Dosje javnega naročila 000750/2020
Naročnik: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1241 Kamnik
Blago: Nadgradnja gasilskega vozila OVNS
ZJN-3: Odprti postopek

JN000750/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.02.2020
JN000750/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.02.2020
JN000750/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.03.2020
JN000750/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000750/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 028-064045
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241
SI
Kamnik
Slovenija
Urban Veternik
urban.veternik@kamnik.si
+386 18318161

Internetni naslovi
https://www.kamnik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15963
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja gasilskega vozila OVNS
Referenčna številka dokumenta: 845-0003/2020-1/7
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja podvozja gasilskega vozila OVNS
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na lokaciji dobavitelja
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema dobavo oz. izvedbo nadgradnje z vso pripadajočo opremo na že dobavljeno podvozje gasilskega vozila OVNS.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Celoten postopek javnega naročila vodi Občina Kamnik po pooblastilu Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z določili razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.03.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.03.2020   09:10
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.02.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241
Kamnik
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.02.2020   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Za pripravo ponudbe, predvsem skic vozila, potrebujemo natančne podatke o podvozju, s katerim razpolagate. Predlagamo, da naročnik objavi tehnično specifikacijo proizvajalca podvozja Mercedes Benz ali pa omogoči ogled podvozja.

Drugo vprašanje se nanaša na zahtevane reference dobave vozil. Vaši zahtevi lahko ugodi le en ponudnik na celem svetu in to je podjetje Webo oz. njegovo povezano podjetje Euro GV. Pozivamo vas, da vaše referenčne pogoje ustrezno spremenite, da ne bodo diskriminatorni do ostalih možnih ponudnikov.

V pričakovanju vašega hitrega odgovora vas lepo pozdravljamo!


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je pod objavljenim predmetnim javnim naročilom na svoji spletni strani objavil dodatno priponko "Tehnične karakteristike podvozja", katera vsebuje vse potrebne tehnične podatke o podvozju, ki je predmet nadgradnje.

Glede referenc, je naročnik svoje zahteve postavil s ciljem pridobiti kvalitetnega izvajalca nadgradnje podvozja gasilskega vozila, z izkušnjami na zahtevanem področju. Naročnik jih nima namena spreminjati ter s tem znižati raven kvalitete končnega izdelka s sprejemom ponudbe, ki ne dosega minimalno zahtevanih standardov. Ti so postavljeni ozirajoče se na tipizacijo GZS, predpisane standarde DIN oz. EN, ter ostalih predpisov ali možnosti za postavljanje zahtevanih standardov.
Menimo, da so referenčni pogoji postavljeni ustrezno glede na predmet javnega naročila, saj se navezujejo na tip vozila oz. nadgradnje, ki je tudi predmet povpraševanja javnega naročila, ter ponudnikov ne omejujejo saj se priznavajo za referenčne posle, izvedene tako za gasilske enote v brigadah, GEŠP-ih, državnih ustanovah kot tudi v podjetjih.
Naročnik tako postavljenih referenčnih pogojev ne bo spreminjal.
Datum objave: 28.02.2020   12:59
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da referenčna zahteva ni sorazmerna predmetnemu javnemu naročilu. Z zahtevo 3 referenc naročnik omejuje konkurenco in očitno preferira točno določenega ponudnika, iz česar sledi, da zahteva krši osnovne principe ZJN-3. Zagotavljanje resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih določil in korektne odprave napak v garancijski dobi dokazuje v dovoljšni meri že 1 referenčni projekt. Dejstvo je, da je referenca dokazilo o že uspešno izvedenih podobnih oz. primerljivih poslih, s katerimi naročnik ugotavlja tehnično usposobljenost ponudnika. Kot izhaja iz ustaljene prakse Državne revizijske komisije (prim. npr. sklepe št. 018-205/2011, št. 018-426/2012, št. 018-33/2013, št. 018-82/2013), je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je istovrstno gradnjo ali storitev v preteklosti že večkrat uspešno izvedel ali da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil istovrstno blago. Naročnik lahko na podlagi dokazila, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Torej, ker gre pri predmetnem javnem naročilu za dobavo blaga, ena referenca povsem jasno dokazuje, da je ponudnik sposoben izvesti predmetno javno naročilo. Naročnika pozivamo, da zahtevo zniža na 1 referenčni projekt in s tem omogoči oddajo konkurenčne ponudbe večjemu številu ponudnikov.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik je dne 26.2 2020 v objavo na Portal javnih naročil ter v Uradni list EU (Portal TED), poslal obrazec EU-14-SL Popravek, s katerim znižuje zahtevane referenčne posle na en (1) referenčni posel.
Naročnik je hkrati na svoji spletni strani pod objavljeno predmetno javno naročilo objavil dokument "Sprememba razpisne dokumentacije", iz katerega je omenjena sprememba referenčnega kriterija razvidna.