Dosje javnega naročila 001299/2020
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.348.183,76 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001299/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 02.03.2020
JN001299/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.03.2020
JN001299/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.03.2020
JN001299/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN001299/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2020
JN001299/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 22.05.2020
JN001299/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.05.2020
JN001299/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 05.06.2020
JN001299/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001299/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 044-105248
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
https://www.te-sostanj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/344929/TEŠ_zavarovanje.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16480
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
Referenčna številka dokumenta: JN 40 01-219/2020-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.03.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.03.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.03.2020   12:35
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložijo potencialni ponudniki šele po zaključku 1. faze, ko dobijo potencialni ponudniki potrjeno sposobnost.

ODGOVOR
Spoštovani,
finančno zavarovanje za resnost ponudbe morajo zavarovalnice predložiti do roka za oddajo ponudbe. V prvi fazi predložitev finančnega zavarovanja ni potrebna.
Lep pozdrav.Datum objave: 06.03.2020   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za uskladitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. V vzorcu menične izjave za resnost ponudbe navajate, da se menična izjava skupaj z menico izda za obdobje 36 mesecev.
Naročnika opozarjamo, da mora biti veljavnost ponudbe ter finančno zavarovanje za resnost ponudbe enake časovne veljavnosti. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije je veljavnost ponudbe 90 dni od oddaje ponudbe.
Prosimo za korigiranje vzorca menične izjave.

ODGOVOR
Naročnik bo ustrezno korigiral obrazec in objavil popravek.Datum objave: 16.03.2020   08:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V opredelitvi zavarovalne vrednosti pri požarnem in strojelomnem zavarovanju navajate, da je ne glede na dosežen klnjigovodski odpis (amortizacija) najnižja uporabnost opreme 25% vrednosti le-te.
V sklopu zavarovanja predpostavljamo, da je za požarne rizike zavarovana popolnoma vsa oprema naročnika, torej tudi oprema blokov 1,2,3 in 4, ter preostala oprema, ki ni več v uporabi, ravno tako pa je iz tega vidika problematična opredelitev, da se vse zgradbe teh blokov zavarujejo na novo vrednost. Navedeni bloki, objekti ter določena preostala oprema je v trajni zaustavitvi in predpostavljamo, da ne bodo več v uporabi, kar pomeni, da se ne bodo nadomeščali.
Nadalje za blok 5 ne moremo biti prepričani, da so bila investicijska vlaganja v posodobitev opreme v preteklih letih namenjena posodobitvi bistvenih komponent opreme pri delovanju bloka (turbina, kotel,), ki bi upravičevala navedbo, da je oprema še vredna 25% nove vrednosti. Ocenjujemo, da so bil investicijska vlaganja primarno namenjena doseganju aktualnih standardov delovanja in izpustov, investicije v komponente bloka pa rednemu vzdrževanju.
Moramo vas opozoriti, da določilo potencialno nasprotuje določilom obligacijskega zakonika, ki opredeljuje neupravičeno pridobitev v primeru škodnega dogodku. Namreč, v kolikor dejanska vrednost opreme ne dosega 25% nove nabavne vrednosti, ob izplačilu zavarovalnine po navedeni zahtevi pomeni neupravičeno pridobitev.
Povsem upravičeno in pošteno je, da se v primeru škodnega dogodka obračuna in izplača dejanska vrednost opreme in zgradb, ki niso več v obratovanju. Določba pa se kot problematična izkaže tudi za blok 5.
Priporočamo, da določilo iz dokumentacije umaknete v celoti tako za požarno kot strojelomno zavarovanje ter da določilo o zavarovanju na novo vrednost pri vseh zgradbah dopolnite, da način zavarovanja velja le za blok 6.
LP,


ODGOVOR
Se strinjamo z navedenim.Datum objave: 16.03.2020   08:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri požarnem zavarovanju opredeljujete način zavarovanja zalog na flotanten način. Niste pa navedli v kakšni višini. Prosimo vas za višino flotante, ki je v praksi izražena v odstotkih. Predlagamo omejitev v višini 30%.
LP,

ODGOVOR
Omejitev naj bo v višini 50%.Datum objave: 16.03.2020   08:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V tehničnem delu dokumentacije podajate zahtevo, da so med letom nabavljena nova sredstva, zgrajeni ali adaptirani objekti (nove investicije) avtomatsko vključeni v zavarovanje, v kolikor njihova vrednost ne presega 1.000.000,00 EUR. Če knjigovodske nabavne vrednosti novih investicij presegajo 1.000.000,00 EUR, mora za aktivacijo kritja naročnik to sporočiti ponudniku.
V vzorcu okvirnega sporazuma (IV) pa navajate, da so vsa nabavljena sredstva, ki ne presegajo 10% vrednosti preostalih zavarovanih stvari avtomatsko vključene.
V okvirnem sporazumu ravno tako v istem členu opredeljujete Leeway klavzulo v višini 3% brez poračuna premije, v pogodbi o izvedbi prvega naročila pa v 3. členu Leeway klavzulo v višini 10% brez pravice do poračuna premije.

Določila so nekonsistentna, zato vas prosimo za popravek le-teh. Glede na višino vrednosti premoženja se nam vključitev do določene vsote zdi primerna, saj narava obratovanja elektrarne terja nenehna in pogosta vlaganja v infrastrukturo. Predlagamo vam, da vrednost novih investicij dvignete na vrednost do 3 mio EUR brez sporočanja zavarovatelju, opredelitve avtomatičnega prevzema v navedenih odstotkih brez poročanja in pravice do poračuna premije pa umaknete iz sporazuma in pogodbe. Navedeni odstotki so glede na zelo visoko vrednost premoženja potencialno previsoki, da bi zavarovalnica lahko spremljala spremembe izpostavljenosti.

LP,


ODGOVOR
Se strinjamo z zgoraj navedenim.Datum objave: 16.03.2020   08:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri požarnem zavarovanju opredeljujete kritje izliva vode in poplave za upravno zgradbo. Glede na to, da v zahtevah ne opredeljujete podlimitov vas prosimo, da potrdite, da so navedene nevarnosti krite z zavarovalno vsoto oz. navedete ločena podlimita na I. riziko.

LP,

ODGOVOR
Za izliv vode je podlimit 20.000 EUR, za poplavo je podlimit 20.000 EUR.Datum objave: 25.03.2020   17:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je možno (v 2. fazi postopka), da ponudniki opcijsko predložijo tudi drugo vrsto obliko finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (npr. kavcijsko zavarovanje)?

ODGOVOR
Ponudniki lahko predložijo tudi drugo vrsto obliko finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (npr. kavcijsko zavarovanje).
Datum objave: 26.03.2020   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je možno (v 2. fazi postopka), da ponudniki opcijsko predložijo tudi drugo vrsto obliko finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (npr. kavcijsko zavarovanje)?

ODGOVOR
Ponudnik lahko v drugi fazi postopka predloži tudi drugo obliko finančnega zavarovanja, npr. kavcijsko zavarovanje. Določila glede višine finančnega zavarovanja in veljavnosti ostajajo.