci in da hkrati uporablja zmogljivosti drugih subjektov, ali samo da uporablja podizvajalce? Prosimo za pojasnilo kakšna je razlika.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

da, v takšnem primeru je strokovnjaka treba vključiti kot podizvajalca.

V ESPD obrazcu je v tem primeru treba označiti »DA« v polju II.C. Če ponudnik nima drugih podizvajalcev se polje II.D označi z »NE«. Predlagamo, da ponudnik za podrobnejše razlage preveri navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca, objavljena na: https://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.03.2020   14:40
VPRAŠANJE

Naročnika opozarjamo, da projektna naloga, terminski plan in obrazec 4 pogodbeni predračun niso usklajeni, mejnik sklepanje pogodb in vpis v zemljiško knjigo (v obrazcu 4 označen kot S5) je predviden 110 dni po zaključku mejnika S4 priprava pogodb za pravico graditi; iz pogodbenega predračuna je razvidno, da mejnik S4 - priprava pogodb za pravico graditi vključuje razlastitve. Priprava razlastitvenih elaboratov in same razlastitve nastopijo šele po neuspešnem sklepanju pogodb se pravi po neuspešni izvedbi mejnika S5.

Naročnika prosimo, da ponudbeni predračun, terminski plan in projektno nalogo uskladi.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

vse storitve v sklopu mejnika S4, torej storitve od S4.1 do S4.7, se v skladu z naslovom mejnika nanašajo na pripravo pogodb za pravico graditi. V sklopu mejnika se torej pripravi pogodbe za pridobitev zemljišč z razlastitvijo, sama razlastitev pa izvede v sklopu mejnika S5 oz. S6.

Naročnik bo ustrezno spremenil in dopolnil Projektno nalogo in Obrazce, tako da bo nedvoumno jasno kaj je zahtevano v sklopu posameznih mejnikov.

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.03.2020   14:41
VPRAŠANJE

V ponudbenem predračunu je v sklopu mejnika S4 priprava pogodb za pravico graditi pod točko S4.6 zapisano ''Pridobitev pogodbe za nepremičnino - stanovanjski objekt s pomožnimi objekti na isti parceli ali več parcelah, ki so v lasti/solasti istih oseb''.
Iz naslova mejnika S4 in opisa opravil v projektni nalogi sklepamo, da gre za ''Pripravo pogodbe za nepremičnino- stanovanjski objekt s pomožnimi objekti na isti parceli ali več parcelah, ki so v lasti/solasti istih oseb ''.

Naročnika prosimo za potrditev naše domneve.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

vse storitve v sklopu mejnika S4, torej storitve od S4.1 do S4.7, se v skladu z naslovom mejnika nanašajo na pripravo pogodb za pravico graditi. V skladu z navedenim so v sklopu mejnika S4.6 predvidene storitve priprave pogodbe za nepremičnino.

Naročnik bo ustrezno spremenil in dopolnil Projektno nalogo in Obrazce, tako da bo nedvoumno jasno kaj je zahtevano v sklopu posameznih mejnikov.

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.03.2020   14:42
VPRAŠANJE

V sklopu ponudbenega predračuna je v sklopu mejnika S4 priprava pogodb za pravico graditi pod točko S4.3 zapisano '' Sklenitev služnostne pogodbe''. Iz projektne naloge je razvidno, da je sklepanje pogodb mišljeno v sklopu S5 - sklepanje pogodb in vpis v zemljiško knjigo. Naročnik je v sklopu postavke S4.3 verjetno mislil priprava služnostnih pogodb.

Prosimo naročnika, da uskladi pogodbeni predračun, projektno nalogo in terminski plan projekta oz. vmesne roke za posamezne vsebinske mejnike in da potrdi našo domnevo.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

vse storitve v sklopu mejnika S4, torej storitve od S4.1 do S4.7, se v skladu z naslovom mejnika nanašajo na pripravo pogodb za pravico graditi. V skladu z navedenim se v sklopu mejnika S4.3 pripravi pogodbe za sklenitev služnosti, sklepanje pogodb pa je predvideno v sklopu mejnika S5.

Naročnik bo ustrezno spremenil in dopolnil Projektno nalogo in Obrazce, tako da bo nedvoumno jasno kaj je zahtevano v sklopu posameznih mejnikov.

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.03.2020   14:42
VPRAŠANJE

V sklopu ponudbenega predračuna je v sklopu mejnika S4 priprava pogodb za pravico graditi pod točko S4.4 zapisano '' Sklenitev sporazuma o odškodnini''. Iz projektne naloge je razvidno, da je sklepanje pogodb mišljeno v sklopu S5 - sklepanje pogodb in vpis v zemljiško knjigo. Ugotavljamo terminsko in vsebinsko neskladje, kajti šele po neuspešnem sklepanju pogodb sledi sklepanje sporazuma o odškodnini.

Prosimo naročnika, da uskladi pogodbeni predračun, projektno nalogo in terminski plan projekta oz. vmesne roke za posamezne vsebinske mejnike.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

vse storitve v sklopu mejnika S4, torej storitve od S4.1 do S4.7, se v skladu z naslovom mejnika nanašajo na pripravo pogodb za pravico graditi. V skladu z navedenim se v sklopu mejnika S4.4 pripravi sporazume o odškodnini, sklepanje pogodb (sporazumov) pa je predvideno v sklopu mejnika S5.

Naročnik bo ustrezno spremenil in dopolnil Projektno nalogo in Obrazce, tako da bo nedvoumno jasno kaj je zahtevano v sklopu posameznih mejnikov.

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.03.2020   14:43
VPRAŠANJE

Iz ponudbenega predračuna (S4.6) je razvidno, da je na območju vsaj ena objekt, ki je predmet odkupa. V sklopu S3 cenitve nepremičnin naročnik ne naroča cenitve objektov, naroča samo cenitve zemljišč.

Zanima nas a bo naročnik cenitev objekta naročil v sklopu drugega naročila?

V kolikor je mišljeno naročilo cenitve objektov v sklopu tega naročila, prosimo naročnika, da v ponudbeni predračun doda postavko in število objektov predvidenih za cenitev. Za pripravo korektne ponudbe je bistvena razlika, če se ceni samo zemljišče ali zemljišče z objektom.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

v sklopu predmetnega javnega naročila je predvidena cenitev enega objekta in treh pomožnih objektov.

Naročnik bo ustrezno spremenil in dopolnil Projektno nalogo in Obrazce.

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.03.2020   14:44
VPRAŠANJE

Iz ponudbenega predračuna je razvidno, da je v sklopu projekta predvideno sklepanje 55 pogodb.

Iz ponudbenega predračuna in projektne naloge ne moremo razbrati v sklopu katerega časovnega mejnika se izdelajo predvidene pogodbe. Iz naslova mejnika S4 priprava pogodb za pravico graditi sklepamo, da je to v sklopu tega mejnika, v obrazcu 4 ponudbeni predračun pa ni predvidene te postavke.

A prav razumemo, da pogodbe pripravi naročnik sam, če ne prosimo naročnika, da v ponudbeni predračun doda postavko vezano na izdelavo pogodb za pravico graditi.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

vse storitve v sklopu mejnika S4, torej storitve od S4.1 do S4.7, se v skladu z naslovom mejnika nanašajo na pripravo pogodb za pravico graditi.

Naročnik bo ustrezno spremenil in dopolnil Projektno nalogo in Obrazce, tako da bo nedvoumno jasno kaj je zahtevano v sklopu posameznih mejnikov.

Lep pozdrav.

Datum objave: 25.03.2020   13:08
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni!

Glede pogoja:
Ponudnik razpolaga s tremi (3) strokovnjaki za cenitve, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila in izpolnjujejo naslednje zahteve:
- eden(1) strokovnjak je sodni cenilec s področja kmetijstva, (sodni cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec imenovan po predpisih s področja revidiranja) ki je z zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo izdelal vsaj 30 cenitvenih poročil za gospodarsko infrastrukturo.
- eden(1) strokovnjak je sodni cenilec s področja gradbeništva, (sodni cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec imenovan po predpisih s področja revidiranja) ki je z zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo izdelal vsaj 30 cenitvenih poročil za gospodarsko infrastrukturo.
- eden(1) strokovnjak je sodni cenilec s področja gozdarstva, (sodni cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec imenovan po predpisih s področja revidiranja) ki je z zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo izdelal vsaj 30 cenitvenih poročil za gospodarsko infrastrukturo.
Naročnik bo kot datum izvedbe upošteval datum plačila zadnjega računa, na podlagi katerega so bile storitve obračunane.

se nam zastavlja naslednje vprašanje:
1) ali je glede na zahtevo, da ponudnik razpolaga s tremi strokovnjaki potrebno striktno upoštevati, to določilo tako, da morajo biti vključeni trije strokovnjaki ( sodni cenilci ali pooblaščeni ocenjevalci) in sicer ločeno:
- eden za področje kmetijstva (stvarnih in obligacijskih pravic na kmetijskjih zemljišč)
- eden za področje gradbeništva (stvarnih in obligacijskih pravic na stavbnih zemljiščih)
- eden za področje gozdarstva (stvarnih in obligacijskih pravic na gozdnih zemljiščih)
2) ali pa lahko eden cenilec oz. pooblaščeni ocenjevalec pokriva vsa tri ali dve področji ( pooblaščeni ocenjevalec je, ne glede na poklicno strokovno usposobljenost, imenovan po predpisih s področja revidiranja za vrednotenje vseh pravic z vseh področij), in izdeluje cenilna poročila za vsa tri področja ( kmetijstvo, gozdarstvo in stavbna zemljišča ter objekte). Ali v tem primeru mora pridobiti oz. izkazati reference ločeno za minimalno
- 30 cenilnih poročil s področja kmetijstva za gospodarsko javno infrastrukturo
-30 cenitev s področja gradbeništva za gospodarsko javno infrastrukturo
-30 cenitev s področja gozdarstva za gospodarsko javno infrastrukturo
v zadnjih 10 letih od plačila zadnjega računa. Kako v tem primeru izkazujejo pogoje za posamezno področje.
3) ali pa lahko samo en pooblaščeni ocenjevalec s področja revidiranja izkaže, da je izvedel vsaj 30 (ali. 90) cenilnih poročil (ne glede na področje ocenjevanja) za gospodarsko infrastrukturo. Kako v tem primeru izkazujejo pogoje.

Hvala za odgovor


ODGOVOR

1) Naročnik zahteva, da ponudnik razpolaga s tremi (3) strokovnjaki. Posamezen strokovnjak lahko pokriva samo eno področje.
2) Posamezen strokovnjak lahko pokriva samo eno področje.
3) Vsak imenovani strokovnjak mora izkazati, da je izvedel vsaj 30 cenilnih poročil za gospodarsko infrastrukturo iz zahtevanega področja ocenjevanja.