Dosje javnega naročila 000572/2020
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Storitve: Svetovalni inženiring pri izgradnji Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 249.953,60 EUR

JN000572/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.01.2020
JN000572/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.02.2020
JN000572/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.02.2020
JN000572/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2020
JN000572/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.07.2020
JN000572/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000572/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 023-051144
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology
Večna pot 111
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Tomšič
alenka.tomsic@nib.si
+386 59232706

Internetni naslovi
https://www.nib.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nib.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15772
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni raziskovalni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
raziskovalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Svetovalni inženiring pri izgradnji Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71330000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Svetovalni inženiring pri izgradnji Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo v skladu s pogoji in merili, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je svetovalni inženiring pri izgradnji Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (v nadaljevanju BTS-NIB), vse v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih s to razpisno dokumentacijo ter v skladu z zakoni, pravilniki in predpisi veljavnimi na področju RS.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 43
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije, pogodbe z izvajalcem in ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
II.2.14 Dodatne informacije
Pogodba za izvedbo javnega naročila bo sklenjena pod odložnim pogojem, da naročnik pridobi sredstva EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.03.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.03.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.02.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology
Večna pot 111
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.02.2020   10:52
VPRAŠANJE
Aktivnosti ,ki jih je potrebno izvesti za realizacijo razpisanega svetovalnega inženiringa so kompleksne in zahtevajo obvladovanje celotnega področja vodenja investicij. Zahteva po široki delovni skupini je pravilna, ni pa logično ,da se zahteva za projektnega vodjo tako omejena strokovna izobrazba. Vodenje takšnih projektov zelo uspešno izvajajo tudi drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vodenjem investicij, zato zahtevamo, da se omejitev, ki ste jo postavili z zahtevo po pooblaščenem arhitektu ali pooblaščenem inženirju za projektnega vodjo umakne in se za to vlogo zahteva samo univerzitetna izobrazba in razpolaganje z zahtevanimi referencami, kar bi omogočilo sodelovanje tudi drugim usposobljenim strokovnjakom.

Naj ob tem opozorimo tudi na ocenjeno vrednost razpisanega naročila, ki je glede na predviden čas izvajanja, investicijsko vrednost objekta, željen čas angažiranja strokovnjakov in kar nekaj odprtih vprašanj (omejitve prostorskega akta, okoljska problematika, ...)ki bodo zahtevale aktivnosti , ki jih v tem trenutku ni možno predvideti, ocenjena prenizko za finančno pozitivno izvedbo naročila. Ali predstavljajo ocenjeni stroški svetovalnega inženiringa tudi zagotovljen sredstva ?

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik spreminja postavljene pogoje za projektno vodjo in sicer tako, da je projektni vodja oseba vsaj s VII/2. stopnjo izobrazbe, z najmanj 10 leti delovnih izkušenj na področju projektnega vodenja visokih gradenj in z aktivnim znanjem slovenskega jezika.

Naročnik dodaja pogoj, da mora ponudnik v primeru, da projektni vodja ni pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir s področja gradbeništva, v ponujeno ekipo dodatno nominirati pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja gradbeništva, kot sledi:
- Pooblaščen arhitekt/ pooblaščen inženir gradbeništva mora biti oseba s poklicnim nazivom pooblaščeni arhitekt (osnovni pogoj: vpis v ZAPS) ali pooblaščeni inženir (osnovni pogoj: vpis v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom), z najmanj 10 leti delovnih izkušenj na področju projektiranja ali izvajanja nadzora gradenj in z aktivnim znanjem slovenskega jezika.

Pooblaščen arhitekt ali pooblaščen inženir gradbeništva bo imenovan v pogodbi z naročnikom.

Naročnik bo na svoji spletni strani objavil nov razpisni obrazec št. 8 z novimi razpisnimi pogoji.

Naročnik dodatno zahteva reference za predvidenega pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja gradbeništva, to so najvažnejše reference v zadnjih 10 letih pred datumom odpiranja ponudb (nov razpisni obrazec 7d), v kolikor projektni vodja ni pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir s področja gradbeništva.
Pogoj: Pooblaščen arhitekt/pooblaščen inženir gradbeništva je bil v zadnjih 10 letih projektant arhitekture (gradbenih konstrukcij) ali nadzornik pri gradnji objekta visoke gradnje, s pridobljenim uporabnim dovoljenjem, v vrednosti GOI del nad 8 mio EUR (z DDV).

Naročnik bo na svoji spletni strani objavil nov razpisni obrazec št. 7d.

Ocenjena vrednost naročila, navedena v razpisni dokumentaciji, je po mnenju naročnika, ki je naredil predhodno preveritev trga, realna ter ustreza obsegu in zahtevnosti naročene storitve.

S spoštovanjem.


Datum objave: 14.02.2020   09:50
VPRAŠANJE
Merila:
10 točk podelite ponudniku ki ima Vzpostavljen sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2015. V veljavi je ISO 9001:2018!? . Boste dodelili točke tudi tistemu ki ima veljaven ISO 9001:2018?

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik bo upošteval vzpostavljen sistem kakovosti po standardu ISO 9001, ki je veljaven na dan oddaje ponudbe ponudnika.

S spoštovanjem.Datum objave: 14.02.2020   09:52
VPRAŠANJE
prosimo za potrditev, da bo naročnik štel kot ustrezne reference ponudnike reference, ki se nanašajo na nadzor in strokovno svetovanje (hkrati v eni pogodbi)

ODGOVOR
Spoštovani!

V kolikor se vprašanje nanaša na referenčni pogoj projektnega vodenja, bo naročnik upošteval tudi referenco, pri kateri se je izvajalo projektno vodenje in nadzor na podlagi iste pogodbe, v kolikor referenca izpolnjuje pogoje glede vrste in vrednosti objekta gradnje iz podtočke e.2 točke 2 III poglavja.

S spoštovanjem.Datum objave: 14.02.2020   09:52
VPRAŠANJE
Prosimo za informacijo ali je lahko Tehnolog laboratorijske opreme hkrati tudi eden od strokovnjakov (npr. nadzornik strojnih instalacij) seveda ob pogoju da ima reference za obe področji.

ODGOVOR
Spoštovani!

Tehnolog laboratorijske opreme je lahko hkrati tudi eden od zahtevanih strokovnjakov, v kolikor izpolnjuje vse pogoje za ta področja.

S spoštovanjem.Datum objave: 14.02.2020   10:09
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vezano na predmetni javni razpis imamo naslednja vprašanja:

- iz RD je razvidno, da bo potrebno iti v spremembo gradbenega dovoljenja zaradi postavitve karantenskega rastlinjaka na tehnično etažo objekta,
pri čemer je omenjena višinska omejitev v ZN.
Ali je postavitev omenjenega rastlinjaka dopusta in je v skladu z veljavnim prostorskim aktom ali bo na tem delu potrebo iti v kakšen prostorski postopek ?
Se bo šlo v spremembo GD le zaradi rastlinjaka ali tudi zaradi spremembe projektne dokumentacije (novelacija) za preostali objekt?

- med razpisanimi aktivnostmi je navedeno tudi sodelovanje pri urejanju problemov nasada japonskih češenj. Kaj je pri tem mišljeno kot problematično?

- ali mora izvajalec po tem JR (svetovalni inženir) le organizirati izvedbo vpisa objekta v kataster stavb in vpisa GJI v kataster GJI (dejansko pa to izvede
izvajalec GOI del) ali je izvedba teh del naloga svetovalnega inženirja in mora le-ta te aktivnosti vključiti v svojo ceno?

- pri zahtevanih referencah podjetja in projektnega vodje/vodje svetovalnega inženiringa je zahtevana vrednost del 15 oz. 7 mio EUR. Kaj je mišljeno pod "vrednostjo del" in ali je to vrednost z DDV ali brez DDV?

Hvala za vaše odgovore.

S prijaznimi pozdravi,

ODGOVOR

Spoštovani!

1. Karantenski rastlinjak: trenutno prostorski akti ne omogočajo postavitve karantenskega rastlinjaka na strehi stavbe, zaradi česar bo potrebno najprej urediti te pogoje po ustreznem prostorskem postopku, nato pa izključno zaradi potreb umestitve karantenskega rastlinjaka pridobiti ustrezno gradbeno dovoljenje.

2. Nasad japonskih češenj: predvidena je sanacija nasada, ki jo je potrebno izvesti v dogovoru z več deležniki: Biotehniška fakulteta, Japonska ambasada, Ministrstvo za zunanje zadeve. Potrebno je skoordinirati različne interese s ciljem zagotoviti kompromisno rešitev.

3. Naročnik bo tehnično ustrezne vpise v kataster stavb izvedel sam, izvajalec pa je dolžan poskrbeti, da se ti vpisi izvedejo tako, da navedeno opravilo spremlja oziroma naročnika ustrezno usmerja in mu pomaga.

4. Gre za vrednost z DDV.

S spoštovanjem.Datum objave: 18.02.2020   08:51
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

- Ali je delo ponudnika po tem razpisu izvedba recenzije PZI dokumentacije ali izvedba razpisa za izbor recenzenta?
- Omenili ste, da bo potrebno opraviti tudi urbanistične aktivnosti, za umestitev rastlinjaka na streho objekta.
So te aktivnosti obveznost ponudnika po tem razpisu ali boste to izvedli sami?
Bo šlo v tem primeru za izvedbo lokacijske preveritve ali spremembo obstoječega prostorskega akta?

Hvala za odgovora.

ODGOVOR

Spoštovani!

Delo ponudnika je izvedba recenzije PZI dokumentacije.

Izvedba urbanističnih aktivnosti je naloga ponudnika v smislu svetovanja, pomoči in koordinacije. Aktivnosti pa se bodo izvajale v smeri obeh nakazanih rešitev, tako lokacijske preveritve kot spremembe obstoječega prostorskega akta.

S spoštovanjem.