Dosje javnega naročila 000507/2020
Naročnik: OBČINA METLIKA, Mestni trg 24, 8330 Metlika
Gradnje: CONA PRI PILDU - 2. etapa
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 545.329,84 EUR

JN000507/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.01.2020
JN000507/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.02.2020
JN000507/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2020
JN000507/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.05.2020
JN000507/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.08.2020

Revizijski zahtevki
26.03.2020 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
26.03.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
09.04.2020 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
09.04.2020 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
07.05.2020 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-058-2020-7.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN000507/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA METLIKA
Mestni trg 24
8330
SI
Metlika
Slovenija
Martina Nemanič
martina.nemanic@metlika.si
+386 73637400

Internetni naslovi
http://www.metlika.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.metlika.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15797
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: CONA PRI PILDU - 2. etapa
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja komunalne opreme dela poslovne cone »Pri Pildu«, Metlika, in sicer:
- cca. 360 m ceste (186 m ceste C in 174 m ceste D) s hodnikom za pešce in ureditev parkirišč za tovornjake (15 PM),
- cestne razsvetljave- CR (20 kandelabrov),
- cca. 352 m fekalne kanalizacije ter
- cca. 188 m vodovoda.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Poslovna cona Pri Pildu Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja komunalne opreme dela poslovne cone »Pri Pildu«, Metlika, in sicer:
- cca. 360 m ceste (186 m ceste C in 174 m ceste D) s hodnikom za pešce in ureditev parkirišč za tovornjake (15 PM),
- cestne razsvetljave- CR (20 kandelabrov),
- cca. 352 m fekalne kanalizacije ter
- cca. 188 m vodovoda.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
"Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. "
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.02.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.02.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.02.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA METLIKA
Mestni trg 24
8330
Metlika
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.02.2020   08:02
VPRAŠANJE 1
Ali lahko namesto potrdil bank predložimo S.BON2 - Ajpes ali S.BON 1/P - Ajpes?

ODGOVOR 1
Ponudnik lahko predloži BON obrazec (ali enakovreden obrazec druge bonitetne hiše) iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev, pri čemer mora biti izpolnjena tudi naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti potrdila.
Datum objave: 03.02.2020   08:03
VPRAŠANJE 2
Ali moramo že v ESPD obrazec vpisati višino zavarovanja za odgovornost 150.000,00 EUR?

ODGOVOR 2
Da.
Datum objave: 03.02.2020   08:03
VPRAŠANJE 3
Koliko je ocenjena vrednost del?

ODGOVOR 3
Naročnik ne bo objavil podatka o ocenjeni vrednosti.
Datum objave: 03.02.2020   08:04
VPRAŠANJE 4
Ali lahko reference predložimo na predhodno potrjenih obrazcih iz drugih razpisov?

ODGOVOR 4
V skladu s 1. točko Navodil ponudnika za izdelavo ponudbe.
Datum objave: 03.02.2020   10:40
VPRAŠANJE 5
Zavarovanje odgovornosti se v višini 150.000,00 EUR zahteva šele v fazi podpisa pogodbe. Smiselno se nam zdi, da sedaj vpišemo v ESPD znesek, ki ga trenutno imamo, saj se izjava nanaša na datum podpisa.

ODGOVOR 5
Ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo ob podpisu pogodbe naročniku izročil dokazila o sklenjenem zavarovanju.
Datum objave: 03.02.2020   10:40
VPRAŠANJE 6
Ali lahko referenčni pogoj za vodjo gradnje in za ponudnika pod točko b) izpolnimo z več referenčnimi objekti skupaj?

ODGOVOR 6
Referenca iz vsake posamezne točke mora v celoti izhajati iz enega posla.
Datum objave: 03.02.2020   10:41
VPRAŠANJE 7
Ali mora biti referenca potrjena s strani investitorja ali naročnika? opomba: Na referenčnem objektu smo sodelovali kot podizvajalec.

ODGOVOR 7
Kot zaključen posel se upošteva posel, ki je izveden skladno s pogodbo in prevzet s strani investitorja (pridobljeno uporabno dovoljenje ali uspešno izvedena primopredaja objekta).
Datum objave: 03.02.2020   10:42
VPRAŠANJE 8
Ali se ena pogodba smatra za eno referenco?

ODGOVOR 8
Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudbe uspešno zaključil vse spodaj naštete referenčne posle:
a) novogradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo ceste v vrednosti vsaj 600.000,00 EUR brez DDV in
b) gradnjo cestne razsvetljave-CR v vrednosti vsaj 60.000,00 EUR brez DDV in
c) gradnjo fekalne kanalizacije v vrednosti vsaj 60.000,00 EUR brez DDV in
d) gradnjo vodovoda v vrednosti vsaj 40.000,00 EUR brez DDV.
Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b, c, d) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih referenčnih poslov ponudnika, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla.
Kot zaključen posel se upošteva posel, ki je izveden skladno s pogodbo in prevzet s strani investitorja (pridobljeno uporabno dovoljenje ali uspešno izvedena primopredaja objekta).

Datum objave: 03.02.2020   15:01
VPRAŠANJE 9
Kdo je potrjevalec reference? Naročnik ali investitor?

ODGOVOR 9
Kot zaključen posel se upošteva posel, ki je izveden skladno s pogodbo in prevzet s strani investitorja (pridobljeno uporabno dovoljenje ali uspešno izvedena primopredaja objekta)
Datum objave: 04.02.2020   14:10
VPRAŠANJE 10
Vprašanje VODOVOD: predvidena je izgradnja 5 vodomernih jaškov.

Katere dimenzije, pokrov - nosilnost,...; nikjer ni opredeljena izvedba?

Ali ja lahko standarden PE vodomerni jašek?

ODGOVOR 10
Naročnik bo objavil dodatno pojasnilo glede vodomernih jaškov; na spletni strani bo objavil primer vodomernega jaška za običajen vodomer DN20, ki je bil mišljen v tem popisu. Pokrov mora biti povozen. Jaški so lahko tudi PE.Datum objave: 04.02.2020   14:10
VPRAŠANJE 11
Ali moramo že ob prijavi na razpis razpolagati s polico v višini 150.000,00 EUR?

ODGOVOR 11
Ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo ob podpisu pogodbe naročniku izročil dokazila o sklenjenem zavarovanju.
Datum objave: 04.02.2020   14:11
VPRAŠANJE 12
Kateri datum se vpiše kot končni datum pri času realizacje objekta?

ODGOVOR 12
V skladu z razpisno dokumentacijo je rok za izvedbo naročila 31.5.2021.
Datum objave: 05.02.2020   08:02
VPRAŠANJE 13
Ali na menično izjavo za resnost ponudbe vpišemo samo en TRR?

ODGOVOR 13
Ponudnik vpiše vse transakcijske račune, ki jih ima odprte.
Datum objave: 05.02.2020   10:59
VPRAŠANJE 14
Ali moramo imeti na dan oddaje ponudbe sklenjeno polico za odgovornost v višini 150.000,00 EUR?
Odgovorite z DA ali NE

ODGOVOR 14
Glej odgovor 5 in 11.
Datum objave: 05.02.2020   14:29
VPRAŠANJE 15
Naročnika prosimo, da zniža refrenčno vrednost izgradnje fekalne kanalizacije in cestne razsvetljave iz 60.000 na 50.000, ker bo tako pridobil več ponudb usposobljenih ponudnikov. Hvala!

ODGOVOR 15
Naročnik ne bo spreminjal zahtevanih pogojev.
Datum objave: 06.02.2020   13:42
VPRAŠANJE 16
VPRAŠANJE 14
Ali moramo imeti na dan oddaje ponudbe sklenjeno polico za odgovornost v višini 150.000,00 EUR?
Odgovorite z DA ali NE

ODGOVOR 14
Glej odgovor 5 in 11.

Vaša odgovora 5 in 11 nista odgovora na postavljeno vprašanje. Prosimo za odgovor na postavljeno vprašanje. Vprašanje se glasi: Kdaj mora biti sklenjena polica za višino 150.000,00 EUR? Datum sklenjene police in datum predložitve police sta dva različna pojma.


ODGOVOR 16
Ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe naročniku izročiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju odgovornosti, kdaj pa bo zavarovanje sklenil, je stvar ponudnika.
Datum objave: 06.02.2020   13:59
VPRAŠANJE 17

VPRAŠANJE 13
Ali na menično izjavo za resnost ponudbe vpišemo samo en TRR?

ODGOVOR 13
Ponudnik vpiše vse transakcijske račune, ki jih ima odprte.

Ali boste popravili obrazec menične izjave. Obrazec se glasi na en TRR.

ODGOVOR 17
Obrazec je objavljen v wordovi obliki in lahko ponudnik vanj vpiše/navede vse odprte TRR.