Dosje javnega naročila JN2682/2011
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Fotokopirne storitve
ZJN-2: Odprti postopek

JN2682/2011 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.03.2011
JN3801/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.04.2011
JN4228/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.04.2011
    JN2682/2011 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2011/S 057-092830
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Fotokopirne storitve

Datum objave: 18. 3. 2011
Številka objave: JN2682/2011


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 306 44 04. Telefaks 306 44 07. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01/306 44 04. Telefaks 01/306 44 07. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01/306 44 04. Telefaks 01/306 44 07. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01/306 44 04. Telefaks 01/306 44 07. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: fotokopiranje za potrebe Mestne občine Ljubljana
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 7.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 4
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: fotokopiranje za potrebe Mestne občine Ljubljana
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 79521000 (Fotokopirne storitve)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva /
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri Ministrstvu za pravosodje.
DOKAZILI:
- Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 3) in
- Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 4).
2. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2B (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
3. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, v položaju, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, ko je opustil poslovno dejavnost ali v katerem koli podobnem položaju.
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
4. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
5. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec BON je lahko original ali fotokopija in ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.
DOKAZILO (priloga 6):
- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON- 1/P;
- za samostojne podjetnike BON 1/SP.
6. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7. Tehnične zahteve
Ponudnik mora razpolagati z opremo, s katero bo lahko opravljal razpisano storitev v predvidenem roku, količini in kvaliteti.

Ponudnik bo moral pri izvajanju storitev fotokopiranja upoštevali zahtevan čas izvedbe (takoj ali v določenih primerih po dogovoru z naročnikom v roku 24 ur).
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno stroko Ne.
III.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-53/2011-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 27. 4. 2011
Čas: 15:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 28. 4. 2011
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 28. 4. 2011
Čas: 10:00
Kraj: Mestne občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/3/2104-213767691453408/Razpisna_doku
mentacija_17_3.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Državna revizijska komisija za ravizijo postopkov javnih naročil, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 3. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3801/2011, Storitve: Fotokopirne storitve; datum objave: 13. 4. 2011
  • JN4228/2011, Storitve: Fotokopirne storitve; datum objave: 22. 4. 2011
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.03.2011   11:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo vas za objavo zneseka mesečne najemnine brez ddv za najem poslovnega prostora v objektu Adamič Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
Ter predložitev vzorca najemne pogodbe.

Za vaš odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo ter vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR:
Vprašanje:
Prosimo vas za objavo zneseka mesečne najemnine brez ddv za najem poslovnega prostora v objektu Adamič Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
Ter predložitev vzorca najemne pogodbe.

Odgovor:
Višina najemnine znaša 11,00 EUR/m2, brez stroškov. Stroški vode, elektrike in ogrevanja so odvisni od kvadrature prostora in sezone.
Najemna pogodba je, kot priloga B, sestavni del razpisne dokumentacije.

Pripravila: Alenka Mihelčič
Direktorica: Tadeja Möderndorfer

Datum objave: 13.04.2011   12:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
zanima me če bodo pri odpiranju ponudb zopet 2 (dva) kroga pogajanj?

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Izbira izvajalca za fotokopiranje za potrebe Mestne občine Ljubljana poteka skladno s pravili ZJN-2B za odprti postopek. Naročnik sme uporabiti postopek s pogajanji z ali brez predhodne objave le, če so za to izpolnjeni pogoji (28. ali 29. člen ZJN-2B).


Objavljamo pa še naslednji Popravek razpisne dokumentacije:
Spremeni se drugi odstavek točke 3. Pravna podlaga (stran 3) razpisne dokumentacije in po novem glasi:
Za oddajo tega naročila se v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju – ZJN -2B (Uradni list 128/2006, 16/2008, 19/2010) izvede odprti postopek.

Lep pozdrav,
Pripravila: Alenka Mihelčič
Direktorica: Tadeja Möderndorfer

Datum objave: 21.04.2011   14:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V zvezi z javnim razpisom fotokopiranja me zanima ali se bo prostor, ki ga boste oddali v najem lahko uporabljal tudi za ostale kupce ali izključno za potrebe kopiranja za MO Ljubljana?
Zanima me tudi ali so za vas pomembne tudi invalidske kvote??

Lep pozdrav.


ODGOVOR:
Prostor boste lahko uporabljali tudi za ostale kupce, vendar na stavbi ni dovoljeno oglaševanje.
Invalidske kvote v razpisu niso predvidene.

Lepo pozdravljeni,
Pripravila: Alenka Mihelčič
Direktorica: Tadeja Möderndorfer

Datum objave: 21.04.2011   14:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosimo vas še za podatek v kolikor se da izvedeti še cene stroškov elektrike, vode... glede na predpisano kvadraturo v sezonah.
Za vaš odgovoro se vam že v naprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.
ODGOVOR:
Okviren znesek za februar 2011 znaša 64,00 EUR z DDV, je pa odvisen od dejanske porabe navedenih stroškov celotne stavbe.

Objavljen bo tudi popravek razpisne dokumentacije in sicer:

II.Popravek razpisne dokuemtnacije
Spremeni se obrazec Ponudba (stran 32, priloga 5) in sicer se v tabeli briše druga vrstica. Sprememba je objavljena na Portal javnih naročil.

Pripravila: Alenka Mihelčič
Direktorica: Tadeja Möderndorfer