Dosje javnega naročila JN9789/2010
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Tiskarske in s tem povezane storitve
ZJN-2: Odprti postopek

JN9789/2010 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.10.2010
    JN9789/2010 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2010/S 202-308320
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Tiskarske in s tem povezane storitve

Datum objave: 13. 10. 2010
Številka objave: JN9789/2010


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 306 44 04. Telefaks 306 44 07. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izbira izvajalca za tisk in raznos glasila Ljubljana
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 15.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 4
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma Ocenjena vrednost brez DDV: 1186458,32 EUR
Pogostost in vrednost javnih naročil, ki bodo oddana (če je znana): Predvidoma bo oddanih do 10 naročil na letni ravni.
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet tega razpisa je izbira najugodnejšega izvajalca za tisk in vezavo ter raznos glasila Ljubljana. Glasilo Ljubljana izhaja praviloma desetkrat letno, praviloma na 48 straneh v nakladi 119.000 izvodov.
Glasilo Ljubljana se raznosi v vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Ljubljana in na naslove, ki jih naročnik posebej določi.

Tehnični podatki za tisk, vezavo in distribucijo glasila Ljubljana
Naklada: 119.000 izvodov
Format: 22,5 x 30 cm
Gramatura papirja: 60 g izboljšani časopisni papir
Belina papirja: 84 %
Opaciteta papirja: vsaj 93
Tisk: 4/4-barven
Vezava: šivano kot zvezek, 32 strani tudi lepljeno
Obseg: praviloma 48 strani

Naročnik in izbrani izvajalec se glede na tekoče potrebe in zahteve naročnika posebej in sproti dogovarjata o odstopanju od praviloma določenega števila izdaj in obsega posamezne številke glasila Ljubljana (povečanje ali zmanjšanje števila izdaj, povečanje ali zmanjšanje obsega – števila strani).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 79800000 (Tiskarske in s tem povezane storitve)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Največ 40 publikacij v 4 letih, praviloma na 48 straneh, v nakladi 119.000 izvodov.
II.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Brezpogojna in nepreklicna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR.
Brezpogojna in nepreklicna bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % celotne pogodbene vrednosti, ki jo predloži izbrani ponudnik po podpisu pogodbe.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem in drugem odstavku 42. člena veljavnega zakona o javnem naročanju.

Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v katerem koli podobnem položaju.

Ponudnik mora imeti poravnane vse davke in prispevke.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno tehnično zmogljivostjo, ki zagotavlja izvedbo razpisane storitve v zahtevanem roku in zahtevani kvaliteti.

Kadrovske zmogljivosti
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno kadrovsko zasedbo za izvedbo razpisane storitve v zahtevanem roku.

Raznos glasila
Ponudnik mora zagotoviti raznos glasila v vsa gospodinjstva v MOL in na posebej zahtevane naslove v roku dveh delovnih dni.

Roki izvedbe
Tisk in vezava ter raznos celotne naklade glasila Ljubljana (119.000 izvodov) morajo biti izvedeni v roku 4 dni od prejema gradiva s strani naročnika.

Reference
Ponudniki morajo predložiti vsaj 3 pisna strokovna priporočila, ki se nanašajo na tehnično izdelavo različnih publikacij v nakladi nad 30.000 izvodov. Tehnične karakteristike priloženih publikacij ne smejo bistveno odstopati od tehničnih karakteristik, kot jih ima glasilo Ljubljana. Reference se morajo nanašati na obdobje zadnjih treh let glede na datum, določen za oddajo ponudb.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-302/2010-3
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 22. 11. 2010
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 22. 11. 2010
Čas: 10:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana - II. nadstropje, sejna soba.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJAVI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2010/10/2104-215910998252160/razpisna_dok
umentacija_(k).zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožb Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Zoper razpisno dokumentacijo je mogoče uveljavljati pravno varstvo ponudnikov pri naročniku, najkasneje do roka, določenega za oddajo ponudb.
Zoper odločitev o oddaji naročila je možna pritožba pri naročniku, v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji javnega naročila, v skladu z 12. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB5).
Drugostopenjski pritožbeni organ je Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, pred katero lahko vlagatelj zahtevka nadaljuje postopek v roku 3 dni od prejema odgovora na revizijski zahtevek s strani naročnika.
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 306 44 40. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 10. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.11.2010   09:11
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN- 10/210146

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil – oznaka naročila JN9789/2010:

1.vprašanje:
Imamo vprašanje v zvezi z bančno garancijo za dobro izvedbo del. Garancija za dobro izvedbo del temelji na pogodbi, katero pa banka še ne more skleniti, ker še nismo bili izbrani na razpisu. Tako nam jo ne morejo izdati, lahko pa nam izdajo zavezujočo izjavo, da bodo to storili, lahko zraven priložijo tudi potrjen tekst garancije, po katerem bodo garancijo izdali.
Ponavadi pripravi tako zavezujočo izjavo naročnik in jo vključi v razpis. Prosim za odgovor glede tega

Odgovor:
V razpisni dokumentaciji, točka 4.2. garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, str. 8, je navedeno, da bo moral izbrani izvajalec v roku 10 dni od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% celotne pogodbene vrednosti.
Ob oddaji ponudbe vam torej ni potrebno predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, morate pa predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe.

2.vprašanje:
Spoštovani, na strani 38 je tabela z osnovnimi podatki o podizvajalcu. Malce nerodno je navedeno, kdo naj jo podpiše in žigosa: ponudnik ali podizvajalec?

Odgovor:
Tabelo izpolni, podpiše in žigosa ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci.


Lep pozdrav,


Pripravila:Alenka Mihelčič

Direktorica: Tadeja Möderndorfer