Dosje javnega naročila JN1952/2010
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Storitve: Razne storitve
ZJN-2: Odprti postopek

JN1952/2010 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.03.2010
JN2356/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.03.2010
JN3036/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2010
    JN1952/2010 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2010/S 053-078743
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Razne storitve

Datum objave: 12. 3. 2010
Številka objave: JN1952/2010


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Irena Skubic, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01/478-83-36. Telefaks 01/478-80-36. E-pošta irena.skubic@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 27.
Glavni kraj izvedbe: REPUBLIKA SLOVENIJA
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 98300000 (Razne storitve)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu
II.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 1095 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT.
NASLOV Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu
1)KRATEK OPIS Koncesija se oddaja po sklopih za območja od 1 do 6. Območja so opredeljena v razpisni dokumenataciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 98300000 (Razne storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem crstnem prometu
1)KRATEK OPIS Koncesija se oddaja po sklopih za območja od 1 do 6. Območja so opredeljena v razpisni dokumenataciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 98300000 (Razne storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem crstnem prometu
1)KRATEK OPIS Koncesija se oddaja po sklopih za območja od 1 do 6. Območja so opredeljena v razpisni dokumenataciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 98300000 (Razne storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem crstnem prometu
1)KRATEK OPIS Koncesija se oddaja po sklopih za območja od 1 do 6. Območja so opredeljena v razpisni dokumenataciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 98300000 (Razne storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem crstnem prometu
1)KRATEK OPIS Koncesija se oddaja po sklopih za območja od 1 do 6. Območja so opredeljena v razpisni dokumenataciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 98300000 (Razne storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem crstnem prometu
1)KRATEK OPIS Koncesija se oddaja po sklopih za območja od 1 do 6. Območja so opredeljena v razpisni dokumenataciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 98300000 (Razne storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Bianco menica z menično izjavo
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0910
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano pogodba o skupnem nastopanju
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Osnovna sposobnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji)
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 7. 5. 2010
Čas: 12:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 10. 5. 2010
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 10. 5. 2010
Čas: 13:00
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://ftp.drsc.si/koncesija_GJS_JPP/
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 3. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2356/2010, Storitve: Razne storitve; datum objave: 24. 3. 2010
  • JN3036/2010, Storitve: Razne storitve; datum objave: 15. 4. 2010
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.03.2010   12:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
navedeni spletni naslov, kjer je mogoče dobiti razpisno dokumentacijo ne deluje!

Lep pozdrav,

Robert Sever

ODGOVOR:

Dokumentacija je objavljena na naslovu:


http://www.ceste.si/Koncesija_GJS_JPP/SkupnoKazalo.pdf


Datum objave: 24.03.2010   10:13
Številka: 43001-57/2010 - 1 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 17.03.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010, Datum objave: 12.3.2010
Oddano: 16.3.2010, 21:03

VPRAŠANJE št.1
Ali lahko linije 133 Hrastnik - Trbovlje, 132 Trbovlje - Zagorje, 129 Zagorje - Litija in 127 Litija - Ljubljana pri izdelavi voznega reda združimo na en vozni red, pri tem da zagotovimo minimalne standarde, katere zahtevate, ali morajo biti vozni redi izključno za posamezno linijo?
Odgovor:
Ponudnik lahko združi več linij na en voznoredni obrazec ob upoštevanju razpisnih pogojev pri posamezni liniji.
Z izbranim ponudnikom bo skladno z določili razpisne dokumentacije pred začetkom izvajanja koncesijske dejavnosti izvedena uskladitev voznorednih obrazcev s pričakovanimi enotnimi standardi v smislu doslednosti poimenovanj in ravni podrobnosti.

VPRAŠANJE št.2
Kaj je v primeru, da ponudimo večje število odhodov na liniji kot zahtevate? Ali je to prednost pri izbiri?
Odgovor:
Ponudnik lahko ponudi večje število odhodov na liniji kot je zahtevano. Večje število odhodov od zahtevanega minimalnega standarda ponudbe ne predstavlja prednosti pri izbiri najugodnejšega ponudnika.

VPRAŠANJE št.3
Ali moramo ponuditi vse prevoze, kateri so razpisani, čeprav sedaj ni javnega linijskega prometa?
Odgovor:
Ponudba mora vsebovati vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE št.4
Ali bo Direkcija dovolila posebne linijske prevoze na relaciji Trbovlje–Ljubljana v kolikor bomo zaprosili za le-te.
Odgovor:
Posebni linijski prevoz potnikov ureja 54. člen Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP–2).

VPRAŠANJE št.5
Kaj je osnova za izračun dijaške mesečne vozovnice (število voženj)?
Odgovor:
Cena mesečne vozovnice glede na prevoženo razdaljo je določena v Prilogi 2 Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 73/2009 dne 21.09.2009.
Višina subvencije za prevoze dijakov in študentov, ki predstavlja odstotek cene mesečne vozovnice, pa je določena s Pravilnikom o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2007 dne 7. 8. 2007.
Vsota cene, ki jo za mesečno vozovnico plača dijak in subvencije MŠŠ, je enaka ceni mesečne vozovnice na relaciji, kot je določena v Prilogi 2 uredbe.


Datum objave: 24.03.2010   10:51
Številka: 43001-57/2010 - 2 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 19.03.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010, Datum objave: 12.3.2010
Oddano: 18.3.2010, 16:15
Spoštovani,

Kot zainteresirani ponudnik za oddajo ponudbe za Opravljanje koncesije GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, objavljene na portalu javnih naročil št. JN1952/2010 dne 12.03.2010 sprašujemo naslednje :
1. Pri pregledu razpisne dokumentacije 3. poglavje Okvirni vozni redi smo namreč ugotovili, da se zahteve za izdelavo podrobnih voznih redov močno oddaljujejo od sedanjega obsega izvajanja linij. Poudariti moramo, da smo izvajalci sedanjih prevozov v zadnjih letih vedno prilagajali linije potrebam uporabnikov, seveda tudi ob upoštevanju razlike med prihodki in stroški. S sedanjim razpisom, pa moramo zagotoviti pogoje, ki ste jih navedli. To pomeni pomeni, da bodo linije sestavljene na način, da se zadosti pogojem iz razpisa in ne potnikom. S tem bo težko oceniti prihodke na takih linijah, katere se sedaj ne izvajajo. Opozoriti moramo, da podatki o prihodkih, katere smo vam več let posredovali, ne bodo v pomoč pri izbiri oz. pogajanjih. Ravno tako se ne boste mogli opirati na podatke o številu vozil, katere smo vam posredovali, saj z pogoji kot so prestopanje v roku 10 minut, direktne linije, …, ne moremo več zagotoviti izvajanja linij z obstoječimi (prijavljenimi) vozili, ampak bo potrebno večje število avtobusov.

Vprašanje se torej glasi : Ali se izdela podrobne vozne rede po zahtevah iz razpisne dokumentacije, ne glede na to, da bodo linije za uporabnike nesprejemljive, oz. se bodo izvajale prazne ?
Odgovor:
Ponudnik mora izdelati podrobne vozne rede po zahtevah iz razpisne dokumentacije.

2. Nadalje je bilo ugotovljeno, da ni več režimov ŠP ali ŠP1 (v celem šolskem letu je več kot 20 dni, oz. 6% na letnem nivoju), ko bo potrebno izvajati prevoze, čeprav to ni potrebno. Iz tega izhaja, da bomo ustvarjali samo stroške, medtem ko prihodkov ne bo.

Vprašanje se torej glasi : Ali razmišljate o spremembi režimov in s tem popravkov, razpisne dokumentacije, ali strogo upoštevamo predlagane režime ?
Odgovor:
Ponudnik mora uporabljati voznoredne režime v skladu z Navodili za pripravo predloga podrobnih voznih redov (točka 4.2.3. Voznoredni režimi).

3. Poraja se nam tudi pomislek glede izvajanja števila voženj. Število voženj je napisano v časovnih oknih in kot razumemo je to število minimalno. Iz tega sledi, da lahko ponudnik opravi tudi 100% več voženj kot je napisano.

Vprašanje se torej glasi : Ali lahko ponudnik na linijah ponudi večje število voženj od minimalnih standardov ?
Odgovor:

Ponudnik lahko ponudi večje število odhodov na liniji kot je zahtevano.

4. V povezavi s točko 3 imamo še naslednji pomislek. V kolikor prispeta za eno koncesijsko območje dve ponudbi, z različnim številom prevoženih kilometrov, kar je za pričakovati, potem ponudbe ne morejo biti primerljive, kar je osnova za izbiro ponudnika. Vsekakor bo ponudba z manj kilometri in s tem nižjo ceno na prvi pogled bolj ugodna, čeprav bi drugi ponudnik za boljši standard ponudil nekoliko višjo ceno.

Vprašanje se torej glasi : Kako se bodo primerjale ponudbe in ali obstaja okvirna vrednost letno prevoženih kilometrov po koncesijskih območjih in če obstaja, kakšna je ta vrednost ?
Odgovor:

Edino merilo na podlagi katerega se bodo točkovale ponudbe je najnižje letno nadomestilo za izvajanje obveznosti javne službe. O okvirnih vrednostih letno prevoženih razdalj po koncesijskih območjih je mogoče vnaprej govoriti le v toliko, kolikor jih terja izpolnitev zahtev glede minimalnih standardov dostopnosti po posameznih linijah iz koncesijskega akta in iz prometno-tehničnega dela razpisne dokumentacije. Pričakovani dejanski obseg prevozov po koncesijskih območjih naj bi te minimalno predpisane standarde nadgrajeval po presoji ekonomske upravičenosti vsakega posameznega ponudnika, res pa je, da boljši standard ni predmet meril oziroma točkovanja.

5. Ugotovljeno je bilo tudi neskladje med Obvestilom o naročilu na portalu javnih naročil pod točko III.1.1. Obvezni depoziti in jamstva, kjer zahtevate bianco menico z menično izjavo, medtem ko v razpisni dokumentaciji zahtevate bančno garancijo v višini 50.000 €. Po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2) se morajo podatki in zahteve ujemati.

Vprašanje se torej glasi : Kaj priložimo k ponudbi, bianco menico ali bančno garancijo ?
Odgovor:
Pri objavi obvestila o javnem razpisu na portalu javnih naročil je prišlo do pomote. Kandidati morajo glede tega vprašanja upoštevati zahteve iz Navodil kandidatom za izdelavo vloge v 1. Poglavju. To pa pomeni, da je potrebno resnost ponudbe izkazati s predložitvijo bančne garancije v višini 50.000 EUR.


Datum objave: 25.03.2010   11:47
Kandidate obveščamo, da je v razpisni dokumentaciji v 1. Poglavju - Navodila kandidatom za izdelavo vloge, razdelku C - Pogoji za udeležbo kandidata na javnem razpisu, točki 13. - Prevzem zaposlenih prišlo do napake pri navedbi števila obstoječih koncesionarjev, ki so trenutno aktivni na posameznem izmed razpisanih koncesijskih območij. Vse druge vrednosti iz tabele so pravilne.

V nadaljevanju prilagamo tabelo s popravljenimi podatki, ki jo je potrebno upoštevati ob pripravi ponudb.

Koncesijsko območje Število voznikov Število drugih oseb Št. obstoječih koncesionarjev Skupni znesek stroškov dela
1 238,52 132,05 11 8.178.443,78
2 231,93 64,30 10 7.440.330,51
3 213,00 45,00 16 5.676.468,84
4 277,71 136,30 11 9.746.206,70
5 215,99 29,40 6 4.354.090,36
6 64,85 59,95 2 2.181.220,71
Skupaj 1242,00 467,00 --- 37.576.760,90


Datum objave: 31.03.2010   08:18
Številka: 43001-57/2010 - 4 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 23.03.2010
POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Oddano: 22.3.2010, 15:44

Vprašanje:
Pozdravljeni,

Na 7. in 8.strani Navodil za pripravo predloga podrobnih voznih redov v 3.POGLAVJU, Okvirni vozni redi je obrazložitev časovnih oken oz. kako je razdeljen dan
JK Jutranja konica : v to obdobje spada vožnja, če ima odhod iz izhodiščne postaje med 05:00 in 08:30 uro
PVIK Pozno popoldansko in večerno izvenkonično obdobje : v to obdobje spada vožnja, če ima odhod iz izhodiščne postaje med 16:31 in 22:30 uro.
Glede na to, da obstajajo potrebe po prevozu potnikov, ko se vožnje z odhodi iz izhodiščne postaje izvajajo tudi med 22:31 in 04:59 uro, sprašujemo, kam naj torej kot ponudniki prištevamo te vožnje, v katero obdobje, oziroma, ali so take vožnje sploh predmet ponudbe ?

Pozdrav!
Odgovor:
Takšne vožnje so predmet ponudbe (ob upoštevanju vseh ostalih razpisnih pogojev). Vse vožnje, ki imajo odhod iz izhodiščne postaje med 22.30 in 23:59 uro se štejejo PVIK (Pozno popoldansko in večerno izvenkoničnon obdobje).Vožnje, ki imajo odhode iz izhodiščne postaje med 00:00 in 4:59 pa se štejejo v JK (jutranja konica).


Datum objave: 31.03.2010   08:20
Številka: 43001-57/2010 - 3 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 22.03.2010
POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010, Datum objave: 12.3.2010
Oddano: 22.3.2010, 14:34
Vprašanje:
Spoštovani,

v 3. POGLAVJU - OKVIRNI VOZNI REDI - 2.Koncesijsko območje je pri liniji 201 v osnovnem itinerarju (tabela 201.3:Minimalno število parov voženj na dan) zapisano pod D*S 3. Razlaga za omenjen režim ne obstaja, ampak je D*Š (delovni dan, razen v času poletnih šolskih počitnic, sobota ni delovni dan). V kolikor je prišlo do napake pri oznakah režimov, je potrebno to popravit, oz. uskladit.
Če je torej D*S enako D*Š pa prihaja do neskladja med tabelo 201.3: Minimalno število parov voženj na dan in pogojem navedenim pod točko 2.1.5. Posebne zahteve, napotila in obrazložitve. Po tabeli 201.3 bi namreč morali upoštevati režim V, po točki 2.1.5. pa le D*ŠP ter SONEP.

Hvala.

Odgovor:
Gre za redakcijsko pomoto.V 3 Poglavju – Okvirni vozni redi je v vseh tabelah AAA.3, AAA.3.a in AAA.4 namesto oznake D*S oznaka D*Š (pravilna je oznaka D*Š).
Pri tabeli 201.3 je podan splošni standard ponudbe, ki ga nato točka 2.1.5 dopolni oz. omeji, da se linija (minimalno) izvaja samo v nekem časovnem obdobju.


Datum objave: 31.03.2010   08:24
Številka: 43001-57/2010 - 5 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 25.03.2010
POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Oddano: 24.3.2010, 14:15
Spoštovani,
1. V poglavju 3. Okvirni vozni redi, 2. Koncesijsko območje je pod točko 2.5.5.2. navedeno, navajamo »Na osnovnem itinerarju linije 205 Cerkno–Idrija se izvaja tudi linija 237 Tolmin–Ljubljana. Vožnje na osnovnem itinerarju linije 237 se ne štejejo kot zagotavljanje ponudbe na liniji 205 Cerkno–Idrija«. V točki 2.37.5., pa je navedeno ravno obratno, da se, izvajanje voženj linije 237 Tolmin – Ljubljana po itinerarjih linij 204, 205,207 in 212 šteje v zagotavljanje ponudbe.
Kaj je torej pravilno?
Odgovor:
V Poglavju 3. Okvirni vozni redi, 2. Koncesijsko območje, pod točko 2.37.5 je potrebno upoštevati celotno zahtevo oz. stavek: Izvajanje voženj linije 237 Tolmin–Ljubljana po itinerarjih linij 204, 205, 207 in 212 se šteje kot zagotavljanje ponudbe na način, kot je določeno pri teh posameznih linijah.

2. Pod točko 2.21.1 je naveden naziv linije Renče – Vogrsko – Nova Gorica, medtem ko je v itinerarju linije naziv Renče – Bilje – Vrtojba – Nova Gorica. Vogrsko je namreč v nasprotni smeri od predlaganega naziva itinerarja linije. Kam vključimo postajališče Vogrsko ?
Odgovor:

Ime in itinerar linije izhajata iz Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe, Priloga 1B. (Navodila za pripravo predloga podrobnih voznih redov - točka 2.1).

V konkretnem primeru se itinerar Renče – Bilje – Vrtojba – Nova Gorica prične v občini Renče-Vogrsko (po pravilih poimenovanja v zemljepisu je med imenoma Renče in Vogrsko kratki vezaj brez presledkov) in torej ni nikakor zahtevano ali mišljeno, da ta konkretni itinerar navezuje naselje Vogrsko.

Naselja za katera ni zahtevan standard ponudbe (v konkretnem vprašanju naselje oziroma postajališče Vogrsko) se lahko povežejo kot dodatna ponudba ali del ponudbe na drugih itnierarjih.
(Navodila za pripravo predloga podrobnih voznih redov - točka 4.2.1).

3. Pod točko 2.19.5.1 piše »Prestopanje potnikov se lahko izvede samo za navezavo naselji Šmartno, Vipolže, Krasno in Gornje Cerovo. Prestopanje potnikov se vrši v naselju Dobrovo na postajališču Dobrovo. Prestopanje potnikov se mora zagotoviti v maksimalno desetih minutah. Vožnje med Dobrovim in Novo Gorico se morajo v obeh smereh izvajati brez prestopanj potnikov.« To v praksi pomeni, da bo moral uporabnik, ki hoče iz G.Cerovega v Novo Gorico opravit dodatnih 30 km vožnje (G.Cerovo – Dobrovo – Hum v Brdih). V kolikor bi bilo prestopanje na Humu, pa bi naredil cca. 3 km. Sprašujemo, če lahko pod točko 2.19. na liniji 219 dovolite prestopanje na Humu, kar pomeni, da morate spremenit razpisno dokumentacijo ali se ravnamo strogo po zahtevah razpisne dokumentacije?
Odgovor:
Ponudnik mora izdelati podrobne vozne rede po zahtevah iz razpisne dokumentacije.

4. Sprašujemo še glede režima SONEP in sicer, ali so sobote, nedelje in prazniki enaki čez celo leto, ali obstaja tudi ločen režim za SONEP od 01.09. – 25.6. ter SONEP od 26.06. – 31.08. ?
Odgovor:
Ponudnik mora izdelati podrobne vozne rede po zahtevah iz razpisne dokumentacije.

5. Ali je dovoljeno izpuščat določena postajališča na linijah - voznih redih, oz. vozni red izdelat brez postankov na določenih postajališčih ?

Odgovor:
Da, vendar v tem primeru za to avtobusno postajališče velja, da se na njem ne opravlja ta vožnja.


Datum objave: 31.03.2010   10:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1.
Kako razumeti določbo 4.5 Uvodnega dela -Prepoved omejevanja konkurence, ki pravi, da bo DRSC štela kot indice prepovedanega omejevanja konkurence tudi določbo prve alinee - če bi bila predložena le ena vloga za vsako koncesijsko območje, če pa v postopku izbire koncesionarja v točki 32- Odločitev o izbiri koncesionarja v prvem odstavku določa, da DRSC lahko podeli koncesijo tudi v primeru, ko prejme samo eno popolno in pravilno vlogo za posamezni sklop naročila?

2.
Zakaj moramo izvajati prevoze po sedanjem režimu Š, ki jih po veljavni ureditvi v času šolskih počitnic med šolskim letom (zimske počitnice, april, oktober, božično-novoletne) do sedaj nismo izvajali. Upoštevanje novega D*Š režima pomeni da je potrebno bistveno večje število voznikov, ki so sicer v tem času lahko koristili tedenski počitek in letne dopuste?

3.
Iz razpisne dokumentacije je možno razumeti, da je za podizvajalce potrebno v prijavi predložiti le podatke iz točke » i « (število avtobusov in število voznikov). Ali to drži?

4.
Šestdeset let smo gradili vozne rede, ki se kar najbolj prilagajajo potrebam naših potnikov. Ministrstvo opredeljuje nove odhode na področjih, kjer potnikov ni, izpuščeno pa je veliko linij ki so dobro zasedene in je nepredstavljivo, da bi jih po razpisu ukinili. Kako se bosta ocenjevali dve ponudbi, v primeru, da en ponudnik zagotavlja minimalni standard, drugi pa ob obveznem upoštevanju minimalnih standardov upošteva še vse tiste linije, ki v standardu niso zajete so pa smiselne in življenjsko nujne za posamezno področje in bo zato njegova cena v tem primeru ustrezno višja?

5.
Kaj pomeni izraz »enaka« vozovnica in kako jo je možno zagotoviti do 1.7.2010 (ali bomo do takrat že sploh obveščeni o izbiri na razpisu)?

6.
Kaj je v koncesijski pogodbi mišljeno v točki 4.3.3., ki v zadnjem odstavku določa, da je kršitev koncesionarjevih obveznosti iz četrtega odstavka te točke bistvena kršitev koncesijske pogodbe, če pa je tukaj navedeno besedilo četrti odstavek te točke (ali en odstavek manjka?)


ODGOVOR:


Datum objave: 31.03.2010   10:43
Številka: 43001-57/2010 - 9 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 26.03.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
vprašanje

Oddano: 26.3.2010, 11:20
Na večjem postajališču imamo postanek, zaradi čakanja na potnike iz drugih smeri. Zanima nas kolikšen je lahko maksimalen postanek na liniji?
Odgovor:
Ponudnik mora pri pripravi podrobnih voznih redov upoštevati Navodila za pripravo predloga podrobnih voznih redov (točka 4.2.5. Postanki na postajališčih).


Datum objave: 31.03.2010   10:52
Številka: 43001-57/2010 - 10 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 26.03.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
vprašanje

Oddano: 26.3.2010, 14:52

v točki 13. razpisne dokumentacije je navedeno, da se mora kandidat zavezati zaposliti voznike in druge osebe, ki so bile v zadnjem letu pred sklenitvijo zaposlene pri dosedanjem koncesionarju.

Za izračun stroškov jin podajo kakovostne vloge je potrebno imeti kakovostne podatke, ki v razpisni dokumentaciji niso navedeni in sicer starostna struktura potencialnih zaposlenih, skupna delovna doba (odpravnine ob upokojitvi) in kolektivne pogodbe dosedanjih koncesionarjev.

Vprašanje je kdaj bodo dostopni navedeni podatki o zaposlenih pri dosedanjih koncesionarjih (brez osebnih podatkov), na podlagi katerih bo lahko kandidat pripravil kakovostno vlogo za posamezno koncesijsko območje?
Odgovor:
V razpisni dokumentaciji (1. Poglavje, točka 13) je pojasnjeno, da bodo podrobnejši podatki o zaposlenih dostopni ob izdaji odločbe o koncesiji. Pred vložitvijo vlog teh podatkov ni mogoče zagotoviti, ker je njihova natančnost in popolnost odvisna od tega, kdo bo izbran za koncesionarja in pa od izjav delavcev, ki bodo želeli spremeniti delodajalca.


Datum objave: 31.03.2010   10:57
Številka: 43001-57/2010 - 11 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 29.03.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje

Oddano: 29.3.2010, 08:32
Spoštovani,

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je merilo za izbiro najnižja cena letnega nadomestila za izvajanje obveznosti javne službe.

Ni pa iz razpisne dokumentacije razvidno, kateri kandidat bo izbran v primeru, če dva ali več kandidatov ponudijo najnižje ceno letnega nadomestila, ki je enako. Vprašanje je kateri kandidat bo izbran v navedenem primeru?
Odgovor:
Direkcija ocenjuje, da je verjetnost tega, da bi bilo ponujeno nadomestilo pri dveh kandidatih enako zelo majhna. Kljub temu pa bo direkcija dopolnila razpisno dokumentacijo in določila pravilo za takšno situacijo.


Datum objave: 31.03.2010   11:30
Številka: 43001-57/2010 - 12 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 29.03.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje

Oddano: 26.3.2010, 15:09
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji so podana priporočila za upoštevanje posameznih stroškov - n.pr. gorivo. Povsem možno in verjetno je, da se bo strošek goriva bistveno spremenil od referečnega obdobja iz priporočila pa do začetka izvajanja novih koncesij.

Vprašanje je kakšen je mehanizem za upoštevanje spremembe cene goriva, ki bistveno vpliva na strukturo stroškov, v obdobju od oddaje vloge pa v primeru izbora do podpisa koncesijskega obdobja? Posledica spremembe višine tega stroška posledično namreč vpliva na izračun nadomestilo. V kolikor mehanizma ni, ali je potem poslovno tveganje na strani kandidata?
Odgovor:
Vpliv spremembe cene goriva na lastno ceno in mehanizem prilagajanja nadomestila ureja koncesijska pogodba. Med drugim je v točki 5.7.1.1. koncesijske pogodbe določeno, da se bo upoštevala le sprememba cene goriva od podpisa pogodbe dalje.


Datum objave: 01.04.2010   11:02
Dopolnila Številka: 43001-57/2010 - 13 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 29.03.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje

Oddano: 29.3.2010, 08:56
Ali je mogoče po vzoru prejšnjih let (2008, 2007 in 2006) pridobiti agregatne podatke o opravjenih km in prihodkih za leto 2009 po posameznih koncesionarjih, ki opravljajo GJS JPP.
Odgovor:
Direkcija za ceste bo ustrezno dopolnila razpisno dokumentacijo. Dopolnitev bo objavljena na portalu JN.


Datum objave: 01.04.2010   11:12
Številka: 43001-57/2010 - 14 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 29.03.2010
POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje

Oddano: 29.3.2010, 09:26
Spoštovani,

Koncesijski akt v svojem v svojem 70. členu, kot tudi razpisna dokumentacija v oodelku 11 navajata, da mora kandidat oddati na koncesijskem območju, za katerega podaja vlogo najmanj 10 % prevozov podizvajalcem , ki izpolnjujejo pogoje iz definicije za mala in srednja podjetja iz Uredbe ES št. 1370/2007. Izjemoma se lahko ta delež zmanjša , če koncesionar izkaže, da kljub resnim ponudbam ni mogel za podizvajalce pridobiti takih podjetij v Republiki Sloveniji. V tem primeru je potrebno kot dokazila priložiti ponudbe in odgovore podizvajalcev, ki so sodelovanje zavrnili

Vprašanja, ki se ob tem pojavljajo so:
1. Kaj je definicija resne ponudbe? Ali je pojem resnosti zgolj to, da je ponudba pravno zavezujoča, kot do določa Obligacijski zakonik.
2. Ali morajo podizvajalci iz določene kvote vseskozi v času trajanja koncesijskega obdobja izpolnjevati pogoje za mala in srednja podjetja, določena z Uredbo ES 1370/2007?
3. V primeru, da kandidat ne uspe pridobiti dovolj podizvajalcev za izpolnitev kvote, nas zanima ali mora kandidat vlogi priložiti odgovore vseh podizvajalcev , katerim je poslal ponudbe ali zgolj tiste odgovore, katere je prejel?
4. Kako bo obravnavana vloga kandidata, če le-ta v vlogi za katero koli koncesijsko območje ne navede nobenega podizvajalca iz kvote in priloži dokazila o poslanih resnih ponudbah potencialnim podizvajalcem)
Odgovor:
1. Resna ponudba pomeni, da iz njene vsebine in načina posredovanja ponudbe izhaja, da je imel ponudnik resničen namen in voljo skleniti pogodbo s podizvajalcem.
2. Da, ves čas morajo izpolnjevati ta pogoj.
3. Kandidat v tem primeru v skladu z razpisno dokumentacijo (11. točka 1. Poglavje) k vlogi priloži ponudbe in odgovore podizvajalcev, ki jih bo prejel, poleg tega pa bo moral v vlogi pojasniti, katerim podizvajalcem so bile ponudbe še poslane, pa nanje niso odgovorili.
4. Če skladno z razpisno dokumentacijo kandidat izkaže, da kljub resnim ponudbam ni uspel pridobiti nobenega podizvajalca, zaradi tega ne more trpeti škodljivih posledic.


Datum objave: 01.04.2010   11:19
Številka: 43001-57/2010 - 7 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 25.03.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
1. vprašanje

Oddano: 25.3.2010, 11:24
1. Vprašanje:
Kako razumeti določbo 4.5 Uvodnega dela -Prepoved omejevanja konkurence, ki pravi, da bo DRSC štela kot indice prepovedanega omejevanja konkurence tudi določbo prve alinee - če bi bila predložena le ena vloga za vsako koncesijsko območje, če pa v postopku izbire koncesionarja v točki 32- Odločitev o izbiri koncesionarja v prvem odstavku določa, da DRSC lahko podeli koncesijo tudi v primeru, ko prejme samo eno popolno in pravilno vlogo za posamezni sklop naročila?
Odgovor:
Kako bo ravnala DRSC v takšnem primeru bo odvisno od vseh okoliščin primera, ki bodo direkciji znane ob vložitvi vlog. Če bo DRSC menila, da je prišlo do dogovora med prevozniki glede razdelitve trga po sklopih bo ustrezno reagirala v skladu s točko 4.5 razpisne dokumentacije v 1. Poglavju.

2. Vprašanje:
Zakaj moramo izvajati prevoze po sedanjem režimu Š, ki jih po veljavni ureditvi v času šolskih počitnic med šolskim letom (zimske počitnice, april, oktober, božično-novoletne) do sedaj nismo izvajali. Upoštevanje novega D*Š režima pomeni da je potrebno bistveno večje število voznikov, ki so sicer v tem času lahko koristili tedenski počitek in letne dopuste?
Odgovor:

Ponudnik mora izdelati podrobne vozne rede po zahtevah iz razpisne dokumentacije.

3. Vprašanje:
Iz razpisne dokumentacije je možno razumeti, da je za podizvajalce potrebno v prijavi predložiti le podatke iz točke » i « (število avtobusov in število voznikov). Ali to drži?
Odgovor:

Ne drži, v skladu s tretjim odstavkom 70. člena koncesijskega akta, morajo pogoje od 12.1 (a) do vključno 12.1 (g) iz izpolnjevati tudi vsi podizvajalci.

4. Vprašanje:
Šestdeset let smo gradili vozne rede, ki se kar najbolj prilagajajo potrebam naših potnikov. Ministrstvo opredeljuje nove odhode na področjih, kjer potnikov ni, izpuščeno pa je veliko linij ki so dobro zasedene in je nepredstavljivo, da bi jih po razpisu ukinili. Kako se bosta ocenjevali dve ponudbi, v primeru, da en ponudnik zagotavlja minimalni standard, drugi pa ob obveznem upoštevanju minimalnih standardov upošteva še vse tiste linije, ki v standardu niso zajete so pa smiselne in življenjsko nujne za posamezno področje in bo zato njegova cena v tem primeru ustrezno višja?
Odgovor:

V skladu z razpisno dokumentacijo je edino merilo za izbiro ponudnikov najnižje letno nadomestilo za izvajanje obveznosti javne službe. Če ponudnik ponudi višji standard kot je določen z razpisno dokumentacijo mu to ne prinaša prednosti pri izboru na razpisu. Odločitev o višanju minimalnega standarda je zato prepuščena ekonomski presoji kandidata.
5. Vprašanje:
Kaj pomeni izraz »enaka« vozovnica in kako jo je možno zagotoviti do 1.7.2010 (ali bomo do takrat že sploh obveščeni o izbiri na razpisu)?
Odgovor:

Gre za zahtevo, ki izhaja iz 2. odstavka 82. člena koncesijskega akta, pomeni pa to, da mora vozovnica znotraj koncesijskega območja zagotavljati potniku prevoz na relaciji in liniji, za katero je kupljena, ne glede na to, kateri prevoznik opravi prevozno storitev. V primeru prekoračitve roka bo koncesionar dolžan zagotoviti enako vozovnico s pričetkom izvajanja koncesije.


6. Vprašanje:
Kaj je v koncesijski pogodbi mišljeno v točki 4.3.3., ki v zadnjem odstavku določa, da je kršitev koncesionarjevih obveznosti iz četrtega odstavka te točke bistvena kršitev koncesijske pogodbe, če pa je tukaj navedeno besedilo četrti odstavek te točke (ali en odstavek manjka?)
Odgovor:

Gre za redakcijsko pomoto, pravilno bi se morala določba zadnjega odstavka v točki 4.3.3. koncesijske pogodbe sklicevati na »drugi« odstavek. Pri podpisu koncesijske pogodbe bo ta napaka odpravljena.


Datum objave: 08.04.2010   11:32
Številka: 43001-57/2010 - 8 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 25.03.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
vprašanje

Oddano: 25.3.2010, 15:33
Popravek - 1 je po naših podatkih napačen, saj v koncesijskem območju 2 trenutno opravlja prevoze 13 in ne 10 koncesionarjev. Napačna je tudi tabela na strani 10 v 1. poglavju Navodil kandidatom za izdelavo vloge (manjkajo Alpetour d.d., AP Murska Sobota d.d. in Izletnik Celje d.d.).

Odgovor:
Način pridobitve podatkov je opisan v razpisni dokumentaciji in DRSC ne prevzema odgovornosti za njihovo pravilnost. Pri čemer DRSC še dodaja, da je bila tabela sestavljena upoštevaje kriterije zaposlitve in ne prevoženih kilometrov.


Datum objave: 08.04.2010   13:49
Številka: 43001-57/2010 - 6 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 25.03.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu

Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Oddano: 25.3.2010, 11:22
1. vprašanje
Ali se postajališče Ljubljana,stadion šteje v minimalni standard, če je razpisana linija do Ljubljane.
Primer: ponujeni vozni red Domžale - Ljubljana, stadion, razpisana linija Domžale - Ljubljana.
Odgovor:
V konkretnem primeru gre za postajališče, ki pomembneje prispeva k zagotavljanju minimalne navezanosti naselij razpisane linije Domžale – Ljubljana in se torej lahko šteje kot izpolnitev pogoja minimalnega standarda ponudbe.
Če ponudnik sicer formalno izpolni pogoj geografske navezanosti, a se pri tem izogne postankom na postajališčih z največjimi potenciali povpraševanja, nosi vsa ekonomska tveganja.
Za zagotavljanje minimalnega standarda ponudbe za neko naselje se šteje, če je povezava vzpostavljena vsaj z enim poljubnim postajališčem, ki leži v tem naselju. Ta pogoj ne velja, če je pri posamezni razpisni liniji eksplicitno zahtevano konkretno postajališče iz daljinarja.

2. vprašanje
OBVEZNA KVOTA PODIZVAJALCEV
Prosim za podrobno obrazložitev 5. člena Uredbe (ES) št. 1370/2007. Smo podjetje s 50 avtobusi. Na določenem koncesijskem območju nastopamo z 10 avtobusi. Ali bomo upoštevani kot podizvajalec.
Odgovor:
V obvezno kvoto podizvajalcev v skladu z razpisno dokumentacijo in koncesijskim aktom sodijo samo podjetja, ki se v skladu s predpisi s področja gospodarskih družb kvalificirajo kot mala ali srednje velika podjetja in hkrati nimajo več kot 23 avtobusov. Ker gre po Uredbi (ES) št. 1370/2007 za izjemo po pravilu »de minimis«, se omejitev števila avtobusov presoja na ravni podjetja in ne morda glede na razdelitev avtobusne flote po izvajalskih območjih. Skratka, ker vaše podjetje presega prag 23 avtobusov ne izpolnjuje pogojev za vključitev v obvezno kvoto podizvajalcev niti na območju, kjer sedaj opravljate prevoze z 10 avtobusi.
3. vprašanje
OBVEZNA KVOTA PODIZVAJALCEV
Na določenem koncesijskem območju izvajajo sedaj določeni koncesionarji javne linijske prevoze, kateri so izključno osnovnošolski. Teh linij v sedanjem razpisu ni. Ali moramo upoštevati te kilometre, ki jih sedaj izvajajo v podizvajalsko kvoto.
Določen koncesionar je sedaj tranzitiral koncesijsko območje na katerega se želimo prijaviti. Ali se ti kilometri znotraj tega koncesijskega območja štejejo v izračun za kvoto podizvajalcev.
Kaj je osnova za izračun kilometrov, katere moramo oddati podizvajalcem na določenem koncesijskem območju?
Odgovor:1. Če se sedaj osnovnošolski prevozi na linijah izvajajo kot javni linijski prevozi (javne linije), potem je treba upoštevati te linije pri izračunu podizvajalske kvote.
2. Da, kilometri se upoštevajo v izračunu za kvoto podizvajalcev.
3. Osnovo za izračun predstavljajo v skladu s prvim odstavkom 70. člena Uredbe na eni strani ponudbeni kilometri na novem koncesijskem območju (na letni ravni) ter na drugi strani letno prevoženi kilometri v okviru obstoječih javnih linijskih prevozov na tem koncesijskem območju.


Datum objave: 08.04.2010   13:53
Številka: 43001-57/2010 - 17 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 30.03.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010

Oddano: 30.3.2010, 13:08
Spoštovani!

Vprašanja vezano na objavo javnega razpisa pod št. JN1952/2010
Prvo vprašanje:
Ali lahko koncesionar pri izvajanju linij 611 in 614 omogoči vstopanje potnikov za smer Murska Sobota in Ljutomer, ter izstopanje potnikov iz smeri Ljutomera in Murske Sobote na postajališču G. Radgona Avtoradgona, ki se nahaja na itinerarju navedenih linij?
Odgovor:
Da, saj (v splošnem) posebno navodilo omejuje samo kabotažo znotraj naselja, nikakor pa ne vkrcavanja potnikov, ki potujejo izven naselja ter obratno izkrcavanja potnikov, ki so vstopili izven naselja (v konkretnem primeru na območju linije 611 in 614).

Drugo vprašanje:
Ali lahko koncesionar po itinerarju linije 616 Lendava-Ljubljana izvaja tudi linijo 615 Lendava-Maribor in bi se to štelo kot zagotavljanje ponudbe na liniji 615 Lendava-Maribor?
Odgovor:
Da. DRSC bo dopolnila razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 08.04.2010   13:56
Številka: 43001-57/2010 - 18 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 02.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010

Oddano: 2.4.2010, 10:13
Spoštovani,

Na drugem, koncesijskem območju pri liniji 227 je v tabeli 2.27.4.1. dvakrat navedena relacija Il.Bistrica-Kozina z navedbo različnega števila voženj po časovnih oknih.

Ali je to namerno ali je napaka?
Odgovor:

Gre za redakcijsko napako. V 3. Poglavju Okvirni vozni redi, 2 Koncesijsko območje, poglavju 2.27.4.1 se v tabelah 227.5 in 227.6 v zadnji vrstici v drugem stolpcu spremeni naselje Kozina v naselje Sušak.


Datum objave: 08.04.2010   14:00
Številka: 43001-57/2010 - 19 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 02.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010

Oddano: 2.4.2010, 10:26
Spoštovani,

Uredba - Koncesijski akt določa v 19. členu standard za NOVO nabavljena vozila glede opreme - prilagojenosti vozil gibalno in senzorno oviranim osebam in izpolnjevanja vsaj standarda EURO 4.

Vprašanje je, ali navedeno pomeni, da mora koncesionar navedeni standard izpolnjevati samo za nova vozila, ki jih bo nabavil tokom koncesijskega obdobja ali za vsa vozila, nabavljena tekom koncesijskega obdobja - rabljena in nova?
Odgovor:
Obveznost koncesionarja po 19. členu Uredbe se nanaša samo na nabavo novih vozil.


Datum objave: 08.04.2010   14:03
Številka: 43001-57/2010 - 20 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 02.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010

Oddano: 2.4.2010, 11:31
Spoštovani,

V navodilih za izpolnjevanje obrazca 18 pod točko 20 so pojasnila, povezana s stroški financiranja in primernim dobičkom. V navodilih je navedeno, da se upošteva strošek financiranja sredstev v višini 6 %.

V zvezi z navedenim imamo dve vprašanji:
1. Ali 6 % stopnja velja za vsoto stroškov financiranja in primernega dobička ali je vsaka izmed teh dveh postavk omejena z 6 % stopnjo?

2. Strošek financiranja je odvisen od višine sredstev, ki so potrebna za izvajanje GJS, kaj pa je osnova za upoštevanje primernega dobička - planirani stroški, sredstva, ali kaj drugega?
Odgovor:
Stroški financiranja in primernega dobička predstavljajo enotno kategorijo, ki glede na strukturo financiranja koncesionarju zagotavljajo pokritje stroškov lastniškega in/ali dolžniškega financiranja. Kot je razvidno iz navodil za pripravo ponudb v okviru razpisne dokumentacije se kot osnova za izračun upravičenih stroškov iz tega naslova upošteva vrednost angažiranih sredstev podjetja, ki so predmet amortiziranja, torej v praksi neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev. Ponovno poudarjamo, da se v to osnovo ne vštevajo sredstva, pridobljena z instrumenti finančnega zakupa, saj se stroški njihovega financiranja zajemajo preko kategorije stroškov amortizacije.Datum objave: 08.04.2010   14:04
Številka: 43001-57/2010 - 21 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 02.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010

Oddano: 2.4.2010, 11:43
Spoštovani,

Imamo vprašanje, povezano z ujemanjem podatkov/imen krajev in avtobusnih postajališč npr. linija Žiri-Logatec, naselje izvor Žiri, naselje cilj Logatec. Je tu mišljeno katerokoli avtobusno postajališče v kraju (npr. Logatec Krpan) ali je s tem mišljeno točno določeno avtobusno postajališče?
Vprašanje se pojavlja, ker so nekateri kraji poimenovani drugače, kot pa je poimenovano avtobusno postajališče v kraju. V konkretnem primeru razmišljamo o liniji Žiri-Logatec Krpan - ali je to v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije?
Odgovor:
Da. Za zagotavljanje minimalnega standarda ponudbe za neko naselje se šteje, če je povezava vzpostavljena vsaj z enim poljubnim postajališčem, ki leži v tem naselju. Ta pogoj ne velja, če je pri posamezni razpisni liniji eksplicitno zahtevano konkretno postajališče iz daljinarja.


Datum objave: 09.04.2010   12:03
Številka: 43001-57/2010 - 16 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 30.03.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje

Oddano: 30.3.2010, 10:12
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo koncendent v primeru ugotovljenih odstopanj podrobnega voznega reda od razpisanih zahtev iz okvirnega voznega reda, štel tista odstopanja, ki skupaj ne bodo spreminjala obsega predvidenega števila kilometrov, ki ga bodo kandidati navedli na brazcu 16 za več kot 1 %.
Ali je ponudba pravilna, če ponudimo za 5 % več odhodov in posledično število kilometrov (nadstandard).
Odgovor:
Navedeno pravilo se nanaša na nepravilnosti pri sestavi podrobnega voznega reda, če torej podrobni vozni red ne bi bil skladen z razpisanimi minimalnimi zahtevami, ne nanaša pa se to pravilo na ponudbo višjega standarda dostopnosti kot je razpisan. Prav tako višji standard ne more kompenzirati napak v ponudbi minimalnega standarda dostopnosti.Datum objave: 12.04.2010   13:02
1. DOPOLNITEV
RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za
podelitev koncesije v postopku sklenitve koncesijskega javno-zasebnega partnerstva po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu za:
OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JAVNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV V NOTRANJEM CESTNEM PROMETU

V skladu s 5. točko 1. Poglavja (Navodila kandidatom za izdelavo vloge) razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, objavljene na portalu javnih naročil pod številko objave JN 1952/2010 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), DRSC sprejme naslednji
DODATEK ŠT. 1
I.
Razpisna dokumentacija se dopolni v 1. Poglavju, tako da se v Navodilih kandidatom za izdelavo vloge v točki 12.1. predzadnjemu odstavku doda stavek z zahtevo:
»Pogoje iz točke 12.1.(a) do vključno 12.1.(g) morajo izpolnjevati tudi vsi podizvajalci, ki jih kandidat ali konzorcij navede v vlogi na obrazcih 5 in 6.«
II.
Razpisna dokumentacija se dopolni v 1. Poglavju, tako da se v Navodilih kandidatom za izdelavo vloge v točki 17 za zadnjemu odstavku dodata dva nova stavka:
»V primeru, da je najniţje nadomestilo po koncu pogajanj enako, je izbran kandidat, ki je ponudil najniţje nadomestilo ob vložitvi vloge. Če je tudi to nadomestilo enako, je izbran kandidat, ki je prvi vložil vlogo.«
III.
Razpisna dokumentacija se dopolni v 1. Poglavju, tako da se doda nova priloga 2, ki vsebuje agregatne podatke o pogodbenih kilometrih in prihodkih po posameznih koncesionarjih, ki so v obdobju 2007 - 2009 opravljali gospodarsko javno službo javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu.
IV.
Razpisna dokumentacija se spremeni v 3. Poglavju – Okvirni vozni redi, 6. koncesijsko območje, tako se točka 6.16.5 v celoti spremeni in se na novo glasi:
»Linija 616 Lendava–Ljubljana ima lahko postanke samo na postajališčih, ki so na osnovnih itinerarjih naslednjih linij:
608 Lendava–Murska Sobota
615 Murska Sobota–Maribor
Izvajanje linije 616 po itinerarjih linij 608 in 615 se šteje kot zagotavljanje ponudbe na način, kot je določeno pri teh posameznih linijah.«
V.
Ta dodatek je sestavni del razpisne dokumentacije in so ga kandidati dolžni upoštevati pri izdelavi vloge na javnem razpisu.
Ljubljana, 6.4.2010

Celoten dokument je objavljen na http://www.ceste.si/Koncesija_GJS_JPP


Datum objave: 14.04.2010   13:27
Številka: 43001-57/2010 - 32 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 14.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Podaljša se rok za oddajo ponudb.

Novi rok za oddajo ponudb je 31.05.2010 do 11:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo 31.05.2010 ob 13:00 uri.


Datum objave: 15.04.2010   13:02
Številka: 43001-57/2010 - 22 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 06.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010

Oddano: 6.4.2010, 09:18
Linija 125 Lukovica-Domžale ima 21 odhodov, od katerih jih mora biti 80 % podaljšano do Ljubljane. Ali mora biti podaljšana linija na istem voznam redu (liniji), ali se lahko v Domžalah prestopa na linijo 122? Na liniji 122 imamo sicer dovolj odhodov in se del od Domžal do Ljubljane ne bo štel kot zagotavljanje ponudbe na liniji 122.
Odgovor:
Ponudnik mora izdelati podrobne vozne rede po zahtevah iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 15.04.2010   13:06
Številka: 43001-57/2010 - 24 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 07.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010

Oddano: 7.4.2010, 08:22
Pozdravljeni

Linija 209

V poglavju 2.9.2 je pri itinerarju za navezavo naselij navedeno naselje Planina nad Horjulom, v naboru postaj in postajališč v Avrisu pa tega kraja nisem zasledil. Sem ga morda spregledal ali gre za kraj, ki se v Avrisu drugače imenuje??

Odgovor:
V razpisni dokumentaciji se v 3.Poglavju/D.Daljinar/ nahaja datoteka: Seznam_postajalisc_naselje_obcina.doc.
V tej datoteki je seznam vseh avtobusnih postajališč ter naselja oz. občine kamor pripadajo.
Konkretno: Za zadostitev minimalnega standarda ponudbe za naselje Planina nad Horjulom je potrebno povezati avtobusno postajališče Suhi Dol/Planino.


Linija 225

v poglavju 2.25.2 so med navedenimi naselji katera morajo biti navezana na občinska središča tudi naselji Hrvati in Kolomban. Ali gre pri naselju Kolomban za pomoto (to je naselje katero leži v neposredni bližini Hrvatinov) oziroma zakaj sta na istem območju navedeni dve naselji, ni pa naprimer navedeno naselje Škofije katero pa je večje od naselja Kolomban?
Odgovor:
Ponudnik mora izdelati podrobne vozne rede po zahtevah iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 15.04.2010   13:09
Številka: 43001-57/2010 - 27 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 09.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010

Oddano: 9.4.2010, 09:20
Spoštovani,

razpisna dokumentacija v navodilih za izpolnjevanje ponudbenega obrazca 18, ponudbenega predračuna, navaja, da naj bi ponudnik upošteval priporočeno ceno goriva 0,758 EUR za liter, katera naj bi upoštevala tudi delno vračilo trošarine.

V zvezi z navedenim imamo vprašanje in sicer:
1. Ali priporočena cena upošteva znižanje delnega vračila trošarine za 48 EUR /1000 litrov, zaradi zvišanja najnižjega dovoljeni znesek trošarine v skladu z direktivo Sveta 2003/96/ES iz 302 EUR na 330 EUR – torej za 28 EUR na 1000 litrov in pa kasnejšega znižanja trošarine za 20 EUR /1000 litrov na 412 EUR na 1000 litrov?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,
Odgovor:
Podatek izhaja iz historičnih podatkov in ne vključuje predvidevanj o stroških goriva v prihodnosti, saj so za to z uredbo vzpostavljeni mehanizmi prilagajanja nadomestila.


Datum objave: 16.04.2010   12:39
Številka: 43001-57/2010 - 15 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 29.03.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje

Oddano: 29.3.2010, 12:19
Spoštovani,
v imenu članov Sekcije za javni prevoz potnikov v linijskem in prostem cestnem prometu, ki združuje več kot 90 % obstoječih koncesionarjev po številu linjj, naprošamo naročnika za podaljšanje roka za oddajo zavezujočih ponudb kandidatov. Kot argument za podaljšanje roka navajamo:
- po pregledu razpisne dokumentacije kandidati ocenjujejo, da je postavljen rok, glede na zahtevnost priprave zavezujočih prekratek;
- razprava,glede na spremembe ZDCOPMD v skladu z ustavno odločb še ni zaključena, bodo pa predvidene spremembe določb navedenega zakona bistveno vplivale na vsebino oddanih ponudb.

Glede na navedeno predlagatelji predlagajo podaljšanje obstojčega roka za oddajo zavezujočih ponudb, ki izhaja iz objavljenga razpisa za 45 dni.
Odgovor:
DRSC se je odločila, da rok podaljša do 31.5.2010.

Kar se tiče drugega razloga za podaljšanje, ki se nanaša na spremembo zakonodaje (ZDCOPMD), pa zakonodajni postopek sploh še ni bil začet. Če bo kasneje prišlo do spremembe zakonodaje, na podlagi katere je bila pripravljena ponudba, in ki bo povečala stroške koncesionarja, se bodo ta vprašanja reševala skladno s koncesijsko pogodbo.


Datum objave: 16.04.2010   12:45
Številka: 43001-57/2010 - 23 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 06.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010

Oddano: 6.4.2010, 17:48
1. Ali moramo oddati kot nosilec ponudbe v podizvajanje obstoječemu koncesionarju linije oz. kilometre, kateri pa sedaj niso v razpisu. Sedanji koncesionar izvaja osnovnošolske prevoze, kateri so registrirani. Ali se ti kilometri štejejo v obvezno kvoto podizvajalcev (10% ali manj).

2. Podizvajalec mora izpolnjevati pogoje tč. 12.1 od a do g. Teh pogojev obstoječi koncesionar (naš podizvajalec) ne izpolnjuje. Skladno z razpisno dokumentacijo, ga ne moremo vključiti kot podizvajalca. Ali smo potem dolžni prevzeti zaposlene od dosedanjega koncesionarja. Ali gredo njegovi kilometri v obvezno kvoto podizvajalcev.
Odgovor:
1. Če se sedaj osnovnošolski prevozi na linijah izvajajo kot javni linijski prevozi (javne linije), potem je treba upoštevati te linije pri izračunu podizvajalske kvote.

2. Glede na to, da gre za dosedanjega koncesionarja bo izbrani nov koncesionar od njega dolžan prevzeti delavce v skladu s 65. členom Uredbe, ne glede na to, da sedanji koncesionar ne izpolnjuje pogojev za podizvajalca po novi ureditvi. Njegovi kilometri gredo v izračun obvezne kvote podizvajalcev, če izpolnjuje pogoje za malo ali srednje podjetje v smislu četrtega odstavka 5. člena Uredbe ES št. 1370/2007.


Datum objave: 16.04.2010   12:48
Številka: 43001-57/2010 - 25 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 07.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010

Oddano: 7.4.2010, 15:27
1. Sedaj izvajamo linijo Slovenske Konjice - Slovenska Bistrica - Oplotnica - Zreče. Linija Slovenske Konjice - Slovenska Bistrica in Oplotnica - Zreče je v 4. koncesijskem območju, linija Slovenska Bistrica - Oplotnica je v 5. koncesijskem območju.
Ali lahko predložimo vozni red Slovenske Konjice - Slovenska Bistrica - Oplotnica - Zreče s tem, da potniki znotraj 5. koncesijskega območja ne smejo vstopati in izstopati
Odgovor:
Ne. Predlogi takšnih voznih redov bodo lahko predmet obravnave po končanem postopku izbire koncesionarjev in sklenjeni v dogovoru s koncesionarji, v čigar koncesijsko območje posegajo.


Datum objave: 16.04.2010   12:53
Številka: 43001-57/2010 - 26 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 08.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010

Oddano: 8.4.2010, 10:43
Smo zainteresirani ponudnik za drugo koncesijsko območje. Glede na to, da se obstoječi vozni redi in standardi v razpisni dokumentaciji zelo razlikujejo, je potrebno veliko časa za izdelavo novih ponudbenih voznih redov ter delovnih nalog iz katerih izračunamo število potrebnih avtobusov in voznikov, ki so potrebni za izvajanje koncesije. Do 10.05.2010, ko je rok za oddajo ponudb, torej nismo sposobni pripraviti formalno popolne, pravilne in primerne ponudbe, zato Vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za 30 dni in sicer do 09.06.2010. Skoraj zagotovo se z časovno stisko soočajo tudi ostali zainterersirani ponudniki.
Odgovor:
DRSC se je odločila, da bo rok podaljšala do 31.5.2010.


Datum objave: 16.04.2010   12:57
Številka: 43001-57/2010 - 29 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 12.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010

Oddano: 12.4.2010, 13:46
Zaradi zelo obsežne razpisne dokumentacije naprošamo naročnika za podaljšanje roka za oddajo zavezujočih ponudb kandidatov. Kot argument za podaljšanje roka navajamo:
- pri pregledu razpisne dokumentacije ocenjujejmo, da je postavljen rok, glede na zahtevnost priprave ponudb prekratek, saj je potrebno nove vozne rede prilagoditi potrebam potnikov, narediti določene raziskave, se posvetovati z lokalnimi skupnostmi kaj narediti z voznimi redi, katere sedaj izvajamo in niso v razpisu.;


Glede na navedeno predlagamo podaljšanje obstojčega roka za oddajo zavezujočih ponudb, ki izhaja iz objavljenga razpisa za 45 dni.
Odgovor:
DRSC se je odločila, da bo rok podaljšala do 31.5.2010.

ODGOVOR:


Datum objave: 16.04.2010   13:07
Številka: 43001-57/2010 - 30 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 12.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010

Oddano: 12.4.2010, 15:00
Spoštovani!

Upoštevajoč obseg razpisne dokumentacije, je določen rok za oddajo ponudb (10.05.2010) prekratek. Težava je posebej izrazita na koncesijskih območjih kjer sedaj izvaja prevoze veliko koncesionarjev. Predlagamo podaljšanje roka za oddajo ponudb za 30 dni.
Odgovor:
DRSC se je odločila, da bo rok podaljšala do 31.5.2010.


Datum objave: 16.04.2010   13:08
Številka: 43001-57/2010 - 31 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 12.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Oddano: 12.4.2010, 15:05
Kljub temu, da smo kot kandidat za eno od koncesijskih območij takoj pristopili k pripravi ponudbe na javni razpis, ugotavljamo, da je postavljeni rok za pripravo korektne, popolne in pravilne ponudbe prekratek. Dejstvo je, da razpis zahteva ponudbo upoštevaje standarde dostopnosti in minimalni vozni red in ne zatečeno vozovnoredno stanje. Ta okoliščina namreč od ponudnikov zahteva nov celovit voznoredni projekt in s tem bistveno več časa. Zato predlagamo, da se rok za prijavo podaljša vsaj za 45 dni.
Odgovor:
DRSC se je odločila, da bo rok podaljšala do 31.5.2010.


Datum objave: 22.04.2010   14:02
Številka: 43001-57/2010 - 33 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 14.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 14.4.2010, 11:57
Spoštovani,

V navodilih (3. poglavje, Okvirni vozni redi, 4. koncesijsko območje, stran. 35/ pod Posebne zahteve, napotila in obrazložitve, odstavek 4.10.5.4.Povezovanje med različnimi linijami) navajate zahtevo, da je potrebno linijo Celje-Ljubljana podaljšati do naselja Ljubljana.

Posebej v odstavku 1 navajate PO PRVEM NAČINU, da je potrebno podaljšanje vožnje Vransko-Ljubljana izvajati po avtocesti! Ker razpisna baza z daljinarjem in itenerarjem tega ne omogoča (po obstoječem daljinarju in itenerarju v AVRISU, ki ga vsebuje baza, ni mogoče iz Vranskega priti na avtocesto in po njej nadaljevati pot do LJ).

Ali lahko kot prevoznik predlagamo spremembo obstoječega daljinarja, da se obstoječi daljinar dopolni še pred iztekom razpisa?
Odgovor:
DRSC bo dopolnila razpisno dokumentacijo.
Ne. Spremembe daljinarja se bo izvedla po končanem postopku izbire koncesionarjev v skladu z Navodili za pripravo predloga podrobnih voznih redov (točka 4.2.3. Voznoredni režimi) in v skladu s Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe v notranjem cestnem prometu (točka 5.3.4 Daljinar).


Datum objave: 22.04.2010   14:09
Številka: 43001-57/2010 - 34 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 14.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 14.4.2010, 14:41
Spoštovani

Na določenih območjih je potreba po povečanem obsegu prevozov v določenem času sezone, npr. poleti. Z naborom režimov se tega ne da naredit, saj sta predvideni le dve obdobji za delovnike pon-petek. Verjetno bi bilo pametno, da se predvidi dve obdobji (lahko isti) tudi za sobote in nedelje,praznike. Tu ne gre za nepredvidljive snežne razmere ampak predvidljivo poletno sezono.
Odgovor:
Ponudnik lahko za nadstandardno ponudbo tvori dodatne voznoredne režime v skladu z Navodili za pripravo predloga podrobnih voznih redov (točka 4.2.3. Voznoredni režimi).


Datum objave: 22.04.2010   14:23
Številka: 43001-57/2010 - 35 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 14.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 14.4.2010, 14:52
Spoštovani

do sedaj smo imeli registrirane sezonske linije z režimom V1......vsak dan od 01.07. do 31.08., po sedaj podanih režimih tega ni več možno izvajati. Najbolj primeren je režim D*ŠP.....Vozi ob delavnikih razen sobot od 26.06. do 31.08., vendar ne zajema sobot in nedelj. Tudi, če bi hoteli izvajati oz. podati nadstandard tega ne moremo, ker če damo še režim SONEP, moramo pa linije izvajati vse sobote in nedelje preko celega leta.
Predlagamo torej, da se spremenijo režimi in na način, da imamo dve obdobji od 01.09. - 25.06 (Š) ter 26.06.- 31.08. (ŠP).
Imeli bi naslednje režime :
VŠ (vozi vsak dan od 01.09.- 25.06.) in VŠP (vozi vsak dan od 26.06.- 31.08.), katera se lahko združi v V
DŠ in DŠP, katera se lahko združi v D
D*Š in D*ŠP, katera se lahko združi v D*
SOŠ in SOŠP, katera se lahko združi v SO
NEPŠ in NEPŠP, Katera se lahko združi v NEP
Prosimo za takojšen odgovor, če je za koncedenta to sprejemljivo.
Odgovor:
Ponudnik lahko za nadstandardno ponudbo tvori dodatne voznoredne režime v skladu z Navodili za pripravo predloga podrobnih voznih redov (točka 4.2.3. Voznoredni režimi).
Sprememba voznorednih režimov, ki se uporabljajo za zagotavljanje minimalnega standarda ponudbe bodo lahko predmet obravnave po končanem postopku izbire koncesionarjev in sklenjeni v dogovoru med koncesionarji in koncendentom.


Datum objave: 22.04.2010   14:36
Številka: 43001-57/2010 - 36 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 15.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 15.4.2010, 09:25

Uredba v prilogi 2-tarifa prevoznin predvideva poleg enkratne vozovnice samo še mesečne in letne vozovnice. Zanima nas, kaj bo z ostalo ponudbo vozovnic, kot so npr. tedenske, kuponske..., ki jih sedaj imamo v ponudbi? Ali bo izračun cene prepuščen posameznemu prevozniku?
Odgovor:
Cena kuponske vozovnice je enaka ceni enkratne enosmerne vozovnice.
Cene ostalih tipov vozovnic, ki z tarifo v Uredbi niso določene, bo koncedent določil po končanem postopku podelitve koncesij.


Datum objave: 22.04.2010   14:38
Številka: 43001-57/2010 - 37 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 15.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 15.4.2010, 09:38
Na liniji 318 Osilnica - Kočevje, ste v razpisu dali 9 voženje. Smo edini prevoznik na tem območju in
iz sedanjih izkuženj vemo, da to ni potrebno. Sedaj opravljamo prevoz samo enkrat na dan in zadovoljujemo vsem potreban na tem področju, saj na teden pripeljemo 5 potnikov.

Ravno tako je na liniji 321 Loški Potok - Ribnica 9 odhodov, kar po sedanjih izkušnjah ni potrbno, saj bi avtobusi krožili prazni.

Na obeh območjih smo edini prevoznik in tega nismo sposobni zaotoviti.
Odgovor:
Ponudnik mora izdelati podrobne vozne rede po zahtevah iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 22.04.2010   14:43
Številka: 43001-57/2010 - 38 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 15.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 15.4.2010, 10:56
Od 12.04.2010 do danes 15.04.2010 ni možno odpreti razpisne dokumentacije. prosimo za pojasnilo.
Odgovor:
Tehnične težave so dne 20.04.2010 odpravljene.


Datum objave: 22.04.2010   14:45
Številka: 43001-57/2010 - 39 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 16.04.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 16.4.2010, 10:29
Spoštovani !

Vprašanja v zvezi z navodili z izpolnjevanja ponubenega obrazca št. 18

V razpisni dokumentaciji je določeno, da naročnik kandidatu, kot enega izmed stroškov pri izvajanju GJS priznava le 0.758 € za liter goriva. Cenoje naročnik določil v višini povprečja cene goriva brez DDV z delnim vračilom trošarine v obdobju od 1.11.2009 do 31.01.2010.

1. Menimo, da je na opisani osnovi določen priznani strošek za liter goriva neutemeljen in za prevozniks nespremenljiv, kajti obdobje na podlagi katerega je naročnik določil ceno je že zdavnaj nerelevantno in ne sledi sedanjim zviševanjem cen goriva, v prihodnosti oz. v času izvajanja razpisane koncesije pa tudi ni pričakovati realizacije cen kot je predvideno v razpisni dokumentaciji. Neutemeljeno je tudi določati razpisano ceno za gorivo na podlagi, kot navaja naročnik "nekega" denega vračila tročerine. Menimo, da jo mora naročnik v tem delu raveljaviti in uskladiti z realnimi stroški, ki bodo prevoznika bremenili pri izvajanju koncesije.

2. Ravno tako razpisna dokumentacija smovoljno, kogentno in imperativno kandidatu določa 12 letno amortizacijsko dobo za vozila. Menimo, da je takšno ravnanje naročnika brez zakonske podlage in da mora v tem delu naročnik razpisno dokumentacijo razveljaviti in vskladiti z zakonom in SRS

3. Povsem nerealna je tudi zahteva naročnika, da mora kandidat pri pripravi ponudbenega predračuna nabavno vrednost svojih vozil omejiti z vrednostjo 180. 000, 00€. Navedena vrednost je povsem prikrojena in ni realna zaradi:
- neupoštevanja sodobnih standardov prevoza (vozila)
- obremenjenost posameznih linij (kapaciteta vozil glede na št. potnikov na posamezni liniji)
- prilagojenost invalidom (takšni pogoju kandidatu so v nasprotju s smernicami EU za zagotovitev večje uveljavitev javnega prevoza potnikov in mobilnosti prebivalstva).

4. Pripombe na režim SONEP :
- režim odhodov SONEP je poenoten in nerealen glede na št. prepeljanih potnikov ob NE in P takšeni
razpisani minimalni standardi povzročajo škodo prevozniku zato menimo, da mora naročnik v tem delu
razveljaviti in določiti standarde na podlagi realnih potreb.
- poleg tega tudi ugotavljamo, da je naročnik SO režim združil z režimom NEP kar je po našem mnenju ravno tako nesprejemljivo in ravno tako povzoča škodo prevozniku, zato mora naročnik v tem delu razveljaviti in določiti standarde na podlagi realnih potreb.
Odgovor:
1. Podatek izhaja iz historičnih podatkov in ne vključuje predvidevanj o stroških goriva v prihodnosti, saj so za to z uredbo vzpostavljeni mehanizmi prilagajanja nadomestila.
2. Razpisna dokumentacija za potrebe koncesij določa le okvire posameznih sestavin upravičenih stroškov, kot jih bo koncesionarjem pri obračunu nadomestila za izvajanje GJS priznal koncedent, in v ničemer ne posega v uveljavljeno računovodsko politiko koncesionarja. V posameznih primerih zato lahko evidentirana višina obračunanih stroškov v sistemu stroškovnega računovodstva posameznega koncesionarja delno odstopa od postavljenih okvirov upravičenih stroškov. Sicer pa iz historičnih podatkov o povprečni starosti vozil za GJS in o starosti registriranih vozil za prevoz potnikov v Republiki Sloveniji izhaja, da je doba uporabnosti vozil za GJS v višini 12 let primerna.
3. Glede očitkov o nerealnosti zahteve po omejitvi nabavne vrednosti vozil velja enako kot pri odgovoru pod št. 2). Pri čemer ocena izhaja iz historičnih podatkov o vrednosti v zadnjih letih novo nabavljenih vozil za GJS pri prevoznikih in velja za standardne 12-metrske avtobuse.
4. Ponudnik mora izdelati podrobne vozne rede po zahtevah iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 22.04.2010   14:46
Številka: 43001-57/2010 - 40 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 20.04.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 20.4.2010, 09:52
V tabeli, ki navaja ponudbo voženj po osnovnem itenerarju 4.2.3.1. je navedeno, da se zahteva na liniji Dravograd-Velenje 21 parov voženj (režim D*Š).
Naprej je navedeno, da mora biti med Dravogradom in Slovenj Gradcem 41 parov voženj v istem režimu obratovanja. Ker leži Slovenj Gradec po itenerarju vmes na liniji Dravograd - Velenje, ali se mora smatrati, da je za zagotavljanje standarda potrebno med Dravogradom in Slovenj Gradcem v režimi D*Š potemtakem zagotoviti 62 parov voženj v tem režimu?
Odgovor:
Ne. Pri zagotavljanju minimalnega standarda povezav na relaciji Dravograd–Slovenj Gradec–Mislinja–Paka pri Velenju–Velenje se hkrati zagotavlja tudi minimalni standard povezav na relaciji Dravograd–Slovenj Gradec.


Datum objave: 22.04.2010   14:48
Številka: 43001-57/2010 - 41 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 20.04.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 20.4.2010, 10:31
V navodilih 4.3.3.1 je naveden minimalni standard parov povezav med Sp. Vižingo in Dravogradom v režimu D*Š (6 parov).
Standard povezav med Radljami ob Dravi in Dravogradom je 21 parov (režim D*Š). Ali je s standardom povezav od Sp. Vižinge do Dravograda (6 parov), zagotovljen tudi standard ponudbe na relaciji Radlje - Dravograd (21 parov)?
Odgovor:
Da. Pri zagotavljanju minimalnega standarda povezav na relaciji Spodnja Vižinga–Radlje ob Dravi–Gortina–Dravograd se hkrati zagotavlja tudi minimalni standard povezav na relaciji Radlje ob Dravi–Gortina–Dravograd.


Datum objave: 23.04.2010   09:41
Številka: 43001-57/2010 - 39 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 16.04.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 16.4.2010, 10:29
Spoštovani !

Vprašanja v zvezi z navodili z izpolnjevanja ponubenega obrazca št. 18

V razpisni dokumentaciji je določeno, da naročnik kandidatu, kot enega izmed stroškov pri izvajanju GJS priznava le 0.758 € za liter goriva. Cenoje naročnik določil v višini povprečja cene goriva brez DDV z delnim vračilom trošarine v obdobju od 1.11.2009 do 31.01.2010.

1. Menimo, da je na opisani osnovi določen priznani strošek za liter goriva neutemeljen in za prevozniks nespremenljiv, kajti obdobje na podlagi katerega je naročnik določil ceno je že zdavnaj nerelevantno in ne sledi sedanjim zviševanjem cen goriva, v prihodnosti oz. v času izvajanja razpisane koncesije pa tudi ni pričakovati realizacije cen kot je predvideno v razpisni dokumentaciji. Neutemeljeno je tudi določati razpisano ceno za gorivo na podlagi, kot navaja naročnik "nekega" denega vračila tročerine. Menimo, da jo mora naročnik v tem delu raveljaviti in uskladiti z realnimi stroški, ki bodo prevoznika bremenili pri izvajanju koncesije.

2. Ravno tako razpisna dokumentacija smovoljno, kogentno in imperativno kandidatu določa 12 letno amortizacijsko dobo za vozila. Menimo, da je takšno ravnanje naročnika brez zakonske podlage in da mora v tem delu naročnik razpisno dokumentacijo razveljaviti in vskladiti z zakonom in SRS

3. Povsem nerealna je tudi zahteva naročnika, da mora kandidat pri pripravi ponudbenega predračuna nabavno vrednost svojih vozil omejiti z vrednostjo 180. 000, 00€. Navedena vrednost je povsem prikrojena in ni realna zaradi:
- neupoštevanja sodobnih standardov prevoza (vozila)
- obremenjenost posameznih linij (kapaciteta vozil glede na št. potnikov na posamezni liniji)
- prilagojenost invalidom (takšni pogoju kandidatu so v nasprotju s smernicami EU za zagotovitev večje uveljavitev javnega prevoza potnikov in mobilnosti prebivalstva).

4. Pripombe na režim SONEP :
- režim odhodov SONEP je poenoten in nerealen glede na št. prepeljanih potnikov ob NE in P takšeni
razpisani minimalni standardi povzročajo škodo prevozniku zato menimo, da mora naročnik v tem delu
razveljaviti in določiti standarde na podlagi realnih potreb.
- poleg tega tudi ugotavljamo, da je naročnik SO režim združil z režimom NEP kar je po našem mnenju ravno tako nesprejemljivo in ravno tako povzoča škodo prevozniku, zato mora naročnik v tem delu razveljaviti in določiti standarde na podlagi realnih potreb.
Odgovor:
1. Podatek izhaja iz historičnih podatkov in ne vključuje predvidevanj o stroških goriva v prihodnosti, saj so za to z uredbo vzpostavljeni mehanizmi prilagajanja nadomestila.
2. Razpisna dokumentacija za potrebe koncesij določa le okvire posameznih sestavin upravičenih stroškov, kot jih bo koncesionarjem pri obračunu nadomestila za izvajanje GJS priznal koncedent, in v ničemer ne posega v uveljavljeno računovodsko politiko koncesionarja. V posameznih primerih zato lahko evidentirana višina obračunanih stroškov v sistemu stroškovnega računovodstva posameznega koncesionarja delno odstopa od postavljenih okvirov upravičenih stroškov. Sicer pa iz historičnih podatkov o povprečni starosti vozil za GJS in o starosti registriranih vozil za prevoz potnikov v Republiki Sloveniji izhaja, da je doba uporabnosti vozil za GJS v višini 12 let primerna.
3. Glede očitkov o nerealnosti zahteve po omejitvi nabavne vrednosti vozil velja enako kot pri odgovoru pod št. 2). Pri čemer ocena izhaja iz historičnih podatkov o vrednosti v zadnjih letih novo nabavljenih vozil za GJS pri prevoznikih in velja za standardne 12-metrske avtobuse.
4. Ponudnik mora izdelati podrobne vozne rede po zahtevah iz razpisne dokumentacije.
Uporaba režimov SO, NEP in SONEP za zagotovitev minimalnega standarda ponudbe je zapisana v Navodilih za pripravo predloga podrobnih voznih redov (točka 2.1. Obrazložitev splošne strukture razpisne dokumentacije in točka 4.2.3 Voznoredni režimi).


Datum objave: 23.04.2010   12:51
Številka: 43001-57/2010 - 28 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 09.04.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010

Oddano: 9.4.2010, 10:47
Spoštovani,

v zvezi z razpisom za podelitev koncesije nas zanima glede glede na navedbo v 33. točki poglavja E, da lahko DRSC ustavi postopek če prispele ponudbe presegajo javnofinančna sredstva, ki jih ima koncedent na razpolago v državnem proračunu naslednje:
1. Kakšna je višina sredstev predvidenih za gospodarsko javno službo v državnem proračunu za obdobje od 1.9.2010 do 31.12.2010 ter ali je navedeni znesek razdeljen po koncesijskih območjih in če je kakšna je razporeditev teh sredstev po posameznih koncesijskih območjih?
2.Glede na že sprejeti proračun za leto 2011 nas zanima kakšna je višina predvidenih sredstev za gospodarsko javno službo v letu 2011 ter ali je navedeni znesek razdeljen po koncesijskih območjih in če je kakšna je razporeditev teh sredstev po posameznih koncesijskih območjih?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,
Odgovor:
Šele na podlagi prejetih ponudb bo znana višina potrebnih finančnih sredstev za pokrivanje GJS.
V nadaljevanju bodo sledili postopki za pridobitev potrebnih sredstev in sicer v sodelovanju z MzP.
Na podlagi navedenega in ostalih okoliščin, vezanih na postopek izbire koncesionarjev, se bo sprejela odločitev o pričetku izvajanja koncesij.


Datum objave: 23.04.2010   12:54
Številka: 43001-57/2010 - 42 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 20.04.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 22.4.2010, 08:50
Spoštovani !

Neglede na to da so že bile podane pripombe na minimalne standarde iz razpisne dokomentacije dajemo zaradi odgovorov naročnika na ta vprašanja ponovno poziv naročniku, da pretehta in oceni ustreznost minimalnih standardov v razpisni dokumentaciji.
Na portalu je bilo postavljenih veliko vprašanj v zvezi z neustrezno določenimi minimalnimi standardi voznih redov iz raspisne dokumentacije. Na vse utemeljene pripombe je naročnik dosedaj podal odgovor v enem samem smislu in to je; da so minimalni standardi določeni v RD ponudnik pa mora sam izdelati podrobne vozne rede v skladu z RD določenimi z minimalnimi standardi.
Zato vas ponovno pozivamo da preverite ustreznost v RD določenih minimalnih standardov odhodov voznih redev. Menimo, da je v tem delu potrbno RD razveljaviti in minimalne standarde določiti tako kot so jih dosedaj narekovale potrebe potnikov.

Vprašujemo tudi, kdo bo zaradi neustrezno in pristransko oblikovanih koncesijskih območij glede na sedaj uveljavljena in dnevnim migracijskim gibanjem prebivalstva ustrezna koncesijska območja odgovoren za prenehanje poslovanja maloh in srednjih prevoznih podjetij, ki pa so poleg ustreznega števila avtobusov zagotavljala tudi tako kvaliteto teh avtobusov, ki je okolju in potnikom prijazna. Uredba oziroma razpis pa skrajno neodgovorno določa za izbor najugodnejšega ponudnika določa le najnižjo ponujeno ceno!!!! ???
Odgovor:

Naročnik je pripravil razpisno dokumentacijo na podlagi veljavne Uredbe o načinu izvajanja GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in koncesiji te javne službe (Ur.l. RS, št.: 73/2009). Postopek priprave, spreminjanja in uveljavitve podzakonskih in zakonskih aktov na tem področju je v pristojnosti Ministrstva za promet (MzP), zato predlagamo da tovrstna vprašanja posredujete neposredno na MzP.


Datum objave: 11.05.2010   10:54
Številka: 43001-57/2010 - 43 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 20.04.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 22.4.2010, 11:58
Geografsko gledano, mesto Dravograd leži v stičišču treh dolin. Prav tako je v tem nestu železniško postajališče. Smiselno bi torej bilo to mesto tretirati kot mesto za prestop potnikov.

Ker ni posebej navedeno v pogojih, ali se lahko linije 401, 402 in 403 izvajajo s prestopom potnikov na postajališču v Dravogradu?
Odgovor:
Da, saj za linije 401, 402 in 403 ni navedeno obvezno prestopanje kot pogoj. Prav tako se lahko na 1 (enem) voznorednem obrazcu pokriva več linij (npr 401 in 402) oz. razpisnih pogojev.


Datum objave: 11.05.2010   10:56
Številka: 43001-57/2010 - 44 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 23.04.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 23.4.2010, 10:38
V razpisni dokumentaciji so razpisane linije 110 Cerkno-Gorenja vas, 111
Žiri-Gorenja vas in 112 Gorenja vas-Škofja Loka. Dejansko se sedaj vsi
odhodi izvajajo na linijah Cerkno-Gorenja vas-Škofja Loka, Žiri-Gorenja
vas-Škofja Loka in Lučine-Gorenja vas-Škofja Loka. V navodilih je
predpisana povezava voženj 110 in 111 na 112. Prav tako je predpisan
standard linije 112 enak seštevku linij 110, 111 in standardom na
relaciji Lučine-Gorenja vas.

Zanima me kako je s sestavljanjem voznorednih obrazcev za linije 110
Cerkno - Gorenja vas, 111 Žiri - Gorenja vas in 112 Gorenja vas - Škofja
Loka. Ali lahko vožnje linije 111 na voznorednih obrazcih z oznako 111
podaljšamo do Škofje Loke ali morajo biti vožnje na relaciji
Žiri-Gorenja vas-Škofja Loka na voznorednem obrazcu linije 111 samo do
Gorenje vasi in na voznorednem obrazcu 112 iz Gorenje vasi do Škofje Loke.

Generalno me zanima, če lahko določene vožnje, ki peljejo preko več
predpisanih linij združujemo na enem voznorednem obrazcu in v nazivu
linije napišemo preko katerih linij poteka vožnja.
Odgovor:
Da. Na enem voznorednem obrazcu lahko združimo več razpisnih linij (Navodila za pripravo podrobnih voznih redov; točka 4.1.4 in 4.2.1).


Datum objave: 11.05.2010   10:58
Številka: 43001-57/2010 - 45 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 26.04.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 26.4.2010, 08:07
Spoštovani!

Občina Vuzenica sicer leži ob osnovnem itenerarju Sp. Vižinga-Radlje ob Dravi -Dravograd, kot navajate v navodilih poglavja 3 - za izdelavo voznih redov. Ker pa je potrebno, v kolikor želimo povezati to naselje z naseljem Dravograd, oditi iz osnovne trase ceste Radlje - Dravograd, ali torej pomeni ,,Minimalni standard povezav naselij - točka 4.3.3.2. Naselja izven osnovnega itenerarja ,, Vuzenica - Dravograd (9 parov, režim D*Š), torej 9 parov voženj izven osnovnega itenerarja in torej samostojni standard 9 parov povezav izven osnovnega itenererja?

V tem primeru, bi kot lokalni prevoznik predlagali linije, ki bi povezovale tudi naselje MUTO, ki sedaj (po razpisni dokumentaciji) sploh nima povezave z Dravogradom, dejansko pa obstaja nekaj linij, ki potekajo preko Mute, da omogočajo mobilnost prebivalcev Mute?
Odgovor:
Ponudnik lahko sestavi 1 (en) voznoredni obrazec, ki izpolnjuje zahtevane minimalne povezave na:
- osnovnem itinerAju (lahko tudi na več linijah),
- naseljih izven osnovnih itinerarjih (lahko tudi več naseljih na več razpisnih linijah).

Naselje Muta je povezano z Dravogradom saj leži na osnovnem itinerarju linije 403 (tabela 403.2, Osnovni itinerar linije). Za zagotavljanje minimalnega standarda ponudbe za neko naselje se šteje, če je povezava vzpostavljena vsaj z enim poljubnim postajališčem, ki leži v tem naselju (Razpisna dokumentacija 3.Poglavje/D.Daljinar/datoteka: Seznam_postajalisc_naselje_obcina.doc.). Ta pogoj ne velja, če je pri posamezni razpisni liniji eksplicitno zahtevano konkretno postajališče iz daljinarja.

Minimalni standard ponudbe med naseljema Vuzenica in Dravograd se lahko zagotavlja kot samostojna povezava, kot del povezave Radlje ob Dravi–Dravograd ali kot kombinacija obeh.


Datum objave: 11.05.2010   10:59
Številka: 43001-57/2010 - 48 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 28.04.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 28.4.2010, 10:11
Spoštovani,

Minimalni standard prevoza k liniji 3.26 v točki 3.26.5.4 določa:" Linija 326 Dobrepolje - Grosuplje na relaciji Videm-Grosuplje je potrebno podaljšati do naselja Ljubljana. Podaljšati je potrebno vse vožnje. Podaljšane vožnje se ne štejejo kot zagotavljanje ponudbe na liniji 322. Pogoji veljajo za obe smeri povezav."
Pripomba kot jo navajamo v nadaljevanju se nanaša na vozni red linije 322, ki je trenutno v kombinaciji z linijo 326. Nekateri odhodi na liniji Dobrepolje-Grosuplje, pokrivajo tudi odhode na liniji Grosuplje - Ljubljana.
Le tako je možno zagotoviti optimalne vozne rede in s tem čim manjše stroške ob istih prihodkih. V primeru zagotovitve predpisanega pogoja v točki 3.26.5.4. razpisne dokumentacije se bodo stroški prevozov občutno povečali s tem, da bodo prihodki ostali nespremenjeni, ker potrebe po prevozu potnikov ne narekujejo navedenega pogoja kot ste ga navedli v tej točki. V navedenem primeru bosta namreč na istem delu linije dva avtobusa skoraj istočasno vozila drug za drugim.
Odgovor:
Z podaljšanimi vožnjami Videm–Grosuplje do naselja Ljubljana se lahko pobirajo potniki na celotni podaljšani relaciji Grosuplje–Ljubljana, vendar se le te podaljšane vožnje ne štejejo za zagotavljanje minimalnega standarda za linijo 322.


Datum objave: 13.05.2010   12:03
Številka: 43001-57/2010 - 46 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 26.04.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 26.4.2010, 09:51
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji linije številka 213 je določen minimalni standard tudi za linijo Jezero - Ljubljana.
Na navedeni liniji pa obratuje linija mestnega prometa 19B, ki je navedeno tudi v razpisni dokumentaciji linijskih prevozov v mestnem prometu. Glede na pokritost naselja linije z mestnim prometom se nam zdi nesmilselno in ekonomsko nesmotrno uvesti tudi linijo medkrajevnega potniškega prometa do navedenega naselje in predlagamo, da se razpisna dokumentacija spremeni.
Odgovor:
Ponudnik mora izdelati podrobne vozne rede po zahtevah iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 13.05.2010   12:04
Številka: 43001-57/2010 - 47 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 26.04.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 26.4.2010, 13:19
Spoštovani,

Na razpisani liniji z oznako 120 je v tabeli 120.3 določen standard 21 parov odhodov za delovnik v dneh šolskega pouka med tem, ko je sedaj na liniji skupaj 12 parov odhodov, ki zadostijo vsem potrebam po prevozih potnikov. Predpisan standard 21 parov je nesmiseln in povzroča dodatne stroške. Predlagamo, da se RD v tem delu spremeni in uskladi z dejanskim potrebami. Enaka pripomba za isto tabelo velja za režim SONEP, ki sedaj nima nobenega odhoda RD pa jih predvideva 9 parov. Čemu tako visok minimalni standar glede na potrebe?
Odgovor:
Minimalni standard povezav je določen glede na statistične podatke glede števila migrantov med občinami. Povezave na liniji 120 padejo v standard B, ki ima glede na Uredbo zahtevano najmanj tolikšno število povezav.


Datum objave: 13.05.2010   12:05
Številka: 43001-57/2010 - 47 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 26.04.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 26.4.2010, 13:19
Spoštovani,

Na razpisani liniji z oznako 120 je v tabeli 120.3 določen standard 21 parov odhodov za delovnik v dneh šolskega pouka med tem, ko je sedaj na liniji skupaj 12 parov odhodov, ki zadostijo vsem potrebam po prevozih potnikov. Predpisan standard 21 parov je nesmiseln in povzroča dodatne stroške. Predlagamo, da se RD v tem delu spremeni in uskladi z dejanskim potrebami. Enaka pripomba za isto tabelo velja za režim SONEP, ki sedaj nima nobenega odhoda RD pa jih predvideva 9 parov. Čemu tako visok minimalni standar glede na potrebe?
Odgovor:
Minimalni standard povezav je določen glede na statistične podatke glede števila migrantov med občinami. Povezave na liniji 120 padejo v standard B, ki ima glede na Uredbo zahtevano najmanj tolikšno število povezav.


Datum objave: 13.05.2010   12:07
Številka: 43001-57/2010 - 53 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 10.05.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 10.5.2010, 15:06
Dopolnitev vprašanja posredovanega 10.05.2010 ob 14:52 uri na temo različni roki za predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V 2. poglavju: Obrazci
V obrazcu 15 - Izjava o zagotovitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je kot rok za predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zapisano dvajset (20) dni po podpisu pogodbe. V ostali razpisni dokumentaciji pa je navedeni rok v posameznih poglavjih opredeljen z 10-, 15- ali 20-dnevnim rokom.

Prosimo za enovito opredelitev roka za predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Odgovor:
Pravilni rok za predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 20 dni od sklenitve koncesijske pogodbe.


Datum objave: 13.05.2010   12:10
Številka: 43001-57/2010 - 49 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 28.04.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 28.4.2010, 11:51
Pri liniji 608 je pri osnovnem itinerarju 6.8.3.1 zapisan minimalni standard ponudbe na osnovnem itinerarju (Lendava – Murska Sobota in Beltinci – Murska Sobota) kar 9 parov voženj pri režimu SONEP (tabela 608.3). Prosimo, da preverite, če pri tem zapisu ni prišlo do napake. Namreč pri tabeli 608.3a pa je pri itinerarju Lendava – Črenšovci, ki se v bistvu nahaja na itinerarju Lendava – Murska Sobota, zapisano število 0 parov voženj pri režimu SONEP.

Pri liniji 614 je podoben primer, kjer je v tabeli 614.3 za itinerar Gornja Radgona – Murska Sobota prav tako zahtevano minimalno število parov voženj 9 ob režimu SONEP

Prosimo za odgovor, kakšen je zahtevani minimalni standard na itinerarju Lendava – Murska Sobota, Beltinci – Murska Sobota in Murska Sobota – Gornja Radgona za režim SONEP.
Odgovor:
Pri liniji 608 je na osnovnem itinerarju navedenih 9 parov povezav v režimu SONEP (tabela 6.8.3). V tabeli 6.8.3.a pa je navedenih 0 (nič) parov povezav. To je potrebno razumeti na način:
- povezati Lendava z Murska Sobota (9 parov),
- povezati Beltince z Mursko Soboto (9 parov), lahko v kombinaciji z povezavo naselja Lendave in Murske Sobote,
- naselje Črenšovce ni potrebno povezati z Mursko Soboto, lahko pa je povezano tudi z 9 (devetimi) pari voženj (povezava naselja Lendave z naseljem Murska Sobota).


Datum objave: 13.05.2010   12:13
Številka: 43001-57/2010 - 16 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 30.03.2010


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometuRazne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje

Oddano: 30.3.2010, 10:12
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo koncendent v primeru ugotovljenih odstopanj podrobnega voznega reda od razpisanih zahtev iz okvirnega voznega reda, štel tista odstopanja, ki skupaj ne bodo spreminjala obsega predvidenega števila kilometrov, ki ga bodo kandidati navedli na brazcu 16 za več kot 1 %.
Ali je ponudba pravilna, če ponudimo za 5 % več odhodov in posledično število kilometrov (nadstandard).
Odgovor:
Navedeno pravilo se nanaša na nepravilnosti pri sestavi podrobnega voznega reda, če torej podrobni vozni red ne bi bil skladen z razpisanimi minimalnimi zahtevami, ne nanaša pa se to pravilo na ponudbo višjega standarda dostopnosti kot je razpisan. Prav tako višji standard ne more kompenzirati napak v ponudbi minimalnega standarda dostopnosti.


Datum objave: 13.05.2010   12:32
Številka: 43001-57/2010 - 52 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 10.05.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 10.5.2010, 14:52
V razpisni dokumentaciji in obrazcu smo zasledili različno opredeljen rok predložitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer:
- 1. poglavje: Navodila kandidatom za izdelavo vloge
V točki 12.2 je pod (a) Garancija za resnost vloge v šestem odstavku zapisano, da bo koncedent unovčil kandidatovo garancijo za resnost vloge v primeru: če kandidat, ki mu je koncedent v času veljavnosti njegove vloge sporočil, da je bil izbran za koncesionarja, ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe.
- 1. poglavje: Navodila kandidatom za izdelavo vloge
V točki 12.2 je pod (b) Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v prvem odstavku zapisano: Kandidat je dolžan najkasneje v roku 20 dni od sklenitve koncesijske pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti koncedentu nepogojno, nepreklicno in ina prvi pisni poziv plačljivo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini …..
- 2. poglavje: Obrazci
V obrazcu 14 – Garancija za resnost ponudbe se garant zavezuje, da bo plačal navedeni znesek v primeru, če kandidat, ki mu je koncedent v času veljavnosti ponudbe sporočil, da je bil izbran za koncesionarja, ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 15 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe.

Naprošamo vas za pojasnilo, kateri rok je pravilen, in v skladu s tem za ustrezen popravek razpisne dokumentacije.
Odgovor:
Pravilni rok za predložitev garancije za dobro izvedbo izvedbo pogodbenih obveznosti je 20 dni od sklenitve koncesijske pogodbe.


Datum objave: 14.05.2010   11:43
Številka: 43001-57/2010 - 50 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 04.05.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 4.5.2010, 13:11
Spoštovani,

Trenutni potek linije pod oznako 212 zajema tudi naselja Grčarevec in Kalce pri Logatcu. V novi razpisni dokumentaciji pa navedena naselja niso zajeta. Menimo, da bi omenjena naselja morala biti zajeta v liniji Ljubljana - Logatec.
Odgovor:
Naselji Grčarevec in Kalce pri Logatcu nista navedeni kot del minimalni zahtev, saj se (lahko) nahajata na osnovnem itinerarju drugih linij (207, 236, 237 in 238). Ponudnik lahko naselji poveže v sklopu linije 212, vendar se bo v tem primeru ta del povezave štel kot dodatna ponudba.


Datum objave: 14.05.2010   11:48
Številka: 43001-57/2010 - 51 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 04.05.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 5.5.2010, 14:55
Predlagani daljinar v razpisni dokumentaciji se razlikuje od obstoječega. Primer:
obstoječi daljinar
Celje ŽP - Celje Agrotehnika = 0 km
Celje Agrotehnika - Celje Metropol = 0 km
Celje ŽP - Celje Metropol = 0 km

predlagani daljinar v razpisni dokumentaciji
Celje ŽP - Celje Agrotehnika = 1 km
Celje Agrotehnika - Celje Metropol = 1 km
Celje ŽP - Celje Metropol = 1 km

Ali se bo daljinar kasneje lahko spremenil?
Odgovor:
Da. Spreminjanje daljinarja bo potekalo v skladu s Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe (poglavje 5.3.4) in Navodil za pripravo podrobnih voznih redov (poglavje 3.2.1).


Datum objave: 19.05.2010   14:47
Številka: 43001-57/2010 - 54 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 10.05.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 17.5.2010, 08:07
Spoštovani!

Ugotavljamo, da manjkajo nekatere povezave na 6. koncesijskem območju.

Linja 601 Rogašovci-Murska Sobota
Na liniji 601 Rogašovci-Murska Sobota ni povezave pomembnejših naselij Borejci, Kupšinci in Veščica na občinsko središče.
Torej manjka Itinerar in minimalni standard za povezavo naselij: Borejci-Kupšinci-Veščica-Murska Sobota.

Linija 608 Lendava-Murska Sobota
Na liniji 608 manjka povezava postajališča Rakičan bolnica z Mursko Soboto. Gre za pomembno postajališče, saj zagotavlja povezavo za regijsko bolnišnico in pomembne izobraževalne institucije - srednje šole (Biotehniška šola, Srednja Zdravstvena šola) in Raziskovalno izobraževalno središče Rakičan.
Torej manjka itinerar in minimalni standard za povezavo naselij: Rakičan bol.-Murska Sobota.

Naprošamo za dopolnitev razpisne dokumentacije.
Odgovor:
Ponudnik mora izdelati podrobne vozne rede po zahtevah iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 20.05.2010   09:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !

Posredujemo pripombo na dopolnitve razpisne dokumentacije. Sodelavka je naključno odprla na internetnem naslovu http://www.ceste.si/Koncesija_GJS_JPP/SkupnoKazalo.pdf in ugotovila, da je razpisna dokumentacija v vsebini razpisne dokumentacije (kazalu) dopolnjena z tremi dopolnitvami.
Menimo, da bi morale vse dopolnitve razpisne dokumentacije biti objavljene na enem mestu in sicer na portalu javnih naročil pod št. JN1952/2010. Iz tega naslova bi po objavi dopolnitev razpisne dokumentacije ponudniki pregledali dopolnitve na http://www.ceste.si/Koncesija_GJS_JPP/SkupnoKazalo.pdf. Ne moremo pa spremljati sprememb za isto javno naročilo na dveh naslovih. V kolikor sodelavka ne bi naključno odprla razpisne dokumentacije, bi bila ponudba nepopolna.
Prosimo, da vse dopolnitve objavite na portalu javnih naročil pod št. JN1952/2010

Lepo pozdravljeni


ODGOVOR:
Zadnja verzija dokumentacije (kakor tudi predhodne) je objavljena na naslovu: http://www.ceste.si/Koncesija_GJS_JPP/SkupnoKazalo.pdf in vsebuje vse dopolnitve (3).


Datum objave: 20.05.2010   12:53
Številka: 43001-57/2010 - 57 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 19.05.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:

Oddano: 19.5.2010, 12:24
Spoštovani,
imamo naslednja vprašanja povezana z objavljenim razpisom:
1. v dopolnitvi razpsne dokumentacije - priloga 2 - so navedeni podatki o pogodbenih kilometrih in prihodkih v letih 2007-2009. Za vsa leta je navedeno podjetje BUS d.o.o., ki pa v preteklih letih ni bil koncesionar. Kako je to mogoče?
2. ali zadovoljimo zahtevi, da je koncesionar dolžan poslati ponudbo vsem malim in srednje velikim podjetjem, sedanjim koncesionarjem in podizvajalcem, če pošljemo pisno ponudbo vsem, navedenim v že omenjeni prilogi ali moramo ponudbo poslati tudi drugim malim in srednje velikim podjetjem na območju koncesije?
3. v drugem odstavku 70. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe je navedeno:
"Obseg prevozov podizvajalcev in način njihove navedbe se podrobneje določi v razpisni dokumentaciji."
Vprašanje: kje v razpisu najdemo podrobneje določene podatke o obsegu prevozov podizvajalcev?
Hvala.
Odgovor:
1. BUS d.o.o. je nastal z oddelitvijo od Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., in je kot pravni naslednik nasledil koncesijska razmerja od prenosnega podjetja.
2. Če kandidat ne more izpolniti pogoja glede obvezne kvote podizvajalcev kljub resnim ponudbam, potem mora upravičenost zmanjšanja obveznega deleža dokazovati z neuspešnimi ponudbami, ki jih je poslal potencialnim podizvajalcem, ki so objavljeni v Dopolnitvi razpisne dokumentacije št. 2 v datoteki Deleži malih prevoznikov po koncesijskih območjih.
3. V pomoč kandidatom pri iskanju potencialnih podizvajalcev v smislu prvega odstavka 70. člena koncesijskega akta, je DRSC objavila podatke, ki se v razpisni dokumentaciji nahajajo v tabeli v 11. točki 1. Poglavja (Navodila kandidatom za izdelavo vloge) kot je bila dopolnjena s tabelo v prilogi 1 v drugi dopolnitvi razpisne dokumentacije.


Datum objave: 20.05.2010   13:54
Številka: 43001-57/2010 - 55 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 19.05.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 19.5.2010, 08:57
pozdravljeni,

zanima nas, kakšno šifro prevoznikov (A01, A07, A18, .....) vpišemo za tiste prevoznike, ki so v obstoječem obsegu prevozov bili le podizvajalci in ne koncesionarji.

Lep pozdrav !

Odgovor:
Ponudnik lahko poljubno izbere šifro prevoznika v Avrisu, ki v ponudbi nastopa kot podizvajalec (Navodila za pripravo podrobnih voznih redov, poglavje 3.2.2 in 4.1.2).


Datum objave: 20.05.2010   14:09
Številka: 43001-57/2010 - 55 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 19.05.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 19.5.2010, 08:57
pozdravljeni,

zanima nas, kakšno šifro prevoznikov (A01, A07, A18, .....) vpišemo za tiste prevoznike, ki so v obstoječem obsegu prevozov bili le podizvajalci in ne koncesionarji.

Lep pozdrav !

Odgovor:
Ponudnik lahko poljubno izbere šifro prevoznika v Avrisu, ki v ponudbi nastopa kot podizvajalec (Navodila za pripravo podrobnih voznih redov, poglavje 3.2.2 in 4.1.2).


Datum objave: 20.05.2010   14:28
Številka: 43001-57/2010 - 58 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 19.05.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:

Oddano: 19.5.2010, 14:45
V 2. poglavju razpisne dokumentacije je pri obrazcu 16 zapisano, da se za predvideno število prevoženih kilometrov za GJS v obdobju enega leta upošteva število obratovalnih dni, ki so tudi navedeni v Navodilih za izpolnjevanje ponudbenih obrazcev (npr. V=365 obratovalnih dni, D* =251 obratovalnih dni, D =302 obratovalnih dni,…). Pri pripravi dokumentacije ugotavljamo, da predlagano število obratovalnih dni pri posameznih režimih ni usklajeno z dejanskim številom dni v posameznem letu. Naše vprašanje:
1. Katero število obratovalnih dni pri posameznih režimih se upošteva pri pripravi ponudbe za skupno število predvidenih in ponujenih prepeljanih kilometrov v okviru izvajanja GJS? Ali dejansko število obratovalnih dni za obdobje od 1.9.2010-31.08.2011, ali za leto 2011, ali pa se ponudba pripravi na podlagi števila dni, ki so navedeni v Navodilu za izpolnjevanje ponudbenih obrazcev pri obrazcu št. 16?
2.V kolikor se bo v ponudbi mora predložiti število obratovalnih dni, ki ne ustrezajo dejanskemu številu dni v posameznem letu, ali se bo temu ustrezno prilagodil znesek nadomestila v koncesijski pogodbi?
Odgovor:
Ponudba se pripravi na podlagi števila dni, navedenih v Navodilu za izpolnjevanje ponudbenih obrazcev pri obrazcu št. 16. S tem bodo vse konkurenčne ponudbe pripravljene na enaki obračunski osnovi, kar bo omogočilo njihovo medsebojno primerljivost. Prav tako vnaprej ni mogoče z gotovostjo predvideti dejanskega začetka izvajanja koncesijske pogodbe, čemur bi lahko prilagodili število obratovalnih dni.
Razlogi za in način prilagajanja višine nadomestila so podrobno opisani v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 24.05.2010   12:05
Številka: 43001-57/2010 - 59 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 20.05.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:

Oddano: 20.5.2010, 13:38
Spoštovani

Pri tisku voznorednih obrazcev smo ugotovili, da je večje
število le teh nepravilnih oz. da program oblikovno nepravilno
tiska voznoredne obrazce.
1. Ali so takšni voznoredni obrazci sprejemljivi za oddajo ponudbe?
2. Ali bo naročnik objavil novo verzijo programa?
3. Ali obstaja način, da ponudnik sam odpravi to napako?
Odgovor:
Natisnjeni voznoredni obrazci, ki imajo zgolj nepregledno obliko zaradi uporabe programa Avris so vsebinsko pravilni za oddajo ponudbe.

Naročnik ne bo objavil nove verzije programa Avris.

V primeru tiskanja imajo voznoredni obrazci pregledno obliko pod pogojema (Avris_U_navodila za uporabnike, točka 5.2 Podmeni: Linije prevoznikov):
- vsak izmed njih vsebuje vsaj eno vožnjo v smeri (+) oz. ima stolpec "odhodi"
- voznoredni obrazci se morajo tiskati posamezno in ne vsi skupaj (Avris_U: Prevozniki/Linije prevoznikov/Vozni red označene linije).
Nepregledna vsebina pa ostaja pri voznorednih obrazcih, ki nimajo vsaj ene vožnje v smeri (+) in jo ponudnik ne more odpraviti.


Datum objave: 24.05.2010   12:22
Številka: 43001-57/2010 - 60 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 20.05.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 20.5.2010, 13:48
Program Avris U napačno tiska voznoredne obrazce.
Ugotavljamo, da gre za programsko napako.
Prosimo za novo verzijo programa, da bomo lahko
izvedli tisk voznorednih obrazcev.
Odgovor:
Natisnjeni voznoredni obrazci, ki imajo zgolj nepregledno obliko zaradi uporabe programa Avris so vsebinsko pravilni za oddajo ponudbe.

Naročnik ne bo objavil nove verzije programa Avris.

V primeru tiskanja imajo voznoredni obrazci pregledno obliko pod pogojema (Avris_U_navodila za uporabnike, točka 5.2 Podmeni: Linije prevoznikov):
- vsak izmed njih vsebuje vsaj eno vožnjo v smeri (+) oz. ima stolpec "odhodi"
- voznoredni obrazci se morajo tiskati posamezno in ne vsi skupaj (Avris_U: Prevozniki/Linije prevoznikov/Vozni red označene linije).
Nepregledna vsebina pa ostaja pri voznorednih obrazcih, ki nimajo vsaj ene vožnje v smeri (+) in jo ponudnik ne more odpraviti.


Datum objave: 24.05.2010   12:23
Številka: 43001-57/2010 - 61 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 20.05.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 20.5.2010, 17:18
Ali je potrebno v ponudbi priložiti podizvajalske pogodbe oz. kje je to v razpisni dokumentaciji navedeno
Odgovor:
Ponudbi ni treba predložiti pogodb s podizvajalci, si pa DRSC pridržuje pravico od kandidata kadarkoli zahtevati predložitev podizvajalskih pogodb, predpogodb, pisem o nameri ali drugih pravnih aktov, ki urejajo medsebojno razmerje glede podizvajalstva.Datum objave: 24.05.2010   12:24
Številka: 43001-57/2010 - 62 oznaka naročila: F- S 2415-10-000427/0
Datum: 20.05.2010

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila

Koncesija za opravljanje GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu


Razne storitve
Številka objave: JN1952/2010 , Datum objave: 12.3.2010
Vprašanje:
Oddano: 20.5.2010, 18:30
Spoštovani,

v obrazcu 16 pod zaporedno številko (16) Predvideno število prevoženih km izven GJS v obdobju enega leta, nas zanima:

Ali vpišemo samo kilometre, ki jih opravijo vozila v JGS? Ali so mišljeni vsi kilometri vseh vozil, ki so opravljeni izven JGS.
Odgovor:
Predvideno število prevoženih km izven GJS v obdobju enega leta se nanaša na km izven GJS vseh vozil v podjetju.