Dosje javnega naročila 000555/2020
Naročnik: KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje varnostno-receptorske službe na naslovu Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000555/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.01.2020
JN000555/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000555/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Gospodinjska ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
sedež KGZS, Betka Gregorc
betka.gregorc@kgzs.si
+386 15136600
+386 15136650

Internetni naslovi
http://www.kgzs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kgzs.si/kgzs/o-kgzs/razpisne-dokumentacije
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15828
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
kmetijstvo in gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje varnostno-receptorske službe na naslovu Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
izvajanje varnostno-receptorske službe
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
odklepanje vhodnih vrat poslovne stavbe KGZS,
sprejem, evidentiranje in usmerjanje strank, obiskovalcev, zunanjih izvajalcev,
nadzor nad vstopanjem, gibanjem in izstopanjem zaposlenih, obiskovalcev, strank, zuna-njih izvajalcev v poslovne prostore naročnika,
vzdrževanje reda v vhodni avli in v neposredni bližini poslovne stavbe,
skrb za urejenost dvorišča poslovne stavbe (pometanje listja, posip soli, kidanje snega...)
sprejem in prevezava telefonskih klicev,
prevzem in oddaja pošte,
izdaja urban in ključev za službene avtomobile zaposlenim ter skrb za vzdrževanje avto-mobilov,
varovanje oseb in premoženja pred uničenjem, poškodovanjem, tatvino in drugimi obli-kami škodljivega ravnanja,
protipožarno izvajanje ukrepov varovanja ljudi in premoženja,
izvajanje ukrepov ob zaznavi kaznivega dejanja ali drugega varnostnega pojava,
zavarovanja kraja kaznivih dejanj oziroma dogodka,
izvajanje ukrepov v skladu s 45. členom ZZasV-1,
ustrezno ukrepanje v primeru posredne ali neposredne ogroženosti ljudi ali premoženja v poslovnih prostorih naročnika,
v primeru kakršnega koli alarma fizični pregled lokacije in izvedba potrebnih ukrepov,
izvajanje drugih nalog s področja splošne varnosti in urejenosti poslovne stavbe.

Izvajalec se zaveže opravljati dogovorjene naloge vsak delovnik in sicer od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 uro z enim varnostnikom.
Naročnik si pridružuje pravico do prilagajanja ali spreminjanja izvajanja storitev glede časovne razporeditve dogovorjenih nalog, pri čemer mora spremembo izvajalcu sporočiti najkasneje dva (2) dni pred predvideno spremembo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 18.03.2020
Konec: 17.03.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.02.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.02.2020   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.02.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.02.2020   12:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V navodilih za pripravo ponudbe imate v točki 8. pod alinejo 12 zapisano, da sestava razpisne dokumentacije obsega tudi obrazec zavarovanja pogodbenih obveznosti. Kje pa se ta obrazec nahaja?

LP

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Prišlo je do neljube napake, da se je obrazec pozabil dodati, za kar se opravičujemo. Obrazec je sedaj dodan med razpisno dokumentacijo na naši spletni strani.

Lep pozdrav!


Datum objave: 05.02.2020   14:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo, da objavite višino vaših zagotovljenih sredstev.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Višina zagotovljenih sredstev naročnika za ta namen ni del razpisne dokumentacije in s tem del objave na portalu JN.

Lep pozdrav!


Datum objave: 06.02.2020   10:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V tehničnih specifikacijah predmetnega javnega naročila št. 3002/20 imate opisan obseg varovanja. V 5. alineji teh specifikacij kot zadolžitev varnostnika, navajate skrb za urejenost dvorišča poslovne stavbe (pometanje listja, posip soli, kidanje snega...), v 8. alineji pa izdajo urban in ključev za službene avtomobile zaposlenim ter skrb za vzdrževanje avtomobilov. Pri tem vas opozarjamo, da je v drugi točki 2. člena Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-1) opisan pojem zasebnega varovanja, katero je gospodarska dejavnost, namenjena varovanju ljudi in premoženja, ki jo Republika Slovenija ureja v javnem interesu z namenom varovanja javnega reda, javne varnosti, varstva naročnikov, tretjih oseb in varnostnega osebja, ki neposredno opravlja dejavnost. Zasebno varovanje opravlja lahko le podjetje, ki ima registrirano dejavnost, ima veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za opravljanje zasebnega varovanja v skladu s tem zakonom. Neposredno pa lahko dela zasebnega varovanja opravlja varnostno osebje, ki ima veljavno licenco ter izpolnjuje pogoje za opravljanje nalog zasebnega varovanja, določene za varnostno osebje v skladu z zakonom (3. člen ZZasV-1).

Vsaka pogodba o zasebnem varovanju, ki jo podpišeta naročnik in izvajalec storitev zajema tudi obseg varovanja, kjer je jasno opredeljeno tudi območje varovanja. Glede izvajanja zahtevanih nalog varnostnika je zato zagotovo vprašljivo dejstvo, da mora pri nekaterih opisanih delih varnostnik zavestno zapustiti svoje delovno mesto.Torej postane varovano območje nevarovano in sicer z načrtnim kršenjem pogodbenih in zakonskih določil, obenem pa predmet morebitnih nepredvidenih dogodkov, pri katerih bi moral varnostnik posredovati v okviru svojih delovnih nalog in pristojnosti v skladu z zakonom. Seveda bi v takšnem primeru dogodek verjetno postal tudi predmet odškodninskih ali celo kazenskih odgovornosti.

Ponudniki moramo k ponudbeni dokumentaciji priložiti tudi podpisano izjavo, katere prva točka navaja, da ponudniki sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz dokumentacije za javno naročilo št. 3002/20 katerega predmet je »IZVAJANJE VARNOSTNO-RECEPTORSKE SLUŽBE na naslovu Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana«. V primeru podpisa takšne izjave se torej strinjamo, da bomo opravljali dela, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. S tem pa obenem potrjujemo, da bomo izvajali dela, ki so v nasprotju z zakonom, ki regulira področje zasebnega varovanja.

V kolikor potrebujete delavca, ki bo opravljal dela v skladu z vašimi zahtevami potem predlagamo, da zaposlite še osebo - hišnika vzdrževalca, ki bo tovrstna dela lahko opravljala tudi v okviru svoje usposobljenosti.

Prosimo vas, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo in pod specifikacije predmeta javnega naročila navedete le dela, ki jih bo varnostno osebje lahko izvajalo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Menimo, da je razpisna dokumentacija, vključno s specifikacijo predmeta javnega naročila ustrezna, zato je ne nameravamo spremeniti.

Lep pozdrav!Datum objave: 07.02.2020   09:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da ste že ovrgli spremembo razpisne dokumentacije glede specifikacije predmeta javnega naročila
nas zanima, kdo odškodninsko odgovarja za škodo ki lahko nastane, če bo prišlo do škode
pri vzdrževanju avtomobilov, ki bodo vzdrževani s strani varnostnika?

Kakšna kvalificirana zananja mora imeti varnostnik vzdrževalec avtomobilov?

Ali se oddaja in prevzem pošte izvaja na objektu?

ODGOVOR

Za škodo, ki lahko nastane, če bi prišlo do škode pri vzdrževanju avtomobilov, ki bodo vzdrževani s strani varnostnika, odgovarja naročnik KGZS.
Varnostnik za vzdrževanje avtomobilov ne potrebuje kvalificiranih znanj, saj gre zgolj za osnovno redno vzdrževanje.
Oddaja in prevzem pošte se izvaja na objektu s strani tajništva ter na pošti, ki se nahaja čez cesto poslovne stavbe in je od poslovne stavbe oddaljena približno 20 metrov.


Datum objave: 07.02.2020   13:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kje se nahaja obrazec - "Pooblastilo za pridobitev podatkov od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije"?

Lp

ODGOVOR

Obrazec se nahaja na naši spletni strani med ostalimi obrazci, kjer je objavljena razpisna dokumentacija (obrazec se imenuje "Pooblastilo ZPIZ").

LP


Datum objave: 10.02.2020   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V zvezi z vašim posredovanim odgovorom na vprašanje ponudnika glede zadolžitev varnostnika, smo pridobili strokovno mnenje reprezentativne zbornice.

Varnostno osebje (v tem primeru varnostnik) lahko opravlja samo tiste naloge, ki so opredeljene v poklicnem standardu, glede na pridobljeno poklicno kvalifikacijo (v nadaljevanju povezava: http://www.nrpslo.org/poklicni-standard.aspx/44082580).
Iz navedenega izhaja, da del in nalog, ki jih navajate »skrb za urejenost dvorišča poslovne stavbe, izdaja urban in ključev za službene avtomobile zaposlenim ter skrb za vzdrževanje avtomobilov« varnostnik ne sme opravljati, saj je ta dejavnost v neskladju z Zakonom o zasebnem varovanju oz. nalogami varnostnega osebja na varovanem območju. Naj pri tem še dodamo, da so za kršitve zakona zagrožene visoke denarne kazni, tako za izvajalca varovanja kot tudi naročnika.
Predlagamo, da čim prej ustrezno spremenite del razpisne dokumentacije.

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Specifikacije predmeta javnega naročila ne nameravamo spreminjati, saj iz nje izhajajo naše potrebe po naročilu.

Lep pozdrav!Datum objave: 10.02.2020   13:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da varnostnik zapusti varovano območje, medtem ko odide na pošto (verjetno tam čaka v vrsti pred okencem) vas naprošamo, da popravite tehnično specifikacijo, saj takrat objekt s strani varnostnika ni varovan.

Varovano območje - 5. člen ZzasV-1 30. točka:
30. varovano območje je prostor, objekt ali območje v lasti, najemu ali upravljanju naročnika storitve, ki je s pogodbo, določeno z imetnikom licence, območje, na katerem se izvaja interno varovanje, in neposredna bližina varovane osebe.ODGOVOR

Zavedamo se, da medtem, ko varnostnik zapusti varovano območje in odide na pošto, objekt ni varovan. V primeru, če se v tem času zgodi škoda, je seveda zanjo odgovoren naročnik - KGZS.

LP


Datum objave: 11.02.2020   15:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanimivo in skrajno neverjetno nam je dejstvo, da si kot naročnik varovanja, uporabnik proračunskih sredstev, ne predstavljate v kakšni situaciji se varnostne službe soočajo pri svojem delu. Poleg izrednih varnostnih dogodkov, ko se varnostniki znajdejo v situaciji za posredovanje v primerih požara, izliva vode, potresa in celo v primeru potrebe po reševanju ljudi z nudenjem prve pomoči, tudi z uporabo defibrilatorja, niso osamljeni niti primeri, ko posamezniki s hladnim ali nemalo kdaj celo s strelnim orožjem grozijo zaposlenim ali drugim obiskovalcem v objektu. Vsaka takšna posredovanja je potrebno izvesti prisebno, odgovorno in predvsem strokovno, v skladu z usposobljenostjo, ki jo je varnostnik moral opraviti pred nastopom na delovno mesto. Predstavljajte si, da ena od navedenih situacij nastane v času odsotnosti varnostnika zaradi ureditve formalnosti na okenčku tehničnega pregleda, izven varovanega območja. Verjemite, da se takšni dogodki običajno dogajajo takrat, ko se najmanj pričakuje. Menimo, da v primeru morebitne nastale materialne ali intelektualne škode, ali zaradi nedolžnih žrtev in ranjenih, vaše zagotovilo prevzema odgovornosti ne bi več imelo veljavo.

Biti varnostnik je odgovorna naloga, biti varen pa največja dobrina, ki jo mora človek spoštovati. V kolikor se bo z varnostnikom obravnavalo kot osebo za vsakršna možna dela, bo splošno mnenje o tem poklicu ves čas negativno. Zato želimo poklic varnostnika postaviti na mesto, ki si ga zasluži, torej biti spoštovan kot oseba, ki to delo opravlja, obenem pa za to delo biti tudi primerno nagrajen. Zato bomo v primeru, če ustrezno ne spremenite razpisne dokumentacije oddali revizijo na razpisne pogoje.

V kolikor pa še vedno neomajno ostajate pri svojih načelih predlagamo, da v osnutek pogodbe navedete odgovorne osebe vaše zbornice, z imeni, priimki in naslovi, ki bodo odgovarjali za posledice zgoraj opisanih morebitnih dogodkov.

V upanju na razumevanje vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR

Spoštovani
Naša dosedanja praksa kaže, da je bila oseba, ki je na našem objektu opravljala varnostno-recepcijska dela, vedno spoštovana in ustrezno nagrajena.
Lepo pozdravljeni


Datum objave: 11.02.2020   15:47
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Delo varnostnika lahko opravlja tudi nosečnica, človek z invalidnostjo, šibkejši ljudje ipd., torej osebe, ki naprimer odmetavanje snega ne zmorejo. Torej za takšnega varnostnika ali varnostnico ne moremo zagotoviti delo na vašem delovnem mestu. Takšna obravnava je diskriminatorna do teh oseb. Prosimo za vaše mnenje s tem v zvezi.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
menimo, da je za to delo primerna vsaka oseba, ki je sposobna opravljati varnostno-recepcijska dela. Seveda pa se npr. v času nosečnosti od nje ne pričakuje odmetavanje snega.
Lep pozdrav