Dosje javnega naročila 000859/2020
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VODICE, Kamniška cesta 18, 1217 Vodice
Blago: Nakup gasilskega vozila GVC 24/50
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 237.390,06 EUR

JN000859/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.02.2020
JN000859/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN000859/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.05.2020
JN000859/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000859/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VODICE
Kamniška cesta 18
1217
SI
Vodice
Slovenija
Bogomir Novak
bnovak88@gmail.com
+386 41323694
+386 41323694

Internetni naslovi
http://pgdvodice.org/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/343483/RD_PGD_VODICE.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16019
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup gasilskega vozila GVC 24/50
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup gasilskega vozila GVC 24/50. Izbrani izvajalec bo za naročnika dobavil podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila GVC 24/50 , skladno s tipizacijo GZS, dobavil in v vozilo vgradil opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jo dobavi ponudnik, ter v vozilo vgradil tudi vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik (za to opremo pa v nadgradnji izdelal pritrdišča).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup gasilskega vozila GVC 24/50. Izbrani izvajalec bo za naročnika dobavil podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila GVC 24/50 , skladno s tipizacijo GZS, dobavil in v vozilo vgradil opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jo dobavi ponudnik, ter v vozilo vgradil tudi vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik (za to opremo pa v nadgradnji izdelal pritrdišča).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Le v primeru višje sile.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2020   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.03.2020   13:01
Kraj: Spletna stran ejn.gov.si.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo elektronsko.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.02.2020   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.02.2020   14:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri poglavju FINANČNO ZAVAROVANJE, točka 1 zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je napisano, da je potrebno 10 dni PO podpisu pogodbe potrebno izročiti izjavo... Verjetno ste mislili, da mora biti izjava predložena pred podpisom pogodbe?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik v tem delu popravlja razpisno dokumentacijo, kot sledi:

Izbrani ponudnik mora ponudbi priložiti svojo izjavo in izjavo banke, da bo v primeru, če bo izbran na razpisu, predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in odpravo napak v garancijskem roku, v višini in z veljavnostjo, kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 25.02.2020   14:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika opozarjamo, da je v razpisni dokumentaciji poleg drugih napak tudi narobe zapisal formulo v 1. točki v poglavju Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Naročnik je zapisal, da cena pomeni max. 74 točk, navaja pa formulo: Št. točk=najnižja ponujena cena z DDV/ponudnikova ponujena cena z DDV x 78. Naročnika pozivamo k poenotenju zapisov in popravku tovrstnih nepravilnosti.

ODGOVOR

Naročnik popravlja navedeno formulo tako, da se ta glasi:
Št. točk=najnižja ponujena cena z DDV/ponudnikova ponujena cena z DDV x 74


Datum objave: 25.02.2020   14:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

po pregledu razpisne dokumentacije in pogojev smo ugotovili neskladje datumov. V razpisni dokumentaciji naročnik navaja:
- Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje 28.2.2020 do 13. ure in
- Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 28.2.2020 in se bo začelo ob 13.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. in
- Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila najkasneje 21.2.2020 do 13. Ure.

Na portalu Javnih naročil pa so navedeni povsem drugi datumi:
- Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: 03.03.2020 13:00
- Način odpiranja ponudb: Datum in ura: 03.03.2020 13:01
- Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.02.2020 13:00

Naročnika prosimo za poenotenje datumov.


ODGOVOR

Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo tako, kot sledi:
- Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje 3.3.2020 do 13. ure in
- Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 3.3.2020 in se bo začelo ob 13.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
- Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila najkasneje 25.2.2020 do 13. Ure.

Datum objave: 26.02.2020   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V poglavju Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, pri 9. točki navajate, da v primeru, da ponudnik kot referenčno vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova naročnika v eno stran in ga naročnik želi preveriti, je strošek ogleda (gorivo, cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije največ petih (5) članov naročnika breme ponudnika. Pogoj je absolutno diskriminatoren in ni v povezavi s predmetnim javnim naročilom. Takšna zahteva ponudnike iz področja Evropske Unije postavlja v nekonkurenčen položaj, zato v izogib revizije predlagamo, da jo črtate. Glede na to, da zahtevate tudi podpisano referenčno izjavo v slovenskem jeziku in priložene fotografije referenčnega vozila ter podpisano izjavo ponudnika o točnosti navedenih in predloženih podatkov, je zgoraj omenjeni pogoj v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem s temeljnim načelom enakopravnega obravnavanja. Pozivamo vas, da omenjeno zahtevo črtate iz pogojev, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo.

ODGOVOR

Naročnik sprejema vašo pripombo in iz razpisne dokumentacije črta besedilo: » v primeru, da ponudnik kot referenčno vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova naročnika v eno stran in ga naročnik želi preveriti, je strošek ogleda (gorivo, cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije največ petih (5) članov naročnika breme ponudnika..«


Datum objave: 26.02.2020   08:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ugotavljamo, da bo naročnik z dodatnimi točkami nagradil ponudnika po sistemu: »Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščeni servis za črpalko, bo prejel 2 točki. Ponudnik, ki bo prejel najbližji pooblaščeni servis za nadgradnjo, bo prejel 2 točki.
Ostali ponudniki bodo prejeli ustrezno manjše številko točk - število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli, ločeno za črpalko in nadgradnjo:
T= On/O x 2
T..... št. točk posameznega ponudnika
On ....... oddaljenost najbližjega pooblaščenega servisa
O........ oddaljenost ponujenega pooblaščenega servisa posameznega ponudnika
Ponudnik v obrazec Predračun navede naslov pooblaščenega servisa. Razdaljo bo naročnik preveril sam na portalu najdi.si.«
Merilo je po našem mnenju povsem nesorazmerno, saj je na podlagi točke najdi.si, najnižja razdalja med naročnikom in servisno točko aktualnega ponudnika Rosenbauer, ki ga naročnik v več točkah razpisne dokumentacije očitno postavlja v prednostni položaj, do naslednjega pooblaščenega servisa za črpalko in nadgradnjo pa je razdalja večja za manj kot 100 m. Glede na dejansko stanje in temeljno načelo gospodarnosti, dejansko to pomeni tudi 10 15 % dražje vozilo. Predlagamo, da naročnik to merilo črta oz. merilo definira tako, da bo tudi ponudnik z manj kot 100 m večjo oddaljenostjo lahko enakovredno sodeloval na javnem naročilu.

Pri tem pa ne gre spregledati, da je sicer samo merilo brezpredmetno, saj sam sedež serviserja sploh ni pravno relevanten, prav tako ni pravno relevantna lokacija opravljenega servisa črpalke in nadgradnje, ampak je v prvi vrsti pomembna kakovost servisiranja. Prav tako oddaljenost servisa od naročnika ne zagotavlja nobene prednosti naročniku glede na dejstvo, da naročnik želi tudi mobilni servis, torej na lokaciji naročnika, kar tudi nagradi z dodatnimi 4 točkami.

ODGOVOR


Izdelano gasilsko vozilo bo zaradi naročnikove dejavnosti izpostavljeno tudi najrazličnejšim nevarnostim in možnostim okvare ali poškodbe, zato je bližina lokacije "stacionarnega" servisa za naročnika seveda pomembna predvsem zaradi hitrega odziva - naročnik ima specifično, interventno naravo dejavnosti, ki jo izvaja kot javno gasilsko službo in mora vseskozi zagotavljati svojo operativno pripravljenost. Prav tako je ta bližina pomembna zaradi manjših stroškov prevoza do servisa. Če bosta dva ponudnika ponudila servisa, ki sta med seboj oddaljena 100 m, kakor navajate, bosta pri tem merilu glede na objavljeno formulo izračuna točk dobila enako število točk.
V mobilnem servisu se ne da popraviti vsake napake (npr. poškodbe nadgradnje, pri katerih so potrebna kleparska in ličarska dela), zato nikakor ne more nadomestiti klasičnega, »stacionarnega« servisa.


Datum objave: 26.02.2020   08:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zaradi kompleksnosti tehnične dokumentacije in priprave vseh dokazil, bi prosili za podaljšanje roka za oddajo za vsaj en teden.

Hvala.

ODGOVOR


Naročnik ne spreminja datuma za prejem ponudb, saj meni, da je bil rok za prejem ponudb dovolj dolg za pripravo ponudbe.

Datum objave: 26.02.2020   08:36
VPRAŠANJE
Spoštovani, v tehničnih specifikacijah zahtevate črpalko z zmogljivostjo 400 l/min pri 40 bar, s 4 točkami pa nagradite ponudnika, ki ponudi kombinirano črpalko z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku brez kakorkoli objektivno utemeljenih razlogov, glede na namen, zaradi katerega izvaja predmetno javno naročilo (nakup gasilskega vozila). Zmogljivost črpalke, ki jo definirajo tehnične zahteve, je mogoče doseči s kombiniranimi črpalkami z različnimi stopnjami na normalnem in visokem tlaku in v celoti ustrezajo standardu DIN EN 1028. Kakršnokoli merilo v zvezi z definiranjem črpalke kot ga navajate, je absolutno diskrimatorno, saj definira tehnološko rešitev brez kakršnihkoli objektivno utemeljenih razlogov, iz česar sledi, da preferirate izbranega ponudnika Rosenbauer in le-tega postavljate v bistveno ugodnejši položaj, brez da bi za to obstajali utemeljeni razlogi, ostale ponudnike pa spravljate v očitno neenakovreden položaj. Pozivamo vas, da omenjeno tehnično lastnost črtate iz meril za izbiro najugodnejšega ponudnika, da le-ta ne bo v nasprotju temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem s temeljnim načelom enakopravnega obravnavanja. V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo in glede na naravo kršitev o tem obvestili Agencijo za varstvo konkurence.

ODGOVOR


Naročnik zahteva črpalko, ki mora biti izdelana in preizkušena v skladu s standardom SIST EN 1028 in nameščena v zadnjem delu vozila. Naročnik ve, da na trgu obstajajo črpalke, ki imajo različne tlačne stopnje na srednjetlačnem in visokotlačnem delu. Naročnik z dodatnimi točkami točkuje ponudnika, ki ponudi črpalko z eno tlačno stopnjo na srednjetlačnem delu in štiri tlačne stopnje na visokotlačnem delu. Naročnik smatra, da zaradi kapacitete črpalke na srednjetlačnem delu ena tlačna stopnja povzroča manjšo obrabo statorja in rotorja zaradi kavitacije, predvideva pa, da bo večino časa vozilo gasilo z uporabo srednjetlačne stopnje. Visokotlačna črpalka, ki je izdelana iz štirih stopenj je po mnenju naročnik najprimernejša za izdelavo kvalitetne mešanice vode in penilnega sredstva na visokotlačnem delu. To utemeljuje s tem, da sama mešanica potuje skozi večje število statorjev in rotorjev, kot če bi naročnik zahteval visokotlačno črpalko z manj stopnjami. Druga prednost štirih stopenj na visokotlačnem delu je lažje doseganje višjega tlaka, saj končen visok tlak voda tako doseže skozi pet tlačnih stopenj, če vemo, da vsak tlačna stopnja tlak duplicira, sama črpalka pa lahko deluje pri manjšem številu motornih vrtljajev. To po mnenju naročnika znatno vpliva na prihodnje vzdrževalne posege v črpalko. Naročnik zato ne spreminja meril, pri čemer posebej poudarja, da gre le za lastnost, ki ponudniku prinese 4 dodatne točke, kar predstavlja le 4% ponder, ni pa to pogoj za sodelovanje na razpisu.