Dosje javnega naročila 000838/2020
Naročnik: OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
: Natečaj za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za objekt kulturnega centra v Grosupljem
ZJN-3: Odprti postopek

JN000838/2020-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 12.02.2020
JN000838/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000838/2020-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2020/S 031-073173
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
SI041
Grosuplje
Slovenija
Tanja Rauh, Vložišče
info@grosuplje.si
+386 17888750
+386 17888764

Internetni naslovi
http://www.grosuplje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.grosuplje.si/Razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za objekt kulturnega centra v Grosupljem
Referenčna številka dokumenta: 631-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
II.2.4 Opis javnega naročila
Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za objekt kulturnega centra v Grosupljem.
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Merila, navedena v padajoči pomembnosti (najpomembnejša 1. točka, najmanj pomembna 5. točka):
1. kakovost, funkcionalnost, fleksibilnost in izvirnost arhitekturnega izraza,
2. kakovost urbanistične rešitve (urbanistična rešitev območja GR 67 CU, umestitev v širši kontekst,
povezave s kontaktnimi območji, upoštevanje prostorskih aktov),
3. kakovost in racionalnost gradbenih konstrukcij stavbe,
4. funkcionalna zasnova in kakovost prometne rešitve z navezavami na kontaktna območja,
5. racionalnost zasnove, izvedbe in obratovanja ter vrednost investicije.
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
03.04.2020   11:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani sklad za nagrade je:
- 1. nagrada 7.000 EUR
- 2. nagrada 5.000 EUR
- 3. nagrada 3.000 EUR.
Skupni znesek nagradnega sklada je 15.000 EUR.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Razpisani sklad za odškodnine je:
- odškodnine po 750 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada je 3.750 EUR.
V primeru, da bo podeljenih več kot 5 odškodnin, se zneski ustrezno znižajo.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
mag. Polona Filpič, univ.dipl.inž.arh., mag. Dušan Hočevar, direktor občinske uprave, Peter Lovšin, u.d.i.a., občinski urbanist, dr. Gregor Čok, univ.dipl.inž.arh., Miha Simončič, vodja urada za prostor


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.03.2020   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
Grosuplje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.02.2020   14:59
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 18. 2. 2020 do 13.30 ure:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo za označitev točnega območja obdelave na priloženem geodetskem načrtu v .dwg formatu. V kolikor naj bi to območje označevala krepka modra črta na plasti OPREMA, opozarjamo, da ta črta ni skladna z označitvijo območja obdelave v natečajni nalogi.

Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje za napako. Na spletni strani naročnika se objavi nov geodetski posnetek s pravo mejo in samo mejo posebej.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del natečajne dokumentacije.


Datum objave: 25.02.2020   08:32
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 24. 2. 2020 do 13. ure:

1. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V natečajni nalogi (sklop B) je na strani 8 in 9 označeno natečajno območje (rdeča črta). V geodetskem posnetku (sklop C1) je označeno pod layer Oprema drugačno/večje območje in z rdečo črtkano (layer 00-Meja parcele) spet drugače. Dokumenta nista usklajena. Prosim za jasen odgovor.
a.) Kaj je meja obdelave?
b.) Kaj pomeni obseg, označen z layerjem Oprema?
c.) Kaj pomeni obseg, označen z layer 00-Meja parcele?
d.) Kaj je v natečajni nalogi neusklajeno z grafiko in obratno?
Iz gradiva ni jasno razvidno, kje in kam lahko postavimo objekt, saj se ne ve, kaj je območje obdelave.
e.) Kaj pomeni, da so pri obstoječem priključku na Taborsko cesto za garažno hišo v gradnji možni manjši premiki in drugačna ureditev priključka? Ali je cestni priključek determinata ali ne?

Odgovori naročnika:
a.) Meja obdelave je označena v natečajni nalogi, v podlagah je dodano območje obdelave v datoteko .dwg geodetski posnetek, ki se, za boljšo razvidnost, na novo objavi na spletni strani naročnika.
b.) V geodetskem posnetku ni bilo označeno območje obdelave, zato je bilo to naknadno dodano in se na novo objavlja na spletni strani naročnika.
c.) Z layer 00-Meja parcele je označena gradbena parcela garažne hiše, ki pa se bo z gradnjo kulturnega centra spremenila. Modro območje z navedenega layerja prvotno ni bilo objavljeno pravilno, zato je naknadno nadomeščeno z mejo območja in mejo GR-67 CU, ki se na novo objavlja na spletni strani naročnika.
d.) Objekt se lahko postavi znotraj območja, kot je prikazano v natečajni nalogi in ob upoštevanju obveznih urbanističnih izhodišč iz natečajne naloge.
e.) Cestni priključek na Taborsko cesto je možno premikati znotraj območja, kot je prikazano v natečajni nalogi in možna je drugačna ureditev, ob upoštevanju vseh obstoječih uvozov v parkirno hišo v gradnji in v kletno etažo objekta, severno od območja, kot je prikazano v natečajni nalogi. Glede na območje, kot je prikazano v natečajni nalogi so možni le manjši mikro premiki oz. manjše preureditve priključka, npr. površine za pešce ipd.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del natečajne dokumentacije.


Datum objave: 28.02.2020   10:01
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 27. 2. 2020 do 14. ure:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V natečajni nalogi navajate:
Dopustna izraba:
FI = največ 2,0
FZ = največ 0,5
površina natečajnega območja znaša po natečajni dokumentaciji 4.870 m2. Zazidana površina garažne hiše v izgradnji znaša 1.820 m2. Torej, po zgoraj navedenih faktorjih lahko pozidamo le še ca. 600 m2 (pri celotnem programu kulturnega centra in glasbene šole, ki znaša ca. 3.800 m2 uporabne površine). Dopustna izraba natečajnega območja znaša 2,0, kar pomeni pri 4.870 m2 površine parcele = 9.740 m2. Garažna hiša ima zazidane bruto površine 1.820 m2 in je P+4 nadstropna. Torej znaša bruto površina vseh etaž garažne hiše 9.100 m2. V tem primeru lahko izrabimo le še 640 m2 (9.740 m2 9.100 m2) površine za kulturni center in glasbeno šolo. Lahko k tem številkam dobimo pojasnilo?
Glede na mejo natečajnega območja, prostorske pogoje, odmike in obstoječe objekte, je možna le ena lokacija kulturnega centra, in sicer med parkirno hišo v izgradnji na zahodni strani in občinsko, poslovno-stanovanjsko stavbo na vzhodni strani. Glede na zahtevan program kulturnega centra in šole, je potemtakem predvidena gradnja v višino torej vsaj P+7 (pri ca. 500-600 m2 pozidane površine). Se vam zdi smiselno, da bo bodoči kulturni center vertikalna dominanta v prostoru (saj bo višja od vseh ostalih sosednjih objektov) in da bo kljub celotni površini celotnega območja GR-67 CU prisiljen biti lociran v tesno lokacijo med garažno hišo in poslovno-stanovanjski objekt?

Odgovor naročnika:
Dopustne izrabe FI in FZ se računajo za celotno območje GR-67 CU skupaj, kar pomeni, da če bo natečajno območje pozidano v večji meri, bo toliko manj ostalo v območju GR-67 CU. Zaradi lastniških in drugih razmer kulturni center ne more biti lociran drugje, prav tako pa mora biti višinsko skladen s pogoji OPN.

2. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Parcela, označena v tekstualnem delu, namenjena gradnji, je po obliki geometrijsko neugodna. Upoštevanje uvoza v garažo parcelo razdeli na dva dela. Če upoštevamo obvezne odmike, požarne zahteve in vse dostopne ceste, ostane ca. 1.000 m2 parcele, razdeljene na dva dela. Zahtevanega programa, primerenega v pritličju, in trga pred objektom, je več, kot je na razpolago parcele. Večji del proste parcele (na severu) in oblika parcele ni primerna za dvorano z vsemi tehničnimi prostori zaodrja. Zanima nas, ali je bil pred izvedbo razpisa narejee preizkus umestitve objekta? Kakšen je odmik novega objekta od garažne hiše? Na območju med garažo, obstoječim uvozom in novo cesto do uvoza v novo garažo (S del parcele) se izvaja betoniranje podzemnega dela objekta. Le ta ni označen na nobeni prilogi. Ali ima podzemni objekt, ki je trenutno v izgradnji, vpliv na bodočo novogradnjo?

Odgovor naročnika:
Pred izvedbo razpisa je bil narejen preizkus umestitve objekta v dano lokacijo/območje. Stavba kulturnega centra lahko v višjih etažah sega preko dovoznih in dostopnih poti v parkirno hišo. Odmik od parkirne hiše mora omogočati naravno prezračevanje parkirne hiše, kar je minimalno 1,5 m.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del natečajne dokumentacije.


Datum objave: 04.03.2020   15:01
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 4. 3. 2020 do 8. ure:

1. Vprašanji zainteresiranega gospodarskega subjekta:
a.) Na vprašanje št. 2 niste v celoti odgovorili. Na območju med garažo, obstoječim uvozom in novo cesto do uvoza v novo garažo (S del parcele) se izvaja betoniranje podzemnega dela objekta. Le ta ni označen na nobeni prilogi. Zakaj? Ali ima podzemni objekt, ki je trenutno v izgradnji, vpliv na bodočo novogradnjo?
b.) V datoteki celotne dokumentacije so tri .dwg datoteteke z vrisanim območjem obdelave C1, C2, C1 geodetski posnetek. Prosim za jasen odgovor, katera datoteka je relevantna?

Odgovora naročnika:
a.) Na obravnavanem območju je v izgradnji le parkirna hiša. Gradnja se izvaja po načrtu PZI, ki je priložen natečajni dokumentaciji in ga je potrebno upoštevati. Druga gradnja se na obravnavanem območju ne izvaja.
b.) Pravi geodetski posnetek z vrisano mejo obravnave je objavljen na spletni strani naročnika datoteka pod nazivom C1_geodetski_ posnetek_Grosuplje.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del natečajne dokumentacije.Datum objave: 13.03.2020   13:17
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do konca dne 11. 3. 2020:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Ali se na meji, ki meji na zemljišče v lasti Občine Grosuplje, objekt lahko približa za več kot 4 metre. Kolikšen je minimalni odmik?

Odgovor naročnika:
Pri zemljiščih, ki so v lasti naročnika, so minimalni odmiki lahko manjši, in sicer do meje zemljišča, katerega lastnik je naročnik.

2. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
a.) Ali je možno predvideti dostop do stanovanjske stavbe na parceli številka 2146 k.o. Grosuplje skozi natečajno območje z navezavo na obstoječi priključek na Taborsko cesto preko širšega (in ne ožjega) natečajnega območja?
b.) Ali je možno odstraniti predvideno pokrito kolesarnico ob garažni hiši in jo nadomestiti v okviru bodoče ureditve?
c.) Kakšni so dopustni odmiki proti posameznim segmentom meje? Ali smemo upoštevati odmike, ki so dopustni ob soglasju lastnikov sosednjih zemljišč? Ali lahko upoštevamo odmik, ki je dopusten ob soglasju lastnikov sosednjih zemljišč v segmentu, kjer ožje območje meji s širšim območjem obdelave (kjer je občina lastnik parcele)? Ali lahko za vsak segment meje natančno napišete, kakšen je zahtevan odmik?

Odgovori naročnika:
a.) Ni možno. Dostop je potrebno zagotoviti preko ožjega natečajnega območja.
b.) Kolesarnico je možno prestaviti na drugo lokacijo v okviru bodoče ureditve.
c.) Pri zemljiščih, ki so v lasti naročnika, so minimalni odmiki lahko manjši, in sicer do meje zemljišča, katerega lastnik je naročnik.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del natečajne dokumentacije.