Dosje javnega naročila 000924/2020
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: OBJEKT TH HALA SESALNI PROTIPRAŠNI SISTEMI (IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000924/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.02.2020
JN000924/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.03.2020
JN000924/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2020
JN000924/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.11.2020

Revizijski zahtevki
30.07.2020 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
30.07.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
07.08.2020 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
12.08.2020 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
04.09.2020 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo DKOM-sklep-018-132-2020.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN000924/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
http://www.luka-kp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16195
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBJEKT TH HALA SESALNI PROTIPRAŠNI SISTEMI (IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE)
Referenčna številka dokumenta: JN 51/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je OBJEKT TH HALA SESALNI PROTIPRAŠNI SISTEMI (IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izdelava projektne dokumentacije za OBJEKT TH HALA SESALNI PROTIPRAŠNI SISTEMI.
Obseg projektne dokumentacije je definiran v projektni nalogi in v splošnem zajema:
1. Idejna zasnova projekta,
pregled in popis obstoječega sistema in na podlagi trenutnega elaborata eksplozijske
ogroženosti določitev zamenjave opreme in odpraševanja presipnih mest, določitev
projektantske ocene izvedbe nadgradnje,
2. Projekt za izvedbo,
na podlagi potrditve IZP s strani naročnika se pristopi k izdelavi PZI,
3. Izdelava požarne študije,
4. Revizija EEO v skladu z izbrano opremo in ostalimi spremembami na objektu,
5. Projektantski nadzor (elektro, strojni) med izvedbo nadgradnje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 100
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.03.2020   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.03.2020   13:01
Kraj: Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.03.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.02.2020   09:34
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je bila najdena napaka na obrazcu OBR 10.
Naročnik bo objavil popravljeno verzijo razpisne dokumentacije, v kateri so popravki označeni z rumeno.

Datum objave: 19.02.2020   16:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je podanih nekaj navedb, za kar bi prosili za dodatna pojasnila.

1. Kot pogoj se zahteva vsaj en primerljiv posel kot je predmet naročila, pri čemer je nadaljnji vzorčen opis nekoliko pomanjkljiv oz. nedorečen. Gre namreč za procesni objekt, saj ni jasno obrazloženo, kaj priznavate. Prosimo za bolj eksaktno specifikacijo.
Ali je npr. izdelava projektne dokumentacije za bencinski servis s točilnimi avtomati, rezervoarji ipd. priznan primerljiv posel?

2. Podana je zahteva za kader, vendar je ta nekoliko dvoumna. Omenjen standard namreč podaja zahteve samo za izvajalce, ki bodo opravljali dela v ekspl. ogroženem okolju. Tovrstnih zahtev za izdelovalca projektne dokumentacije ni (ne zakonskih in ne iz omenjenega standarda). Prav tako ne obstaja priznan izobraževalni program za pooblaščene inženirje kot izdelovalce projektne dokumentacije.
Dejansko je vsak pooblaščen inženir tudi pooblaščen za načrtovanje razpisanih del. Zato pozivamo za dopolnitev dokazovanja usposobljenosti npr. z referencami.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

1. Naročnik dovoljuje, da ponudnik poda za primerljiv referenčni posel kot navaja npr. izdelava projektne dokumentacije za bencinski servis s točilnimi avtomati, rezervoarji ipd.

2. Naročnik je na luški strani objavil popravek razpisne dokumentacije z dne 19.02.2020 s popravljenimi zahtevami za kader, ki se glasi:
Ponudnik ima lasten, usposobljen in pooblaščen kader (GZ, št. 61/17) z izkušnjami za projektiranje elektro ali strojnih instalacij v EX izvedbi.

Lep pozdrav

Datum objave: 05.03.2020   11:23
Podaljšali bomo rok za oddajo ponudb.

Datum objave: 05.03.2020   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanimam nas katere elaborate ima naročnik na razpolago? Ali jih je možno uporabiti pri projektiranju? Prosimo za spremembo predračuna v kolikor moramo izdelati tudi elaborate!
Naročnik zahteva predložitev bančne garancije. Predlagamo, da se zavarovnje spremeni v menične izjave... ali pa da naročnik potem tudi izvajalcu ponudi naročnikovo zavarovanje za izpolnjevanje naročnikovih pogodbenih obveznosti.
Hvala

ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik ima na razpolago Elaborat eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja za objekt TH hale.

Elaborat je možno uporabiti pri projektiranju.

Sprememba predračuna po naši oceni ni potrebna.

Zahtevanih finančnih zavarovanj ne bomo spreminjali.Datum objave: 05.03.2020   11:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za objavo projektne naloge in vsaj grafičnih načrtov (tloris in dva prereza). Potrebujemo zgolj grobo informacijo, saj ne želimo izpostaviti želje po oddaji ponudbe preko elektronske pošte.
Ali lahko ponudnik s podizvajalcem zagotovi izpolnjevanje pogojev za tehnično in strokovno sposobnost?
Prosimo za podaljšanje roka oddaje.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Projektno nalogo ne bomo objavili, zaradi varnostnih razlogov.
Pogoje za tehnično in strokovno sposobnost mora izpolnjevati tisti, ki bo del storitve na katero se zahteve sklicujejo tudi izvedel.
Rok za oddajo ponudb bomo podaljšali do 11.03.