Dosje javnega naročila 000842/2020
Naročnik: OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola
Gradnje: Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 807.252,68 EUR

JN000842/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.02.2020
JN000842/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.02.2020
JN000842/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.02.2020
JN000842/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.02.2020
JN000842/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.03.2020
JN000842/2020-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.03.2020
JN000842/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2020
JN000842/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.07.2020
JN000842/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000842/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 031-071500
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Dean Starc
dean.starc@izola.si
+386 56600150

Internetni naslovi
http://izola.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16066
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233162
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so »Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju III. - Specifikacija predmeta javnega naročila.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.016.335,66 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233162
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik potrebuje ureditev kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo in sicer:
Kolesarska pot z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo na odseku »od krožišča Jadranka do občinske meje z MOK«,
Kolesarska pot z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo na odseku »Južna cesta Parenzana-Trasa Parenzana od JP 640111 Livade Rikorvo-Podstena do pitstopa na Parenzani«,
ter izvedbo kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo na odseku »odcep Južna cesta«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.016.335,66 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.09.2020
Konec: 30.04.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.03.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.03.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.02.2020   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.02.2020   15:50
VPRAŠANJE
Na povezavi, ki jo navajate RAZPISNE DOKUMENTACIJE NI. Prosimo, da preverite pravilnost povezave in ustrezno podaljšate rok oddaje. Lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani,
sporočamo vam, da je na omenjeni povezavi (http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/) sedaj razvidna razpisna dokumentacija s prilogami.
S spoštovanjem.Datum objave: 14.02.2020   10:23
VPRAŠANJE
ESPD ni zahtevan? Zadostujejo izjave?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik ne bo objavil ESPD obrazca. Potencialnim ponudnikom sporoča, da naj uvozijo svoj ESPD obrazec tako, da na portalu javnih naročil kliknejo "ESPD" nato označijo "sem gospodarski subjekt" in "uvoziti moj ESPD". V rubriki "Naloži dokument" naložijo svoj ESPD obrazec in ga na zadnji strani v delu sklepnih izjav dopolnijo tako, da v prosto okence zapišejo "Podpisani dajem/o uradno soglasje, da Občina Izola pridobi dostop do dokazil, ki sem jih predložil/smo jih predložili v celotni ponudbi za javno naročilo za Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo.
Lep pozdrav

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo za popisov.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik bo v kratkem objavil popravek, ki bo vseboval popis del ter podaljšane roke pri predmetnem javnem naročilu
Lep pozdrav

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo popisa del.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik bo v kratkem objavil popravek, ki bo vseboval popis del ter podaljšane roke pri predmetnem javnem naročilu
Lep pozdrav

VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo naročnika, zakaj izgradnja ceste ni zadosten oz. ustrezen referenčni projekt pri izgradnji kolesarske steze?

Tehnično je cesta s izvedbenimi elementi kot so:
- izkopi,
- ureditev temeljnih tal,
- nasipi,
- oporne in podporne konstrukcije,
- premostitve, prepusti, itd...
- odvodnjavanje,
- JR,
- robniki (cestni in kolesarski)
- asfalt
- ureditev okolice
vsaj enakovreden, večinoma pa precej zahtevnejši projekt od kolesarske steze, zato predlagamo naročniku, da prilagodi referenčne pogoje in dovoli izpolnjevanje referenčnih zahtev tudi z izgradnjo ceste v enaki ali večji vrednosti od razpisane.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da se pogoj vezan na tehnično sposobnost ponudnikov sedaj glasi:
"Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj:
- en projekt za izgradnjo kolesarske poti ali ceste v vrednosti vsaj 300.000,00 EUR brez DDV."
Datum objave: 14.02.2020   10:40
VPRAŠANJE
Kot tehnično sposobnost ponudnika zahtevate - en projekt za izgradnjo kolesarske poti v vrednosti vsaj 300.000,00 EUR brez DDV.
Lepo prosimo, da spremenite referenčni pogoj za prijavo na javno naročilo na - izgradnja ali rekonstrukcija ceste, pločnika ali kolesarske steze s pripadajočo infrastrukturo v vrednosti vsaj 300.000,00 EUR brez DDV, saj se nam izgradnja izključno kolesarske poti zdi diskriminatoren pogoj. Ne vidimo razloga, zakaj bi bila izgradnja kolesarske steze kakorkoli bolj zahtevna kot izgradnja ceste ali pločnika.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je že spremenil predmetni pogoj poglejte prosim današnji odgovor
Lep pozdravDatum objave: 19.02.2020   13:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v zavihku F.1 Parenzana sta 7 in 7a postavki enaki in v postavkah 8 in 8a sta navedeni debelina 4 cm in 6 cm.

Prosimo za objasnitev.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Postavka 7 je namenjena odseku trase Parenzane, postavka 7a pa odseku povezave do Parenzane.
V postavki 8 in 8a je debelina sloja 6 cm.


VPRAŠANJE
Prosimo za odgovore na vprašanja glede popisa del :
V zavihku E-1 Rušitvena in zemeljska dela, so količine v postavki 5 nelogične : III. kat 60% 40,95 m3, IV kat 40% 24,57m3, V kat 8,19 m3. skupaj 73,71 m3. Vi navajate skupaj 81,9 m3. v postavki je zajeto sprotno planiranje dopeljanega materiala na deponiji in splaniranje deponije po končanih delih. V postavki 11 pa navajate Odvoz ... s stroški za deponiranje in razgrinjanje materiala v količini 94,88 m3. Glede na splošno zmedo s količinami, procenti in ponavljanjem istega dela v različnih postavkah, vas prosimo za logično razlago.
V zavihku F.1 v postavki 8 in 8a navajate Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja debeline 4 cm iz bitumenskeega betona, AC 11 surf B50/70,A2 v debelini 6 cm iz zmesi zrn 0/11 mm ... Katera debelina je pravilna ?

ODGOVOR
Postavka 5: Upoštevajte količine podane pod posamezno kategorijo izkopa. Seštevek vseh izkopov je enak predvideni količini (81,90 m3).
Opis postavke je ustrezen.
Postavka 11 odvoz upošteva tudi preostale količine izkopanega materiala, ne pa samo postavke 5.

Postavka 7 je namenjena odseku trase Parenzane, postavka 7a pa odseku povezave do Parenzane.
V postavki 8 in 8a je debelina sloja 6 cm.


VPRAŠANJE
V popisu elektro del je v postavki naveden tip kandelabra, ki naj bi ustrezal projektiranemu. V obeh primerih (Obala in Parenzana) je enak tip, čeprav so višine različne. Prosimo, da kot primer navedete točen tip kandelabra oziroma ali je to raven kandelaber ali z lokom. Ker ima občina Izola za javno razsvetljavo koncesionarja nas zanima ali so tipi predvidenih svetilk v skladu s tipizacijo koncesionarja in ali ima projekt soglasje koncesionarja.
V postavkah 9., 10 in 11. so v popisu navedene elektro omarice (vsebina je enaka pri vseh omaricah). To je za tak primer neobičajno (tri+dve števčne omare) , poleg tega pa na osnovi takega popisa ni mogoče podati korektne ponudbe, ker oprema omare ni nedvoumno definirana. V razpisni dokumentaciji tudi ni elektro projekta zato verjetno tega popisa ni naredil elektroprojektant ampak je od nekje površno prekopiran.
Poleg vseh nesmislov je največja cvetka postavka 13. v elektro delih obalne ceste - DOBAVA IN POSTAVITEV TRAFO POSTAJE ZA NEMOTENO DELO, KOMPLET S PRIPRAVLJALNIMI DELI???
Skratka, kot je to izgleda na izolski občini že običajno, zopet oddajmo ponudbe na osnovi, ki je zrel za šolske klopi (beri, kako se projekta ne lotiti).
Zahtevamo, da dopolnete popise s točnimi podatki za kandelabre, elektro načrte elektro omaric in transformatorske postaje.


ODGOVOR
Spoštovani,
sporočamo vam, da bomo v kratkem objavili popravek razpisne dokumentacije za popis, kjer je podrobno obrazloženo poglavje elektroinštalacij.
Za napako se iskreno opravičujemo.
S spoštovanjemDatum objave: 24.02.2020   15:12
VPRAŠANJE
vezano na vaš odgovor z dne 14.02.2020 ob 10:23

Naročnik ne bo objavil ESPD obrazca. potencialnim ponudnikom sporoča , da naj uvozijo svoj ESPD obrazec tako , da na portalu javnih naročil kliknejo "ESPD" nato označijo " sem gospodarski subjekt " in "uvoziti moj ESPD". V rubriki "Naloži dokument " naložijo svoj ESPD obrazec.............................. in drugo infrastrukturo.

navedeno ne drži , naročnik mora objaviti svoj ESPD obrazec, da ga lahko izpolnemo

ODGOVOR
Spoštovani,
ZJN-3 ne določa, da bi moral naročnik objaviti ESPD obrazec. 4. odst. 79. čl ZJN-3 določa celo "Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne."
S spoštovanjemDatum objave: 27.02.2020   09:59
VPRAŠANJE

Spoštovani.
Vezano na vaš odgovor:
ZJN-3 ne določa, da bi moral naročnik objaviti ESPD obrazec. 4. odst. 79. čl ZJN-3 določa celo "Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne."
Vi kot naročnik morate definirati stvari, ki jih želite od nas ponudnikov videti iz ESPD. Poleg tega morajo biti zahteve kompatibilne z zahtevami razpisne dokumentacije in prosim, da se nehate sprenevedati. Tukaj gre za vprašanje ali ste sposobni izpeljati javno naročilo ali si želite na koncu koncev tudi vložitve revizije na postopek, ki ga vodite.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik vseskozi ravna v skladu z ZJN-3
S spoštovanjem


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo naročnika za pojasnilo in sicer zavihek A.1 Obalna - postavka 2. prosimo za navedbo globine - debeline rezkanja.

Hvala


ODGOVOR

Spoštovani,
sporočamo vam, da je debelina rezkanja - 4 cm
S spoštovanjem


Datum objave: 28.02.2020   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnike se dela norca iz davkoplačevalcev. Za projekt ocenjen na 1 milijon zahteva referenco 50.000 , kar je dvajsetkrat manj (!!!!!!!!!!!!!!!!).

50.000 je vredna zunanja ureditev pri malo večji enostanovanjski hiši.... To je tako kot da bi gradnjo stanovanjske hiše zaupali izvajalcu, ki postavlja vrtne ute za orodje.

Takšno zniževanje reference bo imelo za posledico, da bodo na razpisu nastopali izvajalci, ki se jim niti ne sanja kaj pomeni izvedba takega objekta.

Naročnika pozivamo, da določi sorazmerne reference, ker z zniževanjem referenc med drugim forsira tudi lokalnega izvajalca, ki za Občino Izola izvaja zadnja dva večja nizkogradniška objekta in nima ustreznih referenc iz nizkih gradenj.

O zadevi bomo obvestili tudi vaš lokalni časopis Primorske novice, da zadevo raziščejo, ker smrdi do Ljubljane.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik ne forsira/favorizira nikogar. Z zniževanjem reference bo naročnik dosegel, da bo pridobil večje število ponudb, kar bo privedlo do znižanja cen in uresničevanja načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti v skladu s 4. členom ZJN-3.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo, da objavi karakteristične prereze za teraso Jadranka - Občinska meja. Iz projektov ni razvidna širina asfaltiranja, rezkanja, itd.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo objavil popravek, ki bo vseboval karakteristične prereze za teraso Jadranka - Občinska meja
S spoštovanjemDatum objave: 28.02.2020   11:02
VPRAŠANJE
Naročnik z nenormalnim zniževanjem referenc (kot je nekdo že poudaril) ne povečuje konkurence ampak žal niža minimalne tehnične standarde kakovosti in omalovažuje gradbeno stroko.

Ponudnik z referenco za 50.000 ni sposoben strokovno izvesti projekta za 1.000.000 . Prav tako vodja del, ki je izvedel referenčni objekt za 50.000 ni usposobljen za vodenje milijonskega projekta.

Prosimo naročnika naj razmisli o strokovnosti in transparentnosti svojih dejanj in umakne razpis ter objavi novega v skladu s pravili stroke.

Hvala!

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik ravna strokovno in transparentno. Javnega naročila ne bo bo ustavil, saj ravna v skladu z vsemi osnovnimi načeli ZJN-3 in pravili stroke.
S spoštovanjem


Datum objave: 28.02.2020   13:34
VPRAŠANJE
V enem od odgovorov navajate:
Spoštovani,
naročnik bo objavil popravek, ki bo vseboval karakteristične prereze za teraso Jadranka - Občinska meja
S spoštovanjem
Vprašanje : Ali lahko v situaciji označite, kje se nahaja omenjena terasa? V popisu del je ni nikjer.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik sporoča, da je prišlo do tipkarske napake, saj bo popravek vezan na karakteristične prereze kolesarske trase.
S spoštovanjem


Datum objave: 05.03.2020   10:57
VPRAŠANJE
Spoštovani
Glede predložitve Obrazca št. 2, ki bo viden na javnem odpiranju nam prosimo dovolite, da oddamo samo prvi list tega obrazca oz. samo kjer se vidi cena in ne obrazca v celoti, kjer je naveden podizvajalec in vrednost del, ki jih bo izvajal.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik dovoli, da ponudniki oddajo sovjo ponudbo v ejn2 tudi tako, da je obrazec št. 2 razdeljen na dva dela (prvi del v rubriki "predračun", ki je javno objavljen obsega le podatke o ponujenih cenah in nazivu ponudnika, drugi del pa je lahko oddan pod "druge priloge")
S spoštovanjemDatum objave: 06.03.2020   10:38
VPRAŠANJE
Ali se kot ustrezna referenca upošteva Rekonstrukcija ceste z vključeno komunalno infrastrukturo?

ODGOVOR
Spoštovani,
rekonstrukcija ceste z vključeno komunalno infrastrukturo ni ustrezna referenca.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Ali lahko referenčni pogoj izpolnimo s podizvajalcem?

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik je referenčni pogoj že znižal, zaradi česar bo vsako ponudbo označil kot nedopustno, če glavni ponudnik ne bo imel ustrezne reference. Torej referenčnih podizvajalcev naročnik ne bo dopustil.
S spoštovanjemDatum objave: 10.03.2020   12:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na vaš odgovor da rekonstrukcija ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo ni ustrezna referenca, omejujete z referenčnimi pogoji konkurenco, ki bi lahko nastopila in ne prevladuje v asfalterskih delih temveč izvaja vsa dela. Glede na to da je izvedba rekonstrukcij s kompletno javno infrastrukturo bistveno zahtevnejša od izvedbe izkopov, nasipov, asfaltiranja in postvitve javne razsvetljave, saj poleg navedenih del obsega še druga dela, ki so zahtevnejša za izvedbo predlagamo da priznate reference za izvedbo rekonstrukcij oziroma novogradenj s kompletno infrastrukturo kot ustrezno referenco, saj na ta način zagotavljate načel iz 3. člena ZJN-3 in sicer gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Z omejevanjem konkurence le na tiste ponudnike, ki izvajajo praktično le preplastitve in asfaltiranja pa se od tega načela oddaljujete.

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
S spoštovanjem
Datum objave: 11.03.2020   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo naročnika za dodatno obrazložitev postavke: "Dobava in vgradnja protikoreninske folije na korenine dreves pred zasipom in asfaltiranjem. V postavki upoštevati polaganje in pritrditev stikov z obojestranskim trakom." in sicer:
- kakšna je debelina folije?
- ali je folija gladka, gladka in na eni strani hrapava ali oboje stransko hrapava?
- glede na podatke dobaviteljev se protikoreninsko folijo ne lepi z trakom ampak vari?!
- kakšni so predvideni preklopi?

Hvala za odgovore!


ODGOVOR
Spoštovani,
glede dobave in vgradnje protikoreninske folije na korenine dreves lahko dostavite npr. Dupont plantex rootprotector ali enakovredno folijo. Naročnik zahteva folijo z najman sledečimi lastnostmi:
- Debelina folije najmanj 0,6 mm,
- Na eni strani je lahko gladka na drugi strani pa gladka ali hrapava,
- Folija se lepi s trakom, širina preklopa je 7-10 cm, način je odvisen od proizvajalca folije
S spoštovanjemDatum objave: 11.03.2020   10:27
VPRAŠANJE
Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje dela zakona o javnih naročilih, ki se nanaša na samodejno izločanje podjetij z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovne zakonodaje iz postopkov javnih naročil.
Podjetja z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovne zakonodaje bodo tako lahko do končne odločitve ustavnega sodišča naročniku predložila dokaze, da so sprejela zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokažejo svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Ali moramo že v fazi ponudbe predložiti kakšna dokazila?


ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik je seznanjen z odločitvijo Ustavnega sodišča. V fazi predložitve ponudbe omenjenega dokazila še ni potrebno priložiti.
S spoštovanjemDatum objave: 12.03.2020   08:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo PZI za del Ureditev kolesarske poti Ruda-kr. Jadranka.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik bo objavil popravek za dodatno sliko
S spoštovanjem


Datum objave: 13.03.2020   10:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
a) prosimo za objavo celotno območje obdelave situacijo celotne trase.
b) v karakterističnem profilu so narisani kandelabri z lokom v popisih pa loka ni, kaj naj upoštevamo?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

a) Območje obdelave je razvidno iz projektov, ki so bili objavljeni ob razpisu in ni potrebe po dodatnem združevanju.
b) V karakterističnem profilu so drogovi javne razsvetljave narisani »shematsko«. Osnova za ponudbo so popisi, ki upoštevajo vse zahtevane karakteristike za posamezno postavko.
Lep pozdrav.