Dosje javnega naročila JN2330/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Razne storitve
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN2330/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.03.2012
JN2386/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.03.2012
    JN2330/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Razne storitve

Datum objave: 1. 3. 2012
Številka objave: JN2330/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 03. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba komunikacijskega načrta, priprave in izdelave komunikacijskih materialov za »Rekreacijski in izobraževalni center Sava« – JN -11/210091
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 13.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba komunikacijskega načrta, priprave in izdelave komunikacijskih materialov za »Rekreacijski in izobraževalni center Sava« –
JN -11/210091
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 98300000 (Razne storitve)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 6 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva v razpisni dokumetnaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v razpisni dokumetnaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumetnaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumetnaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumetnaciji
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
v razpisni dokumetnaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumetnaciji
III.2.4)Pridržana naročila Da.

III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno stroko Ne.
III.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka S pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba pogajati: ne.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-1046/2011-6
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 12. 3. 2012
Čas: 12:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 13. 3. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 13. 3. 2012
Čas: 11:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1/ii. nadstropje
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
“Rekreacijski in izobraževalni center Sava“
VI.3)DODATNE INFORMACIJE v razpisni dokumentaciji

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/3/2102-300872864993472/Razpisna_doku
mentacija_-_1.3.12._koncna_docx.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 3. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2386/2012, Storitve: Razne storitve; datum objave: 2. 3. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.03.2012   10:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za informacijo rokih do katerih bo nosilec JN odgovoril na dodatna vprašanja, postavljena na tem portalu. Do katerega roka je možno postavit vprašanja, in do katerega roka je nosilec javnega naročila obvezan na ta vprašanja odgovoriti? Hvala.

ODGOVOR:
V razpisni dokumentacije, str. 3 je v točki 4. določeno:
4. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije
Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na portalu javnih naročil. Pojasnila bodo objavljena najpozneje šest dni pred dnevom za oddajo ponudb pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj dva delovna dneva prej. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

Istočasno sporočamo, da so spremenjeni roki za:
- Oddajao (sprejemanje) ponudb iz 13.3.2012 ob 10:00 uri na 19.3.2012 ob 10:00 uri

- Odpiranje ponudb iz 13.3.2012 ob 11:00 uri na 19.3.3012 ob 11:00 uri

Pripravila: Cvetka Erzin
Tadeja Möderndorfer Vodja službe


Datum objave: 13.03.2012   09:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
V zvezi z javnim razpisom Izvedba komunikacijskega načrta, priprave in izdelave komunikacijskih materialov za »Rekreacijski in izobraževalni center Sava« imamo par vprašanj:

1. Ali je pri oddajanju ponudbe za izvedbo tiskovnih konferenc in predstavitev za vrtce, šole, turistična društva itd…, možno priložiti natančnejšo specifikacijo stroškov, v kateri je navedeno, kaj vse ponudba zajema (ponudba je namreč zelo odvisna od elementov ponudbe in se lahko cenovno zelo razlikuje). Če to ni možno, ali nam lahko natančnejše specificirate, katere elemente mora posamezna naloga imeti oz. izpolnjevati (govorimo o elementih kot so moderatorji, ozvočenje, označevalne table, fotowalli, mikrofon itd.)
2. Izdelava promocijskega filma: ali je karkoli že predvideno (scenarij, nastopajoči, lokacija, ...), da lahko čim bolj točno ocenimo strošek produkcije? Ali je mišljeno tudi predvajanje na TV?
3. Oblikovanje novih turističnih produktov – ali je tu mišljeno samo vsebinsko oblikovanje produktov (4 paketi storitev) ali tudi fizično? Če tudi fizično, v kakšni obliki?

Hvala za odgovore!

ODGOVOR:
Številka: 430-1046/2011-8
Datum: 12.3.2012
Številka JN: 11/210091


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-11/210091 – » Izvedba komunikacijskega načrta in priprava komunikacijskih materialov za »Rekreacijski in izobraževalni center Sava«, številka objave JN2330/2012 z dne 1.3.2012

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeča vprašanja:

Oddano: 8.3.2012, 17:12
Pozdravljeni,
V zvezi z javnim razpisom Izvedba komunikacijskega načrta, priprave in izdelave komunikacijskih materialov za »Rekreacijski in izobraževalni center Sava« imamo par vprašanj:

1. Ali je pri oddajanju ponudbe za izvedbo tiskovnih konferenc in predstavitev za vrtce, šole, turistična društva itd…, možno priložiti natančnejšo specifikacijo stroškov, v kateri je navedeno, kaj vse ponudba zajema (ponudba je namreč zelo odvisna od elementov ponudbe in se lahko cenovno zelo razlikuje). Če to ni možno, ali nam lahko natančnejše specificirate, katere elemente mora posamezna naloga imeti oz. izpolnjevati (govorimo o elementih kot so moderatorji, ozvočenje, označevalne table, fotowalli, mikrofon itd.)
ODGOVOR:
Ne. Vsak ponudnik mora ponujene storitve izvesti samostojno in poskrbeti tudi za vse vire (osebje, osnovna sredstva,…).


2. Izdelava promocijskega filma: ali je karkoli že predvideno (scenarij, nastopajoči, lokacija, ...), da lahko čim bolj točno ocenimo strošek produkcije? Ali je mišljeno tudi predvajanje na TV?
ODGOVOR:
Nič ni predvideno. Vse to bo naloga izvajalca. Želimo film, ki ga bomo glede kakovosti lahko predvajali kjerkoli, tudi na tv. v ponudbi pa ni potrebno zajeti zakupa minut predvajanja na TV.


3. Oblikovanje novih turističnih produktov – ali je tu mišljeno samo vsebinsko oblikovanje produktov (4 paketi storitev) ali tudi fizično? Če tudi fizično, v kakšni obliki?
ODGOVOR:
želimo 4 nove turistične produkte za promocijo RIC Sava in porečja Sava znotraj MOL (od Tacna do Sneberij), ki morajo biti izvedljivi. Produkte bo moral izvajalec predati v izvajanje upravniku športnega centra, brez da bi ta imel zaradi uvedbe teh turističnih produktov dodatne nepotrebne obremenitve.


Pripravila: Cvetka Erzin
Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslano:
- Portal javnih naročil RS


Datum objave: 14.03.2012   12:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v pogoju št. 13 zahtevate, da je ponudnik izvedel vsaj dva projekta: priprave in izvedbe tiskanih in drugih promocijskih materialov; organizacije in promocije različnih dogodkov oz. dejavnosti (kot so predmet tega naročila) v skupni vrednosti najmanj 40.000,00 EUR z DDV za posamezen posel.

Pogoj, kot je zapisan, omogoča več interpretacij:
- ponudnik je moral izvesti vsaj dva projekta, pri čemer je vrednost posameznega najmanj 40.000 EUR z DDV. Vsak od projektov je moral zajemati pripravo in izvedbo tiskanih in drugih promocijskih materialov ter organizacijo in promocijo različnih dogodkov oz. dejavnosti ALI
- ponudnik je moral izvesti vsaj dva projekta priprave in izvedbe tiskanih in drugih promocijskih materialov ter dva projekta organizacije in promocije različnih dogodkov oz. dejavnosti, pri čemer je vsak od projektov znašal 40.000 EUR z DDV ALI
- ponudnik je moral izvesti en projekt priprave in izvedbe tiskanih in drugih promocijskih materialov ter en projekt organizacije in promocije različnih dogodkov oz. dejavnosti, pri čemer je bila vrednost vsakega od obeh projektov najmanj 40.000 EUR z DDV. V primeru, da je veljavna slednja razlaga, nas zanima, ali bo naročnik priznal referenčni posel, ki je zajemal storitve iz obeh postavk v skupni vrednosti 80.000 EUR z DDV?

Hkrati ni jasno razvidno, na kaj se nanaša navedba "(kot so predmet tega naročila)". Ali samo na organizacijo in promocijo različnih dogodkov oz. dejavnosti ali tudi na pripravo in izvedbo tiskanih in drugih promocijskih materialov?

Ker iz pogoja ni jasna vsebina referenčnega pogoja, vas prosimo, da kljub temu, da je rok za postavitev vprašanj že potekel, v izogib kasnejšim težavam pri pregledu in oceni ponudb čimprej podate pojasnilo referenčnega pogoja.

Za pojasnilo se vam zahvaljujemo!

ODGOVOR:
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-11/210091 – » Izvedba komunikacijskega načrta in priprava komunikacijskih materialov za »Rekreacijski in izobraževalni center Sava«, številka objave JN2330/2012 z dne 1.3.2012

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeča vprašanja:

Oddano: 13.3.2012, 15:47

Spoštovani,
prosimo za nedvoumne odgovore na naslednja vprašanja:
- edina bančna garancija, ki jo je naročnik predvidel v tem razpisu je bančna garancija za dobro izvedbo aktivnosti, ki bo podpisana in predana naročniku po podpisu Pogodbe o sodelovanju
- v oddani dokumentaciji (naročniku) ni potrebno prilagati bančne garancije po zgornji alineji
- v oddani dokumentaciji (naročniku) ni potrebno prilagati podpisanih in izpolnjenih vzorcev pogodb, saj bodo dokončno izpolnjene po odločitvi o oddaji naročila - v razpisni dokumentaciji je pogodba zgolj kot vzorec (torej navpogled morebitnim ponudnikom)

ODGOVOR:
1. alinea: DA;
2. alinea: ponudniku v ponudbeni dokumentaciji ni potrebno prilagati bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
3. alinea: ponudniku v ponudbeni dokumentaciji ni potrebno prilagati podpisani izvod pogodbe. V Izjavi (priloga 2) je v 1. alinei zapisano: »- da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo«; s podpisom izjave, ki jo priloži v ponudbeni dokumentaciji, se ponudnik strinja z vsebino pogodbe.


Oddano: 13.3.2012, 17:00

Spoštovani,

v pogoju št. 13 zahtevate, da je ponudnik izvedel vsaj dva projekta: priprave in izvedbe tiskanih in drugih promocijskih materialov; organizacije in promocije različnih dogodkov oz. dejavnosti (kot so predmet tega naročila) v skupni vrednosti najmanj 40.000,00 EUR z DDV za posamezen posel.

Pogoj, kot je zapisan, omogoča več interpretacij:
- ponudnik je moral izvesti vsaj dva projekta, pri čemer je vrednost posameznega najmanj 40.000 EUR z DDV. Vsak od projektov je moral zajemati pripravo in izvedbo tiskanih in drugih promocijskih materialov ter organizacijo in promocijo različnih dogodkov oz. dejavnosti ALI

- ponudnik je moral izvesti vsaj dva projekta priprave in izvedbe tiskanih in drugih promocijskih materialov ter dva projekta organizacije in promocije različnih dogodkov oz. dejavnosti, pri čemer je vsak od projektov znašal 40.000 EUR z DDV ALI

- ponudnik je moral izvesti en projekt priprave in izvedbe tiskanih in drugih promocijskih materialov ter en projekt organizacije in promocije različnih dogodkov oz. dejavnosti, pri čemer je bila vrednost vsakega od obeh projektov najmanj 40.000 EUR z DDV. V primeru, da je veljavna slednja razlaga, nas zanima, ali bo naročnik priznal referenčni posel, ki je zajemal storitve iz obeh postavk v skupni vrednosti 80.000 EUR z DDV?

Hkrati ni jasno razvidno, na kaj se nanaša navedba "(kot so predmet tega naročila)". Ali samo na organizacijo in promocijo različnih dogodkov oz. dejavnosti ali tudi na pripravo in izvedbo tiskanih in drugih promocijskih materialov?

Ker iz pogoja ni jasna vsebina referenčnega pogoja, vas prosimo, da kljub temu, da je rok za postavitev vprašanj že potekel, v izogib kasnejšim težavam pri pregledu in oceni ponudb čimprej podate pojasnilo referenčnega pogoja.

Za pojasnilo se vam zahvaljujemo!

ODGOVOR:
Odgovor je podan v prvi alinei vprašanja:
- ponudnik je moral izvesti vsaj dva projekta, pri čemer je vrednost posameznega najmanj 40.000 EUR z DDV. Vsak od projektov je moral zajemati pripravo in izvedbo tiskanih in drugih promocijskih materialov ter organizacijo in promocijo različnih dogodkov oz. dejavnosti (posel – pogodba).

Navedba "(kot so predmet tega naročila)" se nanaša na organizacijo in promocijo različnih dogodkov oz. dejavnosti in na pripravo in izvedbo tiskanih in drugih promocijskih materialov.


Pripravila: Cvetka Erzin
Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslano:
- Portal javnih naročil RS