Dosje javnega naročila 000608/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Blago: Vzpostavitev sistema in upravljanje sistema izposoje koles GO-KOLO
ZJN-3: Odprti postopek

JN000608/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.02.2020
JN000608/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.02.2020
JN000608/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.04.2020
JN000608/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000608/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 024-052930
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tanja Žgur
tanja.zgur@nova-gorica.si
+386 53350175
+386 53021271

Internetni naslovi
http://www.nova-gorica.si

RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 3
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tanja Žgur
tanja.zgur@nova-gorica.si
+386 53350175
+386 53021271

Internetni naslovi
http://www.rra-sp.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nova-gorica.si/za-obcane/razpisi/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15805
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev sistema in upravljanje sistema izposoje koles GO-KOLO
Referenčna številka dokumenta: 430-20/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34430000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava, montaža in vzpostavitev samopostrežnega avtomatiziranega sistema izposoje koles v Mestni občini Nova Gorica in zajema dobavo koles, ureditev lokacij, montažo postajališč in implementacijo informacijskega sistema, vzdrževanje in upravljanje sistema v obdobju 3 let, z vsemi potrebnimi spremljajočimi aktivnostmi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34430000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava, montaža in vzpostavitev samopostrežnega avtomatiziranega sistema izposoje koles v Mestni občini Nova Gorica in zajema dobavo koles, ureditev lokacij, montažo postajališč in implementacijo informacijskega sistema, vzdrževanje in upravljanje sistema v obdobju 3 let, z vsemi potrebnimi spremljajočimi aktivnostmi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.04.2020
Konec: 31.08.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, prednostne osi 4: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4: »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4.: »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne ur...
II.2.14 Dodatne informacije
Javno naročilo (naročnika RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica) se sofinancira iz programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Glej razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Glej razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.03.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.02.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.02.2020   15:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosim za termin za ogled lokacij in sistema.
Prosimo oz. zahtevamo kopije celotne/kompletne tehnične dokumentacije glede kompatibilnosti obstoječega sistema v Gorici, da lahko pripravimo razpis.
V nasprotnem primeru smo takoj v podrejenem položaju in ni omogočena konkurenčnost.
Hvala,

ODGOVOR
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da bo ogled v petek, 21.2.2020, ob 10.00 uri s pričetkom na sedežu Občine Gorica.

Tehnične specifikacije so sestavni del razpisne dokumentacije in dostopne vsem zainteresiranim ponudnikom.Datum objave: 18.02.2020   08:24
Naročnik objavlja kontaktno osebo za ogled, in sicer ga. Ana Kobe Tavčar, tel.: 00386 (0)31 755 654.

Datum objave: 18.02.2020   13:16
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji na strani 24 navajate, da mora prvi pogoj tehnične in strokovne sposobnosti izpolniti ponudnik, vsak partner v skupnem nastopu in podizvajalec. Prosimo za popravek, saj ni smiselno, da morata tako ponudnik kot podizvajalec zagotoviti računalniški avtomatiziran sistem.

ODGOVOR
Pogoj iz točke 9.2.4.1 mora izpolnjevati ponudnik.Datum objave: 26.02.2020   10:27
VPRAŠANJE
V 20. in 21. členu vzorca pogodbe za vzpostavitev sistema je zapisano, da bo moral izvajalec naročniku predati med drugim tudi medije z vso izvorno kodo, instalacijsko in izvorno kodo za vse programske izdelke narejene in dobavljene po tej pogodbi, vključno s programi za konfiguriranje, instalacijo preskušanje in podobno. Zahteva je utemeljena zgolj za del, ki bi bil narejen za potrebe naročnika. Glede na dejstvo, da mora izvajalec ponujati tovrstne rešitve tudi drugim naročnikom (kar zahtevate v referencah) predlagamo, da se tovrstni pogoj umakne (na podoben način se npr. ne more zahtevati od velikih ponudnikov programske opreme kot so npr. Microsoft, Oracle, SAP in drugih izvorno kodo). Se pa strinjamo, da se zahteva podrobno uporabniško, razvojno in drugo tehnično dokumentacijo.

ODGOVOR

Naročnik vztraja pri zahtevi v pogodbi. Izvorna koda bo izročena naročniku in jo bo naročnik lahko uporabljal le zase, torej za morebitne nadgradnje, vzdrževanje programske opreme. Naročnik kot skrben naročnik namreč ne more kupovati programske opreme, ki jo bo lahko nadgrajeval oz. vzdrževal le en izvajalec iz razloga, ker bo imetnik izvorne kode. Naročnik mora torej kot skrben naročnik poskrbeti, da v okviru javnega naročila, v katerem kupuje programsko rešitev, pridobi tudi izvorno kodo le-te programske rešitve, ki mu omogoča nadgradnje / vzdrževanje.


Datum objave: 26.02.2020   10:30
VPRAŠANJE


Vprašanje 1:

Dokumentacija prejšnjega razpisa Mestne občine Nova Gorica "Vzpostavitev sistema in upravljanje sistema izposoje koles GO-KOLO" in tega razpisa se vsebinsko minimalno razlikuje. Edina občutna sprememba je čas vzdrževanja z 1 leta na 3 leta in navidezna sprememba točkovanja (razmerje cena in kompatibilnost).

Pogoji o kompatibilnosti so pa še zmeraj ostali in se nahajajo na skoraj vseh straneh Tehnične dokumentacije. Določeni pogoji iz naslova kompatibilnosti sploh niso opcijski ali pa deležni točkovanja o kompatibilnosti.

Predhodni razpis je bil razveljavljen s strani naročnika, kljub temu da je vsaj 1 ponudnik oddal vlogo in ponudbo, ki ustreza minimalnim zahtevam naročnika.


Kakšen je namen ponovitve skoraj enakega razpisa? Še posebej, če upoštevamo dejstvo da se ponudnik sistema iz Gorice, s katerim je bila zahtevana kompatibilnost sploh ni prijavil.
Menimo, da bi naročnik moral v takem primeru, kjer je sam razveljavil razpis, drugače zastaviti predvideni koncept in zahtevane pogoje.
Vprašanje 2:

Ponudnik mora izkazati, da je imel v zadnjih treh poslovnih letih (2018, 2017, 2016) (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čistiletni prihodek od prodaje najmanj 300.000,00 EUR.


Glede na to, da je razpis objavljen meseca februarja 2020, bi lahko tu vključili tudi leto 2019?
Vprašanje 3:

2. PREDMET JAVNEGA NAROČANJA

Zahtevate slednje

Izposoja javnih koles mora biti možna na štiri (4) načine:
- Brezstična kartica
- Vpis imena uporabnika in gesla (preko zaslona ali tipkovnice)
- Mobilni telefon NFC protokol ali podobno
-Plačila kartica predvsem za turiste

naprej

3. SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA

25. Zaradi možnosti uporabe čim širšega kroga uporabnikov (različnih starostnih skupin, sposobnosti in zmožnosti) naj bo komunikacijska postaja opremljena s sistemom, ki mora omogočati plačevanje z običajnimi in brezstičnimi plačilnimi, kreditnimi in debetnimi karticami (Maestro, MasterCard, Diners, Visa, American Express) kot tudi s pomočjo mobilne aplikacije
------------------------
Kot verjetno že veste je ves monetarni promet strogo reguliran in s tem tudi vsa povezana tehnologija in protokoli.

Same naprave, ki omogočajo vzpostavitev POS (Point of Sale) terminala so strogo določene in pogojevane od strani banke pravne osebe, ki izvaja prodajo. Zgolj kopica dobaviteljev je licencirana in pristojna za dobavo že omenjene tehnolgije in naprav, ki po avtorizaciji pristojne banke postane POS terminal in omogoča plačila z različnimi plačilnimi sredstvi.

V primeru občin, ki so prejemnice javnih financ, se pa kot že veste vsa plačila procesirajo prek UJP (Uprava Republike Slovenije za javna plačila). V tem primeru je še en dodatni nivo procedur.
Zato menimo, da ne morete in ne smete zahtevati dobave opreme in zagotavljanja storitve, ki ni v pristojnosti ponudnikov. Razen če ne pričakujete da se bosta Banka Slovenije ali NKBM, kjer občina ima odprte račune prijavili na razpis za postavitev sistema za izposojo javnih koles.

Predlagamo, da se te zahteve umaknejo ali pa da vsaj spremenite pogoje v pogoj, kjer mora izbrani ponudnik omogočiti integracijo opreme in protokolov za plačevenja s kreditnimi karticami na samih kioskih.
Vprašanje 4:


3.2. Klasično kolo

Zahtevate slednje
7.
Kolo je izvedeno po principu »pametnega kolesa« - smart bike, ki omogoča: v izjemnih primerih in v skladu z zakonom GPS slednje koles.
--------------------------
Pisarna informacijskega pooblaščenca republike Slovenije je po uvedbi GDPR (25.5.2018) podala negativno mnenje glede poizvedbe o možnosti sledenja odtujenim kolesi v sistemih za avtomatizirano izposojo javnih koles zaradi možnosti grobega posega v zasebnost uporabnikov. Torej, ne vsem kolesom v sistemu - temveč zgolj odtujenim kolesom, kar je še slabše. Prav tako je v skladu s tedanjimi spremembami in novostmi na EU ravni nadaljnje preverjanje možnosti izvedbe pogojevala z izdelavo "Ocene učinka na varstvo podatkov" ob izvajanju takih aktivnosti. Kar mora biti izdelano na specifičnem primeru zastavljenega sistema. Sistem v Mestni občini Nova Gorica še ni postavljen.

Predlagamo, da to zahtevo umaknete ker ni v  pristojnosti ponudnika in ni v skladu s stališčem Informacijske pooblaščenke ali pa da spremenite v zahtevo, da v primeru da IP ugodi prošnji ob zadovoljivi Oceni učinka, ponudnik ustrezno opremi kolesa.
Tudi v nekem skoraj neverjetnem  primeru, da je sledenje odobreno, ni jasno kdo krije stroške opremljanja in nadgradnje koles s sledilci. Namreč, kolesa ne smejo predhodno biti opremljena s tehnologijo GPS za sledenje.

Z namenom, da boste lažje razumeli resnost in neprimernost zahtevanega, prilagamo povezavo do smernic uporabe GPS sledilnih naprav in varstva osebnih podatkov
https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/uporaba-gps-sledilnih-naprav-in-varstvo-osebnih-podatkov/
Vprašanje 5:

Naočnik zahteva pod

3. SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA 

3.1. Postajališče
 7. Zagotovljena mora biti tudi možnost vrnitve koles na postajo, ki je že polna . Kot vračilo se smatra zaklep kolesa in sistemska odjava uporabnika od najetega kolesa iz sistema v Novi Gorici ne glede na lokacijo postaje (Nova Gorica ali Gorica).) Način, ki omogoča vračanje in izposojo koles v primeru, ko je postaja polna, mora biti prenosljiv na kolo drugega sistema izposoje koles, zaradi integracije s sistemom izposoje koles v Gorici.
Kot potencialni ponudnik uradno podajamo ugovor in nestrinjanje glede tega pogoja!  Namreč, naročnik zahteva da ima ponudnik identično rešitev za zaklepanje in vračanje koles na polnih postajah. Edina alternativa temu je, da ponudnik s svojo rešitvijo opremi še kolesa sistema v Gorici, kar je prav tako nesprejemljivo. S takimi pogoji se prikrito preferira zgolj enega ponudnika.


Naprej naročnik v istem poglavju zahteva nasledenje:

12. Priklopno mesto mora omogočati enostavno dodajanje/odvzemanje dodatnih stojal na isti sistem. Priklopna mesta morajo biti fleksibilna, da jih je mogoče dodajati  (dodajanje/odvzemanje stojal) tudi na lokaciji drugega sistema.
S to zahtevo, naročnik še dodatno omejuje ponudnike in preferira zgolj ponudnika sistema. Namreč, eno je osnovna ideja o migraciji, zaklepanju in polnjenju koles iz Nove Gorice v Gorici. Nekaj povsem drugega pa je doseči skoraj identični nivo opreme s podnudnikom iz Gorice, da se lahko prestavlja dele in komponente opreme s postaje ponudnika v Gorici v Novo Gorico in obratno. Doseči tak nivo kompatibilnosti dveh različnih ponudnikov in to zahtevati zgolj od ponudnika na eni strani je nemogoče in nepravično.

Da ne omenjamo potencialnih težav pri ugotavljanju odgovornosti glede posamičnih delov in garancije v primeru delovanja komponent enega ponudnika na postajah drugega ponudnika. In kdo naj bi poskrbel in bil odgovoren, za premeščanje in inštalacijo v takem primeru?

Tudi tukaj naročnik subtilno preferira specifičnega ponudnika, medtem ko izloča ostale ponudnike. Take zahteve in primeri povezovanja že v teoriji niso izvedljivi, kaj šele v praksi.
Vprašanje 6:

Naročnik zahteva pod

3.7. Vzdrževanje in upravljanje sistema

a. Vzdrževanje in upravljanje sistema je sestavljeno iz :
a.a.i. Premeščanja koles med postajami najmanj 1 x dnevno, po potrebi pa tudi večkrat. (Ponudnik mora zagotoviti premeščanje koles, ki so predmet naročila, tudi s postaj v Gorici.)
Če pravilno razumemo, je tudi zahtevano vsaj 1x dnevno premeščanje koles iz Gorice v Novo Gorico? Taka zahteva občutno poveča območje delovanja vzdrževalne službe in v praksi lahko pomeni dnevno vsaj 1x posredovanje tudi v goriškem sistemu.


Naprej naročnik zahteva

a.a.vii. Izvajanje promocijskih aktivnosti v sodelovanju z naročnikomIzvajalec mora poskrbeti, da je baterija električnih koles vedno napolnjena vsaj 20 % (v primeru, ko kolo ni priklopljeno na priklopno mesto).

Kako si naročnik predstavlja to zahtevo v praksi? Naj ponudnik lovi uporabnike na terenu in pri uporabi e-koles, in tistim ki še zmeraj uporabljajo kolo, so pa nevarno blizu 20% nemudoma odvzamejo e-kolo in ga odpeljejo na polnjenje?Ker ta pogoj točno to zahteva.Vprašanje 7:

Naročnik od izbranega ponudnika zahteva slednje

"Zavarovanje sistema opreme in koles."

Zavarovanje občinske lastnine (oprema in kolesa, predmet nabave in razpisa) pri eni od zavarovalnic lahko opravi zgolj občina. Zavarovanje tuje lastnine od strani neke tretje osebe ni sprejemljiva praksa.
Vprašanje 8:

Skozi celotno dokumentacijo naročnik zahteva tako združljivost ponujenega sistema s sistemom v Gorici, ki preferira zgolj enega ponudnika.

Če konkretno ne omilite zahteve po kompatibilnosti opreme in komponent na postajah, zaklepanja in polnjenja koles na postajah sistema v Gorici, skoraj v celoti integracijo IKT sistemov obeh sistemov, potem zavoljo zagotavljanja načela enakopravnosti vseh ponudnikovmorate objaviti ali pa vsaj vsem zainteresiranim ponudnikom posredovati:

- vso relevantno tehnično dokumentacijo opreme in komponent na postajah
- vso relevantno tehnično dokumentacijo koles in električnih koles ter komponent električnih koles
- vse relevantne porotokole na postajah in v zaledju
- vso relevantno tehnično dokumentacijo zalednega sistema in ostalih aplikacij sistema

ter vse ostale, skice, diagrame, načrte, programske kode in navodila potrebne za zagotavljanje v razpisu zahtevane kompatibilnosti s sistemom v Gorici.


Istočasno naročnik mora zagotavlja brezkompromisno sodelovanje ponudnika iz Gorice pri integraciji obeh sistemov, z namenom v razpisu zahtevane kompatibilnosti.Komentar

Glede na število nejasnosti, ugovorov in obseg  pomislekov opisanih v zgornjih vprašanjih ter glede na to, da je predvideni ogled nedefiniranih dokumentov, ki zadevajo kompatibilnost sistema predviden šele v "petek, 21.2.2020, ob 10.00 uri s pričetkom na sedežu Občine Goric", zahtevamo da se dodatno podaljša rok za oddajo vprašanj.

ODGOVOR

Odgovor 1

Pogoji se razlikujejo v času vzdrževanja ter tehničnih zahtevah.

Tako so nove tehnične zahteve naslednje:
1. Zagotovljena mora biti tudi možnost vrnitve koles na postajo, ki je že polna. Kot vračilo se smatra zaklep kolesa in sistemska odjava uporabnika od najetega kolesa iz sistema v Novi Gorici ne glede na lokacijo postaje (Nova Gorica ali Gorica).
2. Način, ki omogoča vračanje in izposojo koles v primeru, ko je postaja polna, mora biti prenosljiv na kolo drugega sistema izposoje koles, zaradi integracije s sistemom izposoje koles v Gorici.
3. Priklopna mesta morajo biti fleksibilna, da jih je mogoče dodajati (dodajanje/odvzemanje stojal) tudi na lokaciji drugega sistema.

Pri vzdrževanju so dodane zahteve:
a.a.i. Ponudnik mora zagotoviti premeščanje koles, ki so predmet naročila, tudi s postaj v Gorici.
a.a.ii. Vsakodnevno spremljanje delovanja sistema (redno preverjanje delovanja terminalov, parkirnih stojal, koles, kapacitet baterij na električnih kolesih preveritev se mora izvajati tudi neposredno na terenu vsaj 5 dni v tednu).
a.a.iii. Izvajalec mora poskrbeti, da je baterija električnih koles vedno napolnjena vsaj 20 % (v primeru, ko kolo ni priklopljeno na priklopno mesto).
a.a.iv. Zavarovanje sistema opreme in koles.
Poleg tega je obdobje vzdrževanje daljše, in sicer 36 mesecev.

Dodana je še zahteva glede promocije in obveščanja, in sicer: Izvajalec mora v sklopu predmetnega javnega naročila zagotoviti tudi spominsko tablo z navedbo logotipa ter navedbo o sofinanciranju del iz Kohezijskega sklada , kot je določeno v Uredbi (EU) št. 1303/2013 oziroma določbah predpisa, ki jo bo nadomestil, ter vsakokratnih Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

Odgovor 2

Naročnik dovoljuje, da se izkaže izpolnjevanje navedenega ekonomskega pogoja s podatki poslovnega leta 2019, 2018, 2017 ali pa leta 2018, 2017, 2016. V primeru, da ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogoja s podatki iz leta 2019, mora ponudbi predložiti računovodski izkaz, iz katerega izhajajo čisti letni prihodki od prodaje v letu 2019, saj za leto 2019 podatki še niso javno objavljeni.

Odgovor 3

Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.

Odgovor 4

Mestna občina Nova Gorica se resnosti tovrstnih načinov zaveda in je že naročila pripravo Ocene učinka sledenja v luči varstva osebnih podatkov. V primeru pozitivne ocene učinkovitosti, bo moral izbrani ponudnik ustrezno opremiti kolesa, na način, da je omogočeno njihovo sledenje.

Odgovor 5

Mestna občina Nova Gorica s to zahtevo od ponudnika želi dobiti rešitev, ki bo omogočila čezmejno delovanje izposoje koles. Z rešitvijo želimo začasno povezati oba sistema koles, da bo uporabnikom prijazen. Naš cilj je, skupaj z občino Gorica, da si lahko končni uporabnik izposodi kolo v Novi Gorici in ga vrne na postajo v Gorici, ter obratno si izposodi kolo v Gorici in ga vrne na postajo v Novi Gorici. Želimo si, da za izposojo uporabi le eno aplikacijo, ne zahtevamo pa, da se kolo iz novogoriškega sistema priklopi na postajo v Gorici, ker vemo, da bi zato potrebovali opremo na goriški strani, ki bi omogočala popolno integracijo, prav tako obratno. Zato v javnem naročilu ne zahtevamo, da izbrani ponudnik opremi postaje goriškega sistema s svojo opremo. Kot naročnik zahtevamo le, da se kolo novogoriškega sistema fizično priklene na postajo v Gorici , ter da se ga odjavi iz sistema. V javnem naročilu zahtevamo, da je rešitev prenosljiva na sistem v Gorici, da ga bodo lahko tudi na občini Gorica uporabili za njihov sistem in tako doprinesli k temu, da bo mogoča izmenjava kolesa med obema mestoma.

Odgovor 6

Glede točke a.a.i Vzdrževanje in upravljanje sistema naročnik vztraja pri svoji zahtevi.

Naročnik spreminja zahtevo v točki a.a.vii, in sicer tako da se ta po novem glasi:

Izvajalec mora redno (vsaj enkrat dnevno) preverjati napolnjenost baterij električnih koles (tudi v primeru, ko kolo ni priklopljeno na priklopno mesto).


Odgovor 7

Naročnik umika zahtevo po zavarovanju sistema opreme in koles.

Odgovor 8

Naročnik umika zahtevo po zavarovanju sistema opreme in koles.Datum objave: 26.02.2020   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Trenutno objavljeni razpis se bistveno ni spremenil in ni bistveno drugačen od prejšnjega, sedaj je še manj zahteven kot prejšnji glede kompatibilnosti, kar je ključno glede razpisa. Mobilne aplikacije se več ne potrebuje, katera je enostavna za implementacijo in ste jo odstranili. Spremenili ste samo vzdrževanje iz 1 leta v 3 leta, kar je samo izgovor za nov razpis. Vzdrževanje se pa lahko naknadno drugače rešuje kot z novim razpisom, kar kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT). Opozarjamo na nezakonito ponovljen enak razpis, da je razpis premalo spremenjen oz. nič bistvenega.Kot pogoj zahtevate, da za ekonomski in finančni položaj izkažemo promet v zadnjih 3 letih in sicer 2018, 2017 ter 2016. Zadnja 3 leta so 2019, 2018 ter 2017. Prosim za pojasnilo kaj so zadnja 3 leta.Za tehnično in strokovno sposobnost zahtevate:

1 da je ponudnik v zadnjih 5 letih uspešno implementiral 2 projekta vzpostavitve sistema s petimi postajami in najmanj s po 6 stojali za navadna in električna kolesa. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT). Prav tako v nadaljevanju zahtev za tehnično in strokovno sposobnost ne zahtevate več 2 referenci, kjer navajate 10.000 dogodkov.

2 da je ponudnik v zadnjih 5 letih uspešno implementiral 2 projekta vzpostavitve sistema, va katero je vključenih letno vsaj 10.000 izposoj s klicnim centrom, servisno službo, informacijsko podporo in vzdrževanje/premeščanje. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT). Prav tako v nadaljevanju zahtev za tehnično in strokovno sposobnost ne zahtevate več 2 referenci, kjer navajate 10.000 dogodkov.

3 Za projektnega vodjo zahtevate referenco za 2 projekta. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT).

4 Za informacijskega inženirja zahtevate referenco za 2 projekta. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT).Za kriterij povezljivosti navajate:

- da se kolo iz sistema v Novi Gorici lahko vrne v sistem v Gorici (IT).
- Ekolo, katero se izposodi v Novi Gorici se polni v sistemu v Gorici (IT).

Opozarjamo na neverjetno in nezakonito preferiranje obstoječega ponudnika, kateri je vzpostavil sistem v Gorici (IT). V tem primeru se nobeden od ostalih ponudbikov ne more prijaviti na razpis. Celotna oprema in sistem mora biti kompatibilen kar pomeni, da se lahko kupi samo od določenega ponudnika in to je od tistega, kateri je vzpostavil sistem v Gorici (IT). Povsem tržno razumljivo je, da bomo ob pridobivanju ponudb od omenjenega/preferiranega obstoječega ponudnika imeli neverjetne težave pri pridobivanju ponudb, tehnične dokumentacije ter seveda cene, katera vpliva v 80% na končen izbor. Obstoječi preferiran ponudnik ne bo dal ponudbe/cene, kjer bi lahko pošteno kandidirali za uspeh na razpisu. Vsekakor si zna izračunati, kakšno ceno mora ponuditi da mi ne bomo uspešni. Prav tako nam ne bo omogočil pridobitev njegovega računalniškega/informacijskega sistema. Na preferiranje opozarja tudi dejstvo, da če dva ponudnika prejmeta enakko število točk, je odločilno merilo M2!

Prosimo za natančno obrazložitev vsake zgoraj navedbe, kako naj pridobimo konkurenčno ponudbo od obstoječega tujega ponudnika, kateremu je vseeno za kakršno koli konkurenco (verjetno pa ste seznanjeni s tržnim delovanjem poslovanja oz. kako deluje trg)

ODGOVOR

Pogoji se razlikujejo v času vzdrževanja ter tehničnih zahtevah.

Tako so nove tehnične zahteve naslednje:
4. Zagotovljena mora biti tudi možnost vrnitve koles na postajo, ki je že polna. Kot vračilo se smatra zaklep kolesa in sistemska odjava uporabnika od najetega kolesa iz sistema v Novi Gorici ne glede na lokacijo postaje (Nova Gorica ali Gorica).
5. Način, ki omogoča vračanje in izposojo koles v primeru, ko je postaja polna, mora biti prenosljiv na kolo drugega sistema izposoje koles, zaradi integracije s sistemom izposoje koles v Gorici.
6. Priklopna mesta morajo biti fleksibilna, da jih je mogoče dodajati (dodajanje/odvzemanje stojal) tudi na lokaciji drugega sistema.

Pri vzdrževanju so dodane zahteve:
a.a.v. Ponudnik mora zagotoviti premeščanje koles, ki so predmet naročila, tudi s postaj v Gorici.
a.a.vi. Vsakodnevno spremljanje delovanja sistema (redno preverjanje delovanja terminalov, parkirnih stojal, koles, kapacitet baterij na električnih kolesih preveritev se mora izvajati tudi neposredno na terenu vsaj 5 dni v tednu).
a.a.vii. Izvajalec mora poskrbeti, da je baterija električnih koles vedno napolnjena vsaj 20 % (v primeru, ko kolo ni priklopljeno na priklopno mesto).
a.a.viii. Zavarovanje sistema opreme in koles.
Poleg tega je obdobje vzdrževanje daljše, in sicer 36 mesecev.

Dodana je še zahteva glede promocije in obveščanja, in sicer: Izvajalec mora v sklopu predmetnega javnega naročila zagotoviti tudi spominsko tablo z navedbo logotipa ter navedbo o sofinanciranju del iz Kohezijskega sklada , kot je določeno v Uredbi (EU) št. 1303/2013 oziroma določbah predpisa, ki jo bo nadomestil, ter vsakokratnih Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

Glede mobilne aplikacije se zahteve ne spreminjajo, njena vzpostavitev je nujna, kar je navedeno v tehničnih specifikacijah.
Datum objave: 26.02.2020   10:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Trenutno objavljeni razpis se bistveno ni spremenil in ni bistveno drugačen od prejšnjega, sedaj je še manj zahteven kot prejšnji glede kompatibilnosti, kar je ključno glede razpisa. Mobilne aplikacije se več ne potrebuje, katera je enostavna za implementacijo in ste jo odstranili. Spremenili ste samo vzdrževanje iz 1 leta v 3 leta, kar je samo izgovor za nov razpis. Vzdrževanje se pa lahko naknadno drugače rešuje kot z novim razpisom, kar kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT). Opozarjamo na nezakonito ponovljen enak razpis, da je razpis premalo spremenjen oz. nič bistvenega.Kot pogoj zahtevate, da za ekonomski in finančni položaj izkažemo promet v zadnjih 3 letih in sicer 2018, 2017 ter 2016. Zadnja 3 leta so 2019, 2018 ter 2017. Prosim za pojasnilo kaj so zadnja 3 leta.Za tehnično in strokovno sposobnost zahtevate:

1 da je ponudnik v zadnjih 5 letih uspešno implementiral 2 projekta vzpostavitve sistema s petimi postajami in najmanj s po 6 stojali za navadna in električna kolesa. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT). Prav tako v nadaljevanju zahtev za tehnično in strokovno sposobnost ne zahtevate več 2 referenci, kjer navajate 10.000 dogodkov.

2 da je ponudnik v zadnjih 5 letih uspešno implementiral 2 projekta vzpostavitve sistema, va katero je vključenih letno vsaj 10.000 izposoj s klicnim centrom, servisno službo, informacijsko podporo in vzdrževanje/premeščanje. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT). Prav tako v nadaljevanju zahtev za tehnično in strokovno sposobnost ne zahtevate več 2 referenci, kjer navajate 10.000 dogodkov.

3 Za projektnega vodjo zahtevate referenco za 2 projekta. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT).

4 Za informacijskega inženirja zahtevate referenco za 2 projekta. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT).Za kriterij povezljivosti navajate:

- da se kolo iz sistema v Novi Gorici lahko vrne v sistem v Gorici (IT).
- Ekolo, katero se izposodi v Novi Gorici se polni v sistemu v Gorici (IT).

Opozarjamo na neverjetno in nezakonito preferiranje obstoječega ponudnika, kateri je vzpostavil sistem v Gorici (IT). V tem primeru se nobeden od ostalih ponudbikov ne more prijaviti na razpis. Celotna oprema in sistem mora biti kompatibilen kar pomeni, da se lahko kupi samo od določenega ponudnika in to je od tistega, kateri je vzpostavil sistem v Gorici (IT). Povsem tržno razumljivo je, da bomo ob pridobivanju ponudb od omenjenega/preferiranega obstoječega ponudnika imeli neverjetne težave pri pridobivanju ponudb, tehnične dokumentacije ter seveda cene, katera vpliva v 80% na končen izbor. Obstoječi preferiran ponudnik ne bo dal ponudbe/cene, kjer bi lahko pošteno kandidirali za uspeh na razpisu. Vsekakor si zna izračunati, kakšno ceno mora ponuditi da mi ne bomo uspešni. Prav tako nam ne bo omogočil pridobitev njegovega računalniškega/informacijskega sistema. Na preferiranje opozarja tudi dejstvo, da če dva ponudnika prejmeta enakko število točk, je odločilno merilo M2!

Prosimo za natančno obrazložitev vsake zgoraj navedbe, kako naj pridobimo konkurenčno ponudbo od obstoječega tujega ponudnika, kateremu je vseeno za kakršno koli konkurenco (verjetno pa ste seznanjeni s tržnim delovanjem poslovanja oz. kako deluje trg)

ODGOVOR

Naročnik dovoljuje, da se izkaže izpolnjevanje navedenega ekonomskega pogoja s podatki poslovnega leta 2019, 2018, 2017 ali pa leta 2018, 2017, 2016. V primeru, da ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogoja s podatki iz leta 2019, mora ponudbi predložiti računovodski izkaz, iz katerega izhajajo čisti letni prihodki od prodaje v letu 2019, saj za leto 2019 podatki še niso javno objavljeni.


Za tehnično in strokovno sposobnost zahtevate:

1 da je ponudnik v zadnjih 5 letih uspešno implementiral 2 projekta vzpostavitve sistema s petimi postajami in najmanj s po 6 stojali za navadna in električna kolesa. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT). Prav tako v nadaljevanju zahtev za tehnično in strokovno sposobnost ne zahtevate več 2 referenci, kjer navajate 10.000 dogodkov.

ODGOVOR:
Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije v tem delu.


2 da je ponudnik v zadnjih 5 letih uspešno implementiral 2 projekta vzpostavitve sistema, va katero je vključenih letno vsaj 10.000 izposoj s klicnim centrom, servisno službo, informacijsko podporo in vzdrževanje/premeščanje. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT). Prav tako v nadaljevanju zahtev za tehnično in strokovno sposobnost ne zahtevate več 2 referenci, kjer navajate 10.000 dogodkov.
ODGOVOR:
Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije v tem delu.3 Za projektnega vodjo zahtevate referenco za 2 projekta. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT).

ODGOVOR:
Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije v tem delu.


4 Za informacijskega inženirja zahtevate referenco za 2 projekta. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT).

ODGOVOR:
Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije v tem delu.

Za kriterij povezljivosti navajate:

- da se kolo iz sistema v Novi Gorici lahko vrne v sistem v Gorici (IT).
- Ekolo, katero se izposodi v Novi Gorici se polni v sistemu v Gorici (IT).

Opozarjamo na neverjetno in nezakonito preferiranje obstoječega ponudnika, kateri je vzpostavil sistem v Gorici (IT). V tem primeru se nobeden od ostalih ponudbikov ne more prijaviti na razpis. Celotna oprema in sistem mora biti kompatibilen kar pomeni, da se lahko kupi samo od določenega ponudnika in to je od tistega, kateri je vzpostavil sistem v Gorici (IT). Povsem tržno razumljivo je, da bomo ob pridobivanju ponudb od omenjenega/preferiranega obstoječega ponudnika imeli neverjetne težave pri pridobivanju ponudb, tehnične dokumentacije ter seveda cene, katera vpliva v 80% na končen izbor. Obstoječi preferiran ponudnik ne bo dal ponudbe/cene, kjer bi lahko pošteno kandidirali za uspeh na razpisu. Vsekakor si zna izračunati, kakšno ceno mora ponuditi da mi ne bomo uspešni. Prav tako nam ne bo omogočil pridobitev njegovega računalniškega/informacijskega sistema. Na preferiranje opozarja tudi dejstvo, da če dva ponudnika prejmeta enakko število točk, je odločilno merilo M2!

Prosimo za natančno obrazložitev vsake zgoraj navedbe, kako naj pridobimo konkurenčno ponudbo od obstoječega tujega ponudnika, kateremu je vseeno za kakršno koli konkurenco (verjetno pa ste seznanjeni s tržnim delovanjem poslovanja oz. kako deluje trg)


ODGOVOR
V javnem razpisu ni določeno, da mora biti celotna oprema obeh sistemov izposoje kompatibilna. Kot naročnik zahtevamo, da ponudnik poda rešitev, ki bo omogočala fizičen zaklep kolesa iz novogoriškega sistema na postajo goriškega sistema (to je zahteva zaradi strahu pred odtujitvijo kolesa) ter hkrati odjavo iz sistema, kar pa je upravičeno, saj drugače sistem ne bo deloval. V javnem razpisu ni navedeno, da mora ponudnik zagotoviti fizični priklop kolesa iz novogoriškega sistema na postajo goriškega sistema ali obratno, ker se zavedamo, da v tej fazi to ni izvedljivo.

Datum objave: 26.02.2020   10:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Trenutno objavljeni razpis se bistveno ni spremenil in ni bistveno drugačen od prejšnjega, sedaj je še manj zahteven kot prejšnji glede kompatibilnosti, kar je ključno glede razpisa. Mobilne aplikacije se več ne potrebuje, katera je enostavna za implementacijo in ste jo odstranili. Spremenili ste samo vzdrževanje iz 1 leta v 3 leta, kar je samo izgovor za nov razpis. Vzdrževanje se pa lahko naknadno drugače rešuje kot z novim razpisom, kar kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT). Opozarjamo na nezakonito ponovljen enak razpis, da je razpis premalo spremenjen oz. nič bistvenega.Kot pogoj zahtevate, da za ekonomski in finančni položaj izkažemo promet v zadnjih 3 letih in sicer 2018, 2017 ter 2016. Zadnja 3 leta so 2019, 2018 ter 2017. Prosim za pojasnilo kaj so zadnja 3 leta.Za tehnično in strokovno sposobnost zahtevate:

1 da je ponudnik v zadnjih 5 letih uspešno implementiral 2 projekta vzpostavitve sistema s petimi postajami in najmanj s po 6 stojali za navadna in električna kolesa. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT). Prav tako v nadaljevanju zahtev za tehnično in strokovno sposobnost ne zahtevate več 2 referenci, kjer navajate 10.000 dogodkov.

2 da je ponudnik v zadnjih 5 letih uspešno implementiral 2 projekta vzpostavitve sistema, va katero je vključenih letno vsaj 10.000 izposoj s klicnim centrom, servisno službo, informacijsko podporo in vzdrževanje/premeščanje. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT). Prav tako v nadaljevanju zahtev za tehnično in strokovno sposobnost ne zahtevate več 2 referenci, kjer navajate 10.000 dogodkov.

3 Za projektnega vodjo zahtevate referenco za 2 projekta. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT).

4 Za informacijskega inženirja zahtevate referenco za 2 projekta. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT).Za kriterij povezljivosti navajate:

- da se kolo iz sistema v Novi Gorici lahko vrne v sistem v Gorici (IT).
- Ekolo, katero se izposodi v Novi Gorici se polni v sistemu v Gorici (IT).

Opozarjamo na neverjetno in nezakonito preferiranje obstoječega ponudnika, kateri je vzpostavil sistem v Gorici (IT). V tem primeru se nobeden od ostalih ponudbikov ne more prijaviti na razpis. Celotna oprema in sistem mora biti kompatibilen kar pomeni, da se lahko kupi samo od določenega ponudnika in to je od tistega, kateri je vzpostavil sistem v Gorici (IT). Povsem tržno razumljivo je, da bomo ob pridobivanju ponudb od omenjenega/preferiranega obstoječega ponudnika imeli neverjetne težave pri pridobivanju ponudb, tehnične dokumentacije ter seveda cene, katera vpliva v 80% na končen izbor. Obstoječi preferiran ponudnik ne bo dal ponudbe/cene, kjer bi lahko pošteno kandidirali za uspeh na razpisu. Vsekakor si zna izračunati, kakšno ceno mora ponuditi da mi ne bomo uspešni. Prav tako nam ne bo omogočil pridobitev njegovega računalniškega/informacijskega sistema. Na preferiranje opozarja tudi dejstvo, da če dva ponudnika prejmeta enakko število točk, je odločilno merilo M2!

Prosimo za natančno obrazložitev vsake zgoraj navedbe, kako naj pridobimo konkurenčno ponudbo od obstoječega tujega ponudnika, kateremu je vseeno za kakršno koli konkurenco (verjetno pa ste seznanjeni s tržnim delovanjem poslovanja oz. kako deluje trg)

ODGOVOR

Trenutno objavljeni razpis se bistveno ni spremenil in ni bistveno drugačen od prejšnjega, sedaj je še manj zahteven kot prejšnji glede kompatibilnosti, kar je ključno glede razpisa. Mobilne aplikacije se več ne potrebuje, katera je enostavna za implementacijo in ste jo odstranili. Spremenili ste samo vzdrževanje iz 1 leta v 3 leta, kar je samo izgovor za nov razpis. Vzdrževanje se pa lahko naknadno drugače rešuje kot z novim razpisom, kar kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT). Opozarjamo na nezakonito ponovljen enak razpis, da je razpis premalo spremenjen oz. nič bistvenega.

ODGOVOR:

Pogoji se razlikujejo v času vzdrževanja ter tehničnih zahtevah.

Tako so nove tehnične zahteve naslednje:
4. Zagotovljena mora biti tudi možnost vrnitve koles na postajo, ki je že polna. Kot vračilo se smatra zaklep kolesa in sistemska odjava uporabnika od najetega kolesa iz sistema v Novi Gorici ne glede na lokacijo postaje (Nova Gorica ali Gorica).
5. Način, ki omogoča vračanje in izposojo koles v primeru, ko je postaja polna, mora biti prenosljiv na kolo drugega sistema izposoje koles, zaradi integracije s sistemom izposoje koles v Gorici.
6. Priklopna mesta morajo biti fleksibilna, da jih je mogoče dodajati (dodajanje/odvzemanje stojal) tudi na lokaciji drugega sistema.

Pri vzdrževanju so dodane zahteve:
a.a.v. Ponudnik mora zagotoviti premeščanje koles, ki so predmet naročila, tudi s postaj v Gorici.
a.a.vi. Vsakodnevno spremljanje delovanja sistema (redno preverjanje delovanja terminalov, parkirnih stojal, koles, kapacitet baterij na električnih kolesih preveritev se mora izvajati tudi neposredno na terenu vsaj 5 dni v tednu).
a.a.vii. Izvajalec mora poskrbeti, da je baterija električnih koles vedno napolnjena vsaj 20 % (v primeru, ko kolo ni priklopljeno na priklopno mesto).
a.a.viii. Zavarovanje sistema opreme in koles.
Poleg tega je obdobje vzdrževanje daljše, in sicer 36 mesecev.

Dodana je še zahteva glede promocije in obveščanja, in sicer: Izvajalec mora v sklopu predmetnega javnega naročila zagotoviti tudi spominsko tablo z navedbo logotipa ter navedbo o sofinanciranju del iz Kohezijskega sklada , kot je določeno v Uredbi (EU) št. 1303/2013 oziroma določbah predpisa, ki jo bo nadomestil, ter vsakokratnih Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

Glede mobilne aplikacije se zahteve ne spreminjajo, njena vzpostavitev je nujna, kar je navedeno v tehničnih specifikacijah.


Kot pogoj zahtevate, da za ekonomski in finančni položaj izkažemo promet v zadnjih 3 letih in sicer 2018, 2017 ter 2016. Zadnja 3 leta so 2019, 2018 ter 2017. Prosim za pojasnilo kaj so zadnja 3 leta.

ODGOVOR:
Naročnik dovoljuje, da se izkaže izpolnjevanje navedenega ekonomskega pogoja s podatki poslovnega leta 2019, 2018, 2017 ali pa leta 2018, 2017, 2016. V primeru, da ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogoja s podatki iz leta 2019, mora ponudbi predložiti računovodski izkaz, iz katerega izhajajo čisti letni prihodki od prodaje v letu 2019, saj za leto 2019 podatki še niso javno objavljeni.


Za tehnično in strokovno sposobnost zahtevate:

1 da je ponudnik v zadnjih 5 letih uspešno implementiral 2 projekta vzpostavitve sistema s petimi postajami in najmanj s po 6 stojali za navadna in električna kolesa. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT). Prav tako v nadaljevanju zahtev za tehnično in strokovno sposobnost ne zahtevate več 2 referenci, kjer navajate 10.000 dogodkov.

ODGOVOR:
Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije v tem delu.

2 da je ponudnik v zadnjih 5 letih uspešno implementiral 2 projekta vzpostavitve sistema, va katero je vključenih letno vsaj 10.000 izposoj s klicnim centrom, servisno službo, informacijsko podporo in vzdrževanje/premeščanje. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT). Prav tako v nadaljevanju zahtev za tehnično in strokovno sposobnost ne zahtevate več 2 referenci, kjer navajate 10.000 dogodkov.
ODGOVOR:
Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije v tem delu.

3 Za projektnega vodjo zahtevate referenco za 2 projekta. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT).

ODGOVOR:
Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije v tem delu.


4 Za informacijskega inženirja zahtevate referenco za 2 projekta. Zakaj sta potrebna 2 sistema, če že z enim uspešno izpleljanim projektom dokazuješ sposobnost. Prosimo za popravek zahtev, ker kaže na preferiranje določenega ponudnika, kateri je že vzpostavil sistem v Gorici (IT).

ODGOVOR:
Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije v tem delu.

Za kriterij povezljivosti navajate:

- da se kolo iz sistema v Novi Gorici lahko vrne v sistem v Gorici (IT).
- Ekolo, katero se izposodi v Novi Gorici se polni v sistemu v Gorici (IT).

Opozarjamo na neverjetno in nezakonito preferiranje obstoječega ponudnika, kateri je vzpostavil sistem v Gorici (IT). V tem primeru se nobeden od ostalih ponudbikov ne more prijaviti na razpis. Celotna oprema in sistem mora biti kompatibilen kar pomeni, da se lahko kupi samo od določenega ponudnika in to je od tistega, kateri je vzpostavil sistem v Gorici (IT). Povsem tržno razumljivo je, da bomo ob pridobivanju ponudb od omenjenega/preferiranega obstoječega ponudnika imeli neverjetne težave pri pridobivanju ponudb, tehnične dokumentacije ter seveda cene, katera vpliva v 80% na končen izbor. Obstoječi preferiran ponudnik ne bo dal ponudbe/cene, kjer bi lahko pošteno kandidirali za uspeh na razpisu. Vsekakor si zna izračunati, kakšno ceno mora ponuditi da mi ne bomo uspešni. Prav tako nam ne bo omogočil pridobitev njegovega računalniškega/informacijskega sistema. Na preferiranje opozarja tudi dejstvo, da če dva ponudnika prejmeta enakko število točk, je odločilno merilo M2!

Prosimo za natančno obrazložitev vsake zgoraj navedbe, kako naj pridobimo konkurenčno ponudbo od obstoječega tujega ponudnika, kateremu je vseeno za kakršno koli konkurenco (verjetno pa ste seznanjeni s tržnim delovanjem poslovanja oz. kako deluje trg)


ODGOVOR
V javnem razpisu ni določeno, da mora biti celotna oprema obeh sistemov izposoje kompatibilna. Kot naročnik zahtevamo, da ponudnik poda rešitev, ki bo omogočala fizičen zaklep kolesa iz novogoriškega sistema na postajo goriškega sistema (to je zahteva zaradi strahu pred odtujitvijo kolesa) ter hkrati odjavo iz sistema, kar pa je upravičeno, saj drugače sistem ne bo deloval. V javnem razpisu ni navedeno, da mora ponudnik zagotoviti fizični priklop kolesa iz novogoriškega sistema na postajo goriškega sistema ali obratno, ker se zavedamo, da v tej fazi to ni izvedljivo.


Datum objave: 26.02.2020   10:44
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji na strani 22 navajate pogoj, da mora biti gospodarski subjekt registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi. Glede na to, da je predmet javnega naročila dobava, montaža in vzpostavitev samopostrežnega avtomatiziranega sistema izposoje koles v Mestni občini Nova Gorica in zajema dobavo koles, ureditev lokacij, montažo postajališč in implementacijo informacijskega sistema, vzdrževanje in upravljanje sistema v obdobju 3 let, z vsemi potrebnimi spremljajočimi aktivnostmi. Zato
predlagamo, da se doda, da lahko pogoj izpolnjuje tudi podizvajalec, saj gre v naročilu za zelo raznovrstna dela. Primer je ponudnik s podizvajalcem za gradbena dela.

ODGOVOR

Pogoj registracije mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, in sicer mora biti registriran za tisto dejavnost, ki jo pri predmetnem javnem naročilu prevzema v izvajanje.


Datum objave: 01.03.2020   10:18
Naročnik popravlja formulo pri merilu 1, tako da je pravilna formula naslednja:

Skupna ponudbena vrednost v točkah = (najnižja skupna ponudbena vrednost z DDV ) x 80.
( ponujena skupna ponudbena vrednost ocenjevanega ponudnika z DDV)


Datum objave: 04.03.2020   17:06
VPRAŠANJE
Naročnik v odgovorih na vprašanja vztraja pri:
Naročnik vztraja pri zahtevi v pogodbi. Izvorna koda bo izročena naročniku in jo bo naročnik lahko uporabljal le zase, torej za morebitne nadgradnje, vzdrževanje programske opreme. Naročnik kot skrben naročnik namreč ne more kupovati programske opreme, ki jo bo lahko nadgrajeval oz. vzdrževal le en izvajalec iz razloga, ker bo imetnik izvorne kode. Naročnik mora torej kot skrben naročnik poskrbeti, da v okviru javnega naročila, v katerem kupuje programsko rešitev, pridobi tudi izvorno kodo le-te programske rešitve, ki mu omogoča nadgradnje / vzdrževanje.


Kot potencialni ponudniki ugovarjamo taki zahtevi in se na razpis kot tak ne nameravamo prijaviti. Namreč, izvorna koda vsakega programa ali aplikacije je osnovna in odklenjena oblika produkta, ki je ponavadi rezultat dolgoletnega dela in izkušenj. Pri takih sistemih je celo srce celotnega sistema in prodajnega izdelka kot takega. Nepooblaščene osebe bi si z dostopom do tega lahko pridobile veliko prednost. Nekaj takega predati naročniku, kljub nekim zagotovilom da bo namenjeno lastni rabi, nas odvrača od prijave na razpis. Menimo, da so enakega mnenja vsi ponudniki na področju IKT rešitev v podobnih situacijah/ob podobnih zahtevah.

Pod takimi pogoji se celo odpovemo potencialni odškodnini v primeru zlorabe ali nepooblaščenega dostopanja tretjih oseb. Glede na naše poznavanje občinskih IKT služb in zadolžitev, bi tako ali tako za neko nadaljnje urejanje in uporabo programske rešitve (v opdrti izvorni kodi) občina najela zunanje izvajalce. Velika verjetnost je celo, da bi šlo za kakšno od konkurečnih podjetij.

Poleg teh pomislekov imamo tudi pomisleke glede varnosti naših sistemov, kjer bi v primeru zlorabe izvorne kode in interne dokumentacije bili ogroženi tudi naši ostali naročniki. Pristati na nekaj takega bi bilo z naše strani, strateško in poslovno zelo neodgovorno.


Še enkrat prosimo, da razmislite, pretehtate zahtevano in to kar si dejansko želite, ter temu primerno spremenite pogoj.ODGOVOR


"V primeru da ponudnik iz kakršnihkoli razlogov preneha z IKT podporo dobavljenemu sistemu, omogoči naročniku, da še zmeraj razpolaga z delujočim sistemom, a brez dodatnih stroškov od strani ponudnika.

Temu primerno spreminjamo zahtevo po predaji izvorne kode. Spremenjena zahteva je, da v primeru prenehanja izvajanja IKT podpore od strani izbranega ponudnika, ponudnik naročniku dostavi datoteke ali program v obliki pripravljeni za enostaven zagon. Ponudnik naročniku prav tako dostavi vse datoteke potrebne za zagon sistema (obstoječe baze podatkov, konfiguracijske datoteke, itd.).


Naročnik se zavezuje, da bo uporaba ponudnikove intelektualne lastnine omejena na lastno rabo in jo bo ustrezno varoval pred dostopanjem nekih tretjih oseb.
"Izvajalec mora naročniku predati tudi vso uporabniško, razvojno in drugo tehnično dokumentacijo za vse programske izdelke narejene in dobavljene po tej pogodbi, vključno s programi za konfiguriranje, instalacijo preskušanje in podobno. Ko naročnik prevzame dela, izvajalec izda Potrdilo o originalnosti programske opreme, v katerem izvajalec izjavlja, da naročnik z uporabo, prodajo ali drugim načinom razpolaganja dobavljene programske oprema oziroma njenih delov ne krši ne avtorskih, ne kakršnihkoli drugih pravic tretjih oseb"?Datum objave: 10.03.2020   11:50
Naročnik pojasnjuje, da bo pogodba za izvajanje javnega naročila »Vzpostavitev sistema in upravljanje sistema izposoje koles GO-KOLO« in pogodba za vzdrževanje sistema izposoje koles sklenjena z vsakim naročnikom posebej, in sicer bo z naročnikom Mestna občina Nova Gorica sklenjena pogodba, katere predmet bo vzpostavitev/vzdrževanje sistema izposoje koles na lokaciji: Rožna Dolina Univerza, Gradnikova, Solkan most, Vrtnica, Eda center 2, Kromberk - Damber ter z naročnikom RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica pogodba, katere predmet bo vzpostavitev/vzdrževanje sistema izposoje koles na lokaciji: Šolski kare ob Magistrali, Urbani del naselja Šempeter.