Dosje javnega naročila 001722/2020
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: RTP Beričevo: Gradbeno obrtniška dela
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.115.535,48 EUR

JN001722/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 13.03.2020
JN001722/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.03.2020
JN001722/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2020
JN001722/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2020
JN001722/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.05.2020
JN001722/2020-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.05.2020
JN001722/2020-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2020
JN001722/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2020
JN001722/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 02.10.2020
JN001722/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001722/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 053-126923
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
http://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.eles.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16911
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RTP Beričevo: Gradbeno obrtniška dela
Referenčna številka dokumenta: MAP2020/0137
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45250000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
RTP Beričevo: Gradbena in obrtniška dela.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
RTP Beričevo: Gradbeno obrtniška dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Ogleda objekta bosta:
1. ogled dne 1.4.2020 ob 9:00 uri na lokaciji: RTP Beričevo, Beričevo 70, 1262 Dol pri Ljubljani.
2. ogled dne 8.4.2020 ob 9:00 uri na lokaciji: RTP Beričevo, Beričevo 70, 1262 Dol pri Ljubljani.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.04.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.04.2020   10:10
Kraj: Preko https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2020   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.03.2020   10:02
VPRAŠANJE
Ali je potrebno izdelati terminski plan in ga priložiti k ponudbi?
Naročnika prosimo, da v rekapitulaciji predvidi možnost komercialnega popusta na končno vrednost ponudbe.

Hvala

ODGOVOR
Ponudbi je potrebno priložiti okviren terminski plan. Detajlni terminski plan bo izdelal naročnik skupaj z vsemi ostalimi izvajalci na projektu.
Naročnik je objavil popravljen ponudbeni predračun v excelu. Ponudnike prosimo, da spremembo upoštevajo in k ponudbi priložijo popravljen excel.
Datum objave: 19.03.2020   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V 4. in 6. točki pogodbe je navedeno, da bo prevzem pogodbenih obveznosti izvršen, s tem pa tudi plačilo zadnjih 10 %, po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
Po naših izkušnjah na infrastrukturnih projektih preteče od dejansko zaključenih del do tehničnega pregleda 6-10 mesecev.  Upravni organ lahko zahteva še poskusno obratovanje do enega leta, kar pomeni še dodatnih 12 mesecev. Torej bi na zadnjih 10 % čakali 18 ali pa še več mesecev od zaključka del na objektu. Prosimo, da se v navedenih členih pogodba popravi in sicer, da se prevzem in s tem plačilo zadnjih 10% po izvedenih vseh opravljenih delih ter odpravi pomanjkljivosti na interno-strokovno tehničnem pregledu.ODGOVOR
Spremeni se 2. odstavek 4. točke in 6. točka pogodbe.

Popravek je objavljen na spletni strani ELESa:
https://www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=733
Datum objave: 24.03.2020   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na situacijo v državi in sprejete ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa predlagamo, da čas ogledov prestavite na kasnejši datum in temu primerno tudi rok za oddajo ponudb. Vnaprej hvala in ostanite zdravi.

ODGOVOR
SPREMEMBA ROKA ZA PREJEM PONUDB, ROKA ODPIRANJA PONUDB, ROKA ZA ODDAJO VPRAŠANJ IN ROKOV ZA OGLED OBJEKTA:

Potencialne ponudnike obveščamo o novem datumu za prejem ponudb, in sicer do dne 19.5.2020 do 10:00 ure preko https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo dne 19.5.2020 ob 10:10 uri preko https://ejn.gov.si.

Podaljša se tudi rok za oddajo vprašanj, in sicer do dne 8.5.2020 do 11.00 ure.

Nova roka za ogled objekta sta dne 29.4.2020 ob 9:00 uri in dne 6.5.2020 ob 9:00.

Vsa ostala določila ostanejo nespremenjena.
Obrazca za objavo sprememb na portalu javnih naročil (obrazec EU 14 SL) je v objavo poslan dne 24.3.2020.
Datum objave: 24.03.2020   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi ukrepov povezanih s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-COV-2 je prišlo do nastopa neizogibnih okoliščin, ki od podjetij terjajo uvedbo določenih ukrepov za zaščito svojih zaposlenih in ostalih kontaktov, ki so v poslovnem svetu neizogibni. Le ob doslednem spoštovanju priporočil in navodil kompetentnih strokovnjakov bomo lahko preprečili nadaljnje širjenje bolezni in s tem zajezili epidemijo.

V ta namen smo se v podjetju odločili, da smo zmanjšali obseg svojega delovanja na ta način, da je bila večina zaposlenih poslana domov. Enako je ravnalo tudi kar nekaj naših poslovnih artnerjev in dobaviteljev.

Ugotavljamo, da je zaradi teh ukrepov praktično nemogoče zagotoviti ustrezne prijave na javna naročila v trenutno razpisanih rokih.

Naročnika pozivamo, da upošteva izredne razmere, ki so prizadele državo in ustrezno prestavi rok za oddajo ponudb, rok za postavljanje vprašanj preko portala in predvidi oglede objektov (trenutno predvideni: 1. ogled dne 1.4.2020 ob 9:00 uri na lokaciji: RTP Beričevo, Beričevo 70, 1262 Dol pri Ljubljani; 2. ogled dne 8.4.2020 ob 9:00 uri na lokaciji: RTP Beričevo, Beričevo 70, 1262 Dol pri Ljubljani.) v primernem času, ki bo lahko zagotovljena varnost udeležencev.

Hvala.
Hvala.

ODGOVOR

SPREMEMBA ROKA ZA PREJEM PONUDB, ROKA ODPIRANJA PONUDB, ROKA ZA ODDAJO VPRAŠANJ IN ROKOV ZA OGLED OBJEKTA:

Potencialne ponudnike obveščamo o novem datumu za prejem ponudb, in sicer do dne 19.5.2020 do 10:00 ure preko https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo dne 19.5.2020 ob 10:10 uri preko https://ejn.gov.si.

Podaljša se tudi rok za oddajo vprašanj, in sicer do dne 8.5.2020 do 11.00 ure.

Nova roka za ogled objekta sta dne 29.4.2020 ob 9:00 uri in dne 6.5.2020 ob 9:00.

Vsa ostala določila ostanejo nespremenjena.
Obrazca za objavo sprememb na portalu javnih naročil (obrazec EU 14 SL) je v objavo poslan dne 24.3.2020.Datum objave: 31.03.2020   10:13
VPRAŠANJE
Pozdrav

Kot ponudnik nameravamo sodelovati pri izvedbi naročila na ta način , da bomo kot podizvajalca vključili poslovni subjekt z ustreznimi referencami za katerega je bilo pa ugotovljeno , da je v okviru svoje dejavnosti storil hujšo kršitev na strokovnem področju s hudimi posledicami za javno varnost.

Ali je to v nasprotju z RD in izjavo o izpolnjevanju pogojev glede izkušenj , ugleda in zanesljivosti , ki jo tak podizvajalec predloži.

ODGOVOR
Tako ponudnik, soponudnik (v primeru skupne ponudbe), kot podizvalalec morajo izpolnjevati vse zahteve iz RD.
Po vsaj eno referenco nosilca posla mora predložiti ponudnik oz. vsaj eden od soponudnikov (v primeru skupne ponudbe) in ne podizvajalec.

Podizvajalec mora izpolnjevati zahteve RD, ki se nanašajo nanj, torej tudi zahtevo, da skladno s 5. tč. »Izjave o
izpolnjevanju pogojev podizvajalca«, pri njem ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1. , 2.
in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD.


Datum objave: 01.04.2020   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani


V preteklih letih se v Sloveniji ni gradilo veliko objektov , ki bi bili taki , da bi ustrezali referenčnim pogojem ob tem , da je pri gradnjah takih objektov sodelovalo relativno malo izvajalcev oz. se izvajalci vedno isti zato pričakujemo , da bo naročnik v smislu večje gospodarnosti referenčne pogoje znižal do te mere , da bo poskrbel za večjo konkurenco med izvajalci in sicer v naslednjih okvirjih ob tem , da bo naročnik še vedno ohranil ustrezno stopnjo varnosti glede na vrsto objekta :

1. Zniža referenčne pogoje vrednostno za najmanj za 50% kot npr. če je zahtevana vednost za izvajalec av stikališču 500.000 na 250.000 Eur itd.
2. Podaljša rok ustreznosti reference ob tem ,da je omejevanje glede let v konkretnem primeru na 8 let odveč . Če je izvajalec dela npr.. pri naročniku , ki še posluje izvajal pred 11 leti ali pa tudi pred 20 leti zakaj bi taka referenca potekla . V sled tega pozivamo naročnika , da v primeru , da ne spremni kriterijev pod točko 1 vsaj podaljša rok veljavnost na najmanj 10 let oz. naj naročnik veže veljavnost reference na obstoj naročnika kot pravnega subjekta.

Lep pozdrav .

ODGOVOR
»V zadnjih dobrih 2 letih je samo ELES zaključil 6 objektov, ki izpolnjujejo referenčne pogoje. Teh 6 objektov pa je gradilo 5 različnih pravnih oseb. V zadnjih 8 letih pa je bilo teh objektov še nekaj več, ravno tako so kar nekaj objektov izgradili drugi investitorji.
RTP Beričevo je največji in med najpomembnejšimi RTP-ji v slovenskem EES. Kadri pri izvajalcih se menjajo, zato ni nujno, da zna tak objekt izgraditi izvajalec, ki ga je znal 10 let nazaj. Obseg GOI pa je nekajkrat večji od zahtevane reference, zato naročnik ne bo zniževal pogojev za reference. «
Datum objave: 10.04.2020   10:20
VPRAŠANJE
Pozdrav

Še enkrat vas pozivamo , da spremenite zahtevan pogoje za ponudnike . V nasprotnem primeru povpraševanja pošljite samo tistim ponudnikom za katere vi vest , da so pravi, da s pripravo ponudbe sploh ne bomo imeli stroškov ( seznam je dostopen na portalu oz. viden na ERAR ) . Javno objavljanje takih naročil je namreč nepotrebno saj se ne zasleduje javnega interesa ampak se samo skozi postopek javnih naročil to javno objavlja .ODGOVOR
Naročnik je že s prejšnjim odgovorom na vprašanje odgovoril, da so zahtevani pogoji dovolj ohlapni, tako da lahko večina ponudnikov, ki so ta projekt sposobni izvesti, tudi kandira na razpis.Datum objave: 21.04.2020   11:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ne da se dostopati do razpisne dokumentacije.

500 - Internal server error.
There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.

ODGOVOR
Dostop do razpisne dokumentacije je omogočen. Ponudnike prosimo, da ponovijo pristop do razpisne dokumentacije.Datum objave: 24.04.2020   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vezano na postavko (številka 503) Vas prosimo da dopolnite projektno dokumentacijo s projektom zunanje kanalizacije.

Hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Kanalizacija za temelj transformatorja in oljno jamo, na katero sta vezani obe ponikovalnici, je vključena v projektno dokumentacijo:
- situacija (z glavnimi podatki o elementih) je na prikazu št. R4BE01-6G4011,
- vzdolžni profili za celoten sistem so na prikazu št. R4BE01-6G4013,
- shema ponikovalnic je na prikazu št. R4BE01-6G8020.

Podroben opis pa v postavki 503 in podaja poleg ostalega nazivni premer betonskih cevi (100 cm) in maksimalno globino (do 400 cm).
Na sistemu sta predvideni dve enaki ponikovalnici. Enota mere je kos.

Datum objave: 30.04.2020   08:30
VPRAŠANJE
Strojne inštalacije - IZBRANA DRAGA sanitarna oprema:

Postavka:
1565 umivalnik DURAVIT DURASQUARE - 480 EUR /kos brez montaže
Mešalna baterija KRONENBACH LIMA 2.0 BLACK - 300 EUR /kos brez montaže

1566 straniščna školjka ter deska DURAVIT ME Rimless - 500 EUR /kos brez montaže

Gre za opremo VIŠJEGA CENOVNEGA RAZREDA - je bila izbrana za ta projekt?
Lahko ponudniki zamenjamo s keramiko npr. srednjega cenovnega razreda?
ODGOVOR
Ponudnik naj upošteva cenovni razred izbrane sanitarne opreme. Prostori bodo veliko v uporabi, zato je kakovost vgrajenih izdelkov pomembna.Datum objave: 06.05.2020   14:56
VPRAŠANJE
Spoštovani

Po pregledu popisa del in shem za objekt »RTP Beričevo« smo opazili par neskladij in sicer:
1. Okenski elementi zahtevana je troslojna prozorna nič varnostna zasteklitev 4/12/4/12/4 mm (Rw=32 dB) in hkrati zvočna izolativnost 41 dB, ki pa je s to sestavo ni možno doseči. Kaj naj se upošteva?
2. Pri postavki z zap. št. 306 je napisano, da so alu police zajete pri krovsko kleparskih delih, pri ostalih okenskih elementih pa tega ni napisano. Je samo pri tem elementu polica zajeta v krovsko kleparskih delih, police za ostale okenske elemente pa je potrebno zajeti pri ločenih postavkah?
3. Postavka 376: Enodelno okno O1 ni sheme?; je okno fiksno, z nagibnim odpiranjem ali krilno-nagibnim odpiranjem? Ali je okno namenjeno odvodu dima in toplote glede na odpiranje okna na elektro pogon? Kolikšno aerodinamično površino mora v primeru požarno odporne izvedbe okno doseči?
4. Postavka 404: Enaka vprašanja kot postavka 376.
5. Postavka 405: Enaka vprašanja kot postavka 376.
6. Postavka 424: Po shemi je risano okno fiksno, pri popisu pa je specificirano, da ima okenski element kljuko, tipski komarnik, odpiranje okna na elektro pogon. Ali je okno namenjeno odvodu dima in toplote? Kolikšno aerodinamično površino mora v primeru požarno odporne izvedbe okno doseči?
7. Postavka 446: Enaka vprašanja kot pri postavki 424.

Prosimo za hitre odgovore ker se rok za predajo ponudb bliža.
Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
1. S predvideno sestavo stekel 4/12/4/12/4 je potrebno doseči zvočno izolativnost min 31 dB
2. Da, upoštevajte kot je zapisano, samo pri postavki 306 so alu police pri krovsko kleparskih delih, pri ostalih postavkah so police del stavbnega pohištva
3. Predvideno je odpiranje kot je zapisano 1 x V osi in 1 x H osi. Odpiranje okna na elektro pogon ni namenjeno odvodu dima. Okno ni požarno odporne izvedbe.
4. Predvideno je odpiranje kot je zapisano 1 x V osi in 1 x H osi. Odpiranje okna na elektro pogon ni namenjeno odvodu dima. Okno ni požarno odporne izvedbe.
5. Predvideno je odpiranje kot je zapisano 1 x V osi in 1 x H osi. Odpiranje okna na elektro pogon ni namenjeno odvodu dima. Okno ni požarno odporne izvedbe.
6. Predvideno je odpiranje kot je zapisano 1 x V osi in 1 x H osi. Odpiranje okna na elektro pogon ni namenjeno odvodu dima. Okno ni požarno odporne izvedbe.
7. Predvideno je odpiranje kot je zapisano 1 x V osi in 1 x H osi. Odpiranje okna na elektro pogon ni namenjeno odvodu dima. Okno ni požarno odporne izvedbe.


Datum objave: 07.05.2020   08:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Na ogledu objekta smo bili opozorjeni, da se bodo relejne hišice obnavljaje (energetska sanacija hišk, zamenjava klim, dvojnih podov, oplesk,..) ob delujočih napravah, kar pomeni da bo potrebno precej pozornosti posvetiti zaščiti opreme/omar. Kam vključimo te stroške materiala in časa? Hvala

ODGOVOR
Vse stroške z zaščito opreme, omar, dvojnih podov, vključite v ostale stroške obnove hišk.Datum objave: 08.05.2020   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vezano na ponudbene popise del in načrte opažamo občutna neskladja med količinami v popisu in izmerjenimi količinami ter projekta za naslednje postavke:
1.)Postavka 189 ima količino 58, mi smo iz načrtov izmerili 49,35
2.) Postavka 199 ima količino 77, mi smo iz načrtov izmerili 66,57
3.) Postavka 203 ima količino 123, mi smo iz načrtov izmerili 95,08
4.)Postavka 209 ima količino 287, mi smo iz načrtov izmerili 268,63
5.)Postavka 210 ima količino 172, mi smo iz načrtov izmerili 155,00
6.)Postavka 212 ima količino 273, mi smo iz načrtov izmerili 254,40
7.)Postavka 213 ima količino 151, mi smo iz načrtov izmerili 137,60
8.)Postavka 214 ima količino 83, mi smo iz načrtov izmerili 69,60
9.)Postavka 228 ima količino 131, mi smo iz načrtov izmerili 109,43
10.)Postavka 244 ima količino 914, mi smo iz načrtov izmerili 760,61
11.)Postavka 618 ima količino 65, mi smo iz načrtov izmerili 34,48
12.)Postavka 619 ima količino 520, mi smo iz načrtov izmerili 553,21
13.)Postavka 620 ima količino 243, mi smo iz načrtov izmerili 262,62
14.)Postavka 621 ima količino 216, mi smo iz načrtov izmerili 195,08
15.)Postavka 622 ima količino 193, mi smo iz načrtov izmerili 160,13
16.)Postavka 926 ima količino 231, mi smo iz načrtov izmerili 195,50
17.)Postavka 927 ima količino 308, mi smo iz načrtov izmerili 266,00
18.)Postavka 928 ima količino 127, mi smo iz načrtov izmerili 96,00
*** posledično je verjetno previsoka količina tudi v postavkah 930 in 931 za cca. 25%
19.)Postavka 933 ima količino 123, mi smo iz načrtov izmerili 109,99
20.)Postavka 934 ima količino 267, mi smo iz načrtov izmerili 236,26
21.)Postavka 935 ima količino 378, mi smo iz načrtov izmerili 341,77
22.)Postavka 942 ima količino 1587, mi smo iz načrtov izmerili 1.562,02
23.)Postavka 943 ima količino 478, mi smo iz načrtov izmerili 468,61
24.)Postavka 944 ima količino 2391, mi smo iz načrtov izmerili 2.278,48
25.)Postavka 999 ima količino 4584, mi smo iz načrtov izmerili 3.480,00
26.)Postavka 1000 ima količino 4584, mi smo iz načrtov izmerili 3.480,00

Na podlagi našega izračuna so količine betonov za cca 25 % previsoke, kar posledično pomeni da so tudi količine armatur za vsaj 25 % previsoke.
Po pregledu količine režijskih ur, ki v popisu del znašajo 7.448 ur, ocenjujemo, da je verjetno prišlo do napake in je pravilna količina 744 ur. Na podlagi našega pregleda količin, Vas prosimo za detajlen pregled še z vaše strani in korekcijo predračuna.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

DZR in popisi so narejeni na podlagi do sedaj znanih dejstev, načrtov in risb, ki so izdelane do nivoja dokumentacije za razpis. PZI dokumentacija, ki se skladno s Pravilnikom izdeluje v naslednji fazi, predvsem, ko ima naročnik izbrano vso VN in tehnološko opremo, poda dejanske količine, ki so potrebne za izvedbo določenih del. V fazi DZR je pomembno predvsem to, da količine, ki so predvidene niso podhranjene, ampak postavljene skladno z dobro inženirsko prakso ter izkušnjami projektanta in naročnika, ki pa jih v danem primeru ni malo. Vsekakor, pa je pogodba zasnovana tako, da je predvideno, da se bo obračun vršil po dejansko vgrajenih količinah. Količina režijskih ur je pravilna in v popisih ni napake.
Ponudnik naj upošteva količine iz ponudbenega predračuna.


Datum objave: 08.05.2020   15:02
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
vljudno vas prosimo za znižanje višine zavarovalne vsote pri zavarovanju odgovornosti, ki ga naročnik zahteva v fazi izvajanja pogodbe iz predvidene v višini pogodbene vrednosti na zakonsko določeno višino. Za zahtevano višino zavarovanja odgovornosti v višini pogodbene vrednosti ni nobene posebne potrebe. Pri določanju višine zavarovalne vsote pri zavarovanju odgovornosti bi naročnik moral oceniti svoje rizike nastanka škode, ki so neodvisni od višine pogodbene vrednosti. Strošek premije je tudi izjemno visok in nastane ob podpisu pogodbe, medtem ko bo naročniku obračunan in plačan s strani naročnika v celoti šele ob zaključku del. Prosimo naročnika za pojasnilo, zakaj v konkretnem primeru zahteva tako visoko zavarovalno vsoto in ali je imel v preteklosti že kakšen škodni primer s strani izvajalca javnega naročila, zaradi katerega je izvajalčeva odgovornost dosegala škodo v višini pogodbene vrednosti, ki jo je morala izplačati zavarovalnica?
Prosimo za spremembo razpisne dokumentacije v tem delu.
Hvala.


ODGOVOR
Dela se bodo izvajala v stikališču, ki bo v času del v obratovanju. Že najmanjša napaka pri manipulaciji delovnega stroja ali nepozornosti delavca z orodjem lahko povzroči izpad celotnega stikališča, kar privede do tega, da bi bil moten odjem električne energije širše ljubljanske regije. Zahtevki odjemalcev se v takih primerih merijo od nekaj tisoč za manjša proizvodnja podjetja in tudi do več sto tisoč za večja proizvodna podjetja in vsota lahko celo preseže zavarovalno vsoto. Naročnik pri vseh JN zahteva višino zavarovalne vsote v višini pogodbene vrednosti, tako da ni to JN nobena izjema. Glede na velikost in pomembnost RTP Beričevo, pa bi lahko kvečjemu zahtevali večjo zavarovalno vsoto, saj je to največji in eden izmed najpomembnejših stikališč v Sloveniji. RD ostane v tej točki nespremenjena.

Datum objave: 08.05.2020   15:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Smatramo, da je višina pogodbene kazni: »za vsak začeti dan zamude pogodbena kazen v višini 0,1 % do največ 20% pogodbene cene« previsoka. Naročnika naprošamo da se osnutek pogodbe ustrezno popravi ter določi manjšo višino pogodbe kazni.
Predlagamo, da naročnik navede v pogodbo »Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi z izpolnitvijo svojih obveznosti, ima naročnik pravico zahtevati za vsak začeti dan zamude pogodbeno kazen v višini 0,1 % do največ 5% pogodbene cene« oz. izjemoma 10 %.
Prosimo naročnika, da osnutek pogodbe v točki 19 »Tudi če izvajalec v roku za zaključek vseh del zaključi vsa dela, ni upravičen do vračila kazni, ki je morebiti plačal za ne izpolnitev vmesnih rokov« spremeni na način , da se morebitno pogodbeno kazen za kršitev vmesnih rokov izvajalcu vrne v primeru, da vsa dela izvede v pogodbenem roku in se kazni za zamudo vmesnih rokov ne zaračuna.
Lep pozdrav


ODGOVOR

Z višino pogodbe kazni naročnik doseže, da se izbran izvajalec resno in odgovorno loti posla. Izvajalec gradbenih del na projektu ni sam, ampak so poleg tega tudi ostali izvajalci in dobavitelji tehnološke opreme, tako da se z zamujanjem poteka gradbenih del posledično dela poslovno škodo tudi njim in za to navadno zahtevajo plačilo. Proizvajalci transformatorja, če ga nismo uspeli pravočasno odpeljat in postavit na temelj, zahtevajo ležarnino in financiranje projekta, saj transformatorja do postavitve na temelj po pogodbi ne morejo obračunat. VN opremi in drugi tehnološki opremi pa lahko v času ležanja na skladišču poteče dobršen del garancijske dobe s čimer ima lahko naročnik v času obratovanja stroške. Iz vsega navedenega pomeni, da tudi če izvajalec kljub vmesnim zamujanjem uspe doseči končni pogodbeni rok, še ne pomeni, da naročnik zaradi zamud ni imel stroškov zaradi zamujanja poteka del. Končni pogodbeni rok je pa vedno postavljen z nekoliko rezerve in se ga načeloma vedno doseže, saj naročnik upošteva še nepredvidljivo energetsko situacijo in druge razmere na katere tako naročnik kot tudi izvajalec nista mogla vplivati s čimer se izogne sklepanju aneksov za podaljševanje rokov. RD ostane v tej točki nespremenjena.


Datum objave: 08.05.2020   15:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo naročnika da potrdi, da bo ustrezno, v kolikor ponudnik oz. izvajalec predloži tehnično dokumentacijo, certifikate in prospektni material v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, kot enem izmed uradnih jezikov članic EU. Prosimo naročnika za potrditev a bodo prevodi tehnične dokumentacije, certifikatov in prospektnega materiala, izdelani s strani prevajalske agencije ustrezni in da ne zahtevate prevoda s strani sodnega tolmača, saj to predstavlja visoke stroške ki jih mora ponudnik vkalkulirati v ponudbeno ceno.


ODGOVOR

Naročnik nikjer ne zahteva, da ponudnik k ponudbi priloži tehnično dokumentacijo, certifikate in prospektni material. Vso to potrebno dokumentacijo pa bo v času gradnje moral izvajalec dostavljati ter izdelati DZO v skladu s slovensko zakonodajo, tako da bo dovolj navaden prevod in ne prevod sodnega tolmača.
Datum objave: 11.05.2020   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo naročnika da nedvoumno potrdi, da bo katerikoli datum izdaje revizorjevega poročila ustrezen če bo revizorjevo poročilo izkazovalo dejansko stanje na dan oddaje ponudbe. Kakršno koli drugačno tolmačenje bi lahko omogočilo manipulacijo ponudnikov pri presoji presečnega datuma , na katerega bo revizor presojal poravnanost vseh zapadlih poslovnih in finančnih obveznosti.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Z navedenim datumom ni mišljen datum izdelave poročila, temveč presečni datum stanja obveznosti ponudnika, na katerega se poročilo nanaša. Le-ta ne sme biti starejši od 30 dni pred dnem oddaje ponudbe in ne kasnejši od dne oddaje ponudbe.Datum objave: 11.05.2020   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V zvezi z zavarovanjem za odpravo napak v garancijskem roku, je v osnutku pogodbe navedeno, da mora izvajalec unovčen instrument zavarovanja nemudoma nadomestiti z novim v višini razlike med že unovčenim zneskom in zneskom celotne vrednosti zavarovanja.
Predložitev novega zavarovanja ni potrebna saj je v osnutku bančne garancije za odpravo napak navedeno da bo garancija izdana na način da poleg izjave ni treba priložiti zahtevi za plačilo nobene listine prav tako je navedeno da bo zavarovanje/garancija izdana na način da se upravičencu izplača katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije , ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo.
Prosimo da se omenjeni odstavek črta iz osnutka pogodbe.
Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Glede na to, da naročnik zahteva, da ves čas garancijske dobe razpolaga z ustreznim finančnim zavarovanjem v predpisani višini, je zahteva po nadomestitvi vnovčenega dela zavarovanja z novim povsem logična. To pa tudi nima nobene veze z dokumenti, ki morajo biti v primeru vnovčitve predloženi garantu.Datum objave: 11.05.2020   10:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika naprošamo, da iz osnutka pogodbe črta 5. odstavek 15. člena »Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim«. Izbran ponudnik namreč že ob podpisu pogodbe naročniku priloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene cene z DDV, v primeru predložitve novega finančnega zavarovanja bi višina le te presegala 10% pogodbene cene z DDV.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Glede na to, da naročnik zahteva kot pogoj za veljavnost pogodbe, da ves čas izvajanja pogodbe razpolaga z ustreznim finančnim zavarovanjem v predpisani višini, je zahteva po nadomestitvi vnovčenega dela zavarovanja z novim povsem logična. S tem pa tudi ni presežena njegova zahtevana višina, saj ga je potrebno nadomestiti le do zahtevane višine.