Dosje javnega naročila 000643/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-11/20; Izvajanje konzultantske storitve pri pripravi zahtevne investicijske dokumentacije in ostalih analiz ter poročil
ZJN-3: Odprti postopek

JN000643/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.02.2020
JN000643/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2020
JN000643/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000643/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 025-056707
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-19-001648/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15801
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-11/20; Izvajanje konzultantske storitve pri pripravi zahtevne investicijske dokumentacije in ostalih analiz ter poročil
Referenčna številka dokumenta: 43001-464/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje konzultantske storitve pri pripravi zahtevne investicijske dokumentacije in ostalih analiz ter poročil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje konzultantske storitve pri pripravi zahtevne investicijske dokumentacije in ostalih analiz ter poročil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 68
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.03.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.03.2020   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.03.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.03.2020   07:38
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da pojasni, ali se izdelava izvedbenega načrta šteje za projektiranje.


ODGOVORKot projektiranje se šteje izdelava projektne dokumentacije.
V 1.odstavku 4.člena Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS št. 36/18 in 51/18 popr.) je navedeno : »Projektno dokumentacijo, ki jo izdela projektant, sestavljajo idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev, projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, projektna dokumentacija za izvedbo gradnje in projektna dokumentacijo izvedenih del (v nadaljnjem besedilu: projektna dokumentacija).«
Izvedbeni načrt ne spada med projektno dokumentacijo, zato se izdelava izvedbenega načrta ne more šteti kot projektiranje.

Izvedbeni načrt je načrt za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del, lahko pa tudi vzdrževalnih del v javno korist na javni cesti, kot je navedeno v 3.členu Pravilnika za izvedbo investicijski vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS št.7/12).Datum objave: 11.03.2020   07:38
VPRAŠANJE
Prosimo Naročnika, da pojasni, kaj se šteje za konzultantske storitve na investicijskih projektih področja glavnih in regionalnih cest uvrščenih v proračun Republike Slovenije.

ODGOVOR


Kot konzultantske storitve na investicijskih projektih na področju glavnih in regionalnih cest uvrščenih v proračun Republike Slovenije se šteje izvajanje konzultantskih storitev na projektih navedenih v točki 3.3. Projektno vodenje investicij Opisa naročila, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Navajamo povzetek iz Opisa naročila:

3.3. Projektno vodenje investicij

DRSI ima uvedeno projektno vodenje investicij in sicer :
- Projekt Vzhod
- Projekt Zahod
- Projekt Sever
- Projekt Jug
- Projekt Geomehanika
- Projekt Objekti
- Projekt Kolesarske povezave
- Projekt Okolje


Skladno s točko 3.2.3.3.2 Navodil za pripravo ponudbe Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti za Naročnika v času trajanja pogodbe za razpisane storitve ne smejo izvajati konzultantskih storitev na projektih navedenih v točki 3.3. Opisa naročila.