Dosje javnega naročila 001519/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Javno naročilo za oddajo naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za sanacijo ogrevnega sistema na PPP Maribor in sanacijo prezračevanja in pohlajevanja na PU Maribor
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001519/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.03.2020
JN001519/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.03.2020
JN001519/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.03.2020
JN001519/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.04.2020
JN001519/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2020
JN001519/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001519/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/344297/430-1854-19.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16456
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za sanacijo ogrevnega sistema na PPP Maribor in sanacijo prezračevanja in pohlajevanja na PU Maribor
Referenčna številka dokumenta: 430-1854/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45333000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sanacija ogrevnega sistema na Postaji prometne policije Maribor in sanacija prezračevanja in pohlajevanja na Policijski upravi Maribor, ki obsega naslednja sklopa:
Sklop 1: Sanacija ogrevnega sistema na Postaji prometne policije Maribor
Sklop 2: Sanacija prezračevanja in pohlajevanja na Policijski upravi Maribor
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sanacija ogrevnega sistema na Postaji prometne policije Maribor
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44621110
44621200
45231223
45250000
45315000
45333000
50720000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Objekt Postaje prometne policije Maribor, Ptujska cesta 117, 2000 Maribor.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija ogrevnega sistema na Postaji prometne policije Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 100
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sanacija prezračevanja in pohlajevanja na Policijski upravi Maribor
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42512300
45315000
45331200
50730000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Objekt Policijske uprave Maribor, Maistrova ulica 2, 2000 Maribor.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija prezračevanja in pohlajevanja na Policijski upravi Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 100
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.04.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.04.2020   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 8. 4. 2020 in se bo začelo ob 10.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.03.2020   23:59

Dodatne informacije:
Opomba pod točko I.3: Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.
Opomba pod točko II.2.3: Kraj izvedbe je podrobneje podan v razpisni dokumentaciji.
Opomba pod točko II.2.4: Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.
Opomba k Oddelku III: Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Potencialni ponudniki imajo možnost informativnega ogleda objekta, ki bo organiziran dne 19. 3. 2020 ob 13.00 uri, na naslovu: Postaja prometne policije Maribor, Ptujska cesta 117, 2000 Maribor. (velja za sklop 1).
Potencialni ponudniki se morajo udeležiti informativnega ogleda objekta, ki bo organiziran dne 19. 3. 2020 ob 10.00 uri, na naslovu: Policijska uprava Maribor, Maistrova ulica 2, 2000 Maribor. (velja za sklop 2).
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.03.2020   10:00
VPRAŠANJE
Dober dan, prosimo za shemo/prerez kotlovnice za sklop 1: sanacija ogrevalnega sistema na Postaji prometne policije Maribor

ODGOVOR

Vprašanje:
Dober dan, prosimo za shemo/prerez kotlovnice za sklop 1: sanacija ogrevalnega sistema na Postaji prometne policije Maribor.

Odgovor:
Naročnik shemo kotlovnice, ki je v prilogi, objavi na portalu javnih naročil.


Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe in dopolnitev razpisne dokumentacije sta sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Datum objave: 16.03.2020   14:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.


SKLOP 2; Prezračevanje, postavka 22: zaščitne strešine iz barvane Al pločevine...PROSIM, ČE LAHKO NAVEDETE KOLIKO m2 .


Hvala.


Lp

ODGOVOR

I. VPRAŠANJE IN ODGOVOR:

Vprašanje:
Pozdravljeni.
SKLOP 2; Prezračevanje, postavka 22: zaščitne strešine iz barvane Al pločevine...PROSIM, ČE LAHKO NAVEDETE KOLIKO m2 .
Hvala.
Lp

Odgovor:
Količina pri postavki 22 v razdelku D (Prezračevanje) v obrazcu ponudbenega predračuna-popisu del za sklop 2 je 3 m2.


II. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Glede na trenutne razmere naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do dne 5. 5. 2020, do 9.00 ure.

Glede na navedeno se posledično spremeni datum v točki 3.1. Predložitev ponudbe v sistemu e-JN, datum v točki 4. Odpiranje ponudb, datuma v točki 5. Dodatna obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo iz I. dela razpisne dokumentacije in datuma v točki 3. Ogled objekta in vpogled v projektno dokumentacijo iz II. dela razpisne dokumentacije, kot sledi v nadaljevanju. Omenjene točke se tako pravilno glasijo:

3.1 Predložitev ponudbe v sistemu e-JN

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo. Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 5. 5. 2020 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila se nahaja v objavi obvestila o javnem naročilu.


4. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 5. 5. 2020 in se bo začelo ob 10.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.


5. DODATNA OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Ponudniki lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma pripravo ponudbe. Vprašanja ponudniki pošljejo na portal javnih naročil.

Naročnik bo odgovore objavil na portalu javnih naročil, in sicer najkasneje do dne 24. 4. 2020, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 21. 4. 2020.

Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel na zgoraj navedeni način in do navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. Naročnik ne bo odgovarjal na nespodobna oz. nespodobno postavljena vprašanja.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opozorilo: Ponudnikom se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo ponudbe, na portalu javnih naročil spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije, sprememb obvestila o javnem naročilu, ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nedopustne ponudbe zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.


3. OGLED OBJEKTA IN VPOGLED V PROJEKTNO DOKUMENTACIJO

Potencialni ponudniki imajo možnost informativnega ogleda objekta, ki bo organiziran dne 16. 4. 2020 ob 13:00 uri, na naslovu: Postaja prometne policije Maribor, Ptujska cesta 117, 2000 Maribor. /velja za sklop 1/

Potencialni ponudniki se morajo udeležiti informativnega ogleda objekta, ki bo organiziran dne 16. 4. 2020 ob 10:00 uri, na naslovu: Policijska uprava Maribor, Maistrova ulica 2, 2000 Maribor. /velja za sklop 2/

Ponudniki prijavijo udeležbo na ogledu, ki ni obvezen (velja za sklop 1), ki je obvezen (velja za sklop 2), po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si, s sklicem na št. javnega naročila: 430-1854/2019, ter sklop predmetnega javnega naročila, najkasneje 2 delovna dneva do datuma ogleda. Naročnik dodatnih ogledov ni predvidel.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom ogleda komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na ogledu. Prisotni predstavniki ponudnikov bodo na ogledu prejeli potrdilo o udeležbi na ogledu. /velja za sklop 2/

Potencialni ponudniki, ki bodo na elektronski naslov naročnika pisno zaprosili za CD z elektronsko obliko projektne dokumentacije (dvig dokumentacije ni obvezen), bodo lahko v petih dneh od naročnikovega prejema zaprosila prevzeli CD z elektronsko obliko projektne dokumentacije, na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, oz. jim bo le-ta poslan po pošti, v kolikor bo ponudnik to izrazil in v zaprosilu navedel podatke podjetja za pošiljanje. Potencialni ponudniki zaprosilo za CD pošljejo na e-naslov: gp.mnz@gov.si in navedejo sklic: 430-1854/2019 ter sklop predmetnega javnega naročila.

Vsa vprašanja ponudnikov se zastavijo v skladu s I. delom, 5. točko predmetne razpisne dokumentacije, in ne na ogledu.


Navedbi glede veljavnosti ponudbe v točki 9.3.2 (Veljavnost ponudbe) in v točki 1 iz priloge št. 3 (Ponudbeni pogoji), se nanašata na prvotni rok za predložitev ponudb, t. j. 8. 4. 2020.

V primeru, da bodo veljavnosti ponudb potekle prej, kot bo izbran ponudnik po predmetnem javnem naročilu (s pravnomočno odločitvijo), bodo morali ponudniki, na zahtevo in v roku, ki ga bo določil naročnik, podaljšati veljavnosti ponudb.

Naročnik spremembe razpisne dokumentacije objavi na portalu javnih naročil.

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Datum objave: 23.03.2020   10:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V popisih niso narejene formule. Prosimo za popravek.

LP

ODGOVOR


Vprašanje:
Pozdravljeni.
V popisih niso narejene formule. Prosimo za popravek.
LP

Odgovor:
Naročnik v obrazcih ponudbenih predračunov popisih del ni predvidel nastavitve matematičnih operacij.


Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


Datum objave: 13.05.2020   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima nas koliko je ocenjena vrednost jn za sklop 1 in sklop 2 posebej oz. koliko razpoložljivih sredstev imate na razpolago.

Lp

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V popisih sklop2 imate postavko ograditev klime z alu panelno ograjo...
Prosim, če lahko natančneje definirate kakšno ograjo, saj je ograj več različnih vrst, posledično pa različne cene.

Lp


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V postavki: Premik pohištva in zaščita pohištva in opreme med izvedbo del. Uporaba protiprašnih pregrad. Prisotnost poklicne gasilske brigade pri izvedbi vročih del v objektu;
nas zanima, koliko ur imate predvidenih za prisotnost poklicne gasilske brigade.

hvala

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Vprašanje glede postavke:
Suho strojno čiščenje obstoječih dovodnih in dovodnih prezračevalnih kanalov. Dezinfekcija prezračevalnega sistema. Pri čiščenju je potrebno zagotoviti ustrezen podtlak ter lovljenje umazanije.

Za oblikovanje ustrezne cene potrebujemo več podatkov. Zanima nas dimenzija obstoječih kanalov. Ali se čistijo samo obstoječi kanali? Ali se čistijo izključno samo kanali ali tudi drugi elementi? Zakaj je potrebno suho čiščenje in nato še mokro (dezinfekcija), ki se običajno izvaja v prostorih, kjer so posebni pogoji (laboratoriji, bolnice).

LP.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI.

LEPO PROSIMO, ČE LAHKO NAVEDETE PODATEK O SKUPNI KVADRATURI VSEH PROSTOR, TER PRIBLIŽNO KOLIČINO OPREME, DA BOMO PRI POSTAVKI, KI VSEBUJE ZAŠČITO IN ČIŠČENJE PODALI USTREZNO CENO.


HVALA.

LP

ODGOVOR


I. VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

1. Vprašanje:
Pozdravljeni.
Lahko prosimo, če lahko navedete podatek o skupni kvadraturi vseh prostorov, ter približno količino opreme, da bomo pri postavki, ki vsebuje zaščito in čiščenje podali ustrezno ceno.
Hvala.
LP

Odgovor:
Iz zapisanega ni razvidno, na kateri sklop predmetnega javnega naročila se vprašanje nanaša. Naročnik predvideva, da se vprašanje nanaša na sklop 2: Sanacija prezračevanja in pohlajevanja na Policijski upravi Maribor.

Kvadratura pisarn je 320 m2 in hodnika 60 m2. Gre za pisarniško opremo za okvirno 20 do 25 delovnih mest. Oprema prostorov, ki jo je potrebno premikati, je podobna opremi, ki jo je bilo mogoče videti na organiziranem ogledu reprezentativnih prostorov OKC-ja dne 5. 5. 2020.

Zaščititi je potrebno pohištveno opremo, tla, ponekod zidove in okna.

2. Vprašanje:
Pozdravljeni.
Vprašanje glede postavke:
Suho strojno čiščenje obstoječih dovodnih in dovodnih prezračevalnih kanalov. Dezinfekcija prezračevalnega sistema. Pri čiščenju je potrebno zagotoviti ustrezen podtlak ter lovljenje umazanije.
Za oblikovanje ustrezne cene potrebujemo več podatkov. Zanima nas dimenzija obstoječih kanalov. Ali se čistijo samo obstoječi kanali? Ali se čistijo izključno samo kanali ali tudi drugi elementi? Zakaj je potrebno suho čiščenje in nato še mokro (dezinfekcija), ki se običajno izvaja v prostorih, kjer so posebni pogoji (laboratoriji, bolnice).
LP.

Odgovor:
Glede na trenutno zdravstveno situacijo naročnik zahteva nekoliko več razkuževanja kot običajno. Še posebej, ker se ne ve, v kakšnem stanju je notranja površina obstoječih kanalov po celotni dolžini trase. Po izvedenem suhem čiščenju bo potrebno še posprejati notranjost z razkužilom in po potrebi obrisati, v kolikor ne izhlapi.

Povprečna dimenzija kanalov znaša 250/250 mm, gre za dolžino okvirno 60 do 70 m. Elementi prezračevanja se ne čistijo, izvedejo se novi.


3. Vprašanje:
Pozdravljeni.
V postavki: Premik pohištva in zaščita pohištva in opreme med izvedbo del. Uporaba protiprašnih pregrad. Prisotnost poklicne gasilske brigade pri izvedbi vročih del v objektu;
nas zanima, koliko ur imate predvidenih za prisotnost poklicne gasilske brigade.
hvala

Odgovor:
Število ur prisotnosti poklicne gasilske brigade je odvisno predvsem od organiziranosti ponudnikovega delovnega procesa. V popisih del so natančno definirane količine opreme in materiala, ki ga je potrebno vgraditi, kot tudi predhodno demontirati. Posledično je s tem definiran tudi obseg vročih del, za izvedbo katerih mora ponudnik zagotoviti prisotnost gasilcev.


4. Vprašanje:
Pozdravljeni.
V popisih sklop 2 imate postavko ograditev klime z alu panelno ograjo...
Prosim, če lahko natančneje definirate kakšno ograjo, saj je ograj več različnih vrst, posledično
pa različne cene.
Lp

Odgovor:
Naročnik podaja podatke o ograji, in sicer se zahteva alu panelna ograja, višine 2,30 m, dolžine 5,00 m, s stebri alu, podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom.


4. Vprašanje:
Spoštovani,
Zanima nas koliko je ocenjena vrednost jn za sklop 1 in sklop 2 posebej oz. koliko razpoložljivih sredstev imate na razpolago.

Odgovor:
Naročnik želi pridobiti čim več konkurenčnih ponudb, zato podatka o ocenjeni vrednosti javnega naročila oz. razpoložljivih sredstvih za javno naročilo ne podaja.

II. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zaradi ažuriranja tehničnih podatkov za kotla in dimnik naročnik posreduje nov izračun dimnika, tlorisno postavitev kotlovnice in shemo kotlovske vezave. Naročnik prav tako posreduje nov ponudbeni predračun popis del za sklop 1 iz Priloge št. 4.1.1, kjer so spremembe označene rdeče.

Izračun dimnika in obrazec ponudbenega predračuna popis del iz Priloge št. 4.1.1 zamenjajte z izračunom dimnika in obrazcem ponudbenega predračuna popisom del iz Priloge št. 4.1.1 prejetim v razpisni dokumentaciji.

Naročnik spremembe razpisne dokumentacije z navedenimi prilogami objavi na portalu javnih naročil.


Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.