Dosje javnega naročila 000881/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Priprava dokumentacije za sklenitev pogodb za izvajanje gospodarske javne službe avtobusnega linijskega prevoza potnikov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 574.376,00 EUR

JN000881/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.02.2020
JN000881/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2020
JN000881/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.06.2020
JN000881/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2020
JN000881/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.06.2021
JN000881/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.05.2022
JN000881/2020-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.08.2022
JN000881/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.11.2022
JN000881/2020-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000881/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 032-075195
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mzip.jn@gov.si
mzip.jn@gov.si
+386 14788000
+386 14788140

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/342128/za_objavo_JN430_56_2019_drugic.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15901
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Priprava dokumentacije za sklenitev pogodb za izvajanje gospodarske javne službe avtobusnega linijskega prevoza potnikov
Referenčna številka dokumenta: 430-56/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63712700
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Po obstoječi pravni ureditvi je Ministrstvo za infrastrukturo, kot resorni organ, pristojno za vzpostavitev normativnih pogojev za organizacijo, delovanje, financiranje, nadzorovanje in izvajanje gospodarske javne službe javni linijski medkrajevni prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu.

Izvajalec mora izdelati:
razpisno dokumentacijo za ureditev sistema JLPP po javno naročniškem (bruto) modelu za celotno območje,
razpisno dokumentacijo za ureditev sistema JLPP po koncesijskem (neto) modelu za koncesijska območja za celotno območje RS in
razpisno dokumentacijo za ureditev sistema JLPP po kombiniranem modelu za celotno območje.

Izvajalec mora izdelati predloge sprememb predpisov in morebitnih novih predpisov potrebnih za izvedbo prej navedenih različic razpisov.

Razpisna dokumentacija sestoji iz prometnega, ekonomskega, pravnega in informacijskega dela.

Izvajalec mora sodelovati pri zakonodajnem postopku in pri postopku od objave do podpisa pogodb za celo RS.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
71241000
71311200
72200000
72212000
72240000
72243000
72267000
72310000
72316000
72320000
79111000
79311410
79410000
79412000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ministrstvo za infrastrukturo mora v skladu z določili Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (v nadaljevanju Uredba 1370); in v skladu z nacionalno zakonodajo na tem področju: Zakonom o prevozih v cestnem prometu ZPCP-2 (Uradni list RS, št. 6/16-UPB in 67/19) (v nadaljevanju ZPCP); Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 29/19) (v nadaljevanju uredba JLPP) podeliti nove koncesije oziroma skleniti pogodbe o prevozih.

Po obstoječi pravni ureditvi je Ministrstvo za infrastrukturo, kot resorni organ, pristojno za vzpostavitev normativnih pogojev za organizacijo, delovanje, financiranje, nadzorovanje in izvajanje gospodarske javne službe javni linijski medkrajevni prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu.

Izvajalec mora izdelati:
razpisno dokumentacijo za ureditev sistema JLPP po javno naročniškem (bruto) modelu za celotno območje,
razpisno dokumentacijo za ureditev sistema JLPP po koncesijskem (neto) modelu za koncesijska območja za celotno območje RS in
razpisno dokumentacijo za ureditev sistema JLPP po kombiniranem modelu za celotno območje.

Izvajalec mora izdelati predloge sprememb predpisov in morebitnih novih predpisov potrebnih za izvedbo prej navedenih različic razpisov.

Razpisna dokumentacija sestoji iz prometnega, ekonomskega, pravnega in informacijskega dela.

Izvajalec mora sodelovati pri zakonodajnem postopku in pri postopku od objave do podpisa pogodb za celo RS.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Možnost podaljšanja pogodbe, v kolikor v roku izvedbe pogodbe pogodbe s prevozniki še ne bi bile podpisane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Podatki, ki so navedeni v projektni nalogi z dne 29.1.2020, str. 17 (poglavje Informacijski sklop), so na voljo pri naročniku, na zgoščenki, za termin osebnega prevzema pošljite elektronsko sporočilo na mzi.jn@gov.si, s pripisom "Zahteva za podatke JN 430-56/2019".


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.03.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.03.2020   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.02.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.02.2020   10:36
VPRAŠANJE
Prosim, da spremenite, da si mora ponudnik osebno priti iskati zgoščenko, saj je to diskriminatorni in ni ekonomočmo. Dane danes je na voljo informacijska tehnologija, ki omogoča vse pridobiti po elektronski poti. Prosim za odgovor v najkrajšem času, da bomo lahko pridobili podatke iz zgoščenke. Prav tako prosimo za podaljšanja roka, ker podatki iz zgoščenke še niso na voljo. Hvala.

ODGOVOR št. 1:

Podatkov žal iz tehničnih razlogov ni bilo možno objaviti na portalu e-naročanje.

Zgoščenka je sicer na voljo že od prvega dne objave javnega naročila, predlagamo vam, da si jo torej čim prej zagotovite, skladno z navodili iz objave.

Lep pozdrav, SJN MZI


Datum objave: 28.02.2020   08:47
VPRAŠANJE
V kolikor je ponudnik (ter referenčni kader) v preteklosti izvajal storitve za naročnika in je naročniku izvedba predmeta storitev poznana, ali mu v tem primeru ni potrebno predložiti s strani naročnika potrjenih referenc za izvedene naloge/pogodbe, temveč zadošča zgolj navedba takšnega posla (navedba v ESPD oz. ev. predložitev referenčnega potrdila, v katerem ponudnik zgolj navede podatke, brez podpisa naročnika (pridobivanje takšnih dokazil pri naročniku po načelu ekonomičnosti verjetno ni smiselno, saj naročnik že razpolaga z vsemi podatki glede takšnega posla)?

ODGOVOR št. 2:

Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, v sami ponudbi ni potrebno prilagati nobenih referenčnih potrdil (je pa to zaželjeno). Bo pa ta potrdila naročnik zahteval v fazi preverjanja ponudb, v kolikor bo presodil, da je to potrebno. In v kolikor bo šlo za projekte, ki so bili izvedeni za naročnika, in jih bo naročnik lahko preveril sam, ta referenčna potrdila tudi v fazi preverjanja ponudb ne bodo zahtevana.

Ponudnik tako te referenčne projekte (kot tudi vse ostale) navede v okviru obrazca 2 (izpolnjevanje referenčnih zahtev) in v okviru obrazca 3 (izpolnjevanje zahtev za kadre).

Lep pozdrav, MZI
Datum objave: 28.02.2020   08:48
VPRAŠANJE
Pri referenčnih poslih naročnik zahteva, da je gospodarski subjekt uspešno izdelal in zaključil najmanj dve (2) izmed naslednjih vsebin s področja podeljevanja koncesij GJS državnega pomena: normativne podlage, razpisna dokumentacija s koncesijsko pogodbo (smiselno enako za kadre - vodja delovne skupine za pravo in strokovnjaka za pravo). Glede na to, da se vsaj razpisna dokumentacija in koncesijska pogodba, smiselno pa tudi normativne podlage za GJS državnega pomena v ničemer ne razlikujejo od GJS lokalnega pomena, ali lahko sposobnost dokazujemo tudi s predložitvijo referenc za GJS lokalnega pomena, če sicer ustrezajo ostalim pogojem (čas, vsebina)? Izvajalec, ki je delal GJS lokalnega pomena, bo znal npr. pripraviti tudi razpisno dokumetnacijo in koncesijsko pogodbo za GJS državnega pomena.

ODGOVOR št. 3:

Spoštovani!

Trditev, da se normativne podlage za GJS državnega pomena v ničemer ne razlikujejo od GJS lokalnega pomena ne drži. Še posebej velja to za GJS JPP. Tehnično in strokovno sposobnost se dokazuje z vsebinami s področja podeljevanja koncesij GJS državnega pomena, tako kot je to navedeno v točki 3.2.3 razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav, MZI
Datum objave: 02.03.2020   11:42
VPRAŠANJE
Če ponudnik ne more več (zaradi starosti reference - dovoljeno obdobje je 12 let) pridobiti referenčnega potrdila, ali lahko dokazuje izvedene storitve drugače (npr. z lastno izjavo, pogodbno, naročilnico in drugimi primernimi dokazili o opravljenem delu)?

ODGOVOR št. 4:

Spoštovani!

dokazovanje referenčnih poslov z lastno izjavo, pogodbo ali naročilnico nikakor ni enakovredno dokazovanju le teh z referenčnim potrdilom, ki ga potrdi naročnik referenčnega posla.

Razumemo pa, da je dovoljeno obdobje za ustreznost referenc dolgo, zato v naslednjem dopolnjujemo razpisno dokumentacijo v poglavju 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost:

" V kolikor referenčni naročnik ne obstaja več IN nima pravnih naslednikov, bo naročnik dopustil dokazovanje izvedenih referenčnih poslov (tako za gospodarski subjekt kot tudi za kadre) s predložitvijo pogodbe ali naročilnice, ki pa ji mora biti priložen tudi prevzemni zapisnik.

Lep pozdrav, MZI


Datum objave: 02.03.2020   11:44
VPRAŠANJE
V zvezi z referenčnimi posli GJS državnega pomena in pojasnilom naročnika podajamo dodatno vprašanje, saj verjetno nismo bili dovolj eksaktni pri zastavitvi vprašanja:
- drži da so normativne podlage sicer lahko različne, vendar pa je naročnik zahteval dve izmed vsebin s področja podeljevanja koncesij, poleg normativnih podlag tudi razpisno dokumentacijo in koncesijsko pogodbo, podlage za pripravo razpisnih dokumentacij in koncesijske pogodbe pa so izdentične tako pri GJS lokalnega kot državnega pomena (ZJN-3, ZJZP, ZNKP in ZGJS). Če bi torej dokazovali drugo in tretjo vsebino, je postopek v tem delu povsem identičen. Ali bo takšna referenca štela za ustrezno, saj se v teh dveh delih v ničemer ne razlikuje?

ODGOVOR št. 5:

Spoštovani,

glede na kompleksnost predmeta naročila vztrajamo pri zahtevah razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav, MZI