Dosje javnega naročila 000914/2020
Naročnik: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Aplikacija za podporo funkciji skladnosti
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 278.715,10 EUR

JN000914/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.02.2020
JN000914/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.03.2020
JN000914/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2020
JN000914/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.11.2020
JN000914/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.11.2020
JN000914/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.08.2021
JN000914/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000914/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
jn@sid.si
+386 12007500

Internetni naslovi
http://www.sid.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sid.si/Javna-narocila
ESPD: https://www.sid.si/Javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16163
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Banka
I.5 Glavna področja dejavnosti
Finančne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Aplikacija za podporo funkciji skladnosti
Referenčna številka dokumenta: JN 129/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup in implementacija aplikacije za podporo funkciji skladnosti ter vzdrževanje aplikacije za obdobje štirih (4) let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
72210000
72230000
72260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup in implementacija aplikacije za podporo funkciji skladnosti ter vzdrževanje aplikacije za obdobje štirih (4) let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 53
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej objavljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.03.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.03.2020   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Splošni pogoji za uporabo informacijskega sistema e-JN: https://ejn.gov.si/aktualno/pogoji-uporabe.htmlOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.03.2020   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja, brez navedbe vira, odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 4. 3. 2020 do 17.00 ure.

Predmet naročila so, poleg storitev z že navedenimi CPV kodami, tudi blago s CPV kodo 48000000 Programski paketi in informacijski sistemi.

Naročnik v postopku oddaje javnega naročila št. JN 115/2019 ni prejel nobene dopustne ponudbe in dne 4. 2. 2020 sprejel odločitev, da vse prejete ponudbe zavrne in da javnega naročila ne odda. V odločitvi z dne 4. 2. 2020 je naročnik navedel, da bo izvedel nov postopek oddaje javnega naročila.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.03.2020   17:42
Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v obrazcu 17. 11 Vzorec pogodbe (25. člen in 34. člen)

Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v obrazcu 17. 11 Vzorec pogodbe. Naročnik spreminja 25. člen Vzorca pogodbe tako, da se alineja št. 11 zaključi z vejico in se doda besedilo, kot sledi v nadaljevanju:

»12. če izvajalec ne izpolnjuje kriterijev Vprašalnika za presojo tveganja ugleda in skladnost,
13. če izvajalec ne razpolaga z veljavnim certifikatom ISO 27001 in, v primeru, da ponuja storitev v oblaku, z veljavnim certifikatom ISO27018 oziroma v kolikor izvajalec prej navedenih certifikatov nima, ne izpolnjuje pogoja primernost izvajalca glede na vrednotenje stanja informacijske varnosti pri izpolnitvi vprašalnika v obrazcu 17. 13 Enostavni vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti (doseganje vsaj 85 točk),
14. če ugotovi, da so se razmere na trgu oziroma pri naročniku tako spremenile, da bi storitve, ki so predmet te pogodbe pod enakimi pogoji na trgu lahko dobil ceneje,
15. če naročnik izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja ali smiselno širšega področja, katerega del je tudi področje oz. predmet te pogodbe,
16. če naročnik prične uporabljati drugo programsko rešitev oziroma opremo, ki vsebuje funkcionalnosti programske rešitev, ki je predmet te pogodbe,
17. če se poslovne potrebe naročnika spremenijo na način, da storitev po tej pogodbi naročnik ne potrebuje več.
Izvajalec v primeru odstopa naročnika oziroma prenehanja pogodbe ni upravičen do kakršnekoli odškodnine.«

Drugi, tretji in četrti odstavek 25. člena Vzorca pogodbe se ne spreminjajo.

Naročnik opozarja ponudnike, da je v obrazcu 17.11 Vzorec pogodbe v prvem odstavku 34. člena zaznal očitno pomoto. V drugi vrstici prvega odstavka 34. člena je namesto zapisa "25. člen" pravilen zapis "24. člen".

Navedena sprememba je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.
V ostalem delu ostaja vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila enaka kot je objavljena na spletni strani naročnika (http://www.sid.si/Javna-narocila).
Naročnik ne bo posebej pripravil čistopisa spremenjene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Spremembo 25. člena Vzorca pogodbe bo naročnik upošteval pri pripravi pogodbe za podpis oziroma pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom. Očitno pomoto v prvem odstavku 34. člena Vzorca pogodbe bo naročnik odpravil pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom.
Naročnik bo na portalu eNaročanje objavil obrazec Popravek (EU 14-SL).


Datum objave: 03.03.2020   17:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali se bodo ponudniku priznale tudi reference za primerljive posle namestitve in vzdrževanja za gospodarske subjekte, ki niso v finančnem sektorju?


ODGOVOR
Ne. Naročnik zahteve pod poglavjem 14. 2. 3 Reference ponudnika ne spreminja in vztraja pri zapisani zahtevi, kot je navedeno pod omenjeno točko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Navedena zahteva je povezana in sorazmerna s predmetom javnega naročila.