Dosje javnega naročila 000666/2020
Naročnik: OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji
Gradnje: Komunalna infrastruktura za območje OPPN ŠM_ 40 južni del
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 264.462,10 EUR

JN000666/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.02.2020
JN000666/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.02.2020
JN000666/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.02.2020
JN000666/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2020
JN000666/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.05.2020
JN000666/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000666/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
Tomazinova ulica 2
1275
SI
Šmartno pri Litiji
Slovenija
Karmen Sadar, Karmen Sadar
karmen.sadar@smartno-litija.si
+386 18962770
+386 59097480

Internetni naslovi
http://www.smartno-litija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/342147/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/342147/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15939
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komunalna infrastruktura za območje OPPN ŠM_ 40 južni del
Referenčna številka dokumenta: 347-8/2015
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Občina Šmartno pri Litiji namerava urediti komunalno infrastrukturo za območju OPPN ŠM_ 40 - južni del. V sklopu ureditve južnega dela OPPN ŠM_40 se uredi cesta od obstoječega priključka na obvoznico do gradbenih parcel na območju ŠM_40. CEsta je asfaltirana in obrobničena, izdela se povezava primarnega vodovoda južnega in severnega območja, naredi se prevezava posameznih priključkov, predvidijo se hidranti. Izvede se nova meteorna kanlizacija, ki se preko dveh izpoustov zliva v odprti vodotok. Na novo meteorno kanlizacijo se priključijo vsi obstoječi meteorni kanali, predvidi se priključke za meteorne vode za nove objekte izdela se odvodnja ceste. Izdela se nova fekalna kanalizacija in se priključi na črpališče, izdela se nova javna razsvetljava.
Poleg omenjenega se izvede tudi ureditev elektroinstalacij in telekomunikacij, vendar to ni predmet javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje Šmartno pri Litiji, industrijska cona ob obvzonici.
II.2.4 Opis javnega naročila
Občina Šmartno pri Litiji namerava urediti komunalno infrastrukturo za območju OPPN ŠM_ 40 - južni del. V sklopu ureditve južnega dela OPPN ŠM_40 se uredi cesta od obstoječega priključka na obvoznico do gradbenih parcel na območju ŠM_40. CEsta je asfaltirana in obrobničena, izdela se povezava primarnega vodovoda južnega in severnega območja, naredi se prevezava posameznih priključkov, predvidijo se hidranti. Izvede se nova meteorna kanlizacija, ki se preko dveh izpoustov zliva v odprti vodotok. Na novo meteorno kanlizacijo se priključijo vsi obstoječi meteorni kanali, predvidi se priključke za meteorne vode za nove objekte izdela se odvodnja ceste. Izdela se nova fekalna kanalizacija in se priključi na črpališče, izdela se nova javna razsvetljava.
Poleg omenjenega se izvede tudi ureditev elektroinstalacij in telekomunikacij, vendar to ni predmet javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.04.2020
Konec: 30.09.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
EU, Evropski sklad za regionalni razvoj


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.02.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.02.2020   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.02.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.02.2020   11:53
VPRAŠANJE
PROSIMO, DA OMILITE POGOJ BONITETNE OCENE VSAJ NA SB6. NAMREČ BONITETNA OCENA SB6 POMENI, DA JE ZMOŽNOST POSLOVNEGA SUBJEKTA ZA PORAVNAVANJE OBVEZNOSTI, ŠE VEDNO NADPOVPREČNA OZ. JE VERJETNOST NASTOPA DOGODKA NEPLAČILA ŠE VEDNO NIŽJA KOT V POVPREČJU ZA VSE SLOVENSKE POSLOVNE SUBJEKTE.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik spreminja zahtevano bonitetno oceno in sicer iz SB 5, na SB 6.
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 06.02.2020   11:54
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da upošteva načelo sorazmernosti, določeno v 8. členu Zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS št. 91/2015 in 14/2018) ter bonitetno oceno zniža iz SB5 na vsaj SB6 .
Znižanje zahteve po bonitetni oceni na SB6 je utemeljeno tudi zaradi dejstva, ker je AJPES objavil posodobljene bonitetne ocene, ki so pri vseh najuspešnejših gradbenih podjetjih nižje za eno stopnjo in to kljub temu, da so ta podjetja v preteklem letu dosegla rekordne prihodke. Tudi iz navedenega je evidentno, da se je AJPES znižanja bonitetnih ocen poslužil zaradi tveganja, da je bil dosežen vrh gradbenega cikla, saj primerljiva podjetja, ki kot registrirano glavno dejavnost nimajo gradbeništva, ohranjajo bonitetno oceno nespremenjeno. Torej je splošno znižanje bonitetnih ocen glede na predhodno leto posledica tveganj v panogi in ne zmanjšane solidnosti podjetja.
Vse to ima za posledico, da je bonitetna ocena SB5 ob takšnih kriterijih že izrazito nadstandardna. Naročnik lahko iz opisa bonitetnih ocen ugotovi, da je tudi pri SB6 zmožnost ponudnikov za poravnavanje svojih obveznosti še vedno nadpovprečna in da naročnik za vztrajanje pri SB5 nima nobenega tehtnega razloga.
Z znižanjem bonitetne ocene bo naročnik zagotovil, da se bodo na javno naročilo lahko prijavila uspešna gradbena podjetja z ustreznimi referencami.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik spreminja zahtevano bonitetno oceno in sicer iz SB 5, na SB 6.
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 07.02.2020   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na portalu javnih naročil je navedena veljavnost ponudbe 30.09.2020, v razpisni dokumentaciji pa 3 mesece. Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
Spoštovani,

Na portalu javnih naročil je navedena napačna veljavnost ponudbe.
Pravilna veljavnost ponudbe je 3 mesece od dneva odpiranja ponudb.

Prišlo je do napačne navedbe veljavnosti ponudbe na portalu javnih naročil.Datum objave: 10.02.2020   15:05
VPRAŠANJE
Zahtevate referenco na cestnem omrežju. Ali mora referenca za cestnem omrežju vsebovati cesto in pločnik in parkirišče?

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik NE zahteva, da referenca izkazuje izvedena dela tako na cesti, pločniku in parkirišču.
Zahtevana referenca mora izkazovati dela, izvedena ali na cesti ali na pločniku ali parkirišču. Ne na vseh treh naštetih delih.
Izpolniti je potrebno enega od teh pogojev v zvezi s cestno infrastrukturo.Datum objave: 12.02.2020   16:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali referenčna potrdila za gospodarski subjekt in za vodjo del morajo bit potrjena? Ali so lahko potrjene reference na drugih obrazcih ki so po vsebini enake ali morajo bit potrjene na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
Referenčna potrdila, tako za subjekt kot za vodjo del, morajo biti potrjena. Reference so lahko potrjene na drugih obrazcih, morajo pa biti obrazci iz RD izpolnjeni in podpisani in žigosani.
Datum objave: 12.02.2020   16:13
VPRAŠANJE
Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje dela zakona o javnih naročilih, ki se nanaša na samodejno izločanje podjetij z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovne zakonodaje iz postopkov javnih naročil.
Podjetja z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovne zakonodaje bodo tako lahko do končne odločitve ustavnega sodišča naročniku predložila dokaze, da so sprejela zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokažejo svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Ali moramo že v fazi ponudbe predložiti kakšna dokazila?

ODGOVOR
Spoštovani,

V fazi oddaje ponudbe je potrebno predložiti izpolnjen obrazec ESPD, tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 12.02.2020   16:13
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik upošteval referenčna potrdila potrjena na drugih obrazcih iz preteklih javnih naročil, čeprav na njih ni obkroženo ali gre za javnega ali zasebnega naročnika? Status naročnika lahko ugotovi naročnik sam.

ODGOVOR
Spoštovani,

Referenčna potrdila so lahko potrjene na drugih obrazcih, morajo pa biti obrazci iz RD izpolnjeni, podpisani in žigosani. Status naročnika, ki je potrdil referenco ni pogoj za njeno veljavnost.

Datum objave: 12.02.2020   16:14
VPRAŠANJE
Ali lahko tudi referenco za vodjo del podpiše kontaktna oseba?

ODGOVOR
Spoštovani,

Referenco, tako za izvajalca, kot za vodjo del mora podpisati odgovorna oseba.

Datum objave: 13.02.2020   09:48
VPRAŠANJE
Za postavko Nepredvidena in dodatna dela 1 kpl nimate predvidenega %. Ali sami navedemo poljubni znesek? Ali lahko pri vpisu cene nastavimo formulo?
Postavke v vrstici 98 in 51 - južni del JR

ODGOVOR

Spoštovani,


Pri postavki 12 Nepredvidena in dodatna dela pri poglavju A ELEKTROMONTAŽNA DELA v vrstici 51 in pri postavki 17 Nepredvidena dela - ocena, pri poglavju D NN DOVOD v vrstici 98 - Južni del javna razsvetljava PONUDNIKI NAVEDITE VREDNOST 0.

V kolikor bi kateri od ponudnikov vpisal znesek različen od 0, ga bo naročnik pozval k popravku, z namenom enakopravne obravnave.Datum objave: 13.02.2020   11:02
VPRAŠANJE
Prosimo z podaljšanje roka oddaje ponudbe, glede na to da sta objavljena dva popravka.

ODGOVOR

Naročnik ne podaljšuje roka za oddajo ponudbe.