Dosje javnega naročila 001156/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izgradnja Industrijske ceste v Zalogu od Ceste v Prod do Hladilniške poti
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.895.689,34 EUR

JN001156/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.02.2020
JN001156/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.03.2020
JN001156/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2020
JN001156/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2020
JN001156/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.05.2020
JN001156/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2020
JN001156/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2020
JN001156/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.11.2022
JN001156/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001156/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Dejan Mezek
dejan.mezek@ljubljana.si
+386 13064421
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Silvester Koren
silvester.koren@energetika-lj.si
+386 15889763

Internetni naslovi
http://www.energetika-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/343708/objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16360
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja Industrijske ceste v Zalogu od Ceste v Prod do Hladilniške poti
Referenčna številka dokumenta: 430-2559/2019-22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja Industrijske ceste v Zalogu od Ceste v Prod do Hladilniške poti.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja Industrijske ceste v Zalogu od Ceste v Prod do Hladilniške poti.

Predmetni projekt obravnava naslednja dela:
- novogradnja nove povezovalne ceste v dolžini 1.400 m s tremi krožišči in navezavo na obstoječe ceste,
- pripadajoča krajinska ureditev nove ceste,
- cestna razsvetljava nove ceste,
- odvodnjavanje meteorne vode s cestišča s ponikanjem preko lovilcev olj,
- rekonstrukcija/prestavitev vodovoda na dveh odsekih,
- pokablitev 20 kV daljnovoda v dolžini 800 m,
- novogradnja elektro kabelske kanalizacije na tangiranem območju,
- novogradnja TK kabelske kanalizacije na tangiranem območju,
- novogradnja plinovoda na tangiranem območju.

Gospodarski subjekt bo vsa razpisana dela za predmetno javno naročilo izvedel v roku 18 mesecev od podpisa pogodbe.

Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Ljubljana. Ogled je možen po predhodni najavi na telefonski številki +386 1 306 17 00 (tajništvo).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.03.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.03.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.02.2020   15:06
VPRAŠANJE
Zakaj potreba po DVEH izgradnjah ali obnovah distribucijskega plinovodnega omrežja, če usposobljenost lahko dokažemo že samo z eno referenco izgradnje plinovoda kot ga zahtevate? Menimo, da je gospodarski subjekt usposobljen opraviti dela kot jih zahtevate, če je že opravljal taka dela na enem projektu in ima za to potrjeno referenco, da je uspešno in v roku opravil delo, s katerim je bil naročnik zadovoljen in nima pripomb.

Tu se tudi postavlja vprašanje, ali smo nesposobni opraviti dela pri projektu za katera zahtevate dve referenci izgradnje plinovodov po 1.000 m, mi smo pa npr. uspešno zgradili en (1) projekt, pri katerem je bilo izvedeno 8.000 m plinovoda??? Vaše zahteve so nesorazmerne in kažejo na favoriziranje določenih gospodarskih subjektov.

Pozivamo vas, da omilite referenčni pogoj pod 3. d), da zahtevate izvedbo gradbenih del pri najmanj ENI (1) izgradnji ali obnovi distribucijskega plinovodnega omrežja (glavni in priključni plinovodi) v skupni dolžini plinovodov najmanj 1.000 m. Hvala.

ODGOVOR
Referenčni pogoj pod točko 3. d) se spremeni tako, da se glasi:
»gradbena dela pri najmanj eni (1) izgradnji ali obnovi distribucijskega plinovodnega omrežja (glavni in priključni plinovodi) v skupni dolžini plinovodov najmanj 1.000 m1.«Datum objave: 02.03.2020   14:05
VPRAŠANJE
Prosimo, da spremenite referenčni pogoj pod točko:
a) eno (1) novogradnjo objekta nizke gradnje v vrednosti najmanj 2.500.000,00 EUR brez DDV, ki je vključevala: - asfaltiranje z dvoslojnim asfaltom površine najmanj 10.000 m2, - izgradnjo komunalne infrastrukture, - izgradnjo javne razsvetljave (gradbena in montažna dela) z vključeno tehnologijo daljinskega krmiljenja in vodenja nadzora nad izvedeno razsvetljavo v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR brez DDV, - izvedbo hortikulturne ureditve v vrednosti najmanj 80.000,00 EUR brez DDV,
tako da zmanjšate vrednost izvedbe javne razsvetljave in hortikulturne ureditve.

ODGOVOR
Naročnik je s popravkom št. JN001156/2020-K01 dne 2.3.2020 spremenil referenčni pogoj in objavil popravljene obrazce Priloga 4, 4/1 in 5/1. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=345426.Datum objave: 02.03.2020   14:05
VPRAŠANJE

Prosimo, da spremenite referenčni pogoj pod točko:
c) eno (1) izgradnjo krožišča s hodniki za pešce in kolesarje,
tako da se glasi: dno (1) izgradnjo krožišča s hodniki za pešce ali kolesarje.

Postopek izvedbe hodnika za pešce in kolesarske steze je v osnovi enak, tako da menimo, da je izvajalec, ki je izvedel krožišče s hodnikom za pešce enako usposobljen, kot izvajalec, ki je izvedel krožišče s kolesarsko stezo.ODGOVOR
Naročnik je s popravkom št. JN001156/2020-K01 dne 2.3.2020 spremenil referenčni pogoj in objavil popravljene obrazce Priloga 4, 4/1 in 5/1. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=345426.Datum objave: 02.03.2020   14:05
VPRAŠANJE
Prosimo, da spremenite referenčni pogoj za vodjo gradnje pod točko:
a) eno (1) novogradnjo objekta nizke gradnje v vrednosti najmanj 2.500.000,00 EUR brez DDV, ki je vključevala: - asfaltiranje z dvoslojnim asfaltom površine najmanj 10.000 m2, - izgradnjo komunalne infrastrukture - izvedbo hortikulturne ureditve v vrednosti najmanj 80.000,00 EUR brez DDV,
tako da zmanjšate vrednost izvedbe hortikulturne ureditve

in

b) eno (1) izgradnjo krožišča s hodniki za pešce in kolesarje
tako da se glasi: eno (1) izgradnjo krožišča s hodniki za pešce ali kolesarje.

Postopek izvedbe hodnika za pešce in kolesarske steze je v osnovi enak, tako da menimo, da je izvajalec, ki je izvedel krožišče s hodnikom za pešce enako usposobljen, kot izvajalec, ki je izvedel krožišče s kolesarsko stezo.


ODGOVOR
Naročnik je s popravkom št. JN001156/2020-K01 dne 2.3.2020 spremenil referenčni pogoj in objavil popravljene obrazce Priloga 4, 4/1 in 5/1. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=345426.Datum objave: 03.03.2020   12:00
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da napiše katera dela naj zajema pogoj reference - hortikulturne ureditve v vrednosti 40.000 EUR, ker predračuna v tej fazi ni, da bi lahko iskali primerljiva dela.

ODGOVOR
Reference hortikulturne ureditve morajo obsegati predvsem zasaditve kot npr. drevoredov ali ureditev parkovnih površin z zasaditvijo grmovnic ali ureditev parkovnih površin z mešano zasaditvijo visokoraslih dreves, grmovnic in nižjega rastja.Datum objave: 03.03.2020   12:01
VPRAŠANJE
Naročnik naj spremeni zahtevo referenc pod točko a), in sicer, da lahko zadostimo pogoju z več projekti in ne z enim.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja.Datum objave: 03.03.2020   12:01
VPRAŠANJE
Prosimo, da zahtevo reference hortikultura v vrednosti 40.000,00 eur brez DDV, umaknete.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja.Datum objave: 03.03.2020   12:02
VPRAŠANJE
Ali naj reference za hortikulturne ureditve zajemajo samo nasaditve ali pa lahko uporabimo referenco, katera zajema dela zunanje ureditve, kjer je tudi odvodnjavanje, meteorna kanalizcija, asfaltiranje,....

ODGOVOR
Reference hortikulturne ureditve morajo obsegati predvsem zasaditve kot npr. drevoredov ali ureditev parkovnih površin z zasaditvijo grmovnic ali ureditev parkovnih površin z mešano zasaditvijo visokoraslih dreves, grmovnic in nižjega rastja.