Dosje javnega naročila 001295/2020
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Postavitev urinskih analizatorjev na uporabo ter dobava potrošnega materiala
ZJN-3: Odprti postopek

JN001295/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.03.2020
JN001295/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001295/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 044-103560
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Magda Šteblaj
magda.steblaj@zd-lj.si
+386 13003966
+386 13003912

Internetni naslovi
http://www.zd-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=143&Itemid=1097

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16390
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Postavitev urinskih analizatorjev na uporabo ter dobava potrošnega materiala
Referenčna številka dokumenta: JN-6/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33125000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Postavitev urinskih analizatorjev na uporabo ter dobava potrošnega materiala
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33125000
33696500
33696700
38434000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Postavitev urinskih analizatorjev na uporabo ter dobava potrošnega materiala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2020
Konec: 30.06.2027
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.03.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.07.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.03.2020   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30. 3. 2020 in se bo začelo ob 14:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.03.2020   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje 20. 03. 2020 do 14:00 ure. Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.03.2020   08:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo razpisno dokumentacijo objavil danes ob 9. uri.Datum objave: 09.03.2020   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

skladno z določbami razpisne dokumentacije, naročnika prosimo za potrdilo, da prijava podizvajalcev v fazi oddaje ponudbe, skladno z 94. členom ZJN-3 ni potrebna.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
V primeru, da bo ponudnik nastopal s podizvajalci, te priglasi že ob oddaji ponudbe. V tem primeru mora namreč tudi podizvajalec izpolnjevati določene pogoje za sodelovanje (glede nato, kateri del predmeta javnega naročila, bo izvedel) oz. zanj ne smejo obstajati razlogi za izključitev.Datum objave: 09.03.2020   13:27
VPRAŠANJE
V 6. členu navajate, da mora protajalec postaviti opremo na uporabo najkasneje v roku 8 tednov od dneva podpisa te pogodbe oz. najkasneje do 30.6.2020 ter izvesti izobraževanje uporabnikov najkasneje do 30.6.2020.

Izvedba in pogodbeni rok dobave je odvisen od časovnice, ki je v rokah naročnika - t.j. dneva objave odločitve, pravnomočnosti odločitve, podpisu pogodbe itd. Skladno s tem prosimo, da se v zgornji določbi navede rok določen objektivno od dne podpisa pogodbe in ne datumski rok.

ODGOVOR
Naročnik je pri postavitvi datumov že upošteval posamezne faze postopka oddaje javnega naročila.
Naročnik popravlja 1. odstavek 6. člena Vzorca Pogodbe št.: JN-6/2020, ki se pravilno glasi:
»Prodajalec se obvezuje, da bo:
- postavil opremo na uporabo, na stroškovna mesta na lokacijah naročnika, najkasneje v roku 8 tednov od dneva podpisa te pogodbe,
- najkasneje v roku 8 tednov od dneva podpisa te pogodbe izvedel izobraževanje uporabnikov in
- da bo potrošni material dobavljal v največ 8 dneh od prejema naročila, v nujnih primerih pa v 1 dnevu od prejema naročila (v dopoldanskem času), na stroškovna mesta in na lokacije navedene v naročilnici.«.
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 09.03.2020   13:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vprašanja se vežejo na določbe pogodbe, ki se nanašajo na servis opreme:

1. Z namenom natančnega definiranja obveznosti pogodbenih strank in na podlagi določb razpisne dokumentacije ter osnutka pogodbe, naročniku predlagamo, da se v pogodbo doda določba, ki določa: Odzivni čas in čas za odpravo napake tečeta znotraj rednega delovnega časa t.j. od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.00 ure.

2. Naročniku pojasnjujemo, da je za odpravo okvar velikokrat potrebna tudi dobava rezervnih delov iz tujine, ki jih ponudniki zaradi specifičnosti ponujene opreme nimajo na zalogi. Naročnika prosimo, da podaljša rok za odpravo napake na 72 ur od pirjave okvare, v kolikor je potrebna dobava rezervnih delov iz tujine. Prodajalec si bo ne glede na to, napako prizadeval odpraviti v najkrajšem možnem času.

Hvala.

ODGOVOR
1. Naročnik je v 6. odstavku 11. člena Vzorca pogodbe št.: JN-6/2020 navedel, da: »Sprejem sporočila o napaki mora biti zagotovljen, od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Prodajalec zagotavlja odzivni čas največ dve (2) uri, in začne teči od telefonske prijave napake. Odzivni čas je čas, v katerem mora prodajalec kontaktirati kupčevo odgovorno osebo oz. osebo, ki je napako prijavila, z namenom diagnosticiranja napake.«.
Naročnik odzivnega časa in časa za odpravo napak žal zaradi narave dela in potreb ne more določiti drugače. Naročnik mora namreč zagotoviti, da zjutraj ko začne diagnostični laboratorij delovati, da delujejo tudi aparati.
2. Naročnik glede roka za odpravo napake ostaja pri zahtevi iz razpisne dokumentacije.
Datum objave: 09.03.2020   13:31
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da iz pogodbe umakne določbo, ki predvideva, da mora prodajalec zagotoviti nadomestno opremo v dveh urah, v kolikor napaka ni odpravljena pravočasno.
Naročniku pojasnjujemo, da bo oprema dobavljena specifično za potrebe naročnika glede na zahteve predmetnega razpisa in ponudniki takšne opreme nimajo na zalogi lokalno. Prosimo, da se določba izbriše oz. podredno, da se rok za dostavo nadomestne opreme podaljša na 3 delovne dni.

ODGOVOR
Naročnik ostaja pri zahtevi iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 09.03.2020   13:37
VPRAŠANJE
Naročnikova zahteva, da bo opremo zamenjal v kolikor bo na opremi več kot 5 popravil je popolnoma nesorazmerna s predmetom javnega naročila. Oprema, ki jo bomo ponujali ponudniki je večje vrednosti in nepošten pogodbeni pogoj bi bil, da mora ponudnik takšno opremo zamenjati v primeru, da jo je potrebno 5x popravljati. Naročnik je varovan, da bo oprema delovala funkcionalno in popolno z več različnimi določbami v pogodbi - t.j. določeni so odzivni časi, časi za odpravo napak, odškodninska odgovornost, pogodbena kazen in finančno zavarovanje. V kolikor oprema ne bi delovala lahko naročnik unovči te elemente, zahteva po zamenjavi opreme v primeru več popravil pa je popolnoma neprimerna. Prosimo za umik sporne določbe.

Vnaprej hvala.

ODGOVOR
Naročnik popravlja oz. črta del prvega stavka 8. odstavka 11. člena Vzorca pogodbe. Pravilno se prvi stavek glasi:
»Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se bo enaka napaka na opremi ponovila najmanj 3-krat v treh (3) mesecih, tako opremo zamenjal za enakovredno novo opremo.
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 09.03.2020   13:40
VPRAŠANJE
V postavki 1, točka 38 Zathevanih strokovnih in tehničnih lastnosti za ponujeni analizator (urinski analizator s sedimentom), zahtevate da ponudnik označi ali bo delovno postajo ponudil sam ali zadostuje naročnikova.

Naročnika prosimo, da navedeni pogoj spremeni na način, da mora delovno postajo v celoti zagotoviti ponudnik - le tako imajo vsi ponudniki enake možnosti in enak položaj za oddajo konkurenčne ponudbe. V nasprotnem primeru - torej, da se ponudnik sam odloči ali bo delovno postajo ponujal sam ali ne prihaja do kršitve enakopravne obravnave ponudnikov, saj ponudnike postavlja v položaj v katerem si v izhodiščni točki priprave ponudbe niso enakopravni.

Prosimo za prilagoditev zahteve, kot navedeno t.j. da mora ponudnik zagotoviti celotno delovno postajo, ki jo potrebuje ponujena oprema.

ODGOVOR
Naročnik črta pri postavki 1, zahtevo pod točko 38, priloga 6 razpisne dokumentacije oz. jo spreminja v opombo, ki se glasi: »delovno postajo (osebni računalnik, monitor, tiskalnik, tipkovnico in miško) zagotovi naročnik.
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 09.03.2020   13:48
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da morajo biti reference za dobavo analizatorja iz obdobja januar 2017 - december 2019.
Naročnika prosimo, da navedeno obdobje spremeni na način, da se upošteva obdobje januar 2017 - dan poteka roka za oddajo ponudbe. Menimo namreč, da ni smiselno, da se lahko upoštevajo le reference do decembra lanskega leta. Prosimo za ustrezno sprememembo.

ODGOVOR
Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo pod točko 2.3 Pogoji za sodelovanje: Tehnična in strokovna sposobnost, in sicer pod točko a) reference ponudnika. Naročnik bo kot ustrezne reference upošteval reference znotraj obdobja »dan poteka roka za oddajo ponudb januar 2017«.
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 09.03.2020   13:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v točki 2.3. razpisne dokumentacije zahtevate referenco za dobavo potrošnega materiala v kupni letni vrednosti vsaj 20.00,00 EUR z DDV.
Glede na to, da ima ZD Ljubljana enega večjih laboratorijev v Sloveniji in da so drugi laboratoriji v večini manjši z manjšim številom vzorcev ter posledično z manjšo porabo reagentov in potrošnega materiala, vas prosimo, da referenco spremenite na način, da bo kot ustrezna sprejeta referenca za dobavo potrošnega materiala v skupni letni vrednosti vsaj 10.00,00 EUR z DDV.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo pod točko 2.3 Pogoji za sodelovanje: Tehnična in strokovna sposobnost, in sicer pod točko a) reference ponudnika.
Druga alineja zahteve se pravilno glasi: vsaj 3 posle »dobava potrošnega materiala« različnim naročnikom« v skupni letni vrednosti vsaj 10.000 EUR z DDV.«
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 12.03.2020   10:20
VPRAŠANJE
Ali se lahko za nekatere točke iz tehničnih zahtev naročnika, ki niso dobesedno enako opisane v uradni dokumentaciji proizvajalca, priloži izjava proizvajalca, da ima ponujena oprema tehnične lastnosti in izpolnjuje vse funkcionalnosti, kot jih zahteva naročnik?

ODGOVOR
Da, lahko. Kot izhaja iz 2.5 točke razpisne dokumentacije mora biti iz predložnega jasno razvidno, da ponujeno ustreza tehničnim specifikacijam navedenim v točki 3 oz. Prilogi 6 razpisne dokumentacije. Ponudnik mora z zaporedno številko označiti izpolnjevanje posameznih tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 17.03.2020   13:47
VPRAŠANJE
Ali lahko kot podizvajalec iz tujine predložimo dokazila uradnih institucij v tujem jeziku in jih nato ob pregledu ponudbe na vašo zahtevo prevedemo v slovenski jezik?

ODGOVOR
Da, lahko.Datum objave: 17.03.2020   13:50
VPRAŠANJE
Na ESPD obrazcu referenčnega naročnika za izvedbo dobave in storitev je med drugim predvideno vpisovanje vrednosti naročila oz. pogodbe, ki je referenčni naročniki zaradi varovanja poslovne skrivnosti ne želijo razkriti.

Prosimo za potrditev, da bo naročnik sprejel ESPD obrazec tudi če vrednost ne bo vpisana.

ODGOVOR
V izjavo ESPD mora ponudnik nujno vpisati vrednosti naročil oz. pogodb, saj kot izhaja iz razpisne dokumentacije so »reference ponudnika« pogoj za sodelovanje, z njimi pa ponudnik izkaže tehnično in strokovno sposobnost.
Naročnik bo v primeru, da bo ponudnik določeno referenco označil kot zaupen podatek oz. poslovno skrivnost, ravnal v skladu z 2.6 točko razpisne dokumentacije ter v skladu s 35. členom ZJN-3.
Datum objave: 18.03.2020   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Nikjer v razpisni dokumentaciji ali v obrazcu Rekapitulacija in ponudbeni predračun nismo zasledili podatka o pogostosti izvajanja kontrolnih meritev na posameznih analizatorjih.
Da bi v ponudbo lahko vključili zadostno količino testnih lističev, potrošnega in kontrolnega materiala vas prosimo za podatek kako pogosto in v katerih kontrolnih nivojih se izvajajo meritve kontrole kakovosti pri posameznih postavkah/aparatih. Prav tako potrebujemo podatek ali je potrebno število preiskav nadgraditi s testnimi lističi, ki se porabijo ob izvajanju kontrole kakovosti ali je poraba le-teh že vključena v podano število preiskav.
Vnaprej hvala


ODGOVOR
Diagnostični laboratoriji opravljajo kontrole dvakrat dnevno, in sicer v dveh nivojih. Vsi diagnostični laboratoriji delujejo 5 dni v tednu, razen diagnostični laboratorij Center, ki deluje vse dni v tednu.
Naročnik je potrošni material, ki se porabi ob izvajanju kontrol, že vključil v navedenih podatkih o okvirnem letnem številu preiskav.

Datum objave: 18.03.2020   09:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik predloži 3 reference za dobavo ali postavitev urinskega analizatorja s sedimentom. Ponudnik želi naročniku ponuditi najsodobnejši sistem urinskih analizatorjev na trgu, ki bo naročniku zagotavljal optimalno delovanje in najboljšo kvaliteto izvedenih preiskav, zato naročnika prosimo, da referenčni pogoj omeji na način, da lahko ponudnik predloži 2 referenci za dobavo ali postavitev urinskega analizatorja s sedimentom. Le tako bo naročnik dobil najsodobnejši aparat, ki je trenutno prisoten na trgu.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo pod točko 2.3 Pogoji za sodelovanje: Tehnična in strokovna sposobnost, in sicer pod točko a) reference ponudnika.
Prva alineja zahteve se pravilno glasi: vsaj 2 posla »dobava ali postavitev urinskega analizatorja s sedimentom« različnim naročnikom v skupni vrednosti vsaj 40.000 EUR z DDV.
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 18.03.2020   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi trenutnih izrednih globalnih razmer vezanih na razglašeno pandemijo imamo ponudniki, še predvsem za subjekte iz tujine, oteženo pridobivanje dokumentov s strani uradnih institucij, ki v veliko državah ne obratujejo oz. obratujejo z omejenim delovnim časom. Naročnika prosimo, da zaradi izrednih razmer, ki trenutno vladajo po svetu omili pogoj predložitve dokumentov o nekaznovanosti na način, da dopusti, da potrdila iz kazenskih ter drugih uradnih evidenc ne smejo biti starejša od 4 mesev od dneva objave obvestila o javnem naročilu pod pogojem, da dokumenti izražajo zadnje pravno aktualno stanje.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.


ODGOVOR
Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo pod točko 2.2 Razlogi za izključitev, in sicer pod točko 1. Zadnji stavek pod točko 1 se pravilno glasi: »Datum izdaje predloženega dokazila ne sme biti starejši od 150 dni, šteto od roka za oddajo ponudb.«
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 19.03.2020   10:21
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnika naprošamo za dovoljenje, da vam lahko ponudimo avtomatski urinski analizator, ki nima možnosti izračuna razmerja protein/kreatinin.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik ostaja pri zahtevi iz razpisne dokumentacije.
Naročnik bo zaradi nedvoumnosti dopolnil razpisno dokumentacijo pri postavki 1, zahteva pod zap. št. 18, priloga 6 razpisne dokumentacije.
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 19.03.2020   10:26
POPRAVEK OZ. ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Naročnik je na podlagi vseh prejetih vprašanj in danih odgovorov na svoji spletni strani objavil popravek oz. čistopis razpisne dokumentacije. Popravki so obarvani z zeleno barvo.