Dosje javnega naročila 001432/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Varovanje prostorov občinske uprave, sprejemanje klicev o sproženem alarmu ter izvajanje intervencij na objektu v primeru sproženega alarma
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001432/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.03.2020
JN001432/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2020
JN001432/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2020
JN001432/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2020
JN001432/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001432/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
obcina@koper.si, Alan Žiberna
alan.ziberna@koper.si
+386 56646396

Internetni naslovi
http://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.koper.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16687
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Varovanje prostorov občinske uprave, sprejemanje klicev o sproženem alarmu ter izvajanje intervencij na objektu v primeru sproženega alarma
Referenčna številka dokumenta: 023-2/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Varovanje prostorov občinske uprave
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Varovanje prostorov občinske uprave, sprejemanje klicev o sproženem alarmu ter izvajanje intervencij na objektu v primeru sproženega alarma
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.03.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.03.2020   11:00
Kraj: Elektronsko odpiranje portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.03.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.03.2020   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Razpisne dokumentacije nimate objavljene na vaši spletni strani. Prosimo, da objavite celovito povezavo z enim klikom!

LP

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je objavil razpisno dokumentacijo na spletni strani www.koper.si.

Lep pozdrav,Datum objave: 12.03.2020   10:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

še vedno ni dostopa do vaše dokumentacije.

Lp,

ODGOVOR

Spoštovani,

dokumentacija je od 06.03.2020 objavljena na spletni strani naročnika. V nadaljevanju vam pošiljamo neposreden link do objave na spletni strani naročnika:

https://www.koper.si/sl/tenders/javno-narocilo-za-varovanje-prostorov-obcinske-uprave-sprejemanje-klicev-o-sprozenem-alarmu-ter-izvajanje-intervencij-na-objektu-v-primeru-sprozenega-alarma-2/

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.03.2020   10:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za katere delavce je potrebno priložiti plačilne liste? Predvidevamo, da za tiste, ki bi jih v primeru izbora poslali na vaše objekte?

Lp

ODGOVOR

Spoštovani.

Kot je navedeno že v naslovu merila je pri tem pogoju potrebno priložiti dokazila le za nominirano osebje to je osebje, ki bo sodelovalo pri izvedbi javnega naročila pri naročniku.

lep pozdrav,


Datum objave: 17.03.2020   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zvezi s predmetnim javnim naročilom Mestne občine Koper vam zastavljamo naslednje zahteve za pojasnila (skladno z določbami ZJN-3) oziroma zahteve za dodatne informacije in popravek (po določbah ZPVPJN) v zvezi razpisno dokumentacijo v zvezi storitvijo za varovanje prostorov občinske uprave, sprejemanje klicev o sproženem alarmu ter izvajanje intervencij na objektu v primeru sproženega alarma,

a) Predmet javnega naročila je tudi »prevoz gotovine iz lokacije naročnika na naslovu Verdijeva ulica 10, do poslovalnice banke na območju mesta Koper, prevoz gotovine se izvaja enkrat tedensko«

Skladno z določbo 3. točke prvega odstavka 4. člena ZZasV-1 se za to obliko varovanja zahteva oziroma izvajalec pridobi posebno licenco. V točki 9.1.2 »Pogoji oziroma ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti« naročnik zahteva predložitev licence zgolj za varovanje ljudi in premoženja (1. točka prvega odstavka 4. člena ZZasV-1), ne pa tudi za »prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk«. Prosimo za pojasnilo, ali mora k ponudbi priloži fotokopijo veljavnega certifikata o licenci za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, saj kolikor tega nima, tudi te dejavnosti ne more izvajati. V kolikor mora ponudnik predložiti tudi to licenco, prosimo, da se razpisna dokumentacija temu primerno popravi (tudi podtočka 3 točke 9.1.4.2 Strokovna sposobnost) oziroma dopolni in podaljša rok za predložitev ponudb.

b) V točki 9.1.4 Tehnična in strokovna sposobnost;
podtočka 9.1.4.1 Tehnična sposobnost,
v točki 2. te podtočke je zapisano:

1. »Ponudnik mora imeti veljavno licenco za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, ki
jo izda Ministrstvo za notranje zadeve, v skladu z ZZasV-1, ali pogodbo o zagotavljanju
uporabe varnostno-nadzornega centra ter veljavno licenco njegovega lastnika za
upravljanje z varnostno- nadzornim centrom.«.

Prosimo za potrditev, da se pogodbenika, ki izvaja VNC ne šteje za »podizvajalca«.
V skladu s pravili prava javnega naročanja že od leta 2011 (gl. npr. sklep Državne revizijske komisije št. 018-192/2011) se šteje, da ne gre za podizvajalsko razmerje v primeru t.i. splošnih večletnih pogodb, ki niso namenjene le dobavi blaga, izvedbi storitve ali gradnje zgolj za predmetni postopek javnega naročanja, temveč tudi za druge namene, vas prosimo, da potrdite, da subjekt, ki nam kot ponudniku zagotavlja storitve VNC in s katerim imamo trajno pogodbo (ki presega namen zgolj tega razpisa, saj je pogoj za izvajanje dejavnosti skladno z 19. členom ZZSaV-1), ne šteje za podizvajalca.

c) Razpisna dokumentacija - Točka 10 MERILA in Priloga - Ponudbeni predračun
MERILO 1: Najnižja ponudbena cena (70 točk)

Natančneje del, ki se nanaša na »CENA NA MESEC ZA OSEM INTERVENCIJ« in del opisa v merilu 1: »Pri prejemu sproženega alarma in intervenciji je naročnik upošteval število objektov, ki so priključeni na protipožarni in protivlomni sistem. Priključeni so trije objekti.«

V obravnavanem primeru ni jasno zakaj je naročnik kot merilo skupne ponudbe podal število 8 intervencij, obenem pa ponudnikom zapisal možnost ovrednotenja ene same intervencije. Pri končnem ovrednotenju ponudbe bo upošteval ceno 8 intervencij, pri čemer pa naročnik izpostavlja, da se bodo obračunale zgolj dejansko izvedene intervencije (besedilo pri tem merilu : »Naročnik bo stroške intervencij plačeval po dejansko izvedenih intervencijah in prejemu poročila s strani izvajalca«). Ni jasno ali mora biti vrednost osmih intervencij mnogokratnik (osemkratnik) ene intervencije, ali je lahko znesek nižji (kar pomeni možnost zlorab ponudbe). Kolikor pa bo naročnik z izbranim ponudnikom obračunal samo dejansko izvedene intervencije (lahko 1, 3, 5 ali celo nobena), potem število 8 intervencij nima zveze, če ni nujno da je večkratnik ene intervencije. Kolikor je temu tako, potem vrednost osmih intervencij ne more predstavljati podlage ovrednotenja, temveč je podlaga lahko zgolj vrednost posamezne intervencije.

Predlagamo, da naročnik za izračun točk pri merilu najnižja ponudbena cena uporabljena »najnižja ponudbena cena za mesec varovanja« izbriše »ovrednotenje za 8 intervencij« in temu primerno popravi razpisno dokumentacijo ter prilogo »ponudbeni predračun«, ter upošteva vrednost posamezne intervencije.

Praviloma naročilo zahteva tudi ovrednotenje pavšala za stalno priklopljenost na VNC, česar v razpisni dokumentaciji ni.

MERILO 3: Povprečna mesečna bruto plača nominiranega osebja (10 točk)

Naročnik v načinu dokazovanja navaja: »Ponudnik ponudbi priloži pisni obračun plač, iz katerega bo razviden podatek o delodajalcu, delavcu in osnovni bruto plači, prikriti pa morajo biti podatki o upravnih izplačilnih prepovedih, trajnikih, kreditih, višini dodatka za delovno dobo in vsi drugi osebni podatki. Ponudnik mora priložiti tudi soglasja delavcev za predložitev pisnih obračunov plač.«

Predmetni pogoj je problematičen iz več vidikov, prvi zajema samo obsežnost dokumentacije, saj bi bilo iz njega sklepati, da mora ponudnik predložiti plačilne liste (kateri mesec?) vseh zaposlenih (če je v podjetju 500 zaposlenih, je to 1000 listin pisni obračun plač in soglasja), obenem pa podati soglasje vseh delavcev. Glede na to, da zahteva podatke o »delavcu«, ni jasno kateri podatki naj bi to bili (ime, priimek, leto rojstva, ??). Prav tako je zahteva problematična saj naročnik ne zahteva povprečne plače, temveč posamezni pisni obračun plač, o vsakemu posameznemu delavcu in soglasje vsakega delavca k tej predložitvi. Poleg ogromne obsežnosti zahtevanih podatkov, naročilo v taki obliki pomeni, da v kolikor bi ponudnik imel zaposlenih denimo 100 delavcev, in bi 99 delavcev podalo soglasje, medtem ko 1 (en!) sam delavec takega soglasja ne bi podal, bi bila ponudba nepopolna.

Predlagamo, da način dokazovanja povprečne mesečne plače in točkovanje v tej zvezi izbriše, oziroma , kot podrejeno naj naročnik sprejme načine dokazovanja, ki bodo dosegli namen točkovanja ki bo ustrezen.

MERILO 4: Delež zaposlenih mladih (10 točk)

Naročnik v zvezi s predmetnim merilom navaja: »Ponudnik, ki ima na dan objave predmetnega naročila na Portalu javnih naročil med vsemi zaposlenimi zaposlenih določen odstotek mladih (tisti, ki so na dan objave predmetnega naročila na Portalu javnih naročil stari manj kot 30 let), dobi dodatne točke, in sicer:«

Po naši oceni gre za diskriminatoren način točkovanja (tudi prekomerno točkovan), ki ne zasleduje namen, saj naročnik zaposlene ne omejuje zgolj na segment izvajanja varnostnih opravil oziroma z njimi povezanimi, ampak v okviru točkovanja zajema vse zaposlene pri ponudniku. Na ta način lahko ponudnik, ki se ukvarja tudi s širšo dejavnostjo, in ne samo varovanjem (denimo izobraževalna ustanova namreč v okviru družbe lahko izvaja več dejavnosti) v točkovni prednosti. Predlagamo naročniku, da segment starosti omeji na izvajanje varnostne službe oziroma v kolikor to ni mogoče predmetni pogoj izbriše.

d) Žreb
V tem kontekstu naročnik navaja: »V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov dobila enako število točk za storitve varovanja, bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika z žrebom. Ponudnike bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Žreb se izvede samo med ponudniki, ki so prejeli enako število točk. Izmed ponudnikov, ki so ponudili enako število točk, bo prvouvrščen tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban, drugouvrščeni tisti, ki bo izžreban naslednji, do tistega, ki bo izžreban zadnji.«
Po naši oceni naročnik ni natančno navedel protokol morebitnega žrebanja (bodo to enake žogice, listki, itdiz česa se bodo vlekli). v tej zvezi velja opozoriti na odločitev Državne revizijske komisije opr. št. 018-113/2010-7 z dne 7.7.2010, kjer je ta v delu žreba razveljavila javno naročilo ravno zaradi razloga, da žreb v razpisni dokumentaciji ni bil jasno protokoliran.

Predlagamo, da naročnik jasno definira protokol žrebanja oziroma v primeru enakovrednosti točk, postavi druge kriterije, ki bodo jasni.Glede na vse zgoraj izpostavljeno predlagamo, da naročnik v izpostavljenih delih razpisno dokumentacijo ustrezno popravi (v celoti) oziroma dopolni in da se obenem podaljša rok za predložitev ponudb.ODGOVOR


a) Predmet javnega naročila je tudi »prevoz gotovine iz lokacije naročnika na naslovu Verdijeva ulica 10, do poslovalnice banke na območju mesta Koper, prevoz gotovine se izvaja enkrat tedensko«
VPRAŠANJE: Skladno z določbo 3. točke prvega odstavka 4. člena ZZasV-1 se za to obliko varovanja zahteva oziroma izvajalec pridobi posebno licenco. V točki 9.1.2 »Pogoji oziroma ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti« naročnik zahteva predložitev licence zgolj za varovanje ljudi in premoženja (1. točka prvega odstavka 4. člena ZZasV-1), ne pa tudi za »prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk«. Prosimo za pojasnilo, ali mora k ponudbi priloži fotokopijo veljavnega certifikata o licenci za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, saj kolikor tega nima, tudi te dejavnosti ne more izvajati. V kolikor mora ponudnik predložiti tudi to licenco, prosimo, da se razpisna dokumentacija temu primerno popravi (tudi podtočka 3 točke 9.1.4.2 Strokovna sposobnost) oziroma dopolni in podaljša rok za predložitev ponudb.

ODGOVOR: Naročnik je v točki 9.1.2 »Pogoji oziroma ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti«, točka 4. zahteval, da ponudnik zagotavlja izvajanje storitev skladno z Zakonom o zasebnem varovanju, Pravilnikom o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk ter ostalih predpisih. V točki 9.1.4.2 Strokovna sposobnost je navedeno, da mora ponudnik za prevoz gotovine zagotavljati ustrezne kadre najmanj dva varnostnika z veljavnim vozniškim in varnostnim dovoljenjem. Poleg navedenega mora ponudnik razpolagati z ustreznim vozilom za potrebe prevoza gotovine. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz Pravilnika o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk (Uradni list RS, št. 88/16). Naročnik bo razpolaganje z licenco in veljavnost licence preverjal iz javno dostopih evidenc Ministrstva za notranje zadeve. Naročnik ne bo podaljšal roka za prejem ponudb.

b) VPRAŠANJE: Prosimo za potrditev, da se pogodbenika, ki izvaja VNC ne šteje za »podizvajalca«.
V skladu s pravili prava javnega naročanja že od leta 2011 (gl. npr. sklep Državne revizijske komisije št. 018-192/2011) se šteje, da ne gre za podizvajalsko razmerje v primeru t.i. splošnih večletnih pogodb, ki niso namenjene le dobavi blaga, izvedbi storitve ali gradnje zgolj za predmetni postopek javnega naročanja, temveč tudi za druge namene, vas prosimo, da potrdite, da subjekt, ki nam kot ponudniku zagotavlja storitve VNC in s katerim imamo trajno pogodbo (ki presega namen zgolj tega razpisa, saj je pogoj za izvajanje dejavnosti skladno z 19. členom ZZSaV-1), ne šteje za podizvajalca.

ODGOVOR: Povezava z VNC centrom predstavlja bistven del javnega naročila in tako je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Glede na navedeno mora ponudnik pri oddaji ponudbe izvajalca VNC navesti kot podizvajalca.

c) VPRAŠANJE: V obravnavanem primeru ni jasno zakaj je naročnik kot merilo skupne ponudbe podal število 8 intervencij, obenem pa ponudnikom zapisal možnost ovrednotenja ene same intervencije. Pri končnem ovrednotenju ponudbe bo upošteval ceno 8 intervencij, pri čemer pa naročnik izpostavlja, da se bodo obračunale zgolj dejansko izvedene intervencije (besedilo pri tem merilu : »Naročnik bo stroške intervencij plačeval po dejansko izvedenih intervencijah in prejemu poročila s strani izvajalca«). Ni jasno ali mora biti vrednost osmih intervencij mnogokratnik (osemkratnik) ene intervencije, ali je lahko znesek nižji (kar pomeni možnost zlorab ponudbe). Kolikor pa bo naročnik z izbranim ponudnikom obračunal samo dejansko izvedene intervencije (lahko 1, 3, 5 ali celo nobena), potem število 8 intervencij nima zveze, če ni nujno da je večkratnik ene intervencije. Kolikor je temu tako, potem vrednost osmih intervencij ne more predstavljati podlage ovrednotenja, temveč je podlaga lahko zgolj vrednost posamezne intervencije.
Predlagamo, da naročnik za izračun točk pri merilu najnižja ponudbena cena uporabljena »najnižja ponudbena cena za mesec varovanja« izbriše »ovrednotenje za 8 intervencij« in temu primerno popravi razpisno dokumentacijo ter prilogo »ponudbeni predračun«, ter upošteva vrednost posamezne intervencije.
Praviloma naročilo zahteva tudi ovrednotenje pavšala za stalno priklopljenost na VNC, česar v razpisni dokumentaciji ni.

ODGOVOR: Naročnik bo pri izračunu ekonomsko najugodnejše ponudbe upošteval vrednost predvidenega števila intervencij na vseh objektih, kar znaša 8 intervencij mesečno. Glede na navedeno je naročnik pripravil predračun. Cena osmih intervencij predstavlja zmnožek ene intervencije krat 8. Ker bo naročnik plačal le dejansko izvedene storitve intervencije je v ponudbeni predračun vključil tudi ceno posamezne intervencije. Naročnik ni zahteval ovrednotenje pavšala za stalno priklopljenost na VNC. Ta mora biti vključen v skupno ponudbeno ceno. Naročnik ponudbenega predračuna ne bo spreminjal.


MERILO 3: Povprečna mesečna bruto plača nominiranega osebja (10 točk)
VPRAŠANJE: Predmetni pogoj je problematičen iz več vidikov, prvi zajema samo obsežnost dokumentacije, saj bi bilo iz njega sklepati, da mora ponudnik predložiti plačilne liste (kateri mesec?) vseh zaposlenih (če je v podjetju 500 zaposlenih, je to 1000 listin pisni obračun plač in soglasja), obenem pa podati soglasje vseh delavcev. Glede na to, da zahteva podatke o »delavcu«, ni jasno kateri podatki naj bi to bili (ime, priimek, leto rojstva, ??). Prav tako je zahteva problematična saj naročnik ne zahteva povprečne plače, temveč posamezni pisni obračun plač, o vsakemu posameznemu delavcu in soglasje vsakega delavca k tej predložitvi. Poleg ogromne obsežnosti zahtevanih podatkov, naročilo v taki obliki pomeni, da v kolikor bi ponudnik imel zaposlenih denimo 100 delavcev, in bi 99 delavcev podalo soglasje, medtem ko 1 (en!) sam delavec takega soglasja ne bi podal, bi bila ponudba nepopolna.

Predlagamo, da način dokazovanja povprečne mesečne plače in točkovanje v tej zvezi izbriše, oziroma , kot podrejeno naj naročnik sprejme načine dokazovanja, ki bodo dosegli namen točkovanja ki bo ustrezen.

ODGOVOR: Kot je navedeno že v naslovu merila je pri tem pogoju potrebno priložiti dokazila le za nominirano osebje (osebje, ki bo sodelovalo pri izvedbi javnega naročila). Naročnik bo kot ustrezen priznal obračun plač iz katerega bo razvidna povprečna mesečna plača za preteklih 12 mesecev od objave javnega naročila. Glede navedbe podatkov o delavcu bo naročnik smatral kot ustrezno ime in priimek delavca.


MERILO 4: Delež zaposlenih mladih (10 točk)
VPRAŠANJE: Po naši oceni gre za diskriminatoren način točkovanja (tudi prekomerno točkovan), ki ne zasleduje namen, saj naročnik zaposlene ne omejuje zgolj na segment izvajanja varnostnih opravil oziroma z njimi povezanimi, ampak v okviru točkovanja zajema vse zaposlene pri ponudniku. Na ta način lahko ponudnik, ki se ukvarja tudi s širšo dejavnostjo, in ne samo varovanjem (denimo izobraževalna ustanova namreč v okviru družbe lahko izvaja več dejavnosti) v točkovni prednosti. Predlagamo naročniku, da segment starosti omeji na izvajanje varnostne službe oziroma v kolikor to ni mogoče predmetni pogoj izbriše.

ODGOVOR: Naročnik je ob upoštevanju načel iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), pravil javnega naročanja ter smernic Ministrstva za javno upravo postavil tudi socialna merila kot merila za izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Namen postavljenega socialnega merila »Delež zaposlovanja mladih« je spodbujanje zaposlovanja mlajše populacije. Tudi podporno osebje (administracija, računovodstvo) ponudnika je povezano z učinkovito izvedbo storitev varovanja in tako z učinkovitem delovanjem ponudnika. Glede na navedeno gre za merilo, ki je neposredno povezano s predmetom javnega naročila in po mnenju naročnika ne predstavlja diskriminatornega pogoja. Naročnik pogoja ne bo spreminjal.


d) Žreb
VPRAŠANJE: V tem kontekstu naročnik navaja: »V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov dobila enako število točk za storitve varovanja, bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika z žrebom. Ponudnike bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Žreb se izvede samo med ponudniki, ki so prejeli enako število točk. Izmed ponudnikov, ki so ponudili enako število točk, bo prvouvrščen tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban, drugouvrščeni tisti, ki bo izžreban naslednji, do tistega, ki bo izžreban zadnji.«
Po naši oceni naročnik ni natančno navedel protokol morebitnega žrebanja (bodo to enake žogice, listki, itdiz česa se bodo vlekli). v tej zvezi velja opozoriti na odločitev Državne revizijske komisije opr. št. 018-113/2010-7 z dne 7.7.2010, kjer je ta v delu žreba razveljavila javno naročilo ravno zaradi razloga, da žreb v razpisni dokumentaciji ni bil jasno protokoliran.

ODGOVOR: Naročnik bo žreb izvedel v prostorih naročnika. Žreb bo potekal tako, da bo komisija na enake listke napisala imena ponudnikov, ki so dosegli enako število točk. Zvite listke bo komisija odložila v prazno posodo ter jih dobro premešala. Žreb bo izvedla strokovna komisija.


Vsa pojasnila naročnika postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik ne bo podaljšal roka za predložitev ponudb.