Dosje javnega naročila 000935/2020
Naročnik: BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Blago: NAKUP ANALIZATORJA ZA TESTE KOAGULACIJE S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM.
ZJN-3: Odprti postopek

JN000935/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.02.2020
JN000935/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.03.2020
JN000935/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.03.2020
JN000935/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000935/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 033-077155
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
SI
Sežana
Slovenija
Saša Prinčič, Silvana Šonc
jn@bsezana.si
+386 57074000

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-sezana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/341361/JN_05-20_-RD_Analizator_za_teste_koagulacije.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16023
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP ANALIZATORJA ZA TESTE KOAGULACIJE S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM.
Referenčna številka dokumenta: JN 05/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP ANALIZATORJA ZA TESTE KOAGULAICJE S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM za obdobje 7 let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
38434000
50410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Analizator za teste koagulacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.03.2020   08:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.03.2020   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.03.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
Sežana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.02.2020   09:08
VPRAŠANJE št.1:
Spoštovani,
Pri MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ANALIZATORJA ZA TESTE
KOAGULACIJE:
Pod točko 11 zahtevate: Analizator mora imeti lastno podatkovno enoto, na katero se shranjujejo rezultati analiz
(rezultati najmanj 1000 vzorcev pacientov).
Zanima nas ali bo za naročnika sprejemljivo, če ponudimo sistem, ki ima podatkovno bazo za
500 vzorcev oz. 2500 meritev.
Vnaprej hvala za omilitev/ugoditev zahteve.
Lep pozdrav

ODGOVOR na vprašanje št. 1:
Naročnik bo na Portalu javnih naročil objavil spremembo razpisne dokumentacije na naslednji način:
Točka 11 se po novem glasi: "Analizator mora imeti lastno podatkovno enoto, na katero se shranjujejo rezultati analiz (najmanj 500 vzorcev)".

Datum objave: 28.02.2020   09:09
VPRAŠANJE št.2:
Naročnik zahteva, da ima ponudnik pooblaščen servis s sedežem v Sloveniji. Naročnika prosimo, da skladno z načelom proste konkurence dopusti, da je sedež ponudnikovega pooblaščenega servisa lahko tudi znotraj EU, seveda pod pogojem, da bo ponudnik izpolnjeval vse ostale zahteve glede servisiranja t.j. odzivne čase, čase za odpravo napak itd.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR na vprašanje št. 2:
DA, za naročnika je sprejemljiv tudi sedež ponudnikovega pooblaščenega servisa izven SLO (znotraj EU) in sicer pod pogojem, da ponudnik izpolnjuje vse ostale zahteve glede servisiranja določene v razpisnih pogojih (odzivne čase, čase za odpravo napak, ...) ter da serviser tekoče govori in razume slovenski jezik.

Datum objave: 28.02.2020   09:10
VPRAŠANJE št.3:
Spoštovani,

vprašanja se nanašajo na zagotavljanje storitev servisa:

1. Prosimo, da se z namenom jasne definicije obveznosti pogodbenih strank navede, da odzivni čas in čas za odpravo napake tečeta znotraj rednega delovnega časa t.j. od ponedeljka do petka med 07.00 in 15.00 uro.

2. Prosimo za manjšo spremembo glede roka za odpravo napak v kolikor je potrebna dobava rezervnega dela iz tujine - ker dobava rezervnih delov iz tujine poteka zgolj med delavniki prosimo, da se v pogodbo doda, da v kolikor je potrebna dobava rezervnega dela iz tujine bo okvara odpravljena v 3 delovnih dneh od prijave okvare.

3. Prosimo, da se jasno definira odzivni čas in določbo doda v pogodbo. Predlagamo, kot sledi:
Odzivni čas je zagotovljeno obdobje od prijave napake s strani naročnika, do povratnega klica ponudnika.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR na vprašanje št. 3:
Vsi trije predlogi pod vprašanjem št. 3 (1-3), zaradi narave in organizacije dela v laboratoriju, za naročnika niso sprejemljivi. Naročnik ne bo spreminjal zahtev.

Datum objave: 28.02.2020   09:11
VPRAŠANJE št 4:
V razpisni dokumentaciji navajate, da mora v primeru, da ponudnik v času trajanja pogodbe nudi akcijske cene posameznega potrošnega materiala, ki so nižje od cen iz pogodbe, naročniku nuditi posamezen potrošni material po akcijskih cenah.

Naročniku bi želeli pojasniti, da se cene artiklov določajo za vsako stranko posebej, glede na obseg in vrste preiskav, pogoje dobave opreme in servisiranja, čas trajanja pogodbe itd. Na podlagi navedenega lahko med cenami artiklov med posameznimi strankami pride do razhajanj, zato prosimo za umik navedene določbe.


Hvala

ODGOVOR na vprašanje št. 4:
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.

Datum objave: 28.02.2020   09:13
VPRAŠANJE
Spošotvani,

v pogodbi navajate:

Dobavitelj se zaveže, da bo v primeru, če bo odprava napake na opremi trajala dlje časa, kot je dogovorjeno s to pogodbo oz. če se bo ista napaka na posameznem kosu opreme ponovila najmanj dvakrat, tako opremo zamenjal z najmanj enakovredno opremo.

Glede na to, da pogodba vsebuje določbe o odpravi napak, rokih v katerem morajo biti napake odpravljene itd. je navedeno določilo nesorazmerno s predmetom pogodbe. Tudi v kolikor bi na opremi prišlo do enake napake dvakrat ali več, jo je dobavitelj dolžan odpraviti v pogodbenih rokih. V kolikor je dobavitelj ne bi odpravil in ne bi omogočil funkcionalnega delovanja opreme v pogodbenem roku, je naročnik upravičen do varovalk, ki mu jih omogoča pogodba t.j. pogodbena kazen, odškodninska odgovornost, unovčenje finančnega zavarovanja itd.

Zato prosimo za umik določbe iz vzorca pogodbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR na vprašanje št. 5:
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.

Datum objave: 28.02.2020   09:14
VPRAŠANJE št. 6:
1. Pod ostalimi zahtevami je v razpisni dokumentaciji pod točko 2 navedeno, da mora ponudnik predložiti navodila za uporabo in vzdrževanje analizatorja v slovenskem jeziku.
Naročnika prosimo za potrditev, da lahko ponudnik ob sami oddaji ponudbe predloži samo navodila v angleškem jeziku, navodila v slovenskem jeziku pa predloži izbrani ponudnik ob sami primopredaji.

2. V razpisni dokumentaciji je pod A.03.1.3. SPLOŠNI DEL STROKOVNIH KRITERIJEV pod točko 3 navedeno, da mora ponudnik predložiti katalog ter navodila za uporabo reagentov tudi v slovenskem jeziku.
Naročnika prosimo za potrditev, da lahko ponudnik ob sami oddaji ponudbe predloži katalog in navodila za uporabo reagentov v angleškem jeziku, v slovenskem jeziku pa predloži izbrani ponudnik, če bo to potrebno, ob pozivu naročnika.

3. Naročnika prosimo za potrditev, da lahko ponudnik uradna potrdila tujih organov predloži v tujem jeziku in nato, če bo potrebno, po vašem pozivu predloži slovenski prevod.

4. V razpisni dokumentaciji je pod B.02.6. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV, pogoj 1. navedeno, da morajo ponudniki tudi za podizvajalce predložiti podpisane izjave na obrazcu D.01 FIZIČNA OSEBA - IZJAVA IN POOBLASTILO za vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa.
Glede na to, da naročnik v večini držav EU nima dostopa do uradnih evidenc in registrov, ali lahko namesto obrazca D.01 FIZIČNA OSEBA - IZJAVA IN POOBLASTILO za podizvajalca iz tujine predložimo certifikate o nekaznovanosti, ki odražajo aktualno pravno relevantno stanje?

5. Ali lahko obrazec št. D.03 POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU - REFERENCE PONUDNIKA s podpisom potrdi tudi končni uporabnik opreme (npr. vodja oddelka na katerem je oprema locirana)?


ODGOVOR na vprašanje št. 6:
Zaporedna št. 1
DA, ponudnik lahko navodila v slovenskem jeziku predloži tudi ob primopredaji analizatorja.

Zaporedna št. 2
DA, ponudnik lahko katalog in navodila za uporabo reagentov v slovenskem jeziku predložitudi ob primopredaji analizatorja.

Zaporedna št. 3
Ponudnik lahko uradna potrdila tujih organovpredloži v angleškem jeziku in na poziv naročnika predloži prevod uradnih potrdil tujih organov v slovenski jezik.

Zaporedna št. 4
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.

Zaporedna št. 5
Obrazec št. D.03 POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU - REFERENCE PONUDNIKA naj podpiše oseba, ki ima pri naročniku pooblastilo za podpis predmetnega obrazca.

Datum objave: 12.03.2020   13:15
VPRAŠANJE št.7:
Vezano na odgovor z dne 28.02.2020 ob 09:14, Zaporedna št. 4:
V ZJN-3 je v 77. členu (Dokazila) glede kazenske evidence zapisano:
»(3) Kot zadosten dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona, naročnik sprejme naslednja dokazila:
a) v zvezi s prvim odstavkom 75. člena tega zakona izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev;«

Ponovno prosimo naročnika, da lahko podizvajalec iz tujine namesto obrazca D.01 FIZIČNA OSEBA - IZJAVA IN POOBLASTILO sam predloži certifikate o nekaznovanosti, ki odražajo aktualno pravno relevantno stanje.


ODGOVOR na vprašanje št. 7:
Lahko predloži potrdilo, če bo iz njega razvidno izpolnjevanje pogoja na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb.

Datum objave: 12.03.2020   13:19
VPRAŠANJE št.8:
Spoštovani,
v Pogoju 10 razpisne dokumentacije zahtevate referenčni seznam uporabnikov analizatorjev. V referenčnem seznamu zahtevate reference za opravljene dobave s vrednostjo referenčnega posla.
Prosimo vas za odobritev, da ponudnik lahko poda s strani proizvajalca podpisan in potrjen seznam z vsemi podatki za proizvajalčeve referenčne uporabnike v EU, vendar brez pogodbenih vrednosti posla in analizatorja (v skladu s GDPR). Ker gre za enotno EU tržišče vas naprošamo da tej zahtevi ugodite.
Proizvajalci za pooblaščene distributerje izberejo zanesljive in usposobljene partnerje iz IVD dejavnosti, ki imajo ustrezno servisno in aplikativno podporo, zato vas naprošamo, da ponudnik lahko poda potrjen in podpisan seznam proizvajalčevih referenčnih uporabnikov v EU za enake ali enakovredne sisteme, kot so zahtevani v tehničnih specifikacijah z naslednjimi podatki:
Naročnik (naziv, naslov)
Tip aparata
Datum dobave
Odgovorna oseba naročnika za potrditev referenčnega posla( ime, priimek, e-pošta)
Hvala.
Lep pozdrav.


ODGOVOR na vprašanje št. 8:
Vrednost posla in analizatorja, kot je naročniku znano, ni predmet GDPR-ja. Ponudniki lahko k svoji ponudbi priložijo potrjen in podpisan seznam proizvajalčevih referenčnih uporabnikov v EU za enake ali enakovredne sisteme, vendar mora s ponudbo podati tudi vse podatke, kot jih zahteva naročnik z razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 12.03.2020   13:20
VPRAŠANJE št. 9:
Pozdravljeni, vezano na drugo točko tehničnih zahtev naročnika sprašujemo, ali lahko ponudimo analizator, ki ima izvedbo testov koagulacije PČ (v enotah sekunda, delež in INR) ter vrednost D-dimer (v enotah ng/L).

ODGOVOR na vprašanje št. 9:
Naročnik bo na Portalu javnih naročil objavil spremembo razpisne dokumentacije na naslednji način:
Točka 2 se po novem glasi: "Analizator mora imeti izvedbo testov koagulacije PČ (sekunda, delež in INR) ter vrednost D-Dimer (µg/L ali ng/L).".

Datum objave: 12.03.2020   13:21
VPRAŠANJE št. 10:
Spoštovani, v strokovnih zahtevah pod točko 18 navajate, da je za analizator in vso pripadajočo opremo na voljo prostor na pultu, dimenzij 140*50 cm (širina*globina). Prosimo vas, da omilite razpisne zahteve in dovolite, da ponudimo analizator širine 92 cm (100 cm z LCD zaslonom vred) in globine 60 cm. Ponudnik je pripravljen zagotoviti ustrezno nosilno podlago za razširitev pulta v dimenziji globine.

ODGOVOR na vprašanje št.10:
Naročnik bo na Portalu javnih naročil objavil spremembo razpisne dokumentacije na naslednji način:
Točka 18 se po novem glasi: »Za analizator in vso pripadajočo opremo je na voljo prostor na pultu, dimenzij 140*50 cm (širina*globina). Dovoljena je namestitev analizatorja z dimenzijami 100x 60 cm (širina*globina), v kolikor se analizator namesti na ustrezno nosilno podlago za razširitev pulta, ki je vračunana v ponudbeni ceni«.

Datum objave: 12.03.2020   13:22
VPRAŠANJE št. 11:
Spoštovani, v razpisni dokumentaciji v splošnem delu strokovnih kriterijev pod točko 4 zahtevate, da mora ponudnik predložiti dokazilo o uporabi ponujenega analizatorja v najmanj 3eh medicinskih laboratorijih v Republiki Sloveniji (s pridobljenim dovoljenjem za delo) ali najmanj 2h medicinskih laboratorijih znotraj EU akreditiranih na standardu ISO 15189. Prosimo vas, da razširite pogoje tudi na ostale države Evrope (na primer Švico, Združeno kraljestvo, ).

ODGOVOR na vprašanje št.11:
Naročnik bo na Portalu javnih naročil objavil spremembo razpisne dokumentacije na naslednji način:
»Ponudnik mora predložiti dokazilo o uporabi ponujenega analizatorja v najmanj 3eh medicinskih laboratorijih v Republiki Sloveniji (s pridobljenim dovoljenjem za delo) ali najmanj 2h medicinskih laboratorijih znotraj EU, Švice ali Združenega kraljestva, akreditiranih po standardu ISO 15189«.

Datum objave: 16.03.2020   13:22
SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE - obvestilo naročnika
Naročnik bo zaradi izrednih razmer povezanih s korona virusom na Portalu javnih naročil objavil spremembo razpisne dokumentacije, kot sledi:

Četrti odstavek poglavja A.07 PREDLOŽITEV PONUDBE razpisne dokumentacije, se po novem glasi: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 do dne 31.3.2020 najkasneje do 8.30 ure.

Prvi odstavek poglavja A.08 ODPIRANJE PONUDNB razpisne dokumentacije, se po novem glasi: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 31.3.2020 in se bo začelo ob 9.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.»