Dosje javnega naročila 001804/2020
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: »Sanacija sidranja na podvozu »Dunajska cesta« v km 566+200, na progi št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m.«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 452.478,80 EUR

JN001804/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2020
JN001804/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2020
JN001804/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.06.2020
JN001804/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001804/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
+386 12914597
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/347203/Sanacija_sidranja_na_podvozu_Dunajska_cesta.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/347203/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17035
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Sanacija sidranja na podvozu »Dunajska cesta« v km 566+200, na progi št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m.«
Referenčna številka dokumenta: 21/2020/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50225000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
»Sanacija sidranja na podvozu »Dunajska cesta« v km 566+200, na progi št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m.«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50225000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
»Sanacija sidranja na podvozu »Dunajska cesta« v km 566+200, na progi št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m.«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.04.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.04.2020   12:05
Kraj: Elektronsko preko portala eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.04.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.03.2020   09:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosim za objavo PZI projektne dokumentacije.

ODGOVOR

PIZ projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskih železnic: https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisiDatum objave: 19.03.2020   09:45
VPRAŠANJE
Ali bi lahko na portalu objavili PZI oziroma projektanske ugotovitve obstoječega stanja in projektanske rešitve na podlagi katerega je narejen popis ?
Lep pozdrav.

ODGOVOR

PIZ projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskih železnic: https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisiDatum objave: 24.03.2020   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
menica za odpravo napak v garancijski dobi za obdobje 10 let v višini 5 % pogodbene vrednosti je, ob upoštevanju predmeta naročila - Sanacija sidranja (in ne gradnja ali rekonstrukcija, kjer je statična stabilnost objekta ključna) nesorazmerna, zmanjšuje konkurenčnost v postopku in je v nasprotju z načelom gospodarnosti. Zahteva je tudi v nasprotju s Priporočili Vlade RS z dne 30.10.2013 glede uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, v katerih Vlada opozarja, da zahteve glede finančnih zavarovanj lahko neposredno učinkujejo na konkurenčnost v postopku oddaje javnega naročila in ceno. Vlada naročnike napotuje k večji preudarnosti pri odločanju, ali so ta sploh potrebna in pri njihovi izbiri. Finančno zavarovanje je primerno zahtevati, kadar to opravičuje tveganje, povezano s predmetom ali okoliščinami naročanja oziroma izvedbe naročila, in sicer le v obsegu, kot je to potrebno. Za zavarovanje za odpravo napak naj po priporočilih Vlade RS naročnik zahteva zavarovanje v višini do 5 % vrednosti naročila ter v roku, primernem predmetu javnega naročila, torej največ 5 let od primopredaje objekta. Zahteva naročnika bo zlasti glede na ročnost garancije 10 let bistveno omejevala konkurenco ponudnikov v postopku javnega naročila, ker poslovne banke garancije s tako dolgo ročnostjo (večinoma več) ne izdajajo, zato jih ponudniki ne bodo mogli ponuditi v predmetnem postopku.

Prosimo, da garancijski rok skrajšate na 5 let od primopredaja objekta.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila določil zahteve v zvezi s finančnimi zavarovanji v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16). Naročnik kot finančno zavarovanje za odpravo napak ne zahteva bančne garancije ampak menico z menično izjavo. Sidranje mostne konstrukcije in s tem sanacija sidranja je ključni konstrukcijski element mostu. Most na katerem je predvidena sanacija, je del zelo obremenjenega odseka glavne železniške proge, kjer imajo ovire v prometu velik finančni in organizacijski vpliv. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


Datum objave: 01.04.2020   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.) V popisu ni postavk ki bi obravnavale morebitne stroške železnic kot npr. čuvajska služba, zapore, počasne vožnje itd... ali bo te stroške nosil naročnik v kolikor se bodo pojavili ali boste dopolnili popise z oceno stroškov, ki bo za vse ponudnike enaka?
2. ) V popisu ni postavk ki bi obravnavale morebitne stroške zapore cest, pločnikov itd....ali bo te stroške nosil naročnik ali boste dopolnili popise z oceno stroškov ki bo za vse ponudnike enaka?

HvalaODGOVOR

1.) V popisu ni postavk ki bi obravnavale morebitne stroške železnic kot npr. čuvajska služba, zapore, počasne vožnje itd... ali bo te stroške nosil naročnik v kolikor se bodo pojavili ali boste dopolnili popise z oceno stroškov, ki bo za vse ponudnike enaka?

ODGOVOR:
Naročnik krije stroške morebitne zapore tirov in počasnih voženj, čuvajske službe, organizacije in koordinacije pri vodenju v času izvajanja del.

2. ) V popisu ni postavk ki bi obravnavale morebitne stroške zapore cest, pločnikov itd....ali bo te stroške nosil naročnik ali boste dopolnili popise z oceno stroškov ki bo za vse ponudnike enaka?

ODGOVOR:
Naročnik bo ločeno izpeljal postopek za morebitne zapore ceste in pločnikov


Datum objave: 06.04.2020   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Postavki:

4.5. Najem in uporaba dveh lokomotiv z vsem potrebnim osebjem za potrebe privijanja (napenjanja) navojnih palic. Za izničenje dviga na sidriščih zaradi stalne obtežbe. ur 16,00
5.2. Najem in uporaba dveh lokomotiv z vsem potrebnim osebjem za potrebe obremenilne preizkušnje. ur 16,00

Pri obeh postavkah sta v opisu postavke omenjeni 2 lokomotivi enota mere pa je v urah ali moramo v ceni 1 ure upoštevati 2 lokomotivi ali eno lokomotivo ?

Hvala

Lp


ODGOVOR

Pri postavkah 4.5. in 5.2. se v ceni ene ure upoštevata dve lokomotivi.Datum objave: 07.04.2020   11:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da dovolite izpolnjevanje referenčnih pogojev iz točke 5.1. razpisne dokumentacije tudi s podizvajalcem.
Hvala.

ODGOVOR


V razpisni dokumentaciji JE navedeno: »Ponudnik se lahko pri izpolnjevanju pogojev tehnične sposobnosti sklicuje na druge gospodarske subjekte, soponudnike (partnerje v skupni ponudbi), podizvajalce, v kolikor bodo le-ti v okviru ponudbe ta dela/storitve dejansko tudi izvedli.«

Datum objave: 09.04.2020   09:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na vaš odgovor z dne 07.04.2020 nas zanima, ali lahko ponudnik pogoje iz točke 2) Kadrovska sposobnost izpolnjuje s podizvajalcem? Vaše pojasnilo je namreč samo delno odgovorilo na naše vprašanje. Hvala, Lep pozdrav.

ODGOVOR

Kadrovski pogoj v zvezi z vodjo del mora upoštevajoč določbo 14. člena GZ izpolnjevati ponudnik, ostale kadrovske pogoje lahko ponudnik izpolnjuje z drugimi gospodarskimi subjekti le, če bodo slednji tudi izvedli dela, za katera se zahtevajo te zmogljivosti.