Dosje javnega naročila 002254/2020
Naročnik: OBČINA RAČE-FRAM, Grajski trg 14, 2327 Rače
Gradnje: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU DRAVINJE OBČINA RAČE-FRAM
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.287.673,23 EUR

JN002254/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.04.2020
JN002254/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.04.2020
JN002254/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.05.2020
JN002254/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.05.2020
JN002254/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.09.2020
JN002254/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.12.2020
JN002254/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.12.2020
JN002254/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.12.2021
JN002254/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.12.2021
JN002254/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.09.2022
JN002254/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.09.2022
JN002254/2020-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.11.2023
JN002254/2020-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.11.2023
JN002254/2020-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.11.2023
JN002254/2020-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.11.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002254/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RAČE-FRAM
Grajski trg 14
2327
SI
Rače
Slovenija
Nataša J. Marin
natasa.marin@race-fram.si
+386 26096027
+386 26096018

Internetni naslovi
http://www.race-fram.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.race-fram.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17388
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU DRAVINJE OBČINA RAČE-FRAM
Referenčna številka dokumenta: 4300-1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45252000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja ČN nazivne kapacitete 9.600 PE. Nameravani poseg obsega rušenje obstoječe in gradnjo nove čistilne naprave komunalnih odpadnih vod velikosti 9.600 PE, v aglomeraciji ID 16494 Rače.
Obseg razpisanih del je natančneje razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45252000
45252100
45252127
45252200
45252210
71200000
71220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja ČN nazivne kapacitete 9.600 PE. Nameravani poseg obsega rušenje obstoječe in gradnjo nove čistilne naprave komunalnih odpadnih vod velikosti 9.600 PE, v aglomeraciji ID 16494 Rače.
Obseg razpisanih del je natančneje razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 953
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnimi dopolnitvami le-te (vključno s pojasnili).
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnimi dopolnitvami le-te (vključno s pojasnili).

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2020   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo javno na naslovu naročnika in v sistemu e-JN.
Odpiranje ponudb v sistemu e-JN poteka samodejno.
Na javnem odpiranju ponudb v sistemu e-JN bo razkrit dokument, ki ga bo ponudnik pripel v razdelek »Predračun« v sistemu e-JN.
Za dele ponudbe, ki se dostavljajo ločeno (zavarovanje za resnost ponudbe) bo odpiranje izvedeno na naslovu naročnika.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni, brez možnosti dajanja pripomb.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.05.2020   12:00

Dodatne informacije:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA RAČE-FRAM
Grajski trg 14
2327
Rače
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.04.2020   11:32
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

vljudno vas naprošamo za objavo razpisnih obrazcev, ostalo dokumentacijo ste že objavili.

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR

Naročnik je preveril objavljene dokumente. V mapi »RD Gradnje ČN Rače-Fram« so dokumenti: razpisna dokumentacija, obrazci v wordu, ESPD in Ponudbeni predračun. Naročnik smatra, da so vsi obrazci objavljeni.

Datum objave: 23.04.2020   14:44
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da glede na to, da je od zadnjega obdobja, ko so se intenzivno gradile čistilne naprave in kanalizacije minilo več kot 5 let, reference dovoli v zadnjih 10 letih tako za ponudnika kot vodjo gradnje. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval predlog gospodarskega subjekta in spremenil pogoje v razpisni dokumentaciji, tako da se upoštevajo reference v zadnjih 10 letih. Naročnik bo v zvezi s tem objavil Popravek na Portalu javnih naročil in Popravek št. 1 Razpisne dokumentacije na spletni strani naročnika.Datum objave: 23.04.2020   14:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
naročnika naprošamo da potrdi, da bo pri vodji gradnje kot ustrezna, referenca za komunalno infrastrukturo, šteta tudi referenca, kjer je bila v sklopu projekta poleg kanalizacijske mreže zgrajena tudi manjša komunalna čistilna naprava (in je prav tako predmet razpisa, kamor se ponudnik želi prijaviti) in je skupna pogodbena vrednost tega projekta presegala 1.500.000,00 EUR brez DDV-ja.
Z lepimi pozdravi!


ODGOVOR
V kolikor je investicijska vrednost kanalizacijske mreže in čistilne naprave vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV, in je pridobljeno dovoljenje za začetek uporabe objekta, bo naročnik takšno referenco štel kot ustrezno za izpolnjevanje alineje »eno (1) gradnjo komunalne infrastrukture s pridobljenim dovoljenjem za začetek uporabe objekta v investicijski vrednosti vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV« v 1. POGOJU (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3)) in 4. POGOJU (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3)).Datum objave: 23.04.2020   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo potrdite, da lahko ponudnik referenčni pogoj vodje del izpolni z dvema vodjema del (enega za čistilno napravo in enega za komunalno infrastrukturo) ter da je lahko vodja gradnje poleg gradbene tudi strojne stroke z ustreznimi referenčnimi deli.

S spoštovanjem!


ODGOVOR

Naročnik za vodje del ne zahteva referenc (3. POGOJ (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3))). Z vodjem del morajo razpolagati vsi gospodarski subjekti, ki bodo izvajali dejavnost gradbeništva v okviru predmetnega projekta. Izvajalec, ki prevzame izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta mora imeti za potrebe vodenja del vodjo del, ki ima:
najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Vodja gradnje (4. POGOJ (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3))) je ena oseba, saj skladno z Gradbenim zakonom funkcijo vodje gradnje opravlja ena oseba. Skladno s 16. odstavkom 14. člena Gradbenega zakona mora izvajalec za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (vodja gradnje).

Naročnik je skladno z 10. odstavkom 76. člena ZJN-3 glede tehnične in strokovne sposobnosti določil minimalne zahteve, s katerimi se zagotavlja, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.Datum objave: 23.04.2020   15:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

po pregledu popisa del, smo ugotovili, da oznake betonskih mešanic ne ustrezajo standardom SIST 1026: 2016 in SIST EN 206: 2013 in sicer:

1.) C25/30, XC4, XD2, XA2, PVII, Dmax=32 mm ne ustreza standarom, saj je pri zahtevi XC4/XD2 pogoj marka betona C 30/37 in pri zahtevi XA2 je pogoj sulfatno odporni cement. Za to vrsto recepture predlagamo C30-37 XC3-XD2-XA2 Cl 0,1 Dmax32 S4 PV II.

2.) Pri vaši recepturi C30/37, XC2, XF1, XA2, PV-II smo ugotovili, da je pri zahtevi XF1 pogoj XC4. Pri oznaki XA2 je pogoj sulfatno odporni cement. Predlagamo, da izberete na primer:
C30-37 XC3-XD2-XA2 Cl 0,1 Dmax32 S4 PV II ali
C30-37 XC4-XD2-XF3-XF4-XA1 Cl 0,1 Dmax32 S4 PV II ali
C30-37 XC3-XD2-XA1 Cl 0,1 Dmax32 S4 PVII.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
1) Uporabi se beton C30/37, predvidi se stopnja izpostavljenosti XA2, XC4, XF3, PV-II (za objekte, ki so v stiku z odpadno vodo - objekt SBR, Zalogovnik in Merilno mesto)
2) Uporabi se beton C30/37, predvidi se stopnja izpostavljenosti XA1, XC4, XD2, XF3, PV-II.Izvajalec bo moral pripraviti projekt betona in ga dati potrditev nadzornemu inženirju. Izvajalec lahko ta dela izvaja samo na podlagi s strani nadzornega inženirja potrjenega projekta betona.
Datum objave: 29.04.2020   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na zahteve naročnika v točki 3.5.4 Tehnična in strokovna sposobnost, kjer je:

- v 1. Pogoju navedeno, da mora imeti ponudnik v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, izvedeno vsaj eno (1) gradnjo komunalne infrastrukture s pridobljenim dovoljenjem za začetek uporabe objekta v investicijski vrednosti vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV,
- ter v 4. Pogoju navedeno da mora imeti ponudnikov vodja gradnje v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, kot vodja gradnje ali kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vsaj eno (1) gradnjo komunalne infrastrukture s pridobljenim dovoljenjem za začetek uporabe objekta v investicijski vrednosti vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV,

pozivamo naročnika, naj natančneje opredeli pojem »komunalne infrastrukture« oz. naj natančno definira vrste gradenj, ki jih bo upošteval za priznanje teh referenc.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Kot komunalno infrastrukturo bo naročnik upošteval naslednje vrste objektov: komunalne in skupne čistilne naprave, namenjene čiščenju komunalne odpadne vode ali mešanic odpadnih voda, kanalizacija oziroma kanalizacijsko omrežje za zbiranje in odvajanje voda, objekte na kanalizacijskem omrežju namenjene za zbiranje in odvajanje voda, vodovodno omrežje in vodohrani.Datum objave: 29.04.2020   13:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas referenca: eno gradnjo komunalne infrastrukture v vrednosti 1.000.000,00 eur?

Pod komunalno infrastrukturo spada tudi vodovod. Potem velja referenca za vodovod?

Hvala za odgovor!ODGOVOR
Da. Kot komunalno infrastrukturo bo naročnik upošteval naslednje vrste objektov: komunalne in skupne čistilne naprave, namenjene čiščenju komunalne odpadne vode ali mešanic odpadnih voda, kanalizacija oziroma kanalizacijsko omrežje za zbiranje in odvajanje voda, objekte na kanalizacijskem omrežju namenjene za zbiranje in odvajanje voda, vodovodno omrežje in vodohrani.Datum objave: 29.04.2020   13:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Opravljanje dejavnosti projektiranja:
Vsi gospodarski subjekti, ki bodo v sklopu predmetnega javnega naročila opravljali dejavnost projektiranja bodo morali ves čas izvajanja pogodbenih del izpolnjevati vse pogoje skladno z Gradbenim zakonom in Zakonom o arhitekturi in inženirski dejavnosti.

Ker je projektna dokumentacija PGD in PZI že narejena-potrebno je narediti samo PID in DZO.

PID lahko izdela izvajalec PGD in PZI dokumentacije, ki je že izdelana.
DZO naredi vsak izvajalec sam in ga podpiše izvajalec in nadzornik.

Projektantski nadzor imate v popisu opredeljen in je celo fiksen znesek 18.000,00 eur.

Prosim za obrazložitev za opravljanje dejavnosti projektiranja.

Hvala za odgovor!


ODGOVOR

Kot razvidno iz točke 3.3. v razpisni dokumentaciji je predmet javnega naročila tudi projektiranje, ki obsega izdelavo naslednje dokumentacije, skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 popr.):
projektno dokumentacijo izvedenih del (PID),
dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).

Izvajalec mora sam poskrbeti za izdelavo zgoraj navedene dokumentacije, tako da bo le-ta izdelana upoštevaje Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 popr.), Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) in Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.).

Skladno z določili razpisne dokumentacije morajo SAMO gospodarski subjekti, ki bodo opravljali dejavnost projektiranja izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti projektiranja v fazi izvajanja pogodbenih del. Naročnik želi zagotoviti, da bo projektna dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, izdelana skladno z veljavnimi predpisi.

Namen postavke projektantskega nadzora ni izdelava projektne dokumentacije PID temveč morebitno pojasnilo ali interpretacija projektne dokumentacije, ki je že izdelana. Naročnik je z namenom zagotovitve enakopravne obravnave vseh gospodarskih subjektov in z namenom zagotavljanja konkurence med ponudniki vrednost projektantskega nadzora že navedel. Na ta način je naročnik zagotovil, da so vsi ponudniki postavljeni v enak položaj v delu, ki se nanaša na strošek projektantskega nadzora.Datum objave: 29.04.2020   13:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
po pregledu popisa del, smo ugotovili, da oznake betonskih mešanic ne ustrezajo standardom SIST 1026: 2016 in SIST EN 206: 2013 in sicer:
1) C25/30, XC4, XD2, XA2, PVII, Dmax=32 mm ne ustreza standarom, saj je pri zahtevi XC4/XD2 pogoj marka betona C 30/37 in pri zahtevi XA2 je pogoj sulfatno odporni cement. Za to vrsto recepture predlagamo recepturo 137A = C30-37 XC3-XD2-XA2 Cl 0,1 Dmax32 S4 PV II.
2) Pri vaši recepturi C30/37, XC2, XF1, XA2, PV-II smo ugotovili, da je pri zahtevi XF1 pogoj XC4. Pri oznaki XA2 je pogoj sulfatno odporni cement. Predlagamo, da izberete med recepturami:
(137A) C30-37 XC3-XD2-XA2 Cl 0,1 Dmax32 S4 PV II
(145A) C30-37 XC4-XD2-XF3-XF4-XA1 Cl 0,1 Dmax32 S4 PV II
(117A) C30-37 XC3-XD2-XA1 Cl 0,1 Dmax32 S4 PVII
Prosimo za pregled receptur in zahtev betonov za določene segmente betonskih del.
V pričakovanju na ugodno rešitev vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR
1) Uporabi se beton C30/37, predvidi se stopnja izpostavljenosti XA2, XC4, XF3, PV-II (za objekte, ki so v stiku z odpadno vodo - objekt SBR, Zalogovnik in Merilno mesto)
2) Uporabi se beton C30/37, predvidi se stopnja izpostavljenosti XA1, XC4, XD2, XF3, PV-II.Izvajalec bo moral pripraviti projekt betona in ga dati potrditev nadzornemu inženirju. Izvajalec lahko ta dela izvaja samo na podlagi s strani nadzornega inženirja potrjenega projekta betona.Datum objave: 29.04.2020   13:53
VPRAŠANJE
Vezano na 4. POGOJ (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3)) sprašujemo:
Ali bo naročnik upošteval reference za vodjo gradnje, ki jih bo ponudnik izkazal s kadrom, ki je reference pridobil kot odgovorni vodja gradbišča po ZGO-1, kar je ekvivalenten naziv vodji gradnje po GZ?

ODGOVOR
Skladno z določili razpisne dokumentacije bo naročnik upošteval reference tako skladno z ZGO kot tudi skladno z GZ in drugimi zakoni, ki urejajo to področje v tujini v kolikor je posameznik opravljal funkcijo, ki je primerljiva tej, ki jo bo opravljal v okviru predmetnega javnega naročila.

Naročnik smatra, da je skladno z določili ZGO-1 ekvivalenten naziv vodji gradnje (kot ga definira GZ) odgovorni vodja del (kot ga definira ZGO-1), ker:
- Odgovorni vodja del (kot ga definira ZGO-1) je posameznik, ki izvajalcu odgovarja za skladnost vseh del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.
- Odgovorni vodja gradbišča (kot ga definira ZGO-1) je posameznik, ki investitorju odgovarja za usklajevanje dela vseh izvajalcev del in izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del.
- Vodja gradnje (kot ga definira GZ) vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče.

V kolikor je odgovorni vodja gradbišča opravljal tudi funkcijo odgovornega vodje del bo naročnik takšno referenco priznal kot ustrezno.
Datum objave: 20.05.2020   12:12
OBVESTILO NAROČNIKA:

Naročnik sporoča, da podaljšuje rok za oddajo ponudb in bo skladno z navedenim objavil Popravek na Portalu javnih naročil in spremembo razpisne dokumentacije.
Novi rok za oddajo ponudb: 05.06.2020 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo javno, dne 05.06.2020 ob 10:30 uri.

Naročnik bo podaljšal tudi rok za zastavljanje vprašanj.


Datum objave: 22.05.2020   09:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v točki 7.2 Procesna programska oprema je zapisano:
»SCADA mora biti 100% kompatibilna s programsko opremo na ČN Pragersko«.
Katera SCADA je tam nameščena? Podatek rabimo, da izberemo kompatibilno programsko opremo.

S spoštovanjem!


ODGOVOR
Na ČN Pragersko je vgrajena SCADA WinCC proizvajalca Siemens.
Naročnik je popis del v postavki 7.2 Procesna programska oprema dopolnil.

Naročnik je objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del). Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 22.05.2020   09:21
VPRAŠANJE
»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU DRAVINJE OBČINA RAČE-FRAM«
(JN002254/2020-B01)
Vprašanja:
1. Vezano na izpolnjevanje pogoja naročnika -ekonomski in finančni položaj:
»Gospodarski subjekt v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune.
Pogoj se nanaša tudi na vse račune pri vseh poslovnih bankah, ki jih je v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za oddajo ponudb gospodarski subjekt zaprl.«
Naročnika prosimo, da kot ustrezno dokazilo sprejme tudi BON- 2, ki za ponudnika, ki ima odprtih več poslovnih računov, pomeni nižji strošek pri pripravi ponudbe in v celoti izkazuje stanje neblokade v 6 mesecih od dne izdaje potrdila (ki mora biti izdan, na dan, ki je določen v razpisni dokumentaciji kot rok za oddajo ponudb) za vse poslovne račune, ki jih ima ponudnik odprte ali jih je imel v tem obdobju še odprte.

2. Vezano na izpolnjevanje pogoja, ki se nanaša na strokovno spodobnost vodje gradnje , poglavje 3.5.4. Tehnična in strokovna sposobnost, 4. pogoj, stran 31, naročnik navaja:
»Ponudnik razpolaga z vodjo del (ki bo v času izvedbe projekta izpolnjeval pogoje skladno z Gradbenim zakonom), ki glede na vrsto del prevladujejo in bo opravljal funkcijo vodja gradnje.
Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče.«
Naročnika prosimo za potrditev, da funkcijo vodje gradnje lahko opravlja tudi vodja del s področja tehnologije, seveda ob pogoju izpolnjevanja zahtevanih izkušenj. Pri predmetni gradnji gre za gradnjo tehnološkega objekta - čistilne naprave oz. če smo bolj natančni za rekonstrukcijo, kjer bo potrebno veliko tehnološkega usklajevanja. Ves čas gradnje bo izvajalec moral zagotavljati delovanje obstoječe čistilne, še v fazi gradnje bo potrebno odpadno vodo preusmeriti v novo zgrajene biološke bazene in vzpostaviti proces čiščenja ter na ta način zagotovil pogoje za pričetek rušitev obstoječih objektov.

3. Vezano na ponudbeni predračun (popis del) - elektro oprema in inštalacije, postavka 16 tehnološka merilna oprema
V popisu predmetne postavke je navedeno : »Skupaj 16: montaža, preizkus in zagon (fini preizkus in nastavitev merilnika opravi dobavitelj)« Naročnika prosimo za pojasnilo, kje v popisu je specificirana dobava tehnološke merilne opreme?

4. Vezano na ponudbeni predračun (popis del) - elektro oprema in inštalacije, postavka 7.2 procesna programska oprema
V popisu predmetne podpostavke je navedeno, da se programska oprema izdela po potrjeni tehnologiji, vendar med podpostavkami ne najdemo pozicije: »Izdelava funkcionalnega opisa delovanja ČN s strani tehnologa , ki je definiral tehnologijo čistilne naprave in je podloga za izdelavo računalniškega programa za vodenje in nadzor ČN.
Naročnika prosimo za pojasnilo.

5. Vezano na ponudbeni predračun (popis del) - strojna oprema, postavka 01 Fino sito, podpostavka 01.02.01 Fine grablje s kompaktorjem
Naročnika prosimo za pojasnilo zahteve zapisane pri predmetni postavki 01.02.01.: »dviganje in spuščanje košare s pritiskom na tipko. Pogon grabelj je varovan z induktivnimi stikali (zgornji in spodnji položaj)«

6. Vezano na ponudbeni predračun (popis del) - strojna oprema, postavka 03 Mehansko predčiščenje, podpostavka 03.01.01 Kombinirana naprava za mehansko predčiščenje
Naročnika prosimo, da specificira zahtevan učinek odstranitve delcev peska velikosti d 0,2mm in maščob, ker teh zahtev ne najdemo v popisu.
A se tudi to napravo dobavi skupaj z elektro krmilno omaro za popolnoma samodejno delovanje?

7. Vezano na ponudbeni predračun (popis del) - strojna oprema, črpalke, puhala
Naročnika prosimo, da specificira zahtevo za energetsko učinkovitost elektromotorjev črpalk in puhal.

8. Vezano na ponudbeni predračun (popis del) - splošna pripomba
Ugotavljamo, da naročnik nima zaklenjenih celic v ponudbenem predračunu. Naročnika prosimo, da zaklene ponudbeni predračun (popis) in pusti aktivne samo celice za vpis cene in podatkov in tako prepreči napake pri izpolnjevanju ponudbenega preračuna.
Naročnik je v popisu specificiral en tip opreme in pripisal ali podobno, kar pomeni, da je dovolil, da lahko v ponudbi ponudnik ponudi tudi drugo ekvivalentno opremo. A mora ponudnik v primeru, da ponuja drugo opremo navesti tip proizvajalca opreme, ki jo ponuja in če ja, kje jo navede.

9. Vezano na ponudbeni predračun (popis del) - strojna oprema in PZI dokumentacija
Ugotavljamo neskladje med ponudbenim popisom (pozicija 09.01.01 prezračevalni sistem zalogovnik blata) in PZI dokumentacijo Risba št. 4.5.12.

Najlepše se vam zahvaljujemo.

ODGOVOR
Vezano na točko 1.:
Naročnik najprej pojasnjuje, da bo kot ustrezno sprejel katerokoli dokazilo izdano s strani banke ali druge uradne institucije (kot je npr. AJPES) iz katerega bo jasno in nedvoumno izhajalo izpolnjevanje pogoja.

Gospodarski subjekt pri vprašanju ni specificiral ali je mišljen BON-2, ki ga izdaja AJPES. V kolikor je mišljen BON-2, ki ga izdaja AJPES je odgovor DA.

V kolikor je mišljen BON-2 izdan v tujini, ga bo naročnik upošteval kot ustrezno dokazilo v kolikor bo iz njega razvidno, da gospodarski subjekt (za katerega je dokazilo predloženo) v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih imajo oziroma je imel (v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za oddajo ponudb) odprte poslovne račune.

Vezano na točko 2.:
Naročnik je v razpisni dokumentaciji, točka 3.5.4 Tehnična in strokovna sposobnost definiral pogoje za vodjo gradnje. Vodja gradnje (4. POGOJ (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3))) je oseba, ki ga skladno s 16. odstavkom 14. člena Gradbenega zakona mora določiti izvajalec za vodenje gradnje, ki glede na vrsto del prevladuje. Katera dela so prevladujoča bo določil ponudnik. Vodja gradnje s področja kemijske tehnologije je dovoljen, ni pa pogoj.

Vezano na točko 3.:
Naročnik je v ponudbeni predračun (popis del) elektro oprema in inštalacije, v obseg del v okviru postavke 16 »tehnološka merilna oprema« dodal tudi dobava.

Vezano na točko 4.:
Naročnik je v ponudbeni predračun (popis del) elektro oprema in inštalacije, v obseg del v okviru postavke 7 »Nadzorni računalnik v upravnem prostoru - SCADA« dodal pozicijo 7.3 »Izdelava funkcionalnega opisa«

Vezano na točko 5.:
Naročnik je v ponudbeni predračun (popis del) strojna oprema, postavka 01 Fino sito, podpostavka 01.02.01 Fine grablje s kompaktorjem korigiral popis, in sicer je zbrisal tekst »delovanje je polavtomatsko, dviganje in spuščanje košare s pritiskom na tipko. Pogon grabelj je varovan z induktivnimi stikali (zgornji in spodnji položaj)«

Vezano na točko 6.:
Naročnik je v ponudbeni predračun (popis del) strojna oprema, postavka 03 Mehansko predčiščenje, podpostavka 03.01.01 Kombinirana naprava za mehansko predčiščenje in podpostavka 03.02.01 Pralnik peska dodal zahteve.
Elektro krmilne omare za tehnološke sklope so lahko od dobavitelja, ni pa pogoj. Krmilniki pa morajo biti istega proizvajalca.

Vezano na točko 7.:
Naročnik pojasnjuje, da mora ponudnik ponuditi črpalke, mešala in puhala z elektromotorji, ki izpolnjujejo IE3 razred energetske učinkovitosti skladno z zahtevami mednarodnega standarda EN 60034-30 za energetsko učinkovitost elektromotorjev ali boljše. Pri puhalih mora ponudnik upoštevati tudi, da obrati puhala pri 50Hz ne presegajo 3.700 obr/min.

Vezano na točko 8.:
Ponudniki so pri izpolnjevanju Ponudbenega predračuna (Popisa del) dolžni ravnati skrbno in poskrbeti, da obrazec pravilno izpolnijo.

Skladno z določili razpisne dokumentacije naročnik dopušča, da ponudniki ponudijo ekvivalentno opremo. Ponudnik ekvivalentno opremo navede v koloni »ekvivalentni proizvajalec«.

Naročnik si pridržuje pravico pravico, da v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb ponudb od ponudnika zahteva dostavo tehničnega lista ponujene ekvivalentne opreme, da preveri ali je skladna s specifikacijami naročnika.

Vsa oprema mora biti pred dobavo in vgradnjo potrjena s strani nadzornega inženirja, izvajalec je dolžan nadzornemu inženirju predložiti tudi ustrezna dokazila iz katerih bo razvidno, da oprema izpolnjuje zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vezano na točko 9.:
Naročnik bo objavil risbo št. 4.5.12 , ki je usklajena s popisi iz ponudbenega predračuna.
Naročnik bo objavil popravek na svoji spletni strani in na Portalu JN.

___________
Naročnik je objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del). Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 22.05.2020   09:23
VPRAŠANJE
PROSIMO ZA POJASNILA - 13. POHIŠTVO IN OPREMA PRI TEHNOLOŠKEM OBJEKTU

13.1
- ALI JE LAHKO VIŠINA 81 OZ. 82 CM
- KOLIKO JE GLOBINA OBSTENSKEGA PULTA
- ALI MORA BITI PREDVIDENO KORITO/MATERIAL
- KAKŠNE BARVE
13.2
- ALI OMARA STOJI ZRAVEN TEGA PULTA 2,20
- JE MANJŠE GLOBINE KOT PULT TOREJ 50 CM
- KAKŠNE BARVE

13.5
- KAKŠNIH DIMENZIJ
- BARVE

13.6
- DIMENZIJE
- BARVE

13.7
- DIMENZIJE 1 X 1 M ? KOTNA ?
- BARVE

13.9
- KOLIKO OBEŠALNIH KLJUK
- BARVE

13.11
- DIMENZIJE
- BARVE
- INDUKCIJA, KORITO, HLADILNIK.

13.12
- BARVE

13.13
- BARVE

13.14
- NA KAJ SE FIKSIRA DELOVNA MIZA ? NOGE ? STRANICA ? STENA ?ODGOVOR
Naročnik je dopolnil popis pohištva in opreme pri tehnološkem objektu.

Naročnik je objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del) na svoji spletni strani in na Portalu javnih naročil.

Sprememba se nanaša na pozicijo 13 »pohištvo in oprema« v sklopu tehnološki objekt ter pozicijo 14 »delavnica/orodje in zaščitna oprema« v poglavju strojna oprema.

___________
Naročnik je objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del). Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 22.05.2020   09:26
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojansilo zakaj je na obrazcu 9 in 13 zahteva o vpisu kapacitete čistilne naprave za pripravo pitne vode v PE.

ODGOVOR
Gre za napako. Naročnik je objavil popravek razpisne dokumentacije na spletni strani in na Portalu JN.

___________
Naročnik je objavil popravek Razpisne dokumentacije v kateri so spremembe obarvane modro. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 22.05.2020   09:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
v popisu del je pri zavihku strojne inštalacije in tehnološka oprema zahtevan vpis dobavitelja. Zanima nas, za katere sklope je potrebno vpisati?
pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je popravil pri zavihku strojne inštalacije in tehnološka oprema ime kolone »vpis dobavitelja« preimenoval v »ekvivalentni proizvajalec«
Skladno z določili razpisne dokumentacije naročnik dopušča, da ponudniki ponudijo ekvivalentno opremo. Ponudnik ekvivalentno opremo navede v koloni »ekvivalentni proizvajalec« za tiste sklope, ki so v popisu že navedeni pa jih ponudnik spreminja oz. ponuja ekvivalentno opremo drugega proizvajalca.
Naročnik ima pravico, da v fazi pregleda ponudb od ponudnika zahteva dostavo tehničnega lista ponujene ekvivalentne opreme, da preveri ali je skladna s specifikacijami naročnika.
Datum objave: 22.05.2020   09:29
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za obrazložitev naslednjih dveh postavk, v laboratorijski opremi:
demineralizator CRTG wall bracket
demineralizator CRTG, org removal

Kaj je mišljeno v tih dveh alinejah, oziroma prosimo za pravilen izraz besed.
hvala


ODGOVOR
Gre za napravo z držalom za demineralizacijo (mehčanje) vode.
V popisu je Naročnik dopolnil opis.

Naročnik je objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del) na svoji spletni strani in na Portalu javnih naročil. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 22.05.2020   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!
prosimo za informacijo ali je pri obračunski postavki poliesterskega prekritja potrebno v ceno vključiti tudi podkonstrukcijo, ali samo plošče?
hvala

ODGOVOR
Dobava in vgradnja podkonstrukcije oz kotnikov je v gradbenem popisu. Naročnik je dodatno specificiral tip materiala.

Naročnik je objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del) na svoji spletni strani in na Portalu javnih naročil. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.Datum objave: 22.05.2020   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v ponudbenem predračunu (popis del) smo ugotovili, da obstajajo računske napake na večih mestih. Prosimo vas, da napake odpravite in objavite revidiran ponudbeni predračun.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del). Ponudniki izpolnijo zadnji obrazec Ponudbeni predračun (popis del), ki ga objavi naročnik. Skladno z 89. členom ZJN-3, če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

___________
Naročnik je objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del). Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 22.05.2020   09:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika prosimo za pojasnilo glede izpolnjevanja Ponudbenega predračuna, ki se nanaša na podsklop "tehnološka oprema", pozicije Cevovodi...". V popisu je vsak cevovod popisan po vseh elementih, vendar v koloni za vpis cene na enoto za posamezni element ugotavljamo, da se te cene samodejno ne množijo s številom elementov. Obračun pa naj bi po rdeči knjigi bil po izmerah
Naročnika prosimo, da preveri formule in jih ustrezno korigira oz poda navodila.
Hvala v naprej.
lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del).Ponudniki izpolnijo zadnji obrazec Ponudbeni predračun (popis del), ki ga objavi naročnik. Skladno z 89. členom ZJN-3, če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

___________
Naročnik je objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del). Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 22.05.2020   09:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

PID dokumentacijo lahko naroči izvajalec pri izvajalcu PZI dokumentacije, zakaj bi moral sam poskrbeti za izdelavo PID-a?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Izdelava projektne dokumentacije PID je (med drugim) predmet tega javnega naročila. Naročnik ne določa kateri gospodarski subjekt bo izdeloval projektno dokumentacijo PID, gospodarski subjekti sami odločajo na kakšen način in/ali s katerimi gospodarskimi subjekti bodo ta dela izvedli.Datum objave: 22.05.2020   09:35
VPRAŠANJE
Zdravo,

V Excel popisu zavihka "elektro oprema" je v točki 7. NADZORNI RAČUNALNIK V UPRAVNEM PROSTORU - SCADA navedeno, da "..SCADA mora biti 100% kompatibilna s programsko opremo na ČN Pragersko..".

Katera pa je programska oprema na ČN Pragersko ?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Na ČN Pragersko je vgrajena SCADA WinCC proizvajalca Siemens.
Naročnik je popis del v postavki 7.2 dopolnil.

___________
Naročnik je objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del). Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 22.05.2020   09:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1.
V popisih za izvedbo elektro inštalacij je pri posameznih postavkah naveden tip posameznih naprav oziroma opreme. Ali se lahko ponujajo proizvodi drugih proizvajalcev, ki zagotavljajo enakovredno funkcijo kot navedeni v popisu?

2.
V popisu del za NN dovod je navedena naslednja postavka:

II. 5 Rekonstrukcija obstoječe PMO:
-v priključni del omare se dogradi tokovne transformatorje 300/5
-v merilni del se dogradi merilne sponke za izvedbo pol-indirektnih meritev
-števec in komunikator skladno z naborom merilne opreme
popisom spodaj: kos 1,00
Naročnika prosimo da doda potrebne podatke za enoumno določitev predmeta ponudbe za dvopičjem.

3.
Ali je potrebno, da se kateri od sistemov SCAD-e, VIDEONADZORA ali PROTIVLOMA naveže na že obstoječ sistem (če DA potem prosimo navedite podatek (kontaktne podatke) upravljavca)? V nasprotnem primeru se ponuja avtonomnost novih navedenih sistemov.

Hvala za pojasnila in LP.


ODGOVOR
Vezano na točko 1:
Ponudnik lahko ponudi drugo enakovredno opremo.

Vsa oprema mora biti pred dobavo in vgradnjo potrjena s strani nadzornega inženirja, izvajalec je dolžan nadzornemu inženirju predložiti tudi ustrezna dokazila iz katerih bo razvidno, da oprema izpolnjuje zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Vezano na točko 2:
Naročnik je popis del v točki II.5 dopolnil.


Vezano na točko 3:
Naročnik je dopolnil popis del:
točko 13
točka 7.1 in 7.2 - za SCADA sistem
točka 20 - za video nadzor in
točka 18 - protivlom


___________
Naročnik jeobjavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del). Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 22.05.2020   09:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
pri sklopu elektro del se omenja kompaktibilnost krmilnega dela z obstoječim SCADA sistemom. Prosimo za dodatna pojasnila:

- ali je potrebno napravo vključiti v obstoječi SCADA sistem in kdo je upravljavec tega sistema, oziroma kateri tip se uporablja?
- kaj je potrebno zagotoviti za vključitev v SCADA nadzorni sistem?

hvala

ODGOVOR
Naročnik je dopolnil popis točke 7, ki ga je potrebno upoštevati

___________
Naročnik je objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del). Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 22.05.2020   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na kompleksnost projekta in obsežnost ponudbe ter zaradi trenutne situacije, ko mnoga podjetja, zlasti veliko tujih dobaviteljev, še vedno poslujejo z zmanjšanim obsegom in je težko pravočasno pridobivati ustrezne informacije, prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj le tako lahko zagotovimo pripravo kakovostne ponudbe.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb.
Novi rok za oddajo ponudb: 05.06.2020 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo javno, dne 05.06.2020 ob 10:30 uri.
Datum objave: 26.05.2020   14:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V RD zahtevate predajo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v originalu, torej mora biti predano ločeno v papirni obliki na naslov naročnika.
Prosimo vas za odgovor, ali lahko v primeru predaje bančne garancije/kavcijskega zavarovanja za resnost ponudbe z digitalnim podpisom v elektronski obliki s certifikatom, le-to predamo skupaj z ostalimi deli ponudbe v sistemu e-JN.

Namreč, dokument z digitalnim podpisom omogoča upravičencu, da lahko nemudoma preveri veljavnost digitalnega certifikata in pridobi podatke o podpisniku listine, izdane v elektronski obliki.

Za odgovor se zahvaljujemo.

ODGOVOR
V kolikor je finančno zavarovanje za resnost ponudbe podpisano z digitalnim podpisom s certifikatom lahko ponudnik odda finančno zavarovanje za resnost tudi zgolj v elektronski obliki, tako da ga naloži v sistem e-JN.

Naročnik bo skladno z navedenim objavil Popravek razpisne dokumentacije na spletni strani naročnika in na Portalu javnih naročil.
Datum objave: 29.05.2020   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za pripravo ustrezne ponudbe za postavitev kontejnerja, bi potrebovali se naslednje podatke glede izvedbe:

-nosilnost tal?
-vhodna vrata? (pozicija + velikost)
-zahtevana izolacija kontejnerja?
-notranja svetla visina kontejnejra?
-pozicije omenjenih odprtin za prikljucke (voda,elektro ormara).zahtevana lokacija?
-velikost zahtevanih odprtin?

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Tehničnega opisa postavke 01.08 v podsklopu zunanja ureditev vezano na dobavo in namestitev kontejnerja za umestitev strojno tehnološke in elektro opreme, s pomočjo katere mora izvajalec v fazi gradnje zagotoviti vzpostavitev in delovanje procesa čiščenja v novem biološkem bazenu, naročnik ne bo spreminjal. V okviru pozicije mora izvajalec upoštevati vsa dela, ki so potrebna, da bo zagotovil vgradnjo potrebne opreme za avtomatsko delovanje biološkega procesa v novem SBR.

Opis faznosti gradnje je projektant predpisal v projektni dokumentaciji PZI, kjer je navedel tehnološke sklope, ki jih je potrebno predčasno dati v obratovanje, da se zagotovi čiščenje odpadne vode.

Način izvedbe začasnega kontejnerja je v domeni ponudnika/izvajalca, kako bo organiziral in uredil gradbišče.

Ponudnik je strokovnjak za predmet javnega naročila in oddaja ponudbo kot tehnično in strokovno usposobljen, zato naročnik upravičeno pričakuje, da mu je to poznano.
Na tem mestu naročnik še dodatno opozarja, da mora ponudnik/izvajalec gradbišče organizirati na način da bo pri tem upošteval predpise s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zagotavljanja varovanja okolja kot vse tehnične predpise s področja gradnje. V kolikor bo izvajalec opremo v času začasnega obratovanja poškodoval, bo naročnik od izvajalca zahteval, da izvajalec na svoje stroške dobavi novo opremo.
Datum objave: 29.05.2020   10:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo vas, da objavite arhitekturo kontejnerja (skico) in tehnični opis, saj le tega med dokumentacijo nismo našli.

Hvala


ODGOVOR
Tehničnega opisa postavke 01.08 v podsklopu zunanja ureditev vezano na dobavo in namestitev kontejnerja za umestitev strojno tehnološke in elektro opreme, s pomočjo katere mora izvajalec v fazi gradnje zagotoviti vzpostavitev in delovanje procesa čiščenja v novem biološkem bazenu, naročnik ne bo spreminjal. V okviru pozicije mora izvajalec upoštevati vsa dela, ki so potrebna, da bo zagotovil vgradnjo potrebne opreme za avtomatsko delovanje biološkega procesa v novem SBR.

Opis faznosti gradnje je projektant predpisal v projektni dokumentaciji PZI, kjer je navedel tehnološke sklope, ki jih je potrebno predčasno dati v obratovanje, da se zagotovi čiščenje odpadne vode.

Način izvedbe začasnega kontejnerja je v domeni ponudnika/izvajalca, kako bo organiziral in uredil gradbišče.

Ponudnik je strokovnjak za predmet javnega naročila in oddaja ponudbo kot tehnično in strokovno usposobljen, zato naročnik upravičeno pričakuje, da mu je to poznano.
Na tem mestu naročnik še dodatno opozarja, da mora ponudnik/izvajalec gradbišče organizirati na način da bo pri tem upošteval predpise s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zagotavljanja varovanja okolja kot vse tehnične predpise s področja gradnje. V kolikor bo izvajalec opremo v času začasnega obratovanja poškodoval, bo naročnik od izvajalca zahteval, da izvajalec na svoje stroške dobavi novo opremo.
Datum objave: 29.05.2020   10:11
VPRAŠANJE
Zdravo ponovno,

Ob 08.05.2020 imamo postavljeno precej enostavno vprašanje. V Excel popisu zavihka "elektro oprema" je v točki 7. NADZORNI RAČUNALNIK V UPRAVNEM PROSTORU - SCADA navedeno, da "..SCADA mora biti 100% kompatibilna s programsko opremo na ČN Pragersko..".
Katera pa je programska oprema na ČN Pragersko ?

Ali bi bili tako prijazni in odgovorili ?

Hvala in lp

ODGOVOR
Na ČN Pragersko je vgrajena SCADA WinCC proizvajalca Siemens.
Naročnik je popis del v postavki 7.2 dopolnil
Datum objave: 29.05.2020   10:12
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnilo.
V popisih za Tehnološki objekt , 6. Okna in vrata so navedeni Alu elementi.
V teh.poročilu in v shemah pa so predvideni elementi iz PVC profilov .
Kaj upoštevamo v ponudbi.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik je popravil popis v ponudbenem predračunu (popisu del). Elementi in okna se zahtevajo v PVC izvedbi (barva se bo določila ob izvedbi).

Naročnik bo objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del) na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjen Ponudbeni predračun (popis del).
Datum objave: 29.05.2020   10:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Vprašanje na tehnološki objekt postavka 5.4. Končna obdelava betonskih površin sten, izdelanih z gladkostjo VB2. Po potrebi brušenje, kitanje in oplesk. Z vsemi deli in prenosi. m2 1.380,00
in 5.5. Končna obdelava betonskih površin stropnih plošč, izdelanih z gladkostjo VB2. Po potrebi brušenje, kitanje in oplesk. Z vsemi deli in prenosi. m2 451,00


Prosimo, da naročnik definira kaj želi v tej postavki. Se stene brusijo, kitajo in pleskajo ali ne ???
Hvala,
lp


ODGOVOR
Stene in strop morajo biti brušene, kitane in pleskane.
Naročnik je dopolnil popis v ponudbenem predračunu (popisu del), da je obseg del jasno definiran.

Naročnik bo objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del) na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjen Ponudbeni predračun (popis del).
Datum objave: 29.05.2020   10:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

5.13. "Izdelava talne konstrukcije v pritličju v sestavi: Keramične ploščice talne - najmanj razreda R10 - 2 cm, Armirano betonski estrih - 6 cm, PE folija, Toplotna izolacija - XPS - 10 cm, 2x bitumenska hidroizolacija, Podložni beton - 10 cm, Utrjeno nasutje
" m2 330,00

Je potrebno upoštevati v postavki vse alineje ali se podvajajo in so zajete že kje drugje v popisu.

Hvala,
lp


ODGOVOR
V izogib nesporazumu je Naročnik ponudbeni predračun (popis del) korigiral tako, da je sedaj specificiran po pozicijah sestave. Vsaka pozicija / alineja se mora izpolniti s ponudbeno ceno. Postavka brez izpolnjene cene ne bo plačana, naročnik pa bo smatral, da je vključena v ceno za drugo enoto v razčlembi zneska ponudbe. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Naročnik bo objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del) na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjen Ponudbeni predračun (popis del).
Datum objave: 29.05.2020   10:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

12.1. Nabava in dobava strgala za blato dimenzije 30x40 cm kos 1,00

Ni postavka del strojne opreme??
zakaj se pojavlja pri tehnološkem objektu.

Hvala,
lp


ODGOVOR
Gre za strgalo, nameščeno pred vhodnimi vrati za odstranjevanje blata in nečistoč z obuval.Datum objave: 29.05.2020   10:16
VPRAŠANJE
12.3. Oblaganje tlaka s podnimi keramičnimi ploščicami, z fugo na pripravljeno podlago - cementni estrih z fugiranjem. Obračunati vsa potrebna preddela in prenose materijalov. m2 410,00

Upoštevamo samo keramiko, ali tudi estrih?


ODGOVOR
Postavka obsega le keramiko.Datum objave: 29.05.2020   10:16
VPRAŠANJE
12.7. Ostala potrebna drobna in zaključna dela za zagotovitev popolne funkcionalnosti gradbene konstrukcije objekta in končne obdelave objekta. kpl 1,00

Naročnik naj definira kaj naj upoštevamo v tej postavki, saj je lahko drugače postavka zelo sporna.

Hvala,
lp

ODGOVOR
Ta vsebina kot ločena pozicija se nahaja pri vseh gradbenih objektih in vključuje končno čiščenje, izvedba preizkusov vodotesnosti, pripravo dokazil predajo objekta naročniku.
V izogib podvajanju je naročnik pozicijo 12.8 Tehnološki objekt črtal iz ponudbenega predračuna (popisa del).

Naročnik bo objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del) na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjen Ponudbeni predračun (popis del).
Datum objave: 29.05.2020   10:17
VPRAŠANJE
12.8. Preizkusi ob dokončanju del kpl 1,00

Kateri preizkusi?
Kaj upoštevamo v ceni?

ODGOVOR
V izogib podvajanju je naročnik pozicijo 12.8 Tehnološki objekt črtal iz ponudbenega predračuna (popisa del).

Naročnik bo objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del) na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjen Ponudbeni predračun (popis del).
Datum objave: 29.05.2020   10:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Postavka pri SBR: 05.1 Vodotesna obdelava odprtin v armiranobetonski steni po montaži cevovodov. Velikost odprtine do 1,50m2. Z opaževanjem in razopaževanjem, dobavo in vgrajevanjem nabrekajočega traku in vsemi pomožnimi deli, vključno z dobavo in vgradnjo ekspanzijskega betona v skupni količini 5m3. kos 24,00

Prosim za objavo detajla te postavke. 5m3 ekspanzijskega betona je mišljena za vseh 24 kom ??

Hvala,
lpODGOVOR
Da.
Detajl je v gradbenem načrtu PZI, načrt 2/1, risba 2/1.5.3.4.
Datum objave: 29.05.2020   10:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vprašanje merilno mesto: 05.4 Dobava in vgrajevanje tipske zožitve merilnega mesta na iztoku očiščene vode. Npr. Khafagi-Venturi QV-305 s povišanimi stranicami. kos 1,00

Kaj je to???
Hvala,
lp

ODGOVOR
Khafagi-Venturi je tipski merilni element za merjenje pretoka odpadnih vod v odprtih kanalih, ki ga nudi več proizvajalcev.Datum objave: 29.05.2020   10:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zunanji objekt: 01.6 Izvedba začasnih tlačnih prevezav odpadne vode in odvečnega blata med posameznimi fazami gradnje. komplet 1,00

Kaj zajeti v postavki??
Hvala
lp


ODGOVOR
Pozicija se črta iz ponudbena predračuna (popisa del), ker začasne prevezave (cevne povezave) so definirane v sklopu strojna oprema, potrebna gradbena dela pa se obračunajo v okviru pozicij Komunalni vodi poz 02.01.
Specifikacija poz 02 01 v Zunanji ureditvi je dopolnjena, da je jasno opredeljeno za katere komunalne vode je mišljeno.

Naročnik bo objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del) na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjen Ponudbeni predračun (popis del).
Datum objave: 29.05.2020   10:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Za pripravo pravilne ponudbe bi se potreboval naslednje podatke glede izvedbe kontejnerja:

-nosilnost tal?
-vhodna vrata? (pozicija + velikost)
-zahtevana izolacija kontejnerja?
-notranja svetla visina kontejnejra?
-pozicije omenjenih odprtin za prikljucke (voda,elektro ormara).zahtevana lokacija?
-velikost zahtevanih odprtin?

lp

ODGOVOR
Tehničnega opisa postavke 01.08 v podsklopu zunanja ureditev vezano na dobavo in namestitev kontejnerja za umestitev strojno tehnološke in elektro opreme, s pomočjo katere mora izvajalec v fazi gradnje zagotoviti vzpostavitev in delovanje procesa čiščenja v novem biološkem bazenu, naročnik ne bo spreminjal. V okviru pozicije mora izvajalec upoštevati vsa dela, ki so potrebna, da bo zagotovil vgradnjo potrebne opreme za avtomatsko delovanje biološkega procesa v novem SBR.

Opis faznosti gradnje je projektant predpisal v projektni dokumentaciji PZI, kjer je navedel tehnološke sklope, ki jih je potrebno predčasno dati v obratovanje, da se zagotovi čiščenje odpadne vode.

Način izvedbe začasnega kontejnerja je v domeni ponudnika/izvajalca, kako bo organiziral in uredil gradbišče.

Ponudnik je strokovnjak za predmet javnega naročila in oddaja ponudbo kot tehnično in strokovno usposobljen, zato naročnik upravičeno pričakuje, da mu je to poznano.
Na tem mestu naročnik še dodatno opozarja, da mora ponudnik/izvajalec gradbišče organizirati na način da bo pri tem upošteval predpise s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zagotavljanja varovanja okolja kot vse tehnične predpise s področja gradnje. V kolikor bo izvajalec opremo v času začasnega obratovanja poškodoval, bo naročnik od izvajalca zahteval, da izvajalec na svoje stroške dobavi novo opremo.

Datum objave: 29.05.2020   10:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Še vedno ni odgovora glede PID dokumentacije:
Ali lahko izvajalec naroči pri izvajalcu PZI dokumentacije ali jo mora izvajalec sam sprojektirati?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Izdelava projektne dokumentacije PID je (med drugim) predmet tega javnega naročila. Naročnik ne določa kateri gospodarski subjekt bo izdeloval projektno dokumentacijo PID, gospodarski subjekti sami odločajo na kakšen način in/ali s katerimi gospodarskimi subjekti bodo ta dela izvedli.Datum objave: 29.05.2020   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V načrtu 4/1 strojnih inštalacij in strojne opreme, BIOLOŠKI SBR BAZEN Prerez A-A, B-B, je jasno prikazan plavajoči dekanter, ki omogoča odvajanje vode iz Biološkega bazena. V specifikaciji opreme, ta ni naveden.

Prosim vas za obrazložitev, na kakšen način se bo izvajalo odvajanje vode iz SBR bazena, če dekanter ni predviden. Če je predviden, prosim vas da popravite dokumentacijo, z vsemi ustreznimi zahtevami.

S spoštovanjem!

ODGOVOR
Dokumentacija je ustrezna. Naročnik dokumentacije in ponudbenega predračuna (popisa del) v tem delu ne bo popravljal.
V načrtu 4/1 strojnih inštalacij in strojne opreme, BIOLOŠKI SBR BAZEN Tloris na koti +2,00, sta jasno prikazana »dekanterja« (tehnološki oznaki 05.05.01 in 05.05.02), ki omogočata odvajanje vode iz Biološkega bazena.
V specifikaciji opreme, sta navedena pod popolnoma identičnima tehnološkima oznakama 05.05.01 in 05.05.02 prelivnik bazena oz. »dekanter«.
Datum objave: 29.05.2020   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. prosimo vas za podaljšanje roka oddaje ponudb, saj informacij ki jih nujno potrebujemo pri izdelavi ponudbe z odgovori še nismo prejeli.

2. v popisu del manjka dekanter, v načrtih pa je vrisan. V kolikor ga je potrebno vključiti vas prosimo, da na tem mestu dopolnite popis del.

3. zaradi takšnih stvari prosim potrdite, da je tehnološka ustreznost in odgovornost naprave na strani projektanta.

Hvala za odgovore.

S spoštovanjem!

ODGOVOR
Vezano na točko 1.:
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb.
Novi rok za oddajo ponudb: 10.06.2020 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo javno, dne 10.06.2020 ob 10:30 uri.

Vezano na točko 2.:
Dokumentacija je ustrezna. Naročnik dokumentacije in ponudbenega predračuna (popisa del) v tem delu ne bo popravljal.
V načrtu 4/1 strojnih inštalacij in strojne opreme, BIOLOŠKI SBR BAZEN Tloris na koti +2,00, sta jasno prikazana »dekanterja« (tehnološki oznaki 05.05.01 in 05.05.02), ki omogočata odvajanje vode iz Biološkega bazena.
V specifikaciji opreme, sta navedena pod popolnoma identičnima tehnološkima oznakama 05.05.01 in 05.05.02 prelivnik bazena oz. »dekanter«.

Vezan na točko 3.:
Projektant je za izdelane načrte odgovoren, v obsegu in skladno z določili OZ (622.-665. člen).
Datum objave: 29.05.2020   10:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Za predmetno naročilo imamo sledeča vprašanja:

1. Stikalni bloki (elektro omare): Prosim posredujte risbo oziroma obrazložite kakšen mora biti izgled? Kako morajo biti postavljeni elementi v stikalnih blokih?

2. Obstajajo načrti risbe glede pozicije kabelskih polic, razdelilnih doz in ostalega elektro montažnega pribora?

3. Je kje na objektu tudi EX cona? Iz popisa elektro materiala ni bilo zasledit posebnih kablov, požiralk, EX razdelilnih doz. Prosimo naročnika za obrazložitev.

4. DOSTOPNE LESTVE
- 1.04.01 L=2570mm so navedeni dodatki: Pomožen vstopni material, ki se natakne na drog višine cca 1120mm, varnostni drsnik, ki ustreza zaščitni opornici ter varnostni pas.
- 1.04.02 L=2290mm ni navedenih dodatkov
- 2.05.01 L=4810mm ni navedenih
- 5.11.01/02 L=5930mm ni navedenih dodatkov
- 5.11.03 L=5930mm so navedeni dodatki: Pomožen vstopni material, ki se natakne na drog višine cca 1120mm, varnostni drsnik, ki ustreza zaščitni opornici ter varnostni pas.
Zanima nas kako to, da je samo na eni izmed najvišjih lestev nameščen varnostni drsnik in na lestvi višine 2570mm? Prosimo naročniko za potrditev zgoraj navedenega.

5. ELEMENTI ZA NAMESTITEV MERILNE OPREME
Pozicija ponudbenega predračuna 01.06.01, 02.06.01 in pri 09.12.01 je nejasna in ne navaja točnega števila kosov in pozicij opreme. Prosim za dodatno obrazložitev za kakšno opremo gre in koliko kosov se potrebuje.

6. DROBNA OPREMA
Pozicija ponudbenega predračuna 01.07.01, 02.07.09 in pri09.13.01 je nejasna in ne navaja točnega števila kosov in pozicij opreme. Prosim za dodatno obrazložitev za kakšno opremo gre in koliko kosov se potrebuje.

7. INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA
02.02.01 TLAČNI CEVOVOD ČRPALK VHODNEGA ČRPALIŠČA
Kako je z induktivnimi merilniki pretoka Promag Ali je nabava zajeta pod elektro opremo in se tukaj smatra samo vgradnja le-teh po posameznih lokacijah? Prosim za pojasnilo kaj upoštevati pri zgoraj opisani postavki.

8. ELEKTRO MOTORNA LOPUTA
Ali je gretje pogona pri postavki ponudbenega predračuna 04.03.01 mišljeno kot antikondenzacijski grelec? Prosim za obrazložitev.

9. POTOPNA STENA V JAŠKU TEHNOLOŠKE VODE
08.07.01 POTOPNA STENA V JAŠKU TEHNOLOŠKE VODE
Iz kakšnega materiala je stena? V postavki ni določen material stene v jašku tehnološke vode.

10. DISTRIBUTOR
Postavka ponudbenega predračuna 09.06.01 DISTRIBUTOR
Pri postavki niso določeni priključki na distributorju.

11. GROBA ROČNA REŠETKA
Postavka ponudbenega predračuna 16.01.02.
Kakšne so dimenzije začasne rešetke?

12. PRETAKALIŠČE (ZAVIHEK) KLJUČAVNIČARSKA DELA
Postavka ponudbenega predračuna 06.1 in 06.2.
Kje lahko najdem ta detail? Oz. Kakšne so dolžine posameznih profilov in število kosov? Kolikokrat pridejo navarjene ploščice? Kakšen je material? Ali pride pobarvano?

13. Prosimo naročnika, da zaradi kompleksnosti oddaje ponudbe podaljša rok za oddajo ponudbe za 10 dni.


ODGOVOR
Vezano na točko 1:
Izgled stikalnih blokov ( elektroomar ) je podan v elektro načrtih, v vezalnih shemah PZI dokumentacija

Vezano na točko 2:
V PZI dokumentaciji je tudi elektro načrt, št. načrta 3.1, kjer tudi grafične priloge.

Vezano na točko 3:
V objektu ni EX con.

Vezano na točko 4:
Število dodatkov, kot so pomožni vstopni element, varnostni drsnik in varnostni pas je določil naročnik. Ponuditi je potrebno tako kot je definirano v ponudbenem predračunu.

Vezano na točko 5:
Naročnik je ponudbeni predračun (popis del) popravil. Pozicija 01.06.01 se črta, zajeta je že v ponudbenem predračunu elektro opreme,
Pozicijo 02.06.01 je naročnik dopolnil; zaščitna cev fmx hidrostatičnega merilnika nivoja DN50, L=7,5 m, material AISI 316.
Pozicija 09.12.01 se prečrta, zajeta je že v ponudbenem predračunu elektro opreme.

Naročnik bo objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del) na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjen Ponudbeni predračun (popis del).

Vezano na točko 6:
Naročnik je ponudbeni predračun(popis del) popravil. Pozicije 01.07.01, 02.07.09 in 09.13.01 se črta in se jih nadomesti z enotno pozicijo 17.01.01, ki zahteva izvedbo označitve vseh prostorov, opreme in cevovodov (kovinske ploščice s tehnološkimi oznakami), izvedbo vseh funkcionalnih preizkusov, zagonov in predajo vse dokumentacije, skladno s točkami 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.10 in 4.4.11 tehničnega poročila, ki so potrebni za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Naročnik bo objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del) na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjen Ponudbeni predračun (popis del).

Vezano na točko 7:
V popisu je jasno definirano, da je potrebno upoštevati vgradnjo induktivnega merilnika pretoka.

Vezano na točko 8:
Da, tako kot je specificirano

Vezano na točko 9:
Material AISI 316

Vezano na točko 10:
Distributor je element brez priključkov, v grafičnih prilogah PZI dokumentacije je to tudi razvidno. Prav tako oblika in način izvedbe.

Vezano na točko 11:
Groba ročna rešetka mora biti širine 800 mm, višine 1200 mm, svetle odprtine 20 mm in izdelana iz 1.4301


Vezano na točko 12:
To pozicijo je naročnik črtal iz ponudbena predračuna (popisa del), ker ni predmet ponudbe.

Naročnik bo objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del) na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjen Ponudbeni predračun (popis del).

Vezano na točko 13:
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb.
Novi rok za oddajo ponudb: 10.06.2020 ob 10:00 uri
Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo javno, dne 10.06.2020 ob 10:30 uri.

Datum objave: 29.05.2020   10:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na vstopu v čistilno napravo so predvidene fine grablje. Glede na to, da v nadaljnjih korakih sledi čiščenje še na napravi za mehansko predčiščenje z isto perforacijo bi bilo dobro razmisliti o uporabi drugih vrst grabelj z večjim razmikom oziroma vsaj o večji perforaciji na predvidenih grabljah.
Oziroma prosimo za pojasnilo zakaj so predvidene grablje z isto perforacijo.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik dokumentacije ponudbenega predračuna (popisa del) v tem delu ne bo spreminjal.Datum objave: 29.05.2020   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zahteve za sistem prezračevanja SBR bazena so naslednje:
potrebna količina kisika: 112 kgO2/h na linijo
pretok zraka: 1600 Nm3/h
število prezračeval na linijo: n= 220

Vprašanje je, ali je zahtevani pretok zraka pri sistemu prezračevanja SBR bazena, naveden samo za eno linijo?
V primeru da so zahteve podane samo za eno linijo, predvideno puhalo za SBR bazen ne bo moglo zagotavljati količino zraka, ki je potrebna za pravilno delovanje naprave in pridobivanje zahtevanih parametrov na izhodu.

Enako velja za prezračevalni sistem zalogovnika blata.

S spoštovanjem,

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da so zahteve za izračun sistema prezračevanja SOR=112kgO/h pri globini vpihovanja oz. potopitvi prezračevala 4,4m in pretoku zraka 1600Nm3/h podane na en SBR bazen .

Število prezračeval določi ponudnik oz. proizvajalec prezračevalnega sistema glede na velikost vpihovalnega krožnika. Padec tlaka na prezračevalniku pri max. pretoku zraka ne sme preseči 45mbar.

V ponudbenem predračunu (popisu del) je naročnik število prezračeval na linijo črtal. Izračun prezračevalnega sistema je obvezna priloga k ponudbi.

Zahteve v ponudbenem predračunu (popisu del) za prezračevanje zalogovnika ostaja nespremenjeno.
Datum objave: 29.05.2020   10:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, naročnika prosimo še za podrobnejša pojasnila.

1.
Pri NN dovodu v točki II.5 je potrebno določiti število in tip horizontalnih ločilnih stikal.

2.
V pozicij 25."ZAČASNE PREVEZAVE" je prav tako potrebno podati točne podatke o tipu in dolžini kablov, ki jih bo potrebno prevezati - podaljšati zmeriti priklopiti, ... . Prav tako za potreben inštalacijski material. Brez navedenih podatkov predmet ponudbe ni dovolj dobro definiran in ne omogoča primerljivih cen za to pozicijo.
Možno je tudi, da investitor oceni potrebno količino ur za izvedbo teh del; potrebni materiali pa se lahko obračunajo po cenah v tej ponudbi.

Hvala za vaša pojasnila in LP!

ODGOVOR
Vezano na točko 1:
V PMO omaro bo potrebno dograditi 2 horizontalni ločilni stikali:
1x do 160A/3 (velikost 00) Varovalčno stikalo NV
1x do 400A/3 (velikost 2) Varovalčno stikalo NV

Ponudbeni predračun (popis del) dopolnjen v točki II.5 sklop NN priključek.

Naročnik bo objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del) na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjen Ponudbeni predračun (popis del).

Vezano na točko 2:
Vezano na začasno prevezavo je Naročnik podal že pojasnilo v odgovoru na vprašanje vezano na Tehnični opis postavke 01.08, ki velja tudi za postavitev elektro omare in izvedbo potrebnih inštalacij.

Specifikacija postavke 25 Začasne prevezave v sklopu elektro oprema je delno dopolnjena, definirana je priključna moč in pojasnilo, kje so definirani tipi kablov. S tem ima ponudnik vse potrebne podatke, da lahko ovrednoti to pozicijo.
Naročnik ne dovoljuje podaljševanje kablov oz. z drugimi besedami v končnem stanju morajo biti vsi kabli v enem kosu od posameznega porabnika do MCC omare).
Naročnik bo objavil popravek Ponudbenega predračuna (popisa del) na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjen Ponudbeni predračun (popis del).

Datum objave: 29.05.2020   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1) Pri postavki 11.01.01 je predvidena skladiščna posoda obarjalnega sredstva iz poliestra. Ali lahko dobavimo tudi posodo iz PEHD ali PP?
2) Pri postavki 16.01.01 je predvidena postavitev začasnega kontejnerja s puhalom ob SBR bazenih za zagotavljanje začasnega prepihavanja bazenov. Prosimo za detajlnejšo opredelitev, kaj ta postavka zajema kot npr.:
- Ali je kontejner začasen tako, da je lahko tudi rabljen in se po zagonu vrne izvajalcu?
- Ali postavka zajema tudi dobavo puhala ali se bodo uporabila obstoječa?
3) Pri postavki 11.02.01/02 Dozirna črpalka za obarjalno sredstvo je napisano, da je ena črpalka vgrajena druga na skladišču. Zakaj je potem v novem ponudbenem predračunu podvojena dolžina dozirnega cevovoda?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Vezano na točko 1:
Skladiščna posoda mora biti v skladu s ponudbenim predračunom

Vezano na točko 2:
Predvidena je vgradnja enega novega puhala, ki se kasneje prestavi v objekt.

Tehničnega opisa postavke 01.08 v podsklopu zunanja ureditev vezano na dobavo in namestitev kontejnerja za umestitev strojno tehnološke in elektro opreme, s pomočjo katere mora izvajalec v fazi gradnje zagotoviti vzpostavitev in delovanje procesa čiščenja v novem biološkem bazenu, naročnik ne bo spreminjal. V okviru pozicije mora izvajalec upoštevati vsa dela, ki so potrebna, da bo zagotovil vgradnjo potrebne opreme za avtomatsko delovanje biološkega procesa v novem SBR.

Opis faznosti gradnje je projektant predpisal v projektni dokumentaciji PZI, kjer je navedel tehnološke sklope, ki jih je potrebno predčasno dati v obratovanje, da se zagotovi čiščenje odpadne vode.

Način izvedbe začasnega kontejnerja je v domeni ponudnika/izvajalca, kako bo organiziral in uredil gradbišče.

Ponudnik je strokovnjak za predmet javnega naročila in oddaja ponudbo kot tehnično in strokovno usposobljen, zato naročnik upravičeno pričakuje, da mu je to poznano.

Na tem mestu naročnik še dodatno opozarja, da mora ponudnik/izvajalec gradbišče organizirati na način da bo pri tem upošteval predpise s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zagotavljanja varovanja okolja kot vse tehnične predpise s področja gradnje.

Ponovno opozorilo v kolikor bo izvajalec le tega v času začasnega obratovanja poškodoval, bo naročnik od izvajalca zahteval, da dobavi novega na svoje stroške.

Začasni kontejner, začasne priključne omarice so last izvajalca tako kot ostali gradbiščni kontejnerji in oprema v okviru organizacije gradbišča oz. izvajanja del.

Vezano na točko 3:
Naročnik ponudbenega predračuna (popisa del) v tem delu ne spreminja.
Datum objave: 29.05.2020   10:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je puhalo prezračevalnega sistema SBR bazena pravilno dimenzionirano? Zahtevani pretok zraka pri prezračevalnem sistemu SBR bazena je 1600 Nm3/h, zahtevani pretok zraka pri puhalu je 800 Nm3/h. Menimo, da je podatek napačen ter da ga je potrebno popraviti.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da so zahteve za izračun sistema prezračevanja SOR=112kgO/h pri globini vpihovanja oz. potopitvi prezračevala 4,4 m in pretoku zraka 1600Nm3/h podane na en SBR bazen .

Število puhal je zahtevano 3, 2 puhali sta delovni, eno je rezervno.
Zahtevani pretok zraka pri puhalu je 800Nm3/h.
Datum objave: 03.06.2020   12:53
OBVESTILO ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM:

Naročnik je poleg razpisne dokumentacije v *.pdf obliki datoteke ponudnikom (zaradi lažje priprave ponudbe) dal na razpolago tudi vsebinsko enake obrazce iz točke 8. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE v odklenjeni *.doc obliki. V kolikor bo številčenje strani ali sprotnih opomb v oddanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije pod točko 8. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE drugačno kot tisto, ki je v objavljenem zadnjem popravku razpisne dokumentacije, naročnik tega ne bo štel kot napako na oddanih obrazcih. Naročnik pa opozarja, da ponudniki ne smejo posegati v vsebino obrazcev oziroma spreminjati vsebine razpisne dokumentacije.