Dosje javnega naročila 000654/2020
Naročnik: D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
Gradnje: Gradbeno obrtniška in instalacijska dela za dograditev oz. finalizacijo poslovnih prostorov v objektu Dunajski kristali
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000654/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.02.2020
JN000654/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.03.2020
JN000654/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000654/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Koković
maja.kokovic@dsu.si
+386 15894820
+386 15894859

Internetni naslovi
http://www.dsu.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/342046/GOI_-_DKfinalizacija_-_razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15924
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradbeno obrtniška in instalacijska dela za dograditev oz. finalizacijo poslovnih prostorov v objektu Dunajski kristali
Referenčna številka dokumenta: 403/19-449
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so gradbeno obrtniška in instalacijska dela za dograditev oz. finalizacijo 526 m2 poslovnih prostorov v stanovanjsko-poslovnem kompleksu »Dunajski Kristali«, ob Štukljevi ulici v Ljubljani.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45213150
45310000
45350000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so gradbeno obrtniška in instalacijska dela za dograditev oz. finalizacijo 526 m2 poslovnih prostorov v stanovanjsko-poslovnem kompleksu »Dunajski Kristali«, ob Štukljevi ulici v Ljubljani, in sicer za:
- finalizacijo poslovnih prostorov v P3-p na površini 103 m2;
- izgradnjo medetažne konstrukcije in finalizacijo poslovnih prostorov v P3-m na površini 51 m2;
- finalizacijo poslovnih prostorov v P4-p na 310 m2;
- izgradnjo medetažne konstrukcije in finalizacijo poslovnih prostorov v P4-m na površini 62 m2.
Novi poslovni prostori se navezujejo in postanejo del funkcionalne celote, ki jih v P3 in P4 najema Ministrstvo za javno upravo za namen upravne in pisarniške rabe za potrebe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Inšpektorata RS za delo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.03.2020
Konec: 14.08.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razlogi za izključitev:
- Kaznovanost (prvi odstavek 75. člena ZJN-3);
- Dolžnik države (drugi odstavek 75. člena ZJN-3);
- Negativne reference (a) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3);
- Prekršek na delovnopravnem področju (b) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3);
- Postopek insolventnosti ali prenehanja (b) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3);
- Kršitev poklicnih pravil (c) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3);
- Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti v preteklosti (f) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3).

Pogoji za sodelovanje:
- Registracija dejavnosti (tretji odstavek 76. člena ZJN-3): Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
- Zavarovanje poklicne odgovornosti (peti odstavek 76. člena ZJN-3): Gospodarski subjekt mora imeti najkasneje na dan sklenitve pogodbe o izvedbi tega javnega naročila in ves čas opravljanja storitev oz. gradenj po tej pogodbi zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti najmanj v obsegu, kot to določa GZ.
- Bonitetna ocena (peti odstavek 76. člena ZJN-3): Gospodarski subjekt mora imeti najmanj bonitetno oceno 6 po metodologiji Prve bonitetne agencije, d.o.o.
- Reference (deseti odstavek 76. člena ZJN-3): Gospodarski subjekt je v zadnjih petih letih pred potekom roka za prejem ponudb pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z dogovorom v okviru treh gradenj oz. objektov opravil gradbeno obrtniška in instalacijska dela vsakokrat v vrednosti najmanj 300.000 EUR (brez DDV), ki po vrsti in vsebini ustrezajo predmetu tega naročila. (Tri reference za gradnjo, vsaka referenca v vrednosti najmanj 300.000 EUR (brez DDV).)
- Strokovna usposobljenost ključnih kadrov (deseti odstavek 76. člena ZJN-3): Gospodarski subjekt mora razpolagati z najmanj enim pooblaščenim inženirjem za vodenje del iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje. Le-ta mora biti najkasneje na dan, ko poteče rok za prejem ponudb, vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev, ki ga vodi Inženirska zbornica Slovenije.

V skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 in ob upoštevanju prvega odstavka 79. člena ZJN-3 naročnik ob predložitvi ponudb namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, kot predhodni dokaz sprejme lastno izjavo, ki je sestavni del Ponudbenega predračuna.

Pred oddajo javnega naročila bo naročnik od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila o neobstoju razlogov za izključitev oz. izpolnjevanju pogojev za sodelovanje, ki so v skladu s 77. členom ZJN-3 opredeljena v razpisni dokumentaciji ob posameznem razlogu za izključitev oz. pogoju za sodelovanje, če bo dvomil v resničnost ponudnikovih navedb v Ponudbenem predračunu oz. njegovih prilogah ali če bo ocenil, da je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.03.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.03.2020   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.02.2020   15:00

Dodatne informacije:
Ponudbo ponudnik predloži v elektronsko v informacijski sistem Republike Slovenije za elektronsko javno naročanje, finančno zavarovanje za resnost ponudbe pa do roka za predložitev ponudb predloži na naročnikov sedež (D.S.U., d.o.o., Dunajska c. 160, Ljubljana)
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.02.2020   09:23
1. VPRAŠANJE
Prosimo za objavo načrtov in shem stavbnega pohištva.
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Spletna stran, na kateri je dostopna projektna dokumentacija, je naveden v Prilogi 10 razpisne dokumentacije: http://www.dsu.si/sl-si/javna-narocila/prikaz?id=265Datum objave: 19.02.2020   14:51
2. VPRAŠANJE
Ali se lahko pri dokazovanju referenčnih del sklicujemo na izvedena referenčna dela nominiranih podizvajalcev?

ODGOVOR
Da, v skladu s točko 5.2.6 razpisne dokumentacije morajo pogoj za sodelovanje iz točke 5.2.4 izpolniti ponudnik oz. vsi partnerji v skupni ponudbi, podizvajalec in subjekt, na uporabo čigaršnjih zmogljivosti se v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje ponudnik, skupaj.Datum objave: 25.02.2020   10:23
3. VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora izvajalec razpolagati s pooblaščenim inženirjem za vodenj del , kar po GZ (Gradbeni zakon) ni nujno. Izvajalec mora namreč po GZ razpolagati z vodjem del, ki izpolnjuje pogoje in je vpisan v INS v imenik vodji del, vse skladno s 14. členom GZ, zato vas pozivamo, da v tem delu razpisno dokumentacijo spremite.

ODGOVOR
V skladu s šestim odstavkom 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.) bo naročnik štel, da izvajalec izpolnjuje pogoj iz točke 5.2.5 razpisne dokumentacije (Strokovna usposobljenost ključnih kadrov), če razpolaga z:
- vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir stroke, ki pri predmetni gradnji prevladuje, in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije; ali
- vodjo del, ki ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in je vpisan v imenik vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije.

4. VPRAŠANJE
Popis navaja finalno čiščenje objekta, ki zajema zunanji in notranji del. Ali to pomeni čiščenje kompletnega objekta z zunanje in notranje strani ali pomeni čiščenje dela objekta (zunaj in znotraj), kjer se izvajajo dela?

ODGOVOR
Finalno čiščenje objekta (točka 2.6 popisa gradbenih del) se nanaša na čiščenje tistih delov objekta, v katerih se izvajajo GOI dela oz. ki se onesnažijo pri ali zaradi izvajanja GOI del. Izvajalcu ni treba zagotoviti čiščenja celotnega objekta.

5. VPRAŠANJE
Prosim za podatek o lamelnih zavesah in sicer določitev propustnosti svetlobe zaradi prave izbire blaga.
Podatek, da se prepreči bleščanje ni dovolj.

ODGOVOR
Po navedbah nekaj uveljavljenih proizvajalcev zaves so lamelne zavese prosojne, pol prosojne ali zatemnilne. Kot takšne se klasificirajo izkustveno, saj metodologija za meritve prosojnosti in lestvice za razvrščanje niso opredeljene. Pri testiranju senčil v drugih delih poslovnega kompleksa Dunajski kristali, so se kot najprimernejša senčila izkazala senčila »umazano« bele barve, z naslednjimi lastnostmi: svetloba: R = 85 %, T = 9 %, A = 6 %, toplota: R = 76 %, T = 12 %, A = 12 %, Gtot = 0,32, FC = 0,45. Glede na navedeno predlagamo svetle tone v beli oz. svetli oker barvi.

6. VPRAŠANJE
Pri pregledu popisa ugotavljamo, da v sistemu šprinklerja ni zajeto:
- Praznjenje in polnjenje instalacije šprinkler sistema na skupini za obravnavani del objekta ter posegi serviserja/upravitelja šprinklerja;
- Izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu novoinstaliranih razvodov, kompletno z izdelavo poročila;
- Pregled in izdaja poročila APZ s strani pooblaščene institucije;
- Kakršnikoli posegi na obstoječem delu šprinklerja, ki niso predmet načrta.
Prosimo za dopolnitev.

ODGOVOR
Dela, ki jih izpostavljate, sicer niso izrecno navedena v specifikaciji ponudbenega predračuna (t. i. popisu), a so zajeta v postavki 2.011 sprinkler instalacij za p3 in postavki 2.014 sprinkler instalacij za p4, v katerih je v sklopu tlačnih preizkusov strojnih instalacij navedeno, da se vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi, navedenimi v tehničnem poročilu. Glede na navedeno ponudnik pri opredelitvi cene omenjenih postavk upošteva tudi:
- Praznjenje in polnjenje instalacije sprinkler sistema na skupini za obravnavani del objekta ter posegi serviserja/upravitelja sprinklerja;
- Izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu novoinstaliranih razvodov, kompletno z izdelavo poročila;
- Pregled in izdaja poročila APZ s strani pooblaščene institucije;
- Vse morebitne druge posege na obstoječem delu šprinklerja (ki ni predmet načrta), ki so potrebni za vzpostavitev delovanja sistema šprinklerja v novih prostorih (predmet načrta) oziroma v zvezi z vzpostavitvijo delovanja sistema v novih prostorih, izdajo poročila APZ ter delovanjem sistema v celotnem objektu (obstoječem in novem).

Datum objave: 26.02.2020   15:35
7. VPRAŠANJE
V popisu elektroinstalacije je pri poglavju SPLOŠNO postavka 5. tesnenje prehodov med požarnima sektorjema - kpl 1.
V postavki je premalo podatkov za pripravo ponudbe: potrebujemo točno število in dimenzije prehodov, podatek ali potekajo instalacije skozi steno ali strop in
pa skozi kakšno steno oz. strop. Prosimo za podatke ter za objavo načrtov elektroinstalacij 4/1 in 4/2.

ODGOVOR
Prehodi za inštalacije so velikosti do 5/5cm in potekajo skozi montažno stropno konstrukcijo. Ker je objekt že zgrajen, se točno število tesnil med požarnimi sektorji težko projektno natančno določi. Novo predvidena električna inštalacija bo potekala ponekod po obstoječih trasah, zato se lahko med izvedbo poškodujejo že obstoječa tesnila. V skladu z navedenim je dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema opredeljena kot komplet, ponudnik pa naj njeno vrednost določi po lastni oceni ob upoštevanju PZI načrtov, ki so Priloga 10 razpisne dokumentacije. Pri tem se za novo predvidene inštalacije lahko sklicujete na naslednje število tesnil:
- stena debelina 100mm: 120x70mm 3 kos;
- stena debelina 200mm: 220/70mm 3 kos.

8. VPRAŠANJE
V popisu gradbenih del je pri Podest 3 in Podest 4 naslednja postavka: "Požarno tesnenje prehodov inštalacij skozi požarne sektorje".
Za pripravo ponudbe potrebujemo podatke o dimenzijah prehodov, prav tako potrebujemo podatek, ali prehajajo instalacije skozi steno ali strop, ter kakšna je sestava stene (beton, suhomontažna,.) itd.
Prosimo za podatke.

ODGOVOR
Glejte odgovor na 7. vprašanje.

9. VPRAŠANJE
Podest 3, podest 4
Tlaki, postavka 8. - prosimo za vrsto in dimenzije kamna.

ODGOVOR
Kamen za krpanje pod odstranjenimi parapeti je granit - rezan, plošče 20/30 cm, debeline 2cm (kot obstoječi kamniti tlak).