Dosje javnega naročila 001589/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Elaborat ekonomike za postopek četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 84.187,32 EUR

JN001589/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.03.2020
JN001589/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.03.2020
JN001589/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2020
JN001589/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.07.2020
JN001589/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2020
JN001589/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 03.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001589/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si
http://www.ljubljana.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/346231/razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16857
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Elaborat ekonomike za postopek četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del
Referenčna številka dokumenta: 430-2909/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71410000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
izdelava elaborata ekonomike za postopek četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
izdelava elaborata ekonomike za postopek četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.03.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.03.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.03.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.03.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.03.2020   11:07
Številka: 430-2909/2019-7
Oznaka JN: 7560-20-210018
Datum: 18. 3. 2020


Zadeva: Odgovor na vprašanje

Spoštovani!

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »elaborat ekonomije za potrebe četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana izvedbeni del«, številka objave JN001589/2020-W01 z dne 11. 3. 2020, prejeli naslednje vprašanje:

Vprašanje:
Glede na razglašeno epidemijo v državi, nedelovanje ali omejeno delovanje številnih organizacij, služb in gospodarskih družb, ki so potencialni ponudniki ter glede na zahteve iz ponudbene dokumentacije in omejeno možnost dostopa do listin, ki jih je treba predložiti v ponudbi, predlagamo, da se rok za oddajo ponudbe podaljša za najmanj čas trajanja sprejetih ukrepov in izrednih razmer oz. za najmanj en mesec. Korektno in v skladu z načeli zagotavljanja zdrave konkurence na enotnem slovenskem trgu pa bi bilo, da se razpis prekine in se ponovi, ko bo spet zagotovljeno normalno delovanje vseh institucij v državi.
Hvala za razumevanje.

Odgovor:
Rok za oddajo ponudb je naročnik že podaljšan in sicer do 10. 4. 2020. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 10.4.2020 do 10:00 ure..
Pojasnila bodo objavljena najpozneje do vključno 3.4.2020, pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj do 1.4.2020 do 10:00 ure. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

Lep pozdrav.

Pripravila: Alenka Mihelčič
Tadeja Möderndorfer, Vodja službeDatum objave: 02.04.2020   18:14
Številka: 430-2909/2019-8
Oznaka JN: 7560-20-210018
Datum: 2. 4. 2020


Zadeva: Odgovor na vprašanje

Spoštovani!

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »elaborat ekonomije za potrebe četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana izvedbeni del«, številka objave JN001589/2020-W01 z dne 11. 3. 2020, prejeli naslednje vprašanje:

Vprašanje:

Spoštovani!
V Razpisni dokumentaciji je v poglavju III. IZPOLNJEVANJE POGOJEV v razdelku POGOJI ZA SODELOVANJE v točki 4. TEHNIČNI POGOJI - REFERENCE navedeno, da mora biti vrednost deleža gospodarskega subjekta vsaj ene od referenc iz sklopa A. (elaborat ekonomike) ali B. (program opremljanja stavbnih zemljišč) najmanj 80.000,00 EUR brez DDV.

Menimo, da je to zahtevo nemogoče izpolniti in to utemeljujemo, kot sledi:

1. Elaborati ekonomike, ki se izdelujejo od 1.6.2018 naprej, po našem vedenju za nobeno občino v Sloveniji še niso bili izdelani za tak obseg, kot je razpisan v tej nalogi in zato pogodbene vrednosti zanje ne dosegajo vrednosti 80.000 EUR brez DDV.

2. V zadnjih desetih letih po našem vedenju nobena občina ni izdelala programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki bi dosegel navedeno vrednost 80.000,00 EUR brez DDV, saj gre za bistveno različna obsega del glede na obseg del v predmetnem razpisu za Elaborat ekonomike. Mestna občina Ljubljana glede na površino poselitvenih območij in obsega problematike predstavlja večkratno povečani obseg del v primerjavami z ostalimi (tudi mestnimi) občinami, kar je posledično pomenilo, da Programi opremljanja niso bili izdelani s pogodbenimi zneski, ki bi dosegali 80.000 EUR brez DDV. Poleg tega so programi opremljanja za večje občine po dosedanjih predpisih obravnavali obstoječo komunalno opremo ter načrtovano komunalno opremo za prihodnji dve leti, kar je bistveno manj, kot bo obseg dela po razpisnem gradivu, ko bo potrebno obravnavati vso novo komunalno opremo in vsa nova, doslej še neopremljena stavbna zemljišča na območju MOL.

Predlagamo, da se pogoj pogodbene vrednosti izloči iz pogojev razpisa, saj menimo, da pogoj izdelave programa opremljanja za območje mestne občine zadošča pogoju obvladovanja področja za obsežnejša in kompleksnejša območja.

Odgovor:
Naročnik spreminja 4. točko Razlogov za izključitev, tako da se glasi:

»4. TEHNIČNI POGOJ REFERENCE
Vrednosti deleža gospodarskega subjekta vsaj ene (1) od referenc iz sklopa A. ali B. mora biti najmanj 40.000,00 EUR z DDV.«

Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

Lep pozdrav.

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer