Dosje javnega naročila 000933/2020
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
: Natečaj za stanovanjsko sosesko Litijska - Pesarska
ZJN-3: Odprti postopek

JN000933/2020-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 14.02.2020
JN000933/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.03.2020
JN000933/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2020
JN000933/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2020
JN000933/2020-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 30.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000933/2020-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2020/S 033-078230
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
jss.mol@ljubljana.si

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za stanovanjsko sosesko Litijska - Pesarska
Referenčna številka dokumenta: 430-37/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Litijska - Pesarska
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
skladno z natečajno zakonodajoOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v dokumentaciji za razpis natečaja in oddajo javnega naročila. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, kakor sledijo v nadaljevanju te strani, in sicer v točkah od 1. do 6., pri čemer je vsebina navedena v padajoči pomembnosti (7.točka 84. člena ZJN-3):

1. SKLADNOST ZASNOVE S PROSTORSKIMI AKTI

2. KAKOVOSTNA URBANISTIČNA IN KRAJINSKA ZASNOVA

3. KAKOVOSTNA ARHITEKTURNA ZASNOVA

4. KAKOVOSTNA FUNKCIONALNA ZASNOVA

5. GOSPODARNA ZASNOVA

6. TRAJNOSTNA ZASNOVA

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
17.04.2020   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 9.000 EUR
2. nagrada 7.200 EUR
3. nagrada 5.400 EUR
tri priznanja po 2.700 EUR
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
19 odškodnin po 700 EUR

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
predsedniik: prof. Janez Koželj univ. dipl. inž. arh., namestnik predsednika: doc.mag. Andrej Černigoj, univ. dipl. inž. arh. , član: Sašo Rink, univ. dipl. prav. (JSS MOL), članica: Vojka Močnik, univ.dipl.inž.arh. (JSS MOL), članica: dr. Andreja Zapušek Černe, univ.dipl.inž.kraj.arh., namestnica članov: Jožica Kuntarič, univ.dipl.inž.arh. (JSS MOL), namestnik članov: Dušan Kajzer, univ.dipl.inž.arh., poročevalec: Damijan Gašparič, univ.dipl.inž.arh., MArch, izvedenec za osončenje: Urh Vidmar, dipl. ing. pom., izvedenec za konstrukcijo in ekonomiko: Miha Prašnikar, gradb.inž., kom.inž., izvedenka za OPN: Maja Brusnjak Hrastar, univ.dipl.inž.arh., skrbnik natečaja: Maj Juvanec, univ.dipl.inž.arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.04.2020   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.03.2020   12:00
VPRAŠANJE
Parcela 263/3 na priloženem geodetskem posnetku ter na katastrskem načrtu ni prikazana. Prikazani sta le parceli 263/1 (je del natečajnega območja) in parcela 263/2 (ni del natečajnega območja). Na katero parcelo se nanašata omembi parcele 263/3 v točkah natečajne naloge 4.2.1. in 4.8?

ODGOVOR


V besedilu natečajne naloge je prišlo do tipkarske napake. Pravilno je 263/2 (namesto 263/3).

JSS MOL

Datum objave: 02.03.2020   12:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

natečajna naloga pod točko 4.8 govori o javnem programu.

''Na območju je predvidenih skupno najmanj 95 stanovanj in javni program v pritličju objektov, ki mejijo na Pesarsko cesto (zahteva MOP OPN). Mirujoči promet je predviden pretežno v podzemni garaži, delno tudi na terenu.''


1. Ali je potrebno celotno pritličje objektov ob Pesarski nameniti javnemu programu, ali lahko razmerje javni program/stanovanja določi izdelovalec elaborata?

2. Ali obstaja zgornja oziroma spodnja meja kvadrature javnega programa?

3. Ali je izbira vrste javnega programa v domeni izdelovalcev elaborata?Hvala in lep pozdrav!ODGOVOR

1. Deli pritličja, ki mejijo na Pesarsko cesto, morajo biti namenjeni javnemu programu, preostali del po presoji natečajnika. Komisija bo rešitev ocenjevala celostno.

2. Ne.

3. Po presoji natečajnika, vendar skladno z OPN MOL.

JSS MOL


Datum objave: 02.03.2020   12:03
VPRAŠANJE
"Cestni promet znotraj območja, recimo dostopi/vhodi v podzemno garažno etažo se lahko uredi tudi
na parceli št. 247/15, skladno z namensko rabo ki velja zanjo (BT površine za turizem). Ureditve na
tej parceli ne smejo ovirati rabe prostora sosednja območja (Bit center)."

Mora dostop v podzemno garažo, ki je umeščen na parcelo 247/15 biti zasnovan kot del potencialne povezovalne ceste (v smeri vzhod-zahod) med Pesarsko cesto in novo povezavo do Fužin? Torej se tako zasnovano križišče ne nahaja na mesti uvoza v trgovino Lidl ampak nekoliko bolj severno.


ODGOVOR


Ne.

JSS MOL

Datum objave: 02.03.2020   12:05
VPRAŠANJE
"Cestni promet znotraj območja, recimo dostopi/vhodi v podzemno garažno etažo se lahko uredi tudi
na parceli št. 247/15, skladno z namensko rabo ki velja zanjo (BT površine za turizem). Ureditve na
tej parceli ne smejo ovirati rabe prostora sosednja območja (Bit center)."

Mora dostop v podzemno garažo, ki je umeščen na parcelo 247/15 biti zasnovan kot del potencialne povezovalne ceste (v smeri vzhod-zahod) med Pesarsko cesto in novo povezavo do Fužin? Torej se tako zasnovano križišče ne nahaja na mesti uvoza v trgovino Lidl ampak nekoliko bolj severno.


ODGOVOR

Odgovor na prvo vprašanje: Ne.

Odgovor na drugo vprašanje: Ne, križišče mora biti na mestu uvoza v trgovino Lidl.

Datum objave: 02.03.2020   12:08
VPRAŠANJE
V nalogi je navedeno, da je potrebno zagotavljati prometni dostop do objekta s hišno številko 65 (na parceli 261).
Je potrebno zagotoviti prometni dostop tudi do parcele 260 (preprodaja avtomobilov)?
Je potrebno znotraj natečajnega območja zagotavljati tudi parkirna mesta za potrebe parcel 261 in 260?

ODGOVOR


Odgovor na prvo vprašanje: Da, vendar je možno tudi v okviru skupnih večfunkcionalnih površin.

Odgovor na drugo vprašanje: Ne

Odgovor na tretje vprašanje: Ne

JSS MOL


Datum objave: 02.03.2020   12:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na kompleksnost natečajnega gradiva, prosimo za podaljšanje roka za oddajo za vsaj en teden (do pred prvomajskimi počitnicami). Prosimo tudi za podlajšanje roka za postavljanje vsebinskih vprašanj.

Lep pozdrav,


ODGOVOR


Naročnik roka za oddajo elaboratov ne bo podaljšal.

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj se podaljša na 16.3.2020 do 23:59. Rok za odgovore 20.3.2020. Ta sprememba bo tudi posredovana v objavo na Portal javnih naročil.

JSS MOL

Datum objave: 11.03.2020   13:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

lahko cesto, katere potek je predviden preko dela parcele st. 263 (GO - 389 PC - lokacijska informacija karta 3.1), vzamemo kot realno moznost izgradnje? torej bo kasneje mozen dostop do natecajnega obmocja iz zahodne in vzodne strani..?

Povrsina javnih programov ob Peskarski cesti nikjer ni navedena/zahtevana, torej je kolicina javnega programa(ob Peskarski ulici..) prepuscena natecajnikom?

Prometni dostop(na severni strani obstojecega objekta) do objekta na Litijski 65 je misljen v obliki tlakovanega/asfaltiranega cestisca, ali se lahko tretira kot pozarni dostop do objekta in ga lahko pustimo kot zeleni pas?

ODGOVOR


Natečajno območje se mora napajati s Pesarske ceste. Dodatni dostop se sicer lahko predvidi tudi z v OPN MOL načrtovane nove ceste, vendar mora biti soseska zaključena funkcionalna celota tudi brez realizacije izgradnje ceste.

V MOL OPN je zahteva, da so deli pritličja, ki mejijo na Pesarsko (in Litijsko) cesto, nameni javnemu programu.
Naročnik si bo prizadeval spremeniti to določilo v MOL OPN, zato je potrebno prostore s tem javnim program zasnovati tako, da se lahko kasneje brez večjih posegov spremenijo v kakršen koli tip stanovanja po specifikaciji JSS MOL (s spremembo namembnosti).

Dostop do objekta Litijska 65 mora omogočati redno rabo, skladno z usmeritvami MOL OGDP.


JSS MOL

Datum objave: 20.03.2020   12:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Glede na to, da v natećajni analogi piše, da so dystopi do podzemne garaže možni na parceli 147/15 vas proximo za jasne usmeritve glede načrtovanja na tem območju, kar je zagotovo najbolj smiselna rešitev na danem območju. Sklepamo, da je parcela v lasti MOL ali JSS MOL in se torej za potrebe costola lahko poljubno uporabi za načrtovanje uvozno/izvozne klančine, vhoda v garažo in peš dostop? V kakšni meri je potrebno v tem primeru upoštevati dosedanji prometni režim BIT centra, ki del območja uporablja za svoje parkirišče? Ali se v sklopu ureditve lahko predvidi tudi krajinska ureditev na tej parceli v sklopu uvoza in morebitne ostale krajinske ureditve parcele 147/15?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR


1. VPRAŠANJE: Glede na to, da v natećajni analogi piše, da so dystopi do podzemne garaže možni na parceli 147/15 vas proximo za jasne usmeritve glede načrtovanja na tem območju, kar je zagotovo najbolj smiselna rešitev na danem območju.

ODGOVOR:Zemljiška parcela 274/15 je v lasti MOL. Na njej se so dopustne vse ureditve, ki so za namensko rabo BT - Površine za turizem dopustne v 11. členu OPN ML ID in ureditve, ki so dopustne v 12. členu OPN MOL ID.

2. VPRAŠANJE: Sklepamo, da je parcela v lasti MOL ali JSS MOL in se torej za potrebe costola lahko poljubno uporabi za načrtovanje uvozno/izvozne klančine, vhoda v garažo in peš dostop?

ODGOVOR: Da.

3. VPRAŠANJE: V kakšni meri je potrebno v tem primeru upoštevati dosedanji prometni režim BIT centra, ki del območja uporablja za svoje parkirišče?

ODGOVOR: Med MOL in BIT centrom oz. lastnikom parcele 274/5 ne obstaja noben poseben dogovor glede predmetne parcele. Ureditve je potrebno načrtovati tako, da investitorju od BIT centra (lastnika parcele 274/5) ne bo potrebno dobivati nobenih soglasij, upoštevati je potrebno tudi, da meje parcele 274/15 niso geodetsko urejene.

4. VPRAŠANJE: Ali se v sklopu ureditve lahko predvidi tudi krajinska ureditev na tej parceli v sklopu uvoza in morebitne ostale krajinske ureditve parcele 147/15?

ODGOVOR:Da, vendar se na zemljišču parc. št. 274/5 k.o. Štepanja vas lahko zagotovi le dodatne zunanje površine. Vse površine, ki so potrebne za funkcioniranje kompleksa, je treba zagotoviti znotraj območja GO-297.


JSS MOL


Datum objave: 20.03.2020   12:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali je potrebno zagotoviti enake velikosti kopalnic (primerne za prilagoditev gibalno oviranih) tudi v najmanjših stanovanjih za eno osebo?

ODGOVOR


Ne.

JSS MOL

Datum objave: 20.03.2020   12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da je razglašena epidemija, in da se država za minimalno 2 tedna praktično ustavlja, nas zanima, ali lahko skladno z dogajanjem, pričakujemo podaljšanje roka za oddajo?
Natečajni elaborati so praviloma delo skupine avtorjev, vemo pa, da trenutno zaradi izrednih razmer, združevanje ljudi ni priporočeno.

Najlepša hvala za odgovor.
Lepo pozdravljeni in ostanite zdravi!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Se zaradi "izrednih razmer" prestavi rok oddaje?

ODGOVOR


Odvisno od razvoja dogodkov v naslednjih dneh bo naročnik sporočil za koliko časa se rok oddaje podaljša.

JSS MOL

Datum objave: 20.03.2020   12:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1.Ali lahko glede na to, da so proti parceli št. 247/15 dovoljeni zmanjšani odmiki objektov predvidimo, da se že obstoječa ježa na zahodnem delu parcele št. 247/15 podaljša proti vzhodu? To pomeni delno preoblikovanje terena na parceli 247/15.
2. Ali se lahko proti parceli št. 247/15 postavi oporni zid višine 3m?
3. Ali so lahko proti Pesarski ulici orientirani vsaj vhodi v stanovanjske objekte glede na določilo, da morajo biti v pritličnem delu objekti ob Presarski ulici v javni rabi?
hvala in lep pozdrav


ODGOVORI

ODGOVOR NA 1. VPRAŠANJE: DA

ODGOVOR NA 2. VPRAŠANJE: Vsi načrtovani posegi morajo biti skladni z določili MOL OPN.

OPN MOL, 18. člen (oblikovanje višinskih razlik stavbnega zemljišča)
(1) Zunanja ureditev objekta na nagnjenem terenu (3. člen OPN MOL nagnjen teren je takrat, ko je »naklon terena parcele, namenjene gradnji, na mestu stavbišča novega objekta večji od 20 %) mora biti zasnovana tako, da se prilagaja terenu. Izvedbe platojev z nasipi in useki niso dopustne, razen če so nujne za funkcioniranje stavbe (na primer dovoz, dostop, parkiranje).
(2) Višinske razlike na stavbnem zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami. Višinske razlike se lahko premostijo tudi s podpornimi zidovi ali škarpami do višine 1,50 m. Podporni zid ali škarpa sta lahko tudi višja od 1,50 m, kadar obstaja nevarnost rušenja terena: v tem primeru morata biti podporni zid ali škarpa izvedena v kaskadah, na podlagi geotehnične preveritve izjemoma tudi brez kaskad, v tem primeru je treba zid vizualno zakriti z visoko vegetacijo.
(3) Vsaj 50 % površine podpornega zidu ali škarpe mora biti ozelenjenih.


ODGOVOR NA 3. VPRAŠANJE: Da. K vhodom sodijo vhodne niše, veže, kolesarnice in drugi skupni prostori stanovalcev ter morebitni prehodi na dvorišče.
Želeno je celo, da natečajniki del pritličij, ki niso orientirana proti Pesarski, namenijo za stanovanja. Upoštevati je potrebno tudi prejšnje odgovore na to temo.
Zagotoviti je potrebno zgolj skladnost z MOL OPN.

JSS MOL


Datum objave: 24.03.2020   13:32
Obvestilo naročnika:

Naročnik vse ponudnike obvešča, da podaljšuje roke:
- Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 6.4.2020 do 23.59 ure
- Rok za postavljanje formalnih vprašanja 30.4.2020 do 15.00 ure
- Oddaja natečajne ponudbene dokumentacije brez makete 8.5.2020 do 16:00 ure.
- Oddaja makete 15.5.2020 do 16:00 ure.

JSS MOL


Datum objave: 24.03.2020   13:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zaradi upoštevanja preventivnih ukrepov proti širjenju virusa Covid-19 je delo v večini birojev zelo oteženo, če ne celo ustavljeno. Prosimo Vas da zaradi izrednih razmer podaljšate rok oddaje natečaja (za minimalno 1 mesec oz. dokler se situacija ne stabilizira.)
Upamo da se bomo v tej izredni situaciji držali odgovornosti, ki jih imamo ne samo do sebe, ampak tudi drug do drugega.

Hvala za razumevanje!

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje roke, o čemer je objavljeno pojasnilo na Portalu javnih naročil.

JSS MOL

Datum objave: 01.04.2020   16:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali se lahko zunanje ureditve in/ali objekte (garažo) zasnuje do parcelne meje natečajnega območja s parcelo št. 274/15? Torej brez minimalnega odmika?

Hvala za odgovor,

ODGOVOR


Da.
Upoštevati je potrebno tudi ostale odgovore komisije.

JSS MOL

Datum objave: 03.04.2020   21:10
JSS MOL objavlja dodatno pojasnilo k odgovoru, objavljenim 1.4.2020:Enajsti člen 24. odstavka OPN MOL ID določa, da je lahko odmik podzemnih etaž od meje sosednjih parcel tudi manjši od 3,00 m, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel. Ker je Mestna občina Ljubljana lastnica zemljišča parc. št. 274/15 k.o. Štepanja vas, lahko natečajniki predvidijo gradnjo podzemnih (ne pa tudi nadzemnih) delov objekta tudi do parcelne meje.

JSS MOL

Datum objave: 08.04.2020   09:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo za odgovore na vprašanja:

1. Glede na zadnji odgovor naročnika nas zanima kakšen je minimalen odmik objektov nad zemljo proti parceli 274/15 na severu? Skladno z OPN MOL ID to pomeni potem 3 m ali je lahko manj?

2. V natečajni nalogi so določeni odmiki med objekti, ki naj bi bili povzeti po OPN MOL ID in sicer, da morajo biti odmiki med posameznimi načrtovanimi objekti min. enaki višini višjega objekta. V OPN MOL ID taki odmiki za objekte nižje od 14,00 m niso predvideni. Ali je to posebna zahteva?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR

1. Skladno z natečajno nalogo in OPN MOL so lahko odmiki manjši od 5,00 metrov, vendar morajo biti odmiki stavb nad terenom proti parceli 274/15 najmanj 3,00 metra (tretji in šesti odstavek 24. člena OPN MOL ID).


2. Za stavbe nižje kot 14,00 m ni obvezno upoštevati določila, da morajo biti razmiki minimalno enaki višini višjega objekta. Določilo OPN MOL ID glede odmikov med fasadami stavb in delov stavb (enaindvajseti odstavek 24. člena OPN MOL ID) velja le za objekte, ki so višji od 14,00 m.
Pri zasnovi je potrebno upoštevati tudi vse druge zahteve OPN MOL ID, ki posredno vplivajo na odmike med objekti, predvsem kot npr. zagotavljanje ustreznega osončenja in kakovostjo bivanja (91.člen OPN MOL ID).


JSS MOL


Datum objave: 29.04.2020   08:26
VPRAŠANJE
Glede na dejstvo, da še vedno veljajo ukrepi za zajezitev epidemije in je delo s tem zelo oteženo, nas zanima, ali razmišljate o prestavitvi roka za oddajo še za kakšen teden.
Zanima nas tudi ali se bo natečaj oddajal kot je zapisano v razpisni dokumentaciji ali se oddaja zgolj elektronsko? Kopirnice so zaprte, ravno tako knjigarne in trgovine z materialom za makete.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na trenutne razmere covid-19, naprošamo naročnika za prestavitev roka oddaje elaboratov.
Zaradi omejitev je naša učinkovitost v tem obdobju nižja. Problemi so s firmami, ki printajo plakate ter izdelovalci maket. Kot problem vidimo tudi nezmožnost oddaje elaboratov izven matične občine (torej za tiste, ki nismo iz Ljubljane).
Zaradi navedenega prosimo za dva tedensko podlajšanje roka oddaje.


ODGOVOR


Zaradi naštetih razlogov je bil rok za oddajo natečajnih elaboratov že podaljšan. Naročnik ponovno roka ne bo podaljšal.
Elaborati se oddajajo kot predvideno v natečajni dokumentaciji.

JSS MOL

Datum objave: 29.04.2020   08:26
VPRAŠANJE
V projektni nalogi, na strani 34 je zapisano, da naj sosesko tvori skupina prosto stoječih stavb. Ali je to zahteva, priporočilo? Lahko v natečajni rešitvi predlagamo tudi drugačno tipologijo?

ODGOVOR

Ocenjevalna komisija na vsebinska vprašanja ne more več vsebinsko odgovarjati.
Upoštevati je potrebno vsa določila OPN MOL: tip objekta V (natečajna naloga, stran 35).

JSS MOL


Datum objave: 02.05.2020   10:08
VPRAŠANJE
Spostovani, glede na to, da so še vedno v veljavi izredni ukrepi in z namenom zagotavljanja ENAKOSTI VSEH NATECAJNIKOV Vas ponovno, prosimo da zagotovite enake moznosti in omogocite oddajo elaboratov v digitalni obliki. S tem bodo VSI NATECAJNIKI, (iz cele Slovenije in EU) v enakopravnem položaju z natečajniki iz Ljubljane. Kaširanje npr. trenutno sploh ni mogoče!!!!!

ODGOVOR


Zaradi izrednih ukrepov v zvezi s Korona virusom je natečajna komisija že podaljšala rok oddaje. Glede na omejitvene ukrepe, ki veljajo trenutno, komisija ne vidi utemeljenih razlogov, da bi spreminjala z natečajnimi pogoji predviden način oddaje elaboratov.

JSS MOL