Dosje javnega naročila 001579/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve avtomobilskega zavarovanja
ZJN-3: Odprti postopek

JN001579/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.03.2020
JN001579/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.04.2020
JN001579/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2020
JN001579/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001579/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 050-118994
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA
Dunajska cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
aktrp@gov.si
+386 15807792

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/agencija-za-kmetijske-trge-in-razvoj-podezelja/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16581
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve avtomobilskega zavarovanja
Referenčna številka dokumenta: 4301-17;2019; ODAVTO-27/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve avtomobilskega zavarovanja v dveh sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: vsi posamezni naročniki brez Policije
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve avtomobilskega zavarovanja, sklop 1: vsi posamezni naročniki brez Policije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine, kot so navedene v navodilih ponudnikom v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev".

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: posamezni naročnik Policija
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve avtomobilskega zavarovanja, sklop 2: posamezni naročnik Policija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine, kot so navedene v navodilih ponudnikom v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev".


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
1. Ponudnik, v skladu z 21. členom ZZavar-1, opravlja zavarovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (RS) za vse zavarovalne vrste, ki so predmet tega naročila, kar pomeni, da je vpisan v poslovni register Agencije za zavarovalni nadzor (Seznam subjektov nadzora) in sicer od enega od naslednjih poglavij registra:
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež v RS;
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež v tujini in opravljajo dejavnost neposredno;
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež v tujini in opravljajo dejavnost preko podružnice
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.04.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.04.2020   12:30
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudnikih, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudniki naložijo v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo podatke o odpiranju ponudb v informacijskem sistemu e-JNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.03.2020   12:00

Dodatne informacije:
To skupno javno naročilo izvaja Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-1/2019/3, z dne 24. 1. 2019 (v nadaljevanju sklep) in Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (ter pooblastil in zbranih potreb, v svojem imenu in za svoj račun, in v imenu in za račun naročnikov:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Arhiv RS
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Direkcija RS za infrastrukturo
Direkcija RS za vode
DKOM
Državni zbor RS
FURS
GSV
GURS
Inšpektorat RS za delo
Inšpektorat RS za infrastrukturo
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Inšpektorat RS za kulturo in medije
IRSOP
Inšpektorat RS za šolstvo in šport
Kabinet predsednika Vlade RS
MDDSZE
Mestna občina Velenje
MGRT
Urad RS za meroslovje
MF
MNZ
MZ
MZZ
MIZŠ
MJU
MK
MKGP
MOP
ARSO
MP
MI
občina Grosuplje
okrajno sodišče v Ljubljani
Okrožno državno tožilstvo v Kopru
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
Okrožno sodišče na Ptuju
Okrožno sodišče v Kopru
Okrožno sodišče v Krškem
Okrožno sodišče v Ljubljani
Prevzgojni dom Radeče
Vlada RS Protokol
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Specializirano državno tožilstvo RS
SURS
SVRK
Tržni inšpektorat RS
UJP
UKOM
URSIKS
Uprava RS za pomorstvo
UE Ajdovščina
UE Brežice
UE Celje
UE Cerknica
UE Črnomelj
UE Domžale
UE Dravograd
UE Gornja Radgona
UE Grosuplje
UE Hrastnik
UE Idrija
UE Ilirska Bistrica
UE Izola
UE Jesenice
UE Kamnik
UE Kočevje
UE Koper
UE Kranj
UE Krško
UE Laško
UE Lenart
UE Lendava
UE Litija
UE Ljubljana
UE Ljutomer
UE Logatec
UE Maribor
UE Metlika
UE Mozirje
UE Murska Sobota
UE Nova Gorica
UE Novo mesto
UE Ormož
UE Pesnica
UE Piran
UE Postojna
UE Ptuj
UE Radlje ob Dravi
UE Radovljica
UE Ravne na Koroškem
UE Ribnica
UE Ruše
UE Sevnica
UE Sežana
UE Slovenj Gradec
UE Slovenska Bistrica
UE Slovenske konjice
UE Šentjur pri Celju
UE Škofja Loka
UE Šmarje pri Jelšah
UE Tolmin
UE Trbovlje
UE Trebnje
UE Tržič
UE Velenje
UE Vrhnika
UE Zagorje ob Savi
UE Žalec
UNP
Urad RS za intelektualno lastnino
Urad RS za preprečevanje pranja denarja
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
UVTP
Uprava RS za jedrsko varnost
Urad RS za mladino
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Varuh človekovih pravic
Višje sodišče v Celju
Višje sodišče v kopru
Višje sodišče v Ljubljani
Vrhovno državno tožilstvo RS
Vrhovno sodišče RS
Zdravstveni inšpektorat RS
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig
Zavod za prestajanje kazni zapora Koper
Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana
Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor
Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora Celje
Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov
Uprava RS za probacijo
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
občina Šmartno ob Paki
IP
KPK
VDC Koper
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled
CSD savinjsko-šaleška
Okrožno državno tožilstvo v krškem
Okrožno državno tožilstvo na Ptuju
Filozofska fakulteta
CSD severna primorska
CSD osrednja Slovenija - zahod
Državno odvetništvo RS
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Okrožno sodišče v Celju
CSD gorenjska
CSD Ljubljana
Okrožno državno tožilstvo v novi gorici
CSD dolenjska in bela krajina
občina Tišina
Zavod za gozdove Slovenije
JGZ Protokolarne storitve RS
Policija


VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.03.2020   10:26
POJASNILO GLEDE PREVZEMA ZGOŠČENKE

Ponudnike obveščamo, da lahko glede na trenutno situacijo zgoščenko s ponudbenim predračunom in pregledom zavarovalnih zahtevkov (škod) za sklop 2 prejmete po pošti priporočeno.

Za prejem zgoščenke ponudnik zaprosi po epošti na naslov gp.mju@gov.si s sklicem na številko zadeve 4301-17/2019. Naročnik bo ponudniku po epošti poslal izjavo o varovanju podatkov. Ponudnik izpolnjeno in podpisano izjavo pošlje naročniku po epošti na zgornji naslov. Ponudnik na izjavo tudi dopiše naslov, na katerega želi prejeti zgoščenko. Naročnik bo po prejemu izpolnjene in podpisane izjave ponudniku posredoval zgoščenko.


Datum objave: 25.03.2020   13:42
1. VPRAŠANJE
ali pri predmetnem javnem naročilu sodeluje zavarovalni posrednik?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 27.03.2020   12:16
2. VPRAŠANJE
pri dokazovanju tehnične sposobnosti (obrazec OD AVTO-27_2019_07), kjer je podan pogoj oziroma zahteva, da moramo zagotoviti mrežo za izvajanje cenitev škod iz naslova avtomobilskih zavarovanj po navedenih občinah, vas zaprošamo za potrditev v skladu z določili razpisne dokumentacije, da ustreza , da najmanj 10 cenilnih mest poslujejo vsak delovni dan, na ostalih cenilnih mestih pa je poslovanje najmanj 1x tedensko oziroma po potrebi in po predhodnem dogovoru pa tudi vse delovne dni znotraj delovnega časa. Vsekakor omogočamo tudi cenitev na vseh ostalih lastnih cenilnih mestih in pogodbenih cenilnih mestih, ki pokrivajo območje celotne Slovenije.

ODGOVOR:
Za pogoj v točki 9.3.1 navodil mora ponudnik izkazati to, kar je v pogoju zahtevano.

Vzorec pogodbe se v 12. členu (velja za oba sklopa) dopolni z besedilom:
»Cenitve škod na cenilnih mestih potekajo v okviru delovnega časa cenilnih mest. Na cenilnih mestih, ki ne poslujejo vsak delovni dan, mora zavarovalnica zagotoviti, da se lahko posamezni naročnik, če je to potrebno in po predhodnem dogovoru s cenilnim mestom, dogovori za izvedbo cenitve tudi za ostale delovne dni znotraj delovnega časa dni, katerih cenilno mesto posluje.«

Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis pogodbe, skladno s tem odgovorom.
Datum objave: 27.03.2020   14:59
3. VPRAŠANJE
prosimo za naslednja pojasnila oziroma dopolnitev zavarovalno tehnične dokumentacije za sklop 1:

3.1. Predlog dopolnitve zapisa določbe. Predlagamo dopolnitev besedila (dodano besedilo navedeno z velikimi črkami)

1.2.1 Sozavarovane osebe
Zavarovalnica je dolžna ZAVAROVANCU povrniti vsako škodo, nastalo zaradi ene od zavarovanih nevarnosti, za katero odgovarja oseba, kateri je zavarovanec prepustil upravljanje zavarovanega vozila (DELAVEC ZAVAROVANCA), v obsegu, kot to velja za zavarovanca, tudi v primeru če je bila škoda povzročena iz malomarnosti ali namenoma.


3.2. AO-PLUS:
med »Izključitve in omejitve zavarovalnega kritja ter nezavarovane nevarnosti« prosimo da se doda:
za škodo v primeru poškodbe tkiv na in ob celotni hrbtenici, razen
medicinsko dokazanih svežih poškodb skeleta oziroma dokazanih
popoškodbeno nastalih svežih nestabilnosti med vretenci celotne
hrbtenice, kjer je medsebojni premik vretenc na funkcionalnih posnetkih
hrbtenice v eni smeri večji od treh milimetrov, ob istočasno izpolnjenih
ostalih kriterijih, ki dokazujejo svežo popoškodbeno nestabilnost
hrbtenice (več kot enajst stopinjski nagib med vretenci v diskalnem
prostoru, patološki razmik med trnastimi nastavki vretenc in delni ali
komplet izpah sklepa med vretenci).

za škode, ki niso posledica uporabe motornega vozila kot vozila, ampak
kot delovnega stroja, vira energije, delovnega sredstva ipd.;

za stroške pravne pomoči za prijavo zavarovalnega primera oziroma za
sestavo zahtevka za uveljavljanje zavarovalnine;

Zavarovalnica povrne dejansko škodo zaradi pogrebnih stroškov,
ureditve groba, vključno s postavitvijo nagrobnika ali vzdrževanjem
groba. V primeru, ko dejanski stroški presegajo sedemkratnik
pogrebnine, ki je določena kot socialna pravica v kraju pokopa, se izplača
sedemkratnik omenjene socialne pravice in sicer ne glede na to, ali je bil
zavarovanec do te pravice tudi dejansko upravičen.
Če je bil pogreb v tujini, je za ugotavljanje škode odločilna pogrebnina nosilca
socialnega zavarovanja v kraju sklenitve zavarovalne pogodbe. Zavarovalnica
ima pravico, da odstopi od tega dogovora ter povrne dejansko škodo zaradi
pogrebnih stroškov

Zavarovalnina za nepremoženjsko škodo je strogo osebna, zaradi česar zahtevki
za povračilo nepremoženjske škode niso podedljivi.


3.3 Kasko zavarovanje :
Predlagamo, da se med izključitve doda še:
1.4.8 Izključitve in omejitve zavarovalnega kritja ter nezavarovane nevarnosti
zmanjšane vrednosti zavarovanega vozila po opravljenem
popravilu;
stroškov popravila, ki so posledica izboljšave ali izpopolnitve
vozila, izvršene ob popravilu (pridobitev na vrednosti);
posredne škode, zlasti izgube zaslužka, obratovalnega zastoja,
kazni, stroškov najemanja vozila, razen če je s temi pogoji
določeno drugače, stroškov garažiranja in hrambe zavarovanega
vozila.

1.4.10 Zavarovanje po zavarovalnem primeru
Navedba:
»Določba razpisne dokumentacije: Po nastanku zavarovalnega primera, pri katerem je v skladu z določbami zavarovalne pogodbe, na zavarovanem vozilu ugotovljena popolna škoda, zavarovanje za to vozilo preneha v kolikor zavarovalec s pisnim obvestilom, za vozila, ki imajo prometno dovoljenje, pa tudi s potrdilom o odjavi vozila iz prometa, to sporoči zavarovalnici«.

V primeru totalne škode zavarovalnega predmeta ni več oziroma je uničen, zato zavarovanje
preneha. Predlagamo spremembo razpisne dokumentacije in sicer predlagamo zapis:

Po nastanku zavarovalnega primera, pri katerem je na zavarovanem vozilu ugotovljena popolna škoda po teh pogojih, zavarovanje preneha.
Zavarovanje prav tako preneha v primeru uničenja ali izginitve zaradi nezavarovane nevarnosti.


3.4. Prosimo za umik pri delovnih vozilih viličarji, kritje axe pomoč na cesti.


ODGOVOR:
3.1. Sozavarovane osebe: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

3.2. AO-plus: Naročnik ugotavlja, da so nekatere predlagane izključitve oziroma omejitve (delno) že vključene v Zavarovalno tehnično dokumentacijo Sklopa 1.
Naročnik spreminja drugi odstavek točke 1.3.2.1 Izključitve in omejitve zavarovalnega kritja ter nezavarovane nevarnosti v Zavarovalno tehnični dokumentaciji za Sklop 1 tako, da se za zadnjo alinejo doda nova alineja, in sicer:
- "za stroške pravne pomoči za prijavo zavarovalnega primera oziroma za sestavo zahtevka za uveljavljanje zavarovalnine."
Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis Zavarovalno tehnične dokumentacije za sklop 1, skladno s tem odgovorom.

3.3. Kasko zavarovanje:
1.4.8: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Ponudniki naj upoštevajo točko 1.4.7 Ugotavljanje višine škode v Zavarovalno tehnični dokumentaciji za Sklop 1, ki med drugim določa: "Tisti stroški popravila, ki so posledica izboljšave ali izpopolnitve stvari, izvršene ob popravilu, se ne štejejo za škodo."

1.4.10 Zavarovanje po zavarovalnem primeru: Naročnik spreminja točko 1.4.10 Zavarovanje po zavarovalnem primeru v Zavarovalno tehnični dokumentaciji za Sklop 1 tako, da glasi: "Po nastanku zavarovalnega primera, pri katerem je bilo zavarovano vozilo poškodovano (delna škoda), se zavarovalno razmerje nadaljuje brez spremembe.
Po nastanku zavarovalnega primera, pri katerem je v skladu z določbami zavarovalne pogodbe, na zavarovanem vozilu ugotovljena popolna škoda, zavarovanje za to vozilo preneha. Zavarovanje prav tako preneha v primeru uničenja ali izginitve zaradi nezavarovane nevarnosti."
Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis Zavarovalno tehnične dokumentacije za sklop 1, skladno s tem odgovorom.

3.4. Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije, saj gre za majhno število delovnih vozilih (viličarji) in določilo razpisne dokumentacije velja samo za skupino vozil "delovno vozilo" (brez kosilnic in frez) za razred moči motorja (v kW) od 0 do 100 kW in za razred moči motorja (v kW) nad 100 in več kW, kjer je podano zavarovalno kritje AXA - Avtomobilska asistenca brez soudeležbe (franšize) zavarovanca, samo za popravilo vozila na mestu ali nujne vleke.
Datum objave: 27.03.2020   14:59
4. VPRAŠANJE
pri avtomobilski asistenci navajate, da želite, da ponudnik naročniku zagotavlja, kot eno izmed storitev sledeče:
- pomoč pri organizaciji odpreme tovora, z višino zavarovalnega kritja do 1.000,00 EUR.

Prosimo za izključitev tovrstne zahteve, ker vse zavarovalnice te storitve ne nudijo.


ODGOVOR:
Naročnik spreminja Zavarovalno tehnično dokumentacijo za sklop 1 tako, da se v točki 1.5.4 Avtomobilska asistenca črta besedilo "pomoč pri organizaciji odpreme tovora, z višino zavarovalnega kritja do 1.000,00 EUR".
Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis Zavarovalno tehnične dokumentacije Sklop 1, skladno s tem odgovorom.

Datum objave: 27.03.2020   15:03
5. VPRAŠANJE
pri sklopu 1: vsi posamezni naročniki brez Policije, prosim za umik naslednjih zahtev:

5.1. Prosim, da se umakne zahteva po kritju axe pomoč na cesti delovnim vozilom (viličarji) FURS in
5.2. Prosim, da se umakne zahteva za kritja T-tatvina in U-izguba ključev, pri tistih vozilih, pri katerih ni kasko kritja ter H-kombinacija delovno vozilo potujoča delavnica.


ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije saj so vsa zavarovalna kritja, ki jih predlagate izključiti (umakniti) vključena tudi v obstoječem zavarovanju posameznih naročnikov, in sicer:
5.1. Gre za majhno število delovnih vozilih (viličarji) FURS, kjer je podano zavarovalno kritje AXA - Avtomobilska asistenca brez soudeležbe (franšize) zavarovanca, samo za popravilo vozila na mestu ali nujne vleke. Zadevno zavarovalno kritje je vključeno tudi v obstoječe zavarovanje.

5.2. Posamezni naročniki so izbrali zavarovalni program za novo zavarovalno obdobje na podlagi njihovih potreb in zahtev. Tudi v obstoječem zavarovalnem obdobju posamezni naročniki niso imeli oziroma nimajo omejitve sklenitve zadevnih delnih kombinacij samo ob pogoju, da je sklenjeno polno kasko zavarovanje.

Datum objave: 27.03.2020   15:04
6. VPRAŠANJE
prosimo za podatke o izplačanih in rezerviranih škodah za obdobje od 26.6.2017 do 29.2.2020 po posamezni zavarovalni vrsti in sicer za obstoječe naročnike ter za nove naročnike, ki se vključujejo v aktualno javno naročilo.

ODGOVOR
Naročnik je v razpisno dokumentacijo vključil vse podatke, ki jih ponudniki potrebujejo za pripravo ponudbe. Ponudnikom so podatki o zavarovalnih zahtevkih (izplačanih in rezerviranih škodah) dostopni v datoteki "ODAVTO-27_2019_13_Pregled zavarovalnih zahtevkov (škod) za sklop 1" (glej trije delovni listi/zavihki) in "Pregled zavarovalnih zahtevkov (škod) za sklop 2"(glej dva delovna lista/zavihka).
Datum objave: 01.04.2020   12:53
7. VPRAŠANJE
v zvezi z vašim odgovorom z dne 27.3.2020 ob 15:04 uri vas prosimo za prosimo za naslednje pojasnilo oz. odgovor:
sklop 1: podatki o škodah, ki ste jih posredovali se nanašajo na obdobje do 31.8.2019 oz. do 13.9.2019 za nove naročnike. Prosimo za podatke o izplačanih in rezerviranih škodah za obdobje od 31.8.2019 do 29.2.2020 oziroma od 13.9.2019 do 29.2.2020 za nove naročnike.

ODGOVOR
Naročnik ponovno pojasnjuje (glejte objavljen odgovor na 6. vprašanje, Datum objave: 27.03.2020 15:04 ), da so v razpisno dokumentacijo vključeni vsi podatki, ki jih ponudniki potrebujejo za pripravo ponudbe. Podatki o zavarovalnih zahtevkih (izplačanih in rezerviranih škodah) so celoviti in podani za dovolj dolgo obdobje, da omogočajo oblikovanje ponudbene zavarovalne premije.Datum objave: 01.04.2020   15:15
8. VPRAŠANJE
vprašanje se navezuje na zavarovanje vozil na nadzorovanem delu letališča Jožeta Pučnika: Prosimo za obrazložitev namen uporabe vozil (verjetno gre za občasno prisotnost na letališču in ne za "standarden proces logistike letališča")?

ODGOVOR
ARSO - namen uporabe je periodično preventivno vzdrževanje in ob pojavu napak popravilo meteoroloških merilnih inštrumentov, ki so nameščeni na letališču za potrebe letalske meteorološke službe (praviloma do 3 vozila).
Policija - obe cisterni se nahajata z namenom točenja goriva vsakodnevno, prav tako traktor vsakodnevno za izvlek helikopterjev iz hangarja. Ostala vozila (praviloma do 20 vozil) redko z namenom izvajanja policijskih nalog.
FURS - Vozila (praviloma do 7 vozil) Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) se uporabljajo za izvajanje kontrole nad upoštevanjem carinskih in trošarinskih predpisov. Gre za občasno prisotnost na letališču.
Datum objave: 01.04.2020   15:18
9. VPRAŠANJE
kolikokrat se posamezno vozilo nahaja/uporablja na območju zračnega prometa letališča?

ODGOVOR
ARSO - redno vzdrževalno delo (2-3 x v mesecu oziroma 2-3 dni, po cca. 4 ure) se izvaja v dopoldanskem in popoldanskem času. Izredni posegi zaradi napak na merilnem sistemu, se izvajajo v času pojava napake.
Policija - na nadzorovanem delu letališča se stalno nahajata velika (šasija številka WDB6741441K163582) in mala cisterna (šasija številka AHTKB3CB602362536) za točenje letalskega goriva v helikopterje ter traktor (šasije številka B2NR912178) za izvlek helikopterjev iz hangarja. Ostala vozila redko. Občasno so v pokritem delu letališča parkirana tudi osebna vozila LPE, predvsem v zimskem času zaradi pluženja pred stavbo in v poletnih mesecih, ko jih shranimo pred točo.
FURS - Vozila Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) dostopajo na območje zračnega prometa letališča po potrebi, običajno je to 5 do 10-krat mesečno.
Datum objave: 01.04.2020   15:22
10.VPRAŠANJE
kakšne varnostne ukrepe izvaja letališče na območju zračnega prometa letališča - se vozila vozijo s spremstvom?


ODGOVOR
ARSO - pogoj za samostojno vožnjo po zračni strani letališča je da vozilo upravlja oseba z vozniškim dovoljenjem za vožnjo za gibanje po manevrskih površinah in da je vozilo tehnično certificirano za vožnjo po manevrskih površinah.
Policija - ukrepi so odvisni od lokacije, kjer se vozila gibljejo. Letalska policijska enota (LPE), ki koristi servisno cesto na varovanem območju letališča za dostop do operativne vzletno pristajalne ploščadi in do pokritega dela hangarja, vozila ne rabijo spremstva, rabijo pa dovoljenje varnostne službe.
FURS - Vozila Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) nimajo spremstva. Kot je bilo že navedeno, poteka vožnja v skladu s Prometnimi predpisi in varnostnimi pravili na zračni strani letališča (http://www.lju-airport.si/pripone/2242/Prirocnik%20PPVP%20(V1.1)%20S.pdf). Da vozilo lahko dostopa na zračno stran letališča, mora imeti uslužbenec FURS opravljeno usposabljanje in izdano dovoljenje za dostop na zračno stran letališča. Območje zračne strani letališča je sicer nadzorovano s strani varnostne službe upravljavca.
Datum objave: 01.04.2020   15:25
11. VPRAŠANJE
na kakšen način se vozila lahko gibajo v zračnem prometu letališča - ali imajo posebno dovoljenje za to?

ODGOVOR
ARSO - vozila na manevrskih površinah lahko upravljajo osebe, ki imajo dovolilnico za vstop na varovana območja letališča in ki so pridobili dovoljenje za vožnjo po manevrskih površinah po opravljenem izobraževanju in preizkusih znanja. Trenutno imajo taka dovoljenja na ARSO-u štirje zaposleni. Vzdrževalec naprav se po glavni letališki ploščad lahko giblje prosto, mora pa zato imeti opravljeno vozniško dovoljenje za gibanje po manevrskih površinah (šolanje, preizkus znanja). Za gibanje izven glavne letališke ploščadi pa preko radijske zveze kontrolnemu stolpu sporoči željeni cilj, ta pa mu z natančnim navodilom določi pot kako lahko doseže željeni cilj. Kontrola in nadzor gibanja vozil je v domeni kontrolnega stolpa. Vsi pogovori med kontrolnim stolpom in voznikom se snemajo.
Policija - vozila, ki zapustijo javni del letališča, gredo na nadzorovani del letališča skozi eno od vstopnih točk. Vstop nadzoruje varnostna služba letališča, odpiranje vrat pa se izvaja z identifikacijsko kartico. Vstopi se beležijo. Vozila, ki vstopajo na nadzorovani del letališča morajo imeti posebno dovoljenje varnostne službe oziroma upravljalca letališča.
FURS - Vozila Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) na zračni strani letališča se gibljejo v skladu s Prometnimi predpisi in varnostnimi pravili na zračni strani letališča (http://www.lju-airport.si/pripone/2242/Prirocnik%20PPVP%20(V1.1)%20S.pdf). Poti, po katerih se lahko giblje vozilo, so jasno označene. V skladu s imenovanimi predpisi lahko v varnostno območje letala vstopajo samo vozila ali oprema, ki je namenjena oskrbi letal. Ostala vozila, med katera sodijo tudi vozila Finančne uprave Republike Slovenije, pa morajo parkirati v namenskih parkirnih boksih (pravilo 6.5.4). Vozilo FURS ne sme zapeljati v varnostno območje letala.
Upravljavec letališča zagotavlja usposabljanje uslužbencev FURS za vožnjo na zračni strani letališča, zaključeno usposabljanje pa je tudi pogoj za izdajo dovoljenja za dostop do zračne strani letališča.